Ukazovacie zámeno

Demonstrativpronomen

Ukazovacie zámeno používame na poukázanie na konkrétnu osobu/ vec, na jej zdôraznenie alebo na jej výber zo skupiny. Môže sa používať ako prívlastok aj ako náhrada podstatného mena.

Príklady používania ukazovacích zámen

Výber zo skupiny

Ukazovacie zámeno poukazuje na konkrétnu vec a vyberá ju zo skupiny.

 • Preklad
 • Otázka: Ktorý sveter sa vám páči? Tento alebo tamten? 👉 Tento.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno poukazuje na konkrétnu vec (tento sveter) a vyberá ju zo skupiny (napr. zo skupiny niekoľkých svetrov).
Úloha zámena

Ukazovacie zámeno sa môže použiť ako prívlastok alebo ako substantívum podstatného mena.

 • Preklad
 • Chcela by som jesť tú istú čokoládu.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno dieselbe ako člen.
 • Preklad
 • Otázka: Ktorú čokoládu by ste najradšej zjedli? 👉 Tú istú.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno dieselbe (=dieselbe Schokolade) nahrádzajúce podstatné meno.

Ukazovacie zámeno a jeho použitie

umiera -

Základná forma: dies- + prípona v závislosti od pádu a rodu. Zámeno dies- v porovnaní so zámenom jen- označuje niečo bližšie alebo prítomné (napr. niečo, na čo sa práve pozeráme).

 • Preklad
 • Toto auto sa mi páči.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno poukazuje na konkrétnu vec (toto konkrétne auto) a vyberá ju zo skupiny (napr. zo skupiny viacerých áut).
 • Preklad
 • Otázka: Ktoré auto sa vám páči? 👉 Toto.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno nahrádza podstatné meno (toto auto).
 • Preklad
 • Skúšku som úspešne zložil. To ma veľmi teší.
 • Vysvetlenie
 • Zomiera v základnom tvare sa môže vzťahovať aj na celú vetu.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ dieser diese dieses diese
Genitiv dieses dieser dieses dieser
Dativ diesem dieser diesem diesen
Akkusativ diesen diese dieses diese
len-

Základná forma: jen- + prípona v závislosti od pádu a rodu. Zámeno jen- v porovnaní so zámenom dies- označuje niečo ďalej alebo skôr (napr. niečo, čo sme už videli).

 • Preklad
 • To auto sa mi páčilo viac.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno jen- ako člen
 • Preklad
 • Kupujeme ten, nie tento.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno jen- nahrádza podstatné meno: jenes Auto (to auto), napr. v situácii, keď sme predtým videli iný výrobok a ten sa nám páčil viac ako ten, ktorý sledujeme teraz.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jener jene jenes jene
Genitiv jenes jener jenes jener
Dativ jenem jener jenem jenen
Akkusativ jenen jene jenes jene
der / die / das / die

Vzťahové zámeno der / die / das / die sa vzťahuje na konkrétnu osobu alebo vec. Na rozdiel od dieser (ktoré určuje blízkosť) a jener (ktoré určuje vzdialenosť) sa nevzťahuje na miesto. Môže poukazovať na slovo spomenuté v predchádzajúcej vete alebo vo vete, ktorá bude ešte nasledovať.

 • Preklad
 • Bol to ten muž.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno jen- ako člen
 • Preklad
 • Toho musíme nájsť.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno den- nahrádza podstatné meno: den Mann (ten človek).
 • Preklad
 • Poznáte tohto suseda? Predtým som ho nevidel.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno den (Akkusativ; Maskulinum) sa vzťahuje na už spomínanú osobu.
 • Preklad
 • Tí, ktorí to urobili, za to zaplatia.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno die (nominatív; plurál) sa vzťahuje na vetu, ktorá nasleduje.
 • Preklad
 • Minulý rok som mal autonehodu. Nikdy na to nezabudnem.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno das (Nominatív; Neutrum) sa môže vzťahovať na celú vetu, ktorá bola spomenutá skôr (v tomto prípade vždy používame zámeno das ).
 • Preklad
 • mentalita ľudí, ktorí hovoria viacerými jazykmi
 • Vysvetlenie
 • V genitíve (Genitív) v množnom čísle (Plurál) sa zámeno deriv používa na označenie slova, ktoré bude nasledovať.
 • Preklad
 • viacjazyční ľudia a ich mentalita
 • Vysvetlenie
 • V genitíve (Genitív) v množnom čísle (Plurál) sa zámeno deren používa na to, aby odkazovalo na už spomenuté slovo.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der die das die
Genitiv dessen deren dessen deren / derer
Dativ dem der dem denen
Akkusativ den die das die
derjenige

Zámeno derjenige odkazuje na niečo, čo bude opísané v nasledujúcej vedľajšej vete. Zámeno derjenige sa skladá z dvoch častí: der (klesá ako určitý člen) + jenige (klesá ako prídavné meno).

 • Preklad
 • Tí, ktorí veľa športujú, sú zdravší.
 • Preklad
 • Ten, kto to urobil, za to zaplatí.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno derjenige- ako člen
 • Preklad
 • Ten, kto to urobil, za to zaplatí.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno derjenige- nahrádza podstatné meno.
 • Ak je ukazovacie zámeno der / die / das / die totožné so vzťahovým zámenom (napr. Der, der das gemacht hat, .. ), uprednostňuje sa použitie ukazovacieho zámena derjenige.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derjenige diejenige dasjenige diejenigen
Genitiv desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
Dativ demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
Akkusativ denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
derselbe

Zámeno derselbe označuje presne to isté (napr. tú istú vec alebo osobu).

 • Preklad
 • Chcela by som jesť tú istú čokoládu.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno dieselbe ako člen.
 • Preklad
 • Otázka: Ktorú čokoládu by ste najradšej zjedli? 👉 Tú istú.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno dieselbe (=dieselbe Schokolade) nahrádzajúce podstatné meno.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derselbe dieselbe dasselbe dieselben
Genitiv desselben derselben desselben derselben
Dativ demselben derselben demselben denselben
Akkusativ denselben dieselbe dasselbe dieselben

Synonymum derselbe je der gleiche (píše sa samostatne; nezamieňať s dergleichen); gleich - rovnaký/také isté. Napríklad dieselbe Schokolade (=die gleiche Schokolade) 👉 rovnaká čokoláda. Existuje však jedna výnimka. A síce, keď chceme vyjadriť, že sa odvolávame na úplne rovnakú vec (a nie na vec podobného druhu). Napr. Sie hat denselben Sitz. (Má rovnaké sedadlo.) v protiklade k: Sie hat den gleichen Sitz. (Má rovnaké [druh] sedadlo.)

derlei / dergleichen

Zámená derlei a dergleichen označujú niečo rovnakého. Tieto zámená sa neskloňujú.

 • Preklad
 • Niečo podobné sa mi už stalo.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno dergleichen nahrádza podstatné meno
 • Preklad
 • Ochorenia tohto druhu sú zriedkavé.
 • Vysvetlenie
 • Ukazovacie zámeno derlei ako člen

dgl. je skratka dergleichen

Ďalšie slovo s podobným významom je derartig (prídavné meno skloňované podľa pádu a rodu), napr. derartiges Problem (=dergleichen Problem) 👉 tento druh problému

selbst / selber

Zámená Selbst / Selber naznačujú, že ide len o jednu vec alebo že ide o niečo samo osebe. Tieto zámená sa neskloňujú. Okrem toho zámeno selber používame len v bežnom jazyku.

 • Preklad
 • Sám som bol prekvapený.
 • Preklad
 • Samotná teória bola náročná.
 • Preklad
 • Myslí len na seba.
 • Preklad
 • Je to samozrejmé.

selbst sa môže použiť aj ako podstatné meno s významom "ja alebo ja osobne / sám" 👉 das Selbst (bez množného čísla)

selbst sa môže použiť aj ako príslovka s významom "aj", napr. selbst wenn ... (aj keď ...), selbst du kannst Spaghetti kochen (aj ty môžeš uvariť špagety)

solch-

Zámeno solch- sa používa na označenie druhu niečoho (napr. taký ako ...) alebo na zdôraznenie jeho vlastností/kvality.

 • Preklad
 • Takíto zamestnanci sú kľúčom k úspechu.
 • Vysvetlenie
 • solch ako článok
 • Preklad
 • Takýchto ľudí v spoločnosti nepotrebujeme.
 • Vysvetlenie
 • solch nahrádza podstatné meno
 • Preklad
 • Takýto zamestnanec môže byť rozhodujúci.
 • Vysvetlenie
 • solch ako prídavné meno (v takom prípade sa vždy používa buď s neurčitým členom, napr. ein, alebo s výrazmi opisujúcimi množstvo/množstvo, napr. viele solche Mitarbeiter (veľa takýchto zamestnancov).
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ solcher solche solches solche
Genitiv solchen solcher solchen solcher
Dativ solchem solcher solchem solchen
Akkusativ solchen solche solches solche