Adverbit

Adverbien

Adverbi on sanan osa, joka useimmiten muuttaa verbiä, esim. juoksee nopeasti, auttaa mielellään, matkustaa usein. Joskus se voi myös kuvata adjektiivia tai toista adverbia.

Se vastaa pääasiassa kysymykseen wie? (miten?), mutta myös seuraaviin kysymyksiin: wann? (milloin?), wo? (missä?) ja warum? (miksi?). Adverbejä ei taivuteta. Adverbin ainoa mahdollinen muutos on sen astevaihtelu, esim. schnell (nopea) - schneller (nopeampi) - am schnellsten (nopein).

Esimerkkejä

Verbejä muuttavat adverbit
 • Käännös
 • Hän oppii nopeasti.
 • Selitys
 • Miten hän oppii? 👉 nopeasti
Adverbejä muuttavat adjektiivit
 • Käännös
 • Olen melkein terve.
 • Selitys
 • Kuinka terve olen? (merkityksessä: Kuinka hyvin olen toipunut?) 👉 melkein (terve)
 • Käännös
 • Hän on aina ystävällinen.
 • Selitys
 • Milloin hän on ystävällinen? 👉 aina
Toista adverbiä muokkaavat adverbit
 • Käännös
 • Hän pelaa jalkapalloa erittäin hyvin.
 • Selitys
 • Kuinka hyvin hän pelaa jalkapalloa? 👉 erittäin hyvin
 • Käännös
 • Hän ajaa todella lujaa.
 • Selitys
 • Kuinka nopeasti hän ajaa autoa? 👉 todella nopeasti

Rakentaminen

Adverbin sijoittaminen lauseeseen
Adverbi lauseen alussa

Jos adverbi on lauseen alussa, lauseen järjestys on seuraava: Adverbi + predikatiivi + subjekti + ...

 • Käännös
 • Meidän on mentävä pian lentokentälle.
Lauseet, joissa on objekti

Jos lauseessa ei ole objektia, adverbi sijoitetaan verbin jälkeen. Jos verbi on refleksiivinen, adverbi sijoitetaan refleksiivipronominin jälkeen.

 • Käännös
 • Syksyllä sataa usein.
 • Käännös
 • He tapaavat (itsensä) useimmiten ravintolassa.
Adverbejä muuttavat adjektiivit

Jos adverbi muuttaa adjektiivia, adverbi sijoitetaan suoraan adjektiivin eteen.

 • Käännös
 • Musiikki on hyvin kovaa.
Lauseet, joissa objekti on akkusatiivissa (Akkusativobjekt)

Jos lauseen objekti on akkusatiivissa (Akkusativobjekti), adverbi sijoitetaan objektin eteen.

 • Käännös
 • Hän tarvitsee kiireellisesti lääkärin apua.
 • Selitys
 • ärztliche Hilfe (lääketieteellinen apu) - suora objekti (Akkusativobjekt)
Lauseet, joissa objekti on datiivissa (Dativobjekt)

Jos lauseen objekti on datiivissa (Dativobjekt), adverbi sijoitetaan objektin eteen.

 • Käännös
 • Hän auttaa usein äitiään.
 • Selitys
 • seiner Mutter (hänen äitinsä) - epäsuora objekti (Dativobjekt)
Lauseet, joissa on persoonapronomini

Jos lauseessa on persoonapronomini (esim. hän, nainen), adverbi sijoitetaan heti sen taakse.

 • Käännös
 • Thomas on innokas auttamaan veljeään. 👉 Thomas on innokas auttamaan häntä.
Adverbien luokittelu

Seuraavat säännöt kuvaavat, miten eri adverbien lajit luokitellaan.

 • Säännölliset adverbit luokitellaan lisäämällä suffiksi -er komparatiivin muodostamiseksi ja superlatiivin muodostamiseksi lisäämällä adverbin eteen sana am ja suffiksi -(e)sten.
 • Epäsäännöllisten adverbien porrastus ei noudata erityisiä sääntöjä, joten sinun on vain opeteltava ne ulkoa.
 • Yksitavuisissa adverbeissä vokaalit a, u, o saavat komparatiivissa ja superlatiivissa umlautin (Umlaut): a 👉 ä, o 👉 ö, u 👉 ü esim. lämmin - wärmer - am wärmsten
 • Adverbit, jotka päättyvät -t, esim. kalt, schlecht superlatiivissa, saavat -esten-suffiksin -sten sijasta (muuten niitä olisi vaikea lausua), esim. kalt - am kältesten (am kältsten), schlecht - am schlechesten (am schlechsten).
Esimerkkejä säännöllisten adverbien luokittelusta
positiivinen vertaileva superlatiivi käännös
schnell schneller am schnellsten nopea 👉 nopeampi 👉 nopein
kalt kälter am kältesten kylmä 👉 kylmempi 👉 kylmin
schön schöner am schnönsten kaunis 👉 kauniimpi 👉 kaunein
langsam langsamer am langsamsten hitaasti 👉 hitaammin 👉 hitain
billing billinger am billigsten halpa 👉 halvempi 👉 halvin
Esimerkkejä epäsäännöllisistä adverbeistä
positiivinen vertaileva superlatiivi käännös
gut besser am besten hyvä 👉 parempi 👉 paras
gern lieber am liebsten mielellään / mielellään 👉 mielellään / mieluiten 👉 mielellään / mieluiten 👉 mielellään / mieluiten
sehr/viel mehr am meisten hyvin/mielin 👉 enemmän 👉 eniten
bald eher am ehesten soon 👉 sooner 👉 soonest
oft öfter/häufiger am häufigsten usein 👉 useammin 👉 useimmiten
Adverbien luominen

Useimmiten adverbit johdetaan substantiiveista ja adjektiiveista, mutta adverbin voi muodostaa myös verbistä, jolloin käytetään muotoa Partizip I.

Lisäämällä substantiiviin -weise suffiksi -weise
 • Käännös
 • Olen osittain samaa mieltä kanssasi.
 • Selitys
 • Joskus -weise:n sijaan lisätään -sweise esim. Zum Beispiel (esimerkiksi) - beispielsweise (esimerkiksi).
Lisäämällä adjektiiviin suffiksi -erweise
 • Käännös
 • Hän on todennäköisesti poliisi.
Lisäämällä substantiiviin suffiksi -s..
 • Käännös
 • Harjaan hampaani aamulla.
Lisäämällä verbiin suffiksi -d (Partizip I)
 • Käännös
 • Hän seisoo ja syö voileipää. 👉 Hän syö voileipää seisten.

Adverbien tyypit ja niiden sovellukset

Paikannusadverbit

Ne vastaavat kysymyksiin: minne / mistä / minne?

Wo? (missä?)
 • Käännös
 • edessä
 • Käännös
 • takana
 • Käännös
 • täällä/täällä
 • Käännös
 • siellä
 • Käännös
 • päälle
 • Käännös
 • täällä
 • Käännös
 • ulkopuolella / ulkopuolella
 • Käännös
 • sisäpuolella
Woher? (mistä?)
 • Käännös
 • vasemmalta
 • Käännös
 • takaapäin
 • Käännös
 • ulkopuolelta
 • Käännös
 • sieltä
 • Käännös
 • ylhäältä (ylhäältä)
Wohin? (minne?)
 • Käännös
 • ylöspäin(s)
 • Käännös
 • siellä
 • Selitys
 • Merkityksessä "sinne" vastauksena kysymykseen Wohin? (minne?) esim. Dorthin müssen wir gehen! (Meidän on mentävä sinne!), mutta ei esim. siellä on auto. (Da steht ein Auto.). Tässä mielessä "siellä" vastaa kysymykseen wo? (missä?)
 • Käännös
 • alas tai alaspäin (suunta; esim. look down, go down)
 • Käännös
 • downwards / down (suunta; esim. katso alaspäin)
 • Käännös
 • upwards / up (suunta; esim. katso ylös)
 • Käännös
 • taaksepäin
Ajalliset adverbit

Ne vastaavat kysymyksiin: milloin / kuinka usein / kuinka kauan / mistä lähtien / mihin asti?

Wann? (milloin?)
 • Käännös
 • eilen
 • Käännös
 • maanantaisin
 • Käännös
 • nyt
Wie usein/Wie kauan? (kuinka usein / kuinka kauan?)
 • Käännös
 • joskus
 • Käännös
 • usein
 • Käännös
 • tuntikausia
 • Käännös
 • pian
Ab wann/Bis wann? (Mistä lähtien?/Mihin asti?)
 • Käännös
 • kello 8 alkaen
 • Käännös
 • uudesta vuodesta
 • Käännös
 • keskiviikkoon asti

ab vain viitattaessa tulevaan ajankohtaan, esim. ab nächster Woche (ensi viikosta)

Seit wann/Wie lange? (Mistä lähtien?/Kuinka kauan?)
 • Käännös
 • eilisestä lähtien
 • Käännös
 • kahden viikon ajan
 • Käännös
 • pitkään
 • Käännös
 • tammikuusta 2016 lähtien
 • Käännös
 • ei koskaan ennen

seit voidaan käyttää vain viittaamaan menneeseen ajankohtaan, esim. seit zwei Jahren (kaksi vuotta)

Kausaaliset adverbit

Ne vastaavat kysymyksiin: miksi / millä ehdolla?

Warum/Weshalb? (Miksi?), Wieso? (Miten niin?), Unter welcher Bedingung? (Minkä ehdon alla?)
 • Käännös
 • siksi / sen takia
 • Käännös
 • siten / tällä tavoin
 • Käännös
 • siitä syystä / sen vuoksi
 • Käännös
 • siksi / siksi
 • Käännös
 • siksi / sen vuoksi
Tapaa (keinoa), lukumäärää ja esiintymistiheyttä kuvaavat adverbit

Ne vastaavat kysymyksiin: miten / kuinka paljon?

Wie? (miten?)
 • Käännös
 • eri tavalla
 • Käännös
 • samoin
 • Käännös
 • nopea
Wie hyvin? (kuinka paljon / missä määrin?)
 • Käännös
 • tuskin / vaikeasti
 • Käännös
 • erittäin
 • Käännös
 • kohtuullisesti / kohtuullisesti
 • Käännös
 • yhtä hyvä/huono
Wie paljon? (kuinka paljon?)
 • Käännös
 • kokonaan / kokonaan
 • Käännös
 • yhtä paljon/vähän
 • Käännös
 • puolivälissä / puolivälissä
Suhteelliset adverbit

Ne viittaavat johonkin edellisessä lauseessa mainittuun. Luomme niitä liittämällä preposition eteen etuliitteen wo-, esimerkiksi für👉 wofür.

Jos prepositio alkaa a, o, u, ü, lisäämme -r:n wo--etuliitteeseen, esim. wo + -r + an 👉 woran tai wo + -r + über 👉 worüber. Suhteellisen adverbin merkitys riippuu siitä, minkä preposition se ottaa (esim. an, mit, für, über) ja mihin verbiin se viittaa.

..., wo
 • Käännös
 • Tähän paikkaan hän pysäköi
..., woran
 • Käännös
 • Nyt tiedän, minkä parissa työskentelit eilen.
 • Selitys
 • woran tarkoittaa tässä lauseessa "mihin (tai mihin ... päälle)", koska verbi arbeiten ottaa preposition an (työstää). Esimerkiksi kun otetaan huomioon verbi sich gewöhnen an, joka tarkoittaa "tottua", ilmaus ..., woran ich mich gewöhnt habe tarkoittaisi "..., mihin olen tottunut"
..., wofür
 • Käännös
 • Hän auttaa minua aina, mistä olen kiitollinen.

Poikkeukset ja erityistapaukset

Superlatiivin lisämuoto

Joillakin adverbeillä on lisäksi superlatiivimuoto, joka luodaan lisäämällä suffiksi -stens.

 • Käännös
 • paras, korkeintaan, lämpimin