Czas przeszły prosty

Präteritum

Czas Präteritum (zwany również Imperfekt) używany jest przede wszystkim w opowiadaniach, książkach i opisach wydarzeń, szczególnie w formie pisemnej. Wykorzystywany jest również często w przypadku czasowników haben, sein oraz czasowników modalnych (nawet jeśli występuje w formie ustnej).

Przykładowe zdania w czasie Präteritum

 • Tłumaczenie
 • Policja szukała podejrzanego.
 • Tłumaczenie
 • Trzy osoby były ranne.
 • Tłumaczenie
 • Mój wujek poszedł do lasu.
 • Tłumaczenie
 • Wczoraj byłem w kinie.
 • Tłumaczenie
 • Rano miałem bóle brzucha.
 • Tłumaczenie
 • Na urlopie chciałem codziennie jeść pizzę.

Budowa zdania w czasie Präteritum

Czasowniki regularne

Subjekt + Präteritum + ...

Podmiot (Subjekt) to wykonawca czynności, formę Präteritum dla czasowników regularnych tworzymy przez dodanie do tematu czasownika końcówki -te i końcówki dla odpowiedniej osoby np. wir machen 👉 wir + mach + te + n 👉 wir machten. Pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej jest zawsze taka sama (tylko końcówka -te).

Person Endung machen
ich -te machte 👈 mach + -te
du -test 👈 -te + -st machtest 👈 mach + -test
er/sie/es -te machte 👈 mach + -te
wir -ten 👈 -te + - en (-teen) machten 👈 mach + -ten
ihr -tet 👈 -te + -t machtet 👈 mach + -tet
sie/Sie -ten 👈 -te + -en (-teen) machten 👈 mach + -ten
Czasowniki haben i sein

Präteritum dla czasowników haben i sein ma nieregularną formę.

Person haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren
Czasowniki mieszane

W przypadku czasowników mieszanych zmianie ulega temat czasownika do którego dodaje się końcówkę -te (jak przy czasownikach regularnych).

Person Endung bringen denken
ich -te brachte dachte
du -test brachtest dachtest
er/sie/es -te brachte dachte
wir -ten brachten dachten
ihr -tet brachtet dachtet
sie/Sie -ten brachten dachten
Czasowniki nieregularne

W przypadku czasowników nieregularnych występuje zmiana tematu. Nowy temat czasownika staje się formą wyjściową, do której dodajemy końcówkę wg. następującej tabeli.

Person Endung gehen kommen nehmen
ich - ging kam nahm
du -st gingst kamst nahmst
er/sie/es - ging kam nahm
wir -en gingen kamen nahmen
ihr -t gingt kamt nahmt
sie/Sie -en gingen kamen nahmen

Wyjątki i przypadki specjalne

Czasowniki zakończone na -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm

W przypadku czasowników regularnych, których temat kończy się na -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm końcówkę czasu Präteritum poprzedamy jeszcze samogłoską -e.

Person arbeiten (-t) enden (-d) zeichnen (-chn) öffnen (-ffn) trocknen (-kn) atmen (-tm)
ich arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
du arbeitetest endetest zeichnetest öffnetest trocknetest atmetest
er/sie/es arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
wir arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten
ihr arbeitetet endetet zeichnetet öffnetet trocknetet atmetet
sie/Sie arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten

Jest to dość intuicyjne, ponieważ aż ciężko byłoby wymówić np. atmtest, öffnte, zeichnten.

Czasowniki rozdzielnie złożone

W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych czasownik odmienia się normalnie, a przedrostek stoi na końcu zdania.

 • Tłumaczenie
 • Profesor kontynuował wykład.
 • Wyjaśnienie
 • fort|setzen - kontyunować; część czasownika bez przedrostka odmienia się tak samo jak czasownik setzen
 • Tłumaczenie
 • Studenci musieli zostać dłużej w szkole, ponieważ profesor kontynuował swój wykład.
 • Wyjaśnienie
 • W zdaniu podrzędnie złożonym czasownik przechodzi na koniec zdania, gdzie stoi jego przedrostek. W tym wypadku przedrostek i czasownik piszemy łącznie.
Czasowniki modalne

W przypadku, gdy w zdaniu występuje czasownik modalny w czasie Präteritum i inny czasownik, wówczas inny czasownik znajduje się na końcu zdania w formie bezokolicznika.

 • Tłumaczenie
 • Niestety nie mogłem wczoraj przyjść.
 • Tłumaczenie
 • Mój syn chciał jechać nad morze.