Glagoli

Verben

Glagol je del govora, ki izraža dejavnost, stanje ali proces. Glagoli se pišejo z malimi črkami in se sklanjajo za osebe in števila. Uporabljajo se tudi v različnih časih in razpoloženjih, npr. sedanji/prihodnji/pretekli čas, subjunktiv/imperativ.

Najpogosteje je glagol postavljen na drugo mesto v stavku, razen če so v stavku še drugi glagoli ali če je stavek podredni stavek; v tem primeru je besedni red odvisen od drugih delov stavka.

Zgradba in skupine glagolov

Glagoli so zapisani z malimi črkami
 • Prevod
 • Jan hodi v šolo.
 • Prevod
 • Napisal sem vam sporočilo.
Členjenje glagola za osebo in število

Osnovna (nekonjugirana) oblika glagola je nedoločnik (Infinitiv). Za sklanjanje glagola za osebo je treba glagolskemu korenu dodati ustrezno končnico. Primer prikazuje sklanjanje glagola gehen (glagolsko jedro je geh).

Person gehen (Präsens)
ich gehe
du gehst
er/sie/es geht
wir gehen
ihr geht
sie/Sie gehen
Delitev glagolov v skupine

Glagol se običajno deli tudi v naslednje skupine (glagol lahko spada v več skupin):

 • nedoločnik (Infinitiv)
 • polni glagol (Vollverb)
 • pomožni glagol (Hilfsverb)
 • modalni glagol (Modalverb)
 • Sedanji deležnik (Partizip I/Partizip Präsens)
 • Pretekli deležnik (Partizip II/Partizip Perfekt)
 • redni glagoli (schwache Verben)
 • močni glagoli (starke Veben)
 • nepravilni glagoli (unregelmäßige Verben)
 • [in]prehodni glagoli ([in]prehodni glagoli)
 • povratni glagoli (refleksivni glagoli)
 • vzajemni glagoli (reziproke Verben)
 • [ne]ločljivi glagoli ([nicht] trennbare Verben)
Nedoločnik (Infinitiv)

Glagol v osnovni, nekonjugirani obliki (najpogosteje se uporablja v stavkih z več kot enim glagolom, v tem primeru je na koncu stavka).

 • Prevod
 • Wolfgang se mora danes učiti.
 • Prevod
 • Skupaj želimo iti na počitnice.
 • Prevod
 • Kmalu bom zaspal.
Glavni glagol (Vollverb)

Glagol, ki se lahko pojavi v stavku samostojno.

 • Prevod
 • Tečem.
Pomožni glagol (Hilfsverb)

Glagol, ki se uporablja skupaj z drugim glagolom za tvorbo stavka v določenem času ali razpoloženju (npr. v pretekliku ali pasivnem glasu). V nemščini obstajajo trije pomožni glagoli: haben, sein, werden.

 • Prevod
 • Lisa je kupila novo kolo.
 • Pojasnilo
 • Pomožni glagol haben.
 • Prevod
 • Domov smo šli zgodaj.
 • Pojasnilo
 • Pomožni glagol sein.
 • Prevod
 • Vaše naročilo se obdeluje.
 • Pojasnilo
 • Pomožni glagol werden v pasivnem stavku.
Modalni glagol (Modalverb)

Modalni glagoli se skoraj vedno pojavljajo v stavku z drugim glagolom. Lahko ga uporabimo tudi samostojno, vendar se to zgodi le redko in bi ga morali uporabiti v nekem kontekstu, npr. kot sklicevanje na prejšnji stavek. To so modalni glagoli: .

 • Prevod
 • Želim pojesti pico.
 • Prevod
 • V: Ali lahko tukaj kadim? O: Ne, ne smete.
 • Pojasnilo
 • V odgovoru je glagol dürfen samostojen, vendar se nanaša na vprašanje. V nasprotnem primeru glagol "Ne moreš" sam po sebi ne bi imel veliko smisla.
Sedanji deležnik (Partizip I/Partizip Präsens)

Glagolska oblika s končnico -d, ki je dodana nedoločniku. Izraža dejavnost, ki se izvaja in med katero se izvaja druga dejavnost. V partikuli I je opisano, v kakšnih okoliščinah se je izvajala slednja dejavnost.

 • Prevod
 • Iz sobe je odšla z jokom.
Pretekli deležnik (Partizip II/Partizip Perfekt)

Glagolska oblika, ki se uporablja za tvorbo stavkov v določenih časih/obdobjih, npr. v pretekliku Perfekt in v pasivnem glasu. Za navadne glagole se oblika Partizip II tvori tako, da se glagolski osnovi dodata predpona ge- in pripona -t.

 • Prevod
 • Spekla je jabolčni štrudelj.
Redni glagoli (schwache Verben)

Glagoli, ki imajo redno obliko v naslednjih časih: Präteritum (glagolska osnova + -te) in Perfekt (oblika Partizip II je pravilna: ge- + glagolska osnova + -t), npr. machen - machte - gemacht.

Če se osnova glagola začne s predpono, ki v Partizipu II ne dobi predpone ge-, razen tega pa je sklanjanje pravilno, potem tudi za glagol velja, da je pravilen, npr. besuchen - besuchte - besucht.

 • Prevod
 • Dve leti sem živel v Berlinu.
Močni glagoli (starke Veben)

Glagoli, ki imajo tehnično nepravilno sklanjatev, vendar je ta "manj nepravilna". Njihova oblika Partizip II se namesto na -t konča na -en, njihova oblika Präteritum pa je nepravilna. Najpogosteje njihove oblike Präteritum, Partizip II zahtevajo spremembo ene ali dveh črk v glagolskem korenu, npr. (a 👉 u, ie 👉 ei). fahren - fuhr - gefahren ali bleiben - blieb - geblieben. Poleg tega se včasih v času Präsens v tretji osebi ednine (er/sie/es) glagolu doda umlaut, npr. fahren - er fährt.

 • Prevod
 • Oprala sem rjuhe.
Nepravilni glagoli (unregelmäßige Verben)

Glagoli, ki imajo nepravilno časovno obliko Präteritum in nepravilni deležnik Partizip II.

 • Prevod
 • Včeraj sem bil na rojstnodnevni zabavi.
[in]prehodni glagoli ([in]prehodni glagoli)

Prehodni glagoli so tisti, ki se lahko nanašajo na akuzativni predmet (Akkusativobjekt). Z njimi lahko zgradimo stavek s pasivnim glasom. Po drugi strani so intranzitivni glagoli tisti, ki se ne morejo sklicevati na predmet v akuzativu Akkusativ in ne morejo tvoriti pasivnega glasu.

 • Prevod
 • Jem hamburger (pasivno: jaz jem hamburger.)
 • Pojasnilo
 • Glagol essen (jesti) je prehoden.
 • Prevod
 • Bolan sem. (Pasivno: ni mogoče)
 • Pojasnilo
 • Glagol sein (biti) je intranzitiven.
Povratni glagoli (refleksivni glagoli)

V nemščini so samostalniški glagoli tisti s povratnim zaimkom sich (sam), ki se pregiblje skupaj z glagolom za osebo.

 • Prevod
 • Z darilom sem zadovoljen.
Vzajemni glagoli (reziproke Verben)

Glagoli, ki opisujejo medsebojna dejanja. Uporabljamo jih lahko z povratnim zaimkom sich ali z vzajemnim zaimkom einander (drug drugemu).

 • Prevod
 • Joachim in Lara se imata rada.
[ne]ločljivi glagoli ([nicht] trennbare Verben)

Ločljivi glagoli imajo predpono, ki se lahko loči od glagolskega glagola in se običajno premakne na konec stavka (pomembno je tudi, da predpono ločljivega glagola pravilno postavimo v njegovo obliko Partizip II). Ko gre za neločljive glagole, imajo tudi ti predpono, vendar je ni mogoče ločiti od glagolskega jedra.

 • Prevod
 • Podpisujem najemno pogodbo.
 • Pojasnilo
 • Glagol unterschreiben ima predpono unter, ki pa je neločljiva, zato predpona ostane skupaj z glagolsko osnovo.
 • Prevod
 • Vlak odpelje ob osmih.
 • Pojasnilo
 • Glagol ab|fahren ima predpono ab, ki je ločena od glagolske osnove in se nahaja na koncu stavka.
 • Prevod
 • Vlak je odpeljal ob osmih.
 • Pojasnilo
 • Glagol ab|fahren ima predpono ab, ki je ločena od glagolske osnove in se uporablja za tvorbo oblike Partizip II (ab + ge- + glagolsko deblo + -en 👉 abgefahren).