Príslovky

Adverbien

Príslovka je časť reči, ktorá najčastejšie modifikuje sloveso, napr. rýchlo beží, ochotne pomáha, často cestuje. Niekedy môže opisovať aj prídavné meno alebo inú príslovku.

Odpovedá najmä na otázku wie? (ako?), ale aj na nasledujúce otázky: wann? (kedy?), wo? (kde?) a warum? (prečo?). Príslovky sa neskloňujú. Jedinou možnou zmenou príslovky je jej stupňovanie, napr. schnell (rýchlo) - schneller (rýchlejšie) - am schnellsten (najrýchlejšie).

Príklady

Príslovky modifikujúce slovesá
 • Preklad
 • Učí sa rýchlo.
 • Vysvetlenie
 • Ako sa učí? 👉 rýchlo
Príslovky modifikujúce prídavné mená
 • Preklad
 • Som takmer zdravý.
 • Vysvetlenie
 • Ako som zdravý? (v zmysle: Ako dobre som sa zotavil?) 👉 takmer (zdravý)
 • Preklad
 • Je vždy priateľská.
 • Vysvetlenie
 • Kedy je priateľská? 👉 vždy
Príslovky modifikujúce iné príslovky
 • Preklad
 • Futbal hrá veľmi dobre.
 • Vysvetlenie
 • Ako dobre hrá futbal? 👉 veľmi dobre
 • Preklad
 • Jazdí naozaj rýchlo.
 • Vysvetlenie
 • Ako rýchlo jazdí autom? 👉 naozaj rýchlo

Stavebníctvo

Umiestnenie príslovky vo vete
Príslovka na začiatku vety

Ak je príslovka na začiatku vety, potom má veta nasledovné poradie: Príslovka + prísudok + predmet + ...

 • Preklad
 • Čoskoro musíme ísť na letisko.
Vety s predmetom

Ak vo vete nie je predmet, príslovka sa umiestni za sloveso. Ak je sloveso zvratné, príslovka sa umiestňuje za zvratné zámeno.

 • Preklad
 • Na jeseň často prší.
 • Preklad
 • Najčastejšie sa stretávajú (sami) v reštaurácii.
Príslovky modifikujúce prídavné mená

Ak príslovka modifikuje prídavné meno, umiestňuje sa priamo pred prídavné meno.

 • Preklad
 • Hudba je veľmi hlasná.
Vety s predmetom v akuzatíve (Akkusativobjekt)

Ak je predmet vo vete v akuzatíve (Akkusativobjekt), príslovka sa umiestňuje pred predmet.

 • Preklad
 • Naliehavo potrebuje lekársku pomoc.
 • Vysvetlenie
 • ärztliche Hilfe (lekárska pomoc) - priamy predmet (Akkusativobjekt)
Vety s predmetom v datíve (Dativobjekt)

Ak je predmet vo vete v datíve (Dativobjekt), príslovka sa umiestňuje pred predmet.

 • Preklad
 • Často pomáha svojej matke.
 • Vysvetlenie
 • seiner Mutter (jeho matka) - nepriamy predmet (Dativobjekt)
Vety s osobným zámenom

Ak sa vo vete nachádza osobné zámeno (napr. on, ona), príslovka sa umiestňuje hneď zaň.

 • Preklad
 • Thomas chce svojmu bratovi pomôcť. 👉 Tomáš mu chce pomôcť.
Stupňovanie prísloviek

Nasledujúce pravidlá opisujú, ako sa hodnotia rôzne druhy prísloviek.

 • Pravidelné príslovky sa stupňujú pridaním prípony -er na vytvorenie komparatívu a na vytvorenie superlatívu pridaním slova am pred príslovku a prípony -(e)sten.
 • Stupňovanie nepravidelných prísloviek sa neriadi špecifickými pravidlami, takže si ich stačí zapamätať.
 • V jednoslabičných príslovkách sa samohlásky a, u, o v komparatíve a superlatíve píšu s umlautom (Umlaut): a 👉 ä, o 👉 ö, u 👉 ü napr. teplý - wärmer - am wärmsten
 • Príslovky zakončené na -t, napr. kalt, schlecht v superlatíve dostávajú namiesto -sten príponu -esten (inak by sa ťažko vyslovovali), napr. kalt - am kältesten (am kältsten), schlecht - am schlechesten (am schlechtsten).
Príklady stupňovania pravidelných prísloviek
pozitívne porovnanie superlatív preklad
schnell schneller am schnellsten rýchlo 👉 rýchlejšie 👉 najrýchlejšie
kalt kälter am kältesten studený 👉 chladnejší 👉 najchladnejší
schön schöner am schnönsten pekný 👉 krajší 👉 najkrajší
langsam langsamer am langsamsten pomaly 👉 pomalšie 👉 najpomalšie
billing billinger am billigsten lacný 👉 lacnejší 👉 najlacnejší
Príklady triedenia nepravidelných prísloviek
pozitívne porovnanie superlatív preklad
gut besser am besten dobrý 👉 lepší 👉 najlepší
gern lieber am liebsten ochotne/radšej 👉 ochotnejšie/radšej 👉 najradšej/najradšej
sehr/viel mehr am meisten veľmi/veľmi 👉 viac 👉 najviac
bald eher am ehesten čoskoro 👉 skôr 👉 najskôr
oft öfter/häufiger am häufigsten často 👉 častejšie 👉 najčastejšie
Tvorba prísloviek

Najčastejšie sa príslovky odvodzujú od podstatných a prídavných mien, ale je možné vytvoriť príslovku aj od slovesa, v takom prípade sa používa tvar Partizán I.

Pridaním prípony -weise k podstatnému menu
 • Preklad
 • Čiastočne s vami súhlasím.
 • Vysvetlenie
 • Niekedy namiesto -weise pridávame -sweise, napr. Zum Beispiel (napríklad) - beispielsweise (napríklad).
Pridaním prípony -erweise k prídavnému menu
 • Preklad
 • Pravdepodobne je to policajt.
Pridaním prípony -s k podstatnému menu
 • Preklad
 • Ráno si čistím zuby.
Pridaním prípony -d (Partizán I) k slovesu
 • Preklad
 • Stojí a jedáva sendvič. 👉 Stojí a je sendvič.

Typy prísloviek a ich použitie

Lokalizačné príslovky

Odpovedajú na otázky: odkiaľ / kam / kam?

Wo? (kde?)
 • Preklad
 • vpredu
 • Preklad
 • v zadnej časti
 • Preklad
 • tu/tam
 • Preklad
 • tam
 • Preklad
 • na vrchole
 • Preklad
 • tu
 • Preklad
 • mimo / na vonkajšej strane
 • Preklad
 • vnútri
Woher? (odkiaľ?)
 • Preklad
 • zľava
 • Preklad
 • zozadu
 • Preklad
 • zvonku
 • Preklad
 • odtiaľto
 • Preklad
 • zhora (zhora)
Wohin? (kam?)
 • Preklad
 • smerom nahor
 • Preklad
 • tam
 • Vysvetlenie
 • Vo význame "tam" ako odpoveď na otázku Wohin? (kam?) napr. Dorthin müssen wir gehen! (Musíme tam ísť!), ale nie napr. Tam je auto. (Da steht ein Auto.). V tomto zmysle "tam" odpovedá na otázku wo? (kam?)
 • Preklad
 • down alebo downwards (smer; napr. pozrieť sa dole, ísť dole)
 • Preklad
 • downwards / down (smer; napr. pozrieť sa dole)
 • Preklad
 • upwards / up (smer; napr. pozrieť sa hore)
 • Preklad
 • spätne
Časové príslovky

Odpovedajú na otázky: kedy / ako často / ako dlho / odkedy / dokedy?

Wann? (kedy?)
 • Preklad
 • včera
 • Preklad
 • v pondelok
 • Preklad
 • teraz
Wie oft/Wie lange? (ako často / ako dlho?)
 • Preklad
 • niekedy
 • Preklad
 • často
 • Preklad
 • niekoľko hodín
 • Preklad
 • krátko
Ab wann/Bis wann? (Od kedy? / Do kedy?)
 • Preklad
 • od 8 hodín
 • Preklad
 • od nového roka
 • Preklad
 • do stredy

ab len vo vzťahu k časovému bodu v budúcnosti, napr. ab nächster Woche (od budúceho týždňa)

Seit wann/Wie lange? (Odkedy? / Ako dlho?)
 • Preklad
 • od včera
 • Preklad
 • na dva týždne
 • Preklad
 • na dlhú dobu
 • Preklad
 • od januára 2016
 • Preklad
 • nikdy predtým

seit sa môže použiť len vo vzťahu k časovému bodu v minulosti, napr. seit zwei Jahren (dva roky)

Príčinné príslovky

Odpovedajú na otázky: prečo / za akých podmienok?

Warum/Weshalb? (Prečo?), Wieso? (Ako?), Unter welcher Bedingung? (Pod akým stavom?)
 • Preklad
 • preto / kvôli tomu
 • Preklad
 • tým / týmto spôsobom
 • Preklad
 • z tohto dôvodu / kvôli tomu
 • Preklad
 • preto / preto
 • Preklad
 • preto / následne
Príslovky spôsobu (prostriedkov), počtu a frekvencie

Odpovedajú na otázky: ako / koľko?

Wie? (ako?)
 • Preklad
 • iným spôsobom
 • Preklad
 • podobne
 • Preklad
 • rýchlo
Wie sehr? (koľko / do akej miery?)
 • Preklad
 • sotva / s ťažkosťami
 • Preklad
 • veľmi
 • Preklad
 • s mierou / mierne
 • Preklad
 • rovnako dobrý/špatný
Wie viel? (koľko?)
 • Preklad
 • úplne / úplne
 • Preklad
 • rovnako veľa/menej
 • Preklad
 • polovica / v polovici
Relatívne príslovky

Odkazujú na niečo, čo bolo spomenuté v predchádzajúcej vete. Tvoríme ich tak, že k predložke pridáme predponu wo-, napr. für👉 wofür.

Ak sa predložka začína na a, o, u, ü, pridávame k predpone wo- -r, napr. wo + -r + an 👉 woran alebo wo + -r + über 👉 worüber. Význam vzťahovej príslovky závisí od toho, akú predložku má (napr. an, mit, für, über) a k akému slovesu sa vzťahuje.

..., wo
 • Preklad
 • Toto je miesto, kde parkuje
..., woran
 • Preklad
 • Teraz už viem, na čom ste včera pracovali.
 • Vysvetlenie
 • woran v tejto vete znamená "na čom (alebo na čom ... na)", pretože sloveso arbeiten má predložku an (pracovať na). Napríklad pri slovese sich gewöhnen an, ktoré znamená "zvyknúť si", by výraz ..., woran ich mich gewöhnt habe znamenal "..., na čo som si zvykol"
..., wofür
 • Preklad
 • Vždy mi pomáha, za čo som mu vďačný.

Výnimky a osobitné prípady

Dodatočný tvar v superlatíve

Niektoré príslovky majú dodatočný superlatívny tvar, ktorý sa vytvorí pridaním prípony -stens.

 • Preklad
 • najlepšie, nanajvýš, najteplejšie