Prislovi

Adverbien

Prislov je del govora, ki najpogosteje spreminja glagol, npr. hitro teče, rade volje pomaga, pogosto potuje. Včasih lahko opisuje tudi pridevnik ali drug prislov.

Večinoma odgovarja na vprašanje wie? (kako?), pa tudi na naslednja vprašanja: wann? (kdaj?), wo? (kje?) in warum? (zakaj?). Prislovi se ne pregibajo. Edina možna sprememba prislova je njegovo stopnjevanje, npr. schnell (hitro) - schneller (hitreje) - am schnellsten (najhitreje).

Primeri

Prislovi, ki spreminjajo glagole
 • Prevod
 • Hitro se uči.
 • Pojasnilo
 • Kako se uči? 👉 hitro
Prislovi, ki spreminjajo pridevnike
 • Prevod
 • Skoraj sem zdrav.
 • Pojasnilo
 • Kako zdrav sem? (v smislu: kako dobro sem okreval?) 👉 skoraj (zdrav)
 • Prevod
 • Vedno je prijazna.
 • Pojasnilo
 • Kdaj je prijazna? 👉 vedno
Prislovi, ki spreminjajo druge prislove
 • Prevod
 • Zelo dobro igra nogomet.
 • Pojasnilo
 • Kako dobro igra nogomet? 👉 zelo dobro
 • Prevod
 • Vozi zelo hitro.
 • Pojasnilo
 • Kako hitro vozi avto? 👉 zelo hitro

Gradbeništvo

Postavitev prislova v stavku
Prislov na začetku stavka

Če je prislov na začetku stavka, ima stavek naslednji vrstni red: Prislov + predikat + predmet + ...

 • Prevod
 • Kmalu moramo na letališče.
Stavki s predmetom

Če v stavku ni predmeta, je prislov postavljen za glagolom. Če je glagol samostalniški, se prislov postavi za samostalniški zaimek.

 • Prevod
 • Jeseni pogosto dežuje.
 • Prevod
 • Najpogosteje se srečujejo v restavraciji.
Prislovi, ki spreminjajo pridevnike

Če prislov spreminja pridevnik, je prislov postavljen neposredno pred pridevnik.

 • Prevod
 • Glasba je zelo glasna.
Stavki s predmetom v tožilniku (Akkusativobjekt)

Če je predmet v stavku v tožilniku (Akkusativobjekt), se prislov postavi pred predmet.

 • Prevod
 • Nujno potrebuje zdravniško pomoč.
 • Pojasnilo
 • ärztliche Hilfe (medicinska pomoč) - neposredni predmet (Akkusativobjekt)
Stavki s predmetom v dativu (Dativobjekt)

Če je predmet v stavku v dajalniku (Dativobjekt), se prislov postavi pred predmet.

 • Prevod
 • Pogosto pomaga svoji materi.
 • Pojasnilo
 • seiner Mutter (njegova mati) - posredni predmet (Dativobjekt)
Stavki z osebnim zaimkom

Če je v stavku osebni zaimek (npr. on, ona), je prislov postavljen takoj za njim.

 • Prevod
 • Thomas želi pomagati bratu. 👉 Thomas mu želi pomagati.
Razvrščanje prislovov

Naslednja pravila opisujejo, kako se ocenjujejo različne vrste prislovov.

 • Navadne prislove stopnjujemo tako, da dodamo pripono -er za tvorbo komparativa, za tvorbo superlativa pa tako, da pred prislovom dodamo besedo am in pripono -(e)sten.
 • Stopnjevanje nepravilnih prislovov ne sledi posebnim pravilom, zato si jih morate zapomniti.
 • V enobesednih prislovih dobijo samoglasniki a, u, o v komparativu in superlativu umlaut (Umlaut): a 👉 ä, o 👉 ö, u 👉 ü, npr. topel - wärmer - am wärmsten
 • Prislovi, ki se končujejo na -t, npr. kalt, schlecht, v presežniku dobijo končnico -esten namesto -sten (sicer bi jih bilo težko izgovoriti), npr. kalt - am kältesten (am kältsten), schlecht - am schlechesten (am schlechtsten).
Primeri rednih prislovov za razvrščanje
pozitivno primerjalni superlativ prevod
schnell schneller am schnellsten hitro 👉 hitreje 👉 najhitreje
kalt kälter am kältesten hladen 👉 hladnejši 👉 najhladnejši
schön schöner am schnönsten pretty 👉 lepši 👉 najlepši
langsam langsamer am langsamsten počasi 👉 počasneje 👉 najpočasneje
billing billinger am billigsten poceni 👉 cenejši 👉 najcenejši
Primeri nepravilnih prislovov za razvrščanje
pozitivno primerjalni superlativ prevod
gut besser am besten dobro 👉 boljše 👉 najboljše
gern lieber am liebsten rade volje/rajši 👉 bolj rade volje/najraje 👉 najbolj rade volje/najraje
sehr/viel mehr am meisten zelo/mnogo 👉 več 👉 največ
bald eher am ehesten soon 👉 sooner 👉 soonest
oft öfter/häufiger am häufigsten pogosto 👉 pogosteje 👉 najpogosteje
Ustvarjanje prislovov

Najpogosteje so prislovi izpeljani iz samostalnikov in pridevnikov, vendar je prislov mogoče tvoriti tudi iz glagola; v tem primeru se uporablja oblika Partizip I.

Z dodajanjem pripone -weise samostalniku
 • Prevod
 • Delno se strinjam z vami.
 • Pojasnilo
 • Včasih namesto -weise dodamo -sweise, npr. Zum Beispiel (na primer) - beispielsweise (na primer).
Če pridevniku dodamo končnico -erweise
 • Prevod
 • Verjetno je policist.
Z dodajanjem pripone -s samostalniku
 • Prevod
 • Zjutraj si umijem zobe.
Z dodajanjem pripone -d (Partizip I) glagolu
 • Prevod
 • Stoji in je sendvič. 👉 Stojoč jé sendvič.

Vrste prislovov in njihova uporaba

Lokativni prislovi

Odgovarjajo na vprašanja: kam / od kod / kam?

Wo? (kje?)
 • Prevod
 • spredaj
 • Prevod
 • v zadnjem delu
 • Prevod
 • tu/tu
 • Prevod
 • tam
 • Prevod
 • na vrhu
 • Prevod
 • tukaj
 • Prevod
 • zunaj / na zunanji strani
 • Prevod
 • znotraj
Woher? (od kod?)
 • Prevod
 • z leve
 • Prevod
 • od zadaj
 • Prevod
 • od zunaj
 • Prevod
 • od tam
 • Prevod
 • od zgoraj (z vrha)
Wohin? (kam?)
 • Prevod
 • navzgor(i)
 • Prevod
 • tam
 • Pojasnilo
 • V pomenu "tja" kot odgovor na vprašanje Wohin? (kam?), npr. Dorthin müssen wir gehen! (Moramo iti tja!), ne pa npr. Tam je avto. (Da steht ein Auto.). V tem smislu "tam" odgovarja na vprašanje wo? (kam?)
 • Prevod
 • navzdol ali navzdol (smer; npr. pogledati navzdol, iti navzdol)
 • Prevod
 • downwards / down (smer; npr. pogled navzdol)
 • Prevod
 • upwards / up (smer; npr. poglej navzgor)
 • Prevod
 • nazaj
Časovni prislovi

Odgovarjajo na vprašanja: kdaj / kako pogosto / kako dolgo / od kdaj / do kdaj?

Wann? (kdaj?)
 • Prevod
 • včeraj
 • Prevod
 • ob ponedeljkih
 • Prevod
 • zdaj
Wie oft/Wie lange? (kako pogosto / kako dolgo?)
 • Prevod
 • včasih
 • Prevod
 • pogosto
 • Prevod
 • več ur
 • Prevod
 • v kratkem
Ab wann/Bis wann? (Od kdaj? / Do kdaj?)
 • Prevod
 • od 8. ure dalje
 • Prevod
 • iz novega leta
 • Prevod
 • do srede

ab samo v zvezi s časom v prihodnosti, npr. ab nächster Woche (od naslednjega tedna)

Seit wann/Wie lange? (Od kdaj? / Kako dolgo?)
 • Prevod
 • od včeraj
 • Prevod
 • dva tedna
 • Prevod
 • dolgo časa
 • Prevod
 • od januarja 2016
 • Prevod
 • še nikoli prej

seit se lahko uporablja samo za časovno točko v preteklosti, npr. seit zwei Jahren (dve leti)

Vzročni prislovi

Odgovarjajo na vprašanja: zakaj / pod kakšnim pogojem?

Warum/Weshalb? (Zakaj?), Wieso? (Kako?), Unter welcher Bedingung? (Pod kakšnim pogojem?)
 • Prevod
 • zato / zaradi tega
 • Prevod
 • s tem / na ta način
 • Prevod
 • iz tega razloga / zaradi tega
 • Prevod
 • zato / zato
 • Prevod
 • zato / posledično
Prislovi načina, števila in pogostosti

Odgovarjajo na vprašanja: kako / koliko?

Wie? (kako?)
 • Prevod
 • na drugačen način
 • Prevod
 • podobno
 • Prevod
 • hitro
Wie sehr? (koliko / v kolikšni meri?)
 • Prevod
 • komaj / s težavo
 • Prevod
 • zelo
 • Prevod
 • v zmernih količinah / zmerno
 • Prevod
 • prav tako dobro/šibko
Wie viel? (koliko?)
 • Prevod
 • v celoti / v celoti
 • Prevod
 • prav toliko/malokrat
 • Prevod
 • polovica / do polovice
Relativni prislovi

Nanašajo se na nekaj, kar je bilo omenjeno v prejšnjem stavku. Ustvarimo jih tako, da predpone wo- dodamo predponi, npr. für👉 wofür.

Če se predložek začne z a, o, u, ü, predponi wo- dodamo -r, npr. wo + -r + an 👉 woran ali wo + -r + über 👉 worüber. Pomen relativnega prislova je odvisen od tega, katero predpono ima (npr. an, mit, für, über) in na kateri glagol se nanaša.

..., wo
 • Prevod
 • To je kraj, kjer parkira
..., woran
 • Prevod
 • Zdaj vem, kaj si delal včeraj.
 • Pojasnilo
 • woran v tem stavku pomeni "na čem (ali kaj ... na)", saj glagol arbeiten prevzame predpono an (delati na). Na primer, glede na glagol sich gewöhnen an, ki pomeni "navaditi se", bi izraz ..., woran ich mich gewöhnt habe pomenil "..., na kar sem se navadil"
..., wofür
 • Prevod
 • Vedno mi pomaga, za kar sem mu hvaležen.

Izjeme in posebni primeri

Dodatna oblika v superlativu

Nekateri prislovi imajo dodatno superlativno obliko, ki se tvori z dodajanjem pripone -stens.

 • Prevod
 • najboljši, najtoplejši, najtoplejši