Imiesłowy czasownika

Partizip I und Partizip II

W języku niemieckim występują dwa imiesłowy: Partizip I (imiesłów czasu teraźniejszego) oraz Partizip II (imiesłów czasu przeszłego).

Partizip I zmienia czasownik w przymiotnik, który opisuje coś co się dzieje teraz np. śpiące dziecko (schlafendes Kind). Możliwe jest też, że Partizip I zmienia czasownik w rzeczownik np. studieren 👉 der Studierende (studiujący; osoba studiująca płci męskiej).

Partizip II z kolei zazwyczaj opisuje dokonaną czynność (czasy Perfekt i Plusquamperfekt), coś co będzie dokonane w przyszłości (czas Futur II) oraz w zdaniach ze stroną bierną (Passiv). W zdaniach ze stroną bierną Partizip II może również opisywać teraźniejszość.

Budowa i zastosowania

Partizip I
Budowa Partizip I

Infinitiv + -d

Partizip I budujemy poprzez dodanie do bezokolicznika (Infinitiv) końcówki -d.

 • Tłumaczenie
 • Płaczące dziecko siedzi na ulicy.
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik: weinen (płakać) + końcówka -d 👉 weinend + -es końcówka ze względu na rodzaj, przypadek i liczbę (das Kind; Nominativ, Singular).
 • Tłumaczenie
 • Osoba mówiąca po niemiecku.
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik: sprechen (mówić) + końcówka -d 👉 sprechend + -e końcówka ze względu na rodzaj, przypadek i liczbę (die Person; Nominativ, Singular).
Zastosowania Partizip I

Partizip I może być wykorzystane w roli przymiotnika opisującego rzeczownik, w roli rzeczownika oraz jako przysłówek opisujący czasownik.

W roli przymiotnika opisującego rzeczownik
 • Tłumaczenie
 • Samochód jadący na lewym pasie.
W roli rzeczownika
 • Tłumaczenie
 • Studiujący aplikują w dzisiejszych czasach wcześnie o pierwszą pracę.
W roli przysłówka opisującego czasownik
 • Tłumaczenie
 • Pies leżąc bawi się zabawką.
Partizip II
Budowa Partizip II

ge- + Verbstamm + -t

Partizip II dla czasowników regularnych budujemy poprzez dodanie do tematu czasownika przedrostka ge- i końcówki -t. Czasowniki mocne zachowują zazwyczaj końcówkę -en. Dla czasowników nieregularnych forma Partizip II jest po prostu niestandardowa i trzeba ją zapamiętać.

 • Wyjaśnienie
 • Czasownik: machen (robić), przedrostek ge- + temat czasownika: mach + końcówka -t 👉 gemacht
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik: kochen (gotować), przedrostek ge- + temat czasownika: koch + końcówka -t 👉 gekocht
 • Wyjaśnienie
 • Czasowniki, których temat zakończony jest na -iren nie otrzymują przedrostka ge- (geoperiert). Czasownik operieren (operować), temat czasownika: operier + końcówka -t 👉 operiert
 • Wyjaśnienie
 • Czasowniki, których temat zakończony jest na -t lub -d otrzymują końcówkę -et. Czasownik arbeiten (pracować), przedrostek ge- + temat czasownika: arbeit + końcówka -et 👉 gearbeitet
 • Wyjaśnienie
 • Czasowniki, których temat zakończony jest na -t lub -d otrzymują końcówkę -et. Czasownik enden (kończyć [się]), przedrostek ge- + temat czasownika: end + końcówka -et 👉 geendet
 • Wyjaśnienie
 • Czasowniki nierozdzielnie złożone nie otrzymują przedrostka ge-. Czasownik beeindrucken (zrobić wrażanie [na kimś]), temat czasownika: beeindruck + końcówka -t 👉 beeindruckt
 • Wyjaśnienie
 • W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych przedrostek ge- wstawiamy pomiędzy przedrostkiem czasownika i czasownikiem. Czasownik aus|reichen (wystarczać), przedrostek czasownika aus- + przedrostek ge- + temat czasownika: reich + końcówka -t 👉 ausgereicht
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik mocny: schlafen (spać), przedrostek ge- + temat czasownika: schlaf + końcówka -en 👉 geschlafen
Zastosowania Partizip II

Partizip II wykorzystujemy do tworzenia zdań w czasach Perfekt, Plusquamperfekt oraz Futur II. Poza tym może on występować w roli przysłówka, rzeczownika oraz w zdaniach ze stroną bierną.

W zdaniach w czasie przeszłym Perfekt
 • Tłumaczenie
 • Nauczyłem się (języka) niemieckiego w szkole.
W zdaniu w czasie zaprzeszłym Plusquamerfekt
 • Tłumaczenie
 • Pracowałem w tej firmie (przez) 5 lat zanim zostałem awansowany na kierownika.
W zdaniu w czasie przyszłym dokonanym Futur II
 • Tłumaczenie
 • Zanim dojedziemy/dojdziemy do dworca to pociąg już odjedzie.
W roli przymiotnika
 • Tłumaczenie
 • (To) Świeżo upieczone ciasto dobrze pachnie.
 • Wyjaśnienie
 • Do czasownika w formie Partizip II dodajemy odpowiednią końcówkę (tak jak do przymiotnika)
W roli przysłówka
 • Tłumaczenie
 • On pracuje zestresowany przed końcem kwartału.
W zdaniu ze stroną bierną
 • Tłumaczenie
 • Twoje zamówienie jest przetwarzane.