Czasowniki

Verben

Czasownik to część mowy wyrażająca czynność, stan lub proces. Piszemy je zawsze z małej litery. Czasowniki odmieniają się przez osoby i liczby oraz występują w różnych czasach i trybach np. czas teraźniejszy/przeszły/przyszły, tryb przypuszczający/rozkazujący.

Zazwyczaj stawiamy czasownik w zdaniu na drugim miejscu, chyba, że w zdaniu występują jeszcze inne czasowniki lub zdanie jest podrzędnie złożone. Wówczas szyk zdania zależy od innych części mowy.

Budowa i grupy czasowników

Czasowniki piszemy z małej litery
 • Tłumaczenie
 • Jan idzie do szkoły.
 • Tłumaczenie
 • Napisałem do Ciebie wiadomość.
Odmiana czasownika przez osoby i liczby

Podstawowa (nieodmieniona) forma czasownika to bezokolicznik (Infinitiv). W celu użycia czasownika w odpowiedniej osobie musimy dodać odpowiednią końcówkę do tematu czasownika. Przykład przedstawia odmianę czasownika gehen (tematem czasownika jest geh).

Person gehen (Präsens)
ich gehe
du gehst
er/sie/es geht
wir gehen
ihr geht
sie/Sie gehen
Podział czasowników na grupy

Często spotykany jest również podział na następujące grupy (czasownik może należeć do więcej niż jednej z poniższych grup):

 • bezokolicznik (Infinitiv)
 • czasownik samodzielny (Vollverb)
 • czasownik posiłkowy (Hilfsverb)
 • czasownik modalny (Modalverb)
 • imiesłów czasu teraźniejszego (Partizip I/Partizip Präsens)
 • imiesłów czasu przeszłego (Partizip II/Partizip Perfekt)
 • czasowniki regularne (schwache Verben)
 • czasowniki mocne (starke Veben)
 • czasowniki nieregularne (unregelmäßige Verben)
 • czasowniki [nie]przechodnie ([in]transitive Verben)
 • czasowniki zwrotne (reflexive Verben)
 • czasowniki wzajmne (reziproke Verben)
 • czasowniki [nie]rozdzielnie złożone ([nicht] trennbare Verben)
Bezokolicznik (Infinitiv)

Czasownik w podstawowej, nieodmienionej formie (najczęściej występuje na końcu zdaniach z więcej niż jednym czasownikiem).

 • Tłumaczenie
 • Wolfgang musi się dzisiaj uczyć.
 • Tłumaczenie
 • Chcemy razem pojechać na wakacje.
 • Tłumaczenie
 • Niedługo idę spać.
Czasownik samodzielny (Vollverb)

Czasownik, który może samodzielnie występować w zdaniu.

 • Tłumaczenie
 • Biegam.
Czasownik posiłkowy (Hilfsverb)

Czasownik, który występuje w zdaniu z innym czasownikiem. Czasowniki posiłkowe używane są do tworzenia zdań w różnych czasach/trybach np. w czasie przeszłym Perfekt i w stronie bierniej. Wyróżniamy następujące czasowniki posiłkowe: haben, sein, werden.

 • Tłumaczenie
 • Lisa kupiła nowy rower.
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik posiłkowy haben.
 • Tłumaczenie
 • Poszliśmy wcześnie do domu.
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik posiłkowy sein.
 • Tłumaczenie
 • Twoje zamówienie jest przetwarzane.
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik posiłkowy werden w zdaniu ze stroną bierną.
Czasownik modalny (Modalverb)

Czasownik modalny prawie zawsze występuje w zdaniu z innym czasownikiem. Może wystąpić samodzielnie, ale rzadko się to zdarza i musiałby wystąpić w jakimś kontekście np. jako nawiązanie do poprzedniego zdania. Wyróżniamy następujące czasowniki modalne: dürfen, können, mögen, wollen, sollen, müssen.

 • Tłumaczenie
 • Chcę zjeść pizzę.
 • Tłumaczenie
 • 🤔 Mogę tutaj palić? 👉 Nie możesz. (lub Nie wolno Ci.)
 • Wyjaśnienie
 • W odpowiedzi na pytanie czasownik dürfen występuje samodzielnie, ale w nawiązaniu do pytania. Samodzielne zdanie "Nie możesz" nie miałoby zbyt dużego sensu.
Imiesłów czasu teraźniejszego (Partizip I/Partizip Präsens)

Forma czasownika z końcówką -d dodaną do bezokolicznika. Wyraża ona czynność wykonywaną w danym momencie podczas której wykonywana jest inna czynność. Partizip I opisuje w jaki sposób (lub w jakich okolicznościach) jest wykonywana ta inna czynność.

 • Tłumaczenie
 • Płacząc opuściła pomieszczenie.
Imiesłów czasu przeszłego (Partizip II/Partizip Perfekt)

Forma czasownika używana do budowy zdań w niektórych czasach/trybach np. w czasie przeszłym Perfekt i w stronie biernej. Dla czasowników regularnych Partizip II tworzymy jest poprzez dodanie przedrostka ge- i końcówki -t do tematu czasownika.

 • Tłumaczenie
 • Ona upiekła strudel z jabłkami.
Czasowniki regularne (schwache Verben)

Czasowniki, które mają regularną odmianę w czasach Präteritum (temat czasownika + -te) i Perfekt (forma Partizip II jest regularna: ge- + temat czasownika + -t) np. machen - machte - gemacht.

Jeśli temat czasownika zaczyna się przedrostkiem do którego nie dodaje się przedrostka ge- w formie Paritizip II, ale reszta odmiany jest regularna, wówczas czasownik również zaliczany jest do czasowników regularnych np. besuchen - besuchte - besucht.

 • Tłumaczenie
 • Mieszkałem przez dwa lata w Berlinie.
Czasowniki mocne (starke Veben)

Czasowniki, które mają wprawdzie nieregularną odmianę, ale jest ona "mniej nieregularna". Ich forma Partizip II zamiast kończyć się na -t kończy się na -en, a ich forma w czasie Präteritum jest nieregularna. Najczęściej w czasach Präteritum, Partitip II zmienia się też jakaś głoska lub dwie np. (a 👉 u, ie 👉 ei) np. fahren - fuhr - gefahren lub bleiben - blieb - geblieben. Dodatkowo czasami w czasie Präsens w trzeciej osobie liczby pojedynczej (er/sie/es) czasownik mocny otrzymuje przegłos (Umlaut) np. fahren - er fährt.

 • Tłumaczenie
 • Wyprałem pościel.
Czasowniki nieregularne (unregelmäßige Verben)

Czasowniki, które mają nieregularną formę w czasie Präteritum i nieregularny imiesłów Partizip II.

 • Tłumaczenie
 • Byłem wczoraj na imprezie urodzinowej.
Czasowniki [nie]przechodnie ([in]transitive Verben)

Czasowniki przechodnie to takie, które w zdaniu mogą odnosić się do dopełnienia w bierniku (Akkusativobjekt) i mogą one być wykorzystane do zbudowania zdania ze stroną bierną. Z kolei czasowniki nieprzechodnie to takie, które nie odnoszą się do dopełnienia w przypadku Akkusativ i nie można z ich pomocą budować zdań ze stroną bierną.

 • Tłumaczenie
 • Jem hamburgera. (Strona bierna: Hamburger jest przeze mnie jedzony.)
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik essen (jeść) jest przechodni.
 • Tłumaczenie
 • Jestem chory. (Strona bierna: niemożliwa)
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik sein (być) jest nieprzechodni.
Czasowniki zwrotne (reflexive Verben)

W języku niemieckim czasowniki zwrotne to takie, które występują z zamkiem zwrotnym sich (się), który odmienia się razem z czasownikiem przez osoby.

 • Tłumaczenie
 • Cieszę się z prezentu.
Czasowniki wzajmne (reziproke Verben)

Czasowniki, które określają wzajemną czynność/stan. Mogą występować z zaimkiem zwrotnym sich lub zaimkiem wzajemnym einander (siebie nawzajem).

 • Tłumaczenie
 • Joachim i Lara kochają się.
Czasowniki [nie]rozdzielnie złożone ([nicht] trennbare Verben)

Czasowniki rozdzielnie złożone mają przedrostek, który w zdaniu odłącza się od tematu czasownika i najczęściej stoi na końcu zdania (istotne jest również to, że w formie Partizip II przedrostek musi być na odpowiedniej pozycji). Z kolei czasowniki nierozdzielnie złożone mają przedrostek, ale nie odłącza się on od tematu czasownika.

 • Tłumaczenie
 • Podpisuję umowę najmu.
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik unterschreiben ma przedrostek unter, ale jest nierozdzielnie złożony więc przedrostek nie odłącza się od tematu czasownika.
 • Tłumaczenie
 • Pociąg odjeżdża o ósmej.
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik ab|fahren ma przedrostek ab, który odłącza się od tematu czasownika i przechodzi na koniec zdania.
 • Tłumaczenie
 • Pociąg odjechał o godzinie 8.
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik ab|fahren ma przedrostek ab, który odłącza się od tematu czasownika i tworzy formę Partizip II (ab + ge- + temat czasownika + -en 👉 abgefahren).