Rekcja czasownika

Rektion der Verben

Rekcja czasownika to połączenie czasownika z przyimkiem w odpowiednim przypadku. W języku niemieckim są tylko 4 przypadki, a w języku polskim 7. Jest to rozwiązane poprzez zastosowanie odpowiedniego przyimka np. jadę samochodem (jadę kim/czym? 👉 Narzędnik), a w języku niemieckim będzie to: ich fahre mit dem Auto (Dativ, czyli celownik + przyimek mit).

Lista przyimków łączących się z konkretnym przypadkiem

Przyimki zawsze łączące się z celownikiem (Dativ)

ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu

Przyimki zawsze łączące się z biernikiem (Akkusativ)

bis, durch, für, gegen, ohne, um

Przyimki występujące zarówno w bierniku (Akkusativ) jak i w celowniku (Dativ)

an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen

Rekcja najczęściej używanych czasowników

Czasownik + Przyimek Przypadek Tłumaczenie Przykład Przykład (Tłumaczenie) Komentarz
Angst haben vor Dativ bać się czegoś / mieć stracha przed czymś Ich habe Angst vor einer Verletztung. Boję się kontuzji.
ab|hängen von Dativ zależeć od das hängt von dir ab to zależy od Ciebie Inne warianty: abhängig von+Dativ sein 👉 ich bin von dir abhängig
achten auf Akkusativ uważać na auf den Weg achten uważać na drogę
anfangen mit Dativ zaczynać (coś) z kimś/czymś ich fange mit dem Training an zaczynam z treningiem
an|kommen in Akkusativ przybywać do Wir kommen um 8 Uhr in Berlin an. Przyjeżdżamy do Berlina o 8.
sich anmelden für Akkusativ zapisać się na sich für einen Sprachkurs anmelden zapisać się na kurs językowy
antworten auf Akkusativ odpowiadać na auf die Frage antworten odpowiadać na pytanie
arbeiten an Dativ pracować nad Die Firma arbeitet an einem neuen Produkt. Firma pracuje nad nowym produktem.
jdm ähnlich sein Dativ być podobnym do kogoś/czegoś Sebastian ist seinem Bruder ähnlich. Sebastian jest podobny do jego brata.
sich ärgern über Akkusativ denerwować/wkurzać się na coś/kogoś (lub z powodu czegoś/kogoś) Ich ärgere mich über dich. Denerwuję się z Twojego powodu
sich auf|regen über Akkusativ denerwować się na coś / z powodu czegoś Ich rege mich über lange Wartezeit auf. Denerwuję się z powodu długiego czasu oczekiwania.
auf|hören mit Dativ przerywać / kończyć z Ich muss mit dem Rauchen aufhören. Muszę skończyć z paleniem.
auf|passen auf Akkusativ uważać na Wir müssen auf Straßenzeichen aufpassen. Musimy uważać na znaki drogowe.
aus|geben für Akkusativ wydawać na Ich gebe zu viel Geld für Kleidung aus. Wydaję za dużo pieniędzy na ubrania.
sich bei (jdm) für (etw) bedanken bei+Dativ, für+Akkusativ dziękować (komuś za coś) Der Student bedankt sich bei dem Professor für die Hilfe. Student dziękuję profesorowi za pomoc.
beginnen mit Dativ zaczynać (coś) z kimś/czymś mit dem Sprachkurs beginnen rozpoczynać kurs językowy
bestehen aus Dativ składać się z das Auto besteht aus vielen Teilen auto składa się z wielu części
betroffen sein von Dativ być dotkniętym przez coś (w sensie dotyczyć) Die ganze Stadt ist von der Epidemie getroffen. Całe miasto jest dotknięte przez epidemię.
bitten um Akkusativ prosić o Wir bitten um Verständnis! Prosimy o zrozumienie.
sich bemühen um Akkusativ starać się o Ich bemühe mich um eine Beförderung. Staram się o awans.
sich beschweren über Akkusativ skarżyć się z powodu czegoś/kogoś Der Nachbar beschweret sich über den Lärm. sąsiad skarży się na hałas
sich beschäftigen mit Dativ zajmować się kimś/czymś Ich beschäftige mich mit (dem) Autoverkauf. Zajmuję się sprzedażą samochodów.
sich beteiligen an Dativ brać udział w Wir haben uns an dem Protest beteiligt. Wzieliśmy udział w proteście.
sich bewerben um Akkusativ ubiegać się o lub aplikować o Ich bewerbe mich um einen neuen Job. Ubiegam się o nową pracę.
sich beziehen auf Akkusativ odnosić się do / dotyczyć Die Ermäßigung bezieht sich nur auf die Kleidung aus dem Schlussverkauf. Zniżka dotyczy tylko ubrań z posezonowej wyprzedaży.
(jdn) beneiden um Akkusativ zazdrościć (komuś) czegoś Hanna beneidet Anna um ihre neuen Schuhe. Hanna zazdrości Annie jej nowych butów.
denken an Akkusativ myśleć o Die Eltern denken oft an ihre Tochter. Rodzice często myślą o ich córce.
diskutieren über Akkusativ dyskutować o czymś/kimś Wir diskutieren über Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma. Dyskutujemy w firmie o możliwościach rozwoju.
sich bei (jdm) für (etw) entschuldigen bei+Dativ, für+Akkusativ przepraszać (kogoś) za (coś) Ich möchte mich bei dir für mein gestriges Verhalten entschuldigen. Chciałbym Cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie.
sich entscheiden für Akkusativ (z)decydować się na Ich habe mich für einen Urlaub in Spanien entschieden. Zdecydowałem się na urlop w Hiszpanii.
sich entschließen zu Dativ decydować się na Ich habe mich zu einem Umzug nach Berlin entschlossen. Zdecydowałem się na przeprowadzkę do Berlina.
sich erholen von Dativ odpoczywać od Ich muss mich von der Arbeit erholen. Muszę odpocząć od pracy.
sich erinnern an Akkusativ przypominać sobie coś/kogoś Erinnerst du dich an die Geburtstagsfeier von Marko? Przypominasz sobie przyjęcie urodzinowe Marko?
sich erkundigen nach Dativ dowiadywać się w sprawie czegoś Ich möchte mich nach dem aktuellen Status meiner Bestellung erkundigen. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest stan (status) mojego zamówienia.
Einfluss haben auf Akkusativ mieć wpływ na Ich habe keinen Einfluss auf die Entscheidung. Nie mam żadnego wpływu na decyzję.
einverstanden sein mit Dativ być zgodnym z kimś/czymś Ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden. Nie zgadzam się z twoim poglądem/opinią.
ein|laden in/zu Dativ zapraszać do/na Ich lade euch in meine Wohnung ein. / Eine Freundin hat mich zu Tee eingeladen. Zapraszam was do mojego mieszkania. / Znajoma zaprosiła mnie na herbatę.
erfahren von Dativ dowiadywać się o Ich habe gerade von den letzten Änderungen erfahren. Dopiero dowiedziałem się o ostatnich zmianach.
erkennen an Dativ rozpoznawać po czymś Ich habe ihn an der Stimme erkannt. Rozpoznałem go po głosie.
erkranken an Dativ zachorować na Mein Opa ist an Krebs erkranken. Mój dziadek zachorował na raka.
erzählen über/von über+Akkusativ, von+Dativ opowiadać o Erzähl mir über deinen Urlaub. / Erzähl mir von deinem Urlaub. Opowiedz mi o swoim urlopie. (lub o swoich wakacjach)
fragen nach Dativ pytać o Kannst du auch nach Verfügbarkeit online fragen? Mógłbyś też spytać o dostępność online?
sich freuen auf Akkusativ cieszyć się na (w sensie nie móc się doczekać) Ich freue mich auf den Besuch von meinen Freunden. Cieszę się na odwiedziny moich przyjaciół/znajomych.
sich freuen über Akkusativ cieszyć się z Ich freue mich über das Geschenk. Cieszę się z prezentu.
führen zu Dativ (do)prowadzić do Das wird zu vielen Problemen führen. To doprowadzi do wielu problemów.
sich fürchten vor Dativ bać/obawiać się czegoś Lisa fürchtet sich vor Spinnen. Lisa boi się pająków.
gehen um Akkusativ chodzić o (w sensie tematu) Es geht um den Umweltschutz. Chodzi o ochronę środowiska.
gehören zu Dativ należeć do Das Haus gehört zu unserer Familie. (Ten) Dom należy do naszej rodziny.
geraten in Akkusativ wpadać w Es ist wichtig, dass Sie nicht in Panik geraten. Ważne jest to, żeby nie wpadał(a) Pan(i) w panikę.
sich gewöhnen an Akkusativ przyzwyczajać się do Ich kann mich an die niedrige Temperatur nicht gewöhnen. Nie mogę się przyzwyczaić do niskiej temperatury.
glauben an Akkusativ wierzyć w Niemand glaubt an meine Idee. Nikt nie wierzy w mój pomysł.
gratulieren zu Dativ gratulować z okazji czegoś Wir gratulieren dir zu dem Studiumabschluss. Gratulujemy z okazji ukończenia studiów.
greifen nach/zu Dativ sięgać po Die Oma greift nach ihrer Brille. Babcia sięga po swoje (lub jej) okulary.
grenzen an Akkusativ graniczyć z Polen grenzt an Deutschland. Polska graniczy z Niemcami.
halten für Akkusativ uważać (coś/kogoś) za coś Ich halte ihn für einen guten Ingenieur. Uważam go za dobrego inżyniera.
halten von Dativ sądzić coś o kimś/czymś Was hältst du von seinem Plan? Co sądzisz o jego planie?
sich handeln um Akkusativ chodzić o (w sensie tematu) Bei N-Deklination handelt es sich um eine spezielle Gruppe von Nomen. W N-deklinacji chodzi o specjalną grupę rzeczowników. sich handeln um jest dość oficjalne i wyszukane, z racji tego dużo częściej wykorzystuje się: gehen um
helfen bei Dativ pomagać (w czymś lub przy czymś) Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? Możesz mi pomóc przy pracy domowej? Można się też spotkać z helfen mit (pomagać przy pomocy czegoś np. przy pomocy narzędzia/urządzenia)
hin|weisen auf Akkusativ wskazywać na / zwrócić uwagę na Ich möchte darauf hinweisen, dass ... Chciałbym wskazać / zwrócić uwagę na to, że ...
hoffen auf Akkusativ mieć nadzieje na Ich hoffe auf eine schnelle Einigung. Mam nadzieję na szybkie porozumienie.
hören von Dativ słyszeć od kogoś Hast du etwas von Julia gehört? Słyszałeś coś od Julii?
sich informieren über Akkusativ zasięgnąć informacji w sprawie czegoś/kogoś Ich möchte mich über die Unterkunft informieren. Chciałbym zasięgnąć informacji (dowiedzieć się) w sprawie zakwaterowania.
sich interessieren für Akkusativ interesować się czymś/kimś Thomas interessiert sich für Marketing. Thomas interesuje się marketingiem.
kommen zu Dativ dochodzić do (w sensie skutkować czymś lub osiągać coś) Auf dieser Kreuzung kommt es oft zu Autounfällen. Na tym skrzyżowaniu często dochodzi do wypadków samochodowych.
sich konzentrieren auf Akkusativ koncentrować się na Wir konzentrieren uns jetzt auf die wichtigsten Probleme. Koncentrujemy się na najważniejszych problemach.
kämpfen um Akkusativ walczyć o Wir kämpfen um das Überleben. Walczymy o przetrwanie.
sich kümmern um Akkusativ troszczyć się o Ich muss mich persönlich um diese Angelegenheit kümmern. Muszę osobiście zatroszczyć (zadbać) o tą sprawę.
lachen über Akkusativ śmiać się z Wir lachen noch über deinen Witz. Śmiejemy się nadal z twojego kawału.
leiden unter/an Dativ (unter) cierpieć na/z powodu czegoś; (an) cierpieć/chorować na Er leidet unter Depression. / Ich leide an einer seltenen Krankheit. On cierpi na depresję. / Cierpię (Choruję) na rzadką chorobę.
leihen von Dativ pożyczać od Ich habe ein Buch von Isabell geliehen. Pożyczyłem książkę od Isabell. Warto porównać z następującym czasownikiem: jdm etwas +Akkusativ borgen (pożyczać coś komuś)
liegen an Dativ zależeć od Das liegt an dir. To zależy od Ciebie.
nach|denken über Akkusativ rozmyślać nad Ich denke über die Auswirkungen der Entscheidung der Regierung nach. Rozmyślam nad skutkami tej decyzji rządu.
passen zu Dativ pasować do Die Schuhe passen sehr gut zu diesem Kleid. Te buty pasują bardzo dobrze do tej sukienki.
protestieren gegen Akkusativ protestować przeciwko czemuś/komuś In meiner Stadt protestiert man gegen die Eröffnung einer Fabrik. W moim mieście protestuje się przeciwko otwarciu fabryki.
rechnen mit Dativ liczyć się z Er hat mit den Konsequenzen nicht gerechnet. On nie liczył się z konsekwencjami.
reden über Akkusativ rozmawiać o Lass uns über deine Beziehung reden. Porozmawiajmy o twoim związku.
riechen nach Dativ pachnieć czymś Die Soße riecht nach Knoblauch. Sos pachnie czosnkiem.
sagen zu Dativ powiedzieć coś na (w sensie odpowiedzieć na) Was sagst du zu einem Abendessen im Restaurant? Co powiesz na kolacje w restauracji?
sich sehnen nach Dativ teśknić za kimś/czymś Der Sohn sehnt sich nach seinen Eltern. Syn tęskni za jego rodzicami.
schicken an Akkusativ wysyłać do Kannst du bitte an mich eine Nachricht so schnell wie möglich schicken? Możesz wysłać mi wiadomość tak szybko jak to możliwe?
schmecken nach Dativ smakować jak / mieć smak czegoś Das schmeckt nach Kokos. To smakuje jak kokos.
schreiben an/über Akkusativ pisać do/o Ich schreibe eine E-Mail an den Professor. / Der Journalist schreibt über das Schulsystem in Deutschland. Piszę E-Mail do profesora. / Dziennikarz pisze o systemie szkolnictwa w Niemczech.
sich sorgen um Akkusativ troszczyć się o Ich sorge mich um meine Oma. Troszczę się o moją babcię.
sorgen für Akkusativ dbać o Sorgen Sie bitte für (die) Sauberkeit in der Wohnung. Proszę zadbać o czystość w mieszkaniu.
sprechen mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ rozmawiać z/o Ich spreche mit meiner Mutter. / Ich spreche über den Film von gestern. Rozmawiam z moją mamą. / Rozmawiam o filmie z wczoraj.
(sich) schützen vor Dativ chronić (się) przed Schützen Sie sich vor der Kälte. Niech się Pan/Pani chroni przed zimnem.
stammen aus Dativ pochodzić z Das Wort "Chance" stammt aus dem Französischen. Słowo "szansa" pochodzi z francuskiego.
stimmen für Akkusativ głosować za Ich stimme für den Kandidaten aus meiner Region. Głosuję na kandydata z mojego regionu.
sterben an Dativ umierać na Meine Oma ist an Krebs gestorben. Moja babcia zmarła na raka.
stolz sein auf Akkusativ być dumnym z kogoś/czegoś Die Eltern sind stolz auf ihren Sohn. Rodzice są dumni z ich syna.
streben nach Dativ dążyć do Ich strebe nach einer Verbesserung meines Lebensstandard. Dążę do polepszenia mojego standardu życia.
suchen nach Dativ szukać czegoś/kogoś Ich suche nach einer Wohnung. Szukam mieszkania Inne warianty: etwas +Akkusativ suchen 👉 ich suche eine Wohnung; auf der Suche nach etwas+Dativ sein 👉 ich bin auf der Suche nach einer Wohnung
(sich) streiten über Akkusativ kłócić się o coś Wir streiten uns über das Vermögen. Kłócimy się o majątek.
teil|nehmen an Dativ brać udział w Ich habe letzte Woche an einer Konferenz teilgenommen. W ubieglym tygodniu wziąłem udziąl w konferencji.
telefonieren mit Dativ telefonować z Julia telefoniert jeden Sonntag mit ihrer Mutter. Julia telefonuje co niedzielę z jej mamą.
sich treffen mit/zu Dativ spotykać się z/na Ich treffe mich heute mit meiner Freundin. / Wir treffen uns zu einem Bier. Spotykam się dzisiaj z moją dziewczyną. / Spotykamy się na piwo.
träumen von Dativ marzyć o Sören träumt von einem Sportwagen. Sören marzy o sportowym samochodzie.
sich unterhalten mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ rozmawiać z/o Klaus unterhält sich mit einem Kollegen. / Vielleicht unterhalten wir uns deinen letzten Urlaub? Klaus rozmawia z kolegą z pracy. / Może porozmawiamy o twoim ostatnim urlopie?
sich verabreden mit Dativ umawiać się z Ich habe mich mit meinen Freunden in einer Bar verabredet. Umówiłem się z moimi przyjaciółmi/znajomymi w barze.
sich verabschieden von Dativ żegnać się z Janine verabschiedet sich mit ihrer Familie. Janine żegna się z jej rodziną.
vergleichen mit Dativ porównywać z Ich vergleiche meine Lösung mit deiner. Porównuję moje rozwiązanie z twoim.
verfügen über Akkusativ dysponować czymś Die Autovermietung verfügt über viele Modelle. Wypożyczalnia samochodów dysponuję wieloma modelami.
verlangen von Dativ wymagać czegoś od kogoś/czegoś Die Firma verlangt von den Mitarbeitern eine entsprechende Kleidung im Büro. Firma wymaga od pracowników odpowiedniego ubioru.
sich verlassen auf Akkusativ polegać na kimś/czymś Du kannst dich auf mich verlassen. Możesz na mnie polegać.
sich verlieben in Akkusativ zakochać się w Hans hat sich in eine Kollegin verliebt. Hans zakochał się w koleżance z pracy.
verstehen von Dativ znać się na czymś / umieć coś Verstehst du etwas von diesem Thema? Znasz się trochę na tym temacie? / Umiesz coś z tego tematu?
sich vertragen mit Dativ dobrze dogadaywać się z / żyć w zgodzie z Unser Hund verträgt sich gut mit unserer Katze. Nasz pies żyje w zgodzie z naszym kotem.
verzichten auf Akkusativ rezygnować z Wir verzichten in diesem Jahr auf Urlaub. W tym roku rezygnujemy z wakacji/urlopu.
sich vor|bereiten auf Akkusativ przygotowywać się na/do Ich bereite mich für den Flug morgen vor. Przygotowuję się do jutrzejszego lotu.
vorbei|gehen an Dativ przechodzić obok czegoś/kogoś Ich bin heute an dem Zoo vorbeigegangen. Szedłem dzisiaj obok zoo.
vorbei|kommen an Dativ wpaść do kogoś / mijać coś Kommst du heute nachmittags bei mir vorbei? Wpadasz dzisiaj do mnie po południu?
warnen vor Dativ ostrzegać przed Polizei warnt vor Taschendieben. Policja ostrzega przed kieszonkowcami.
warten auf Akkusativ czekać na Ich warte auf den Bus. Czekam na autobus.
sich wenden an Akkusativ zwracać się do kogoś/czegoś Bitte wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Proszę zwrócić się bezpośrednio do producenta.
werden zu Dativ stawać się czymś / przemieniać się w coś Er wird zu einem Monster. On zmienia się w potwora.
Wert legen auf Akkusativ przywiązywać do czegoś wagę Meine Frau legt viel Wert auf gesunde Ernährung. Moją żona przywiązuje dużą wagę do zdrowego odżywiania.
sich wündern über Akkusativ dziwić się czemuś Ich wündere mich über die Entscheidung der Regierung. Dziwię się decyzji rządu.
zweifeln an Dativ mieć wątpliwości co do czegoś/kogoś lub wątpić w coś/kogoś Ich zweifle an Richtigkeit dieser Lösung. Mam wątpliwości co do poprawności tego rozwiązania.
zwingen zu Dativ zmuszać do Die Firma ist zu einem Stellenabbau gezwungen. Firma jest zmuszona do likwidacji/redukcji miejsc pracy.
ändern an Dativ zmieniać (coś) w czymś etwas an der Einrichtung ändern zmienić coś w wystroju/wyposażeniu
übersetzen auf/in Akkusativ przetłumaczyć na Ich habe das Schreiben auf Englisch (oder ins Englische) übersetzt. Przetłumaczyłem (to) pismo na angielski.
überzeugen von/zu Dativ przekonywać o czymś/do czegoś Ich bin von seiner Schuld überzeugt. / Er hat mich zur Zusammenarbeit überzeugt. Jestem przekonany o jego winie. / On przekonał mnie do współpracy.