Pomocné slovesá haben a sein

Hilfsverben haben und sein

V nemčine sa slovesá haben a sein používajú ako pomocné slovesá pri tvorení viet v nasledujúcich časoch: Perfekt, Plusquamperfekt a Futur II. To, či v danej vete použijeme sloveso haben alebo sein, do veľkej miery závisí od slovesa a od toho, či vykonávaná činnosť zahŕňa pohyb so zmenou miesta alebo so zmenou stavu.

Aplikácie a deklinácia

Vety s pomocným slovesom haben
 • Preklad
 • Urobil som si domácu úlohu.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso haben pre sloveso machen.
 • Preklad
 • Predtým, ako sme išli do kina, som si urobila domácu úlohu.
 • Vysvetlenie
 • Napätie: Plusquamperfekt, pomocné sloveso haben pre sloveso machen
 • Preklad
 • Kým príde učiteľ, budem mať domácu úlohu hotovú.
 • Vysvetlenie
 • Budúci dokonavý čas Futur II, pomocné sloveso haben pre sloveso machen
 • Preklad
 • Mal som šťastie.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso haben pre sloveso haben.

Konjugácia slovesa haben

Person Präsens Präteritum Partizip II
ich habe hatte gehabt
du hast hattest gehabt
er/sie/es hat hatte gehabt
wir haben hatten gehabt
ihr habt hattet gehabt
sie/Sie haben hatten gehabt
Keď sa musí použiť pomocné sloveso haben

Prevažná väčšina slovies v nemčine používa pomocné sloveso haben na stavbu viet v časoch Perfekt, Plusquamperfekt a Futur I . Nižšie nájdete niekoľko pravidiel, pri ktorých je použitie pomocného slovesa haben nevyhnutné.

Prechodné slovesá s akuzatívom (Akkusativobjekt)
 • Preklad
 • Uvarili sme polievku.
Intranzitívne slovesá, ktoré nevyjadrujú pohyb, zmenu polohy alebo zmenu stavu
 • Preklad
 • Spala som.
Modálne slovesá
 • Preklad
 • Moje predchádzajúce auto sa mi veľmi páčilo.
Zvratné slovesá
 • Preklad
 • Kvôli tomu sa nahnevala.
Vzájomné slovesá
 • Preklad
 • Stretli sme sa v bare.
Neosobné slovesá opisujúce počasie alebo atmosférické podmienky
 • Preklad
 • Celý týždeň pršalo.
Ostatné slovesá

Existujú aj ďalšie slovesá, na ktoré sa nevzťahuje žiadne z vyššie uvedených pravidiel pre používanie pomocného slovesa sein

 • Preklad
 • Pracoval som 8 hodín.
Vety s pomocným slovesom sein
 • Preklad
 • Vlak odišiel.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso sein pre sloveso ab|fahren.
 • Preklad
 • Keď sme prišli na stanicu, vlak už odišiel.
 • Vysvetlenie
 • Napätie: Plusquamperfekt, pomocné sloveso sein pre sloveso ab|fahren
 • Preklad
 • Kým príde polícia, už budem utekať.
 • Vysvetlenie
 • Budúci dokonavý čas Futur II, pomocné sloveso sein pre sloveso fliehen
 • Preklad
 • Nebol som tam.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso sein pre sloveso sein.

Konjugácia slovesa sein

Person Präsens Präteritum Partizip II
ich bin war gewesen
du bist warst gewesen
er/sie/es ist war gewesen
wir sind waren gewesen
ihr seid wart gewesen
sie/Sie sind waren gewesen
Keď sa musí použiť pomocné sloveso sein

Slovesá využívajúce pomocné sloveso sein na stavbu viet v časoch Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II sú v menšine. Niekedy si tieto slovesá stačí zapamätať, ale v niektorých situáciách sa hodia nasledujúce pravidlá.

Intranzitívne slovesá opisujúce pohyb so zmenou miesta
 • Preklad
 • Chodil som do školy.
Intranzitívne slovesá opisujúce zmysly
 • Preklad
 • Voda zamrzla.
Pasívne vety
 • Preklad
 • Pacient bol operovaný.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso sein pre sloveso werden v pasívnej vete.
Sloveso sein
 • Preklad
 • Minulý týždeň som bol chorý.
Sloveso bleiben
 • Preklad
 • Včera sme zostali doma.
Sloveso werden
 • Preklad
 • Dnes som sa stal otcom.
Sloveso passieren
 • Preklad
 • Na tejto ulici sa stala nehoda.
Väčšina slovies končiacich na -padnúť
 • Preklad
 • Okamžite ma napadlo, že tu niečo nie je v poriadku.
Väčšina slovies končiacich na -gehen
 • Preklad
 • Polícia sa riadila anonymným tipom.

Výnimky a osobitné prípady

Slovesá, ktoré sa v závislosti od kontextu môžu používať s haben alebo sein

Ak sa vo vete priamo nespomína zmena miesta, niekedy sa môže použiť pomocné sloveso haben pre sloveso, ktoré všeobecne opisuje pohyb. Ide najmä o tieto slovesá: joggen, klettern, schwimmen.

 • Preklad
 • Vyplával na breh.
 • Preklad
 • Včera som plával dve hodiny.
 • Preklad
 • Bežali sme cez les.
 • Preklad
 • Ako dieťa som veľa behával. (alebo Ako dieťa som veľa behával)
 • Preklad
 • Vyšplhal som sa na vrchol.
 • Preklad
 • Včera som liezol dve hodiny.
Sloveso tanzen

Ak sa vo vete so slovesom tanzen výslovne nespomína pohyb so zmenou miesta, treba použiť pomocné sloveso haben.

 • Preklad
 • Tancovala po tanečnej sále. (vo význame napr. z jedného konca tanečného parketu na druhý)
 • Preklad
 • V detstve veľa tancovala.
 • Preklad
 • Tancovala salsu.
Slovesá liegen, sitzen a stehen

Pri uvedených slovesách sa vo všeobecnosti používa pomocné sloveso haben, ale v týchto regiónoch: južné Nemecko (DE Süd), Rakúsko (AT) a Švajčiarsko (CH) sa namiesto neho používa pomocné sloveso sein.

 • Preklad
 • Ležal som na posteli.
 • Preklad
 • Starý otec sedel (alebo sedela) v kresle.
 • Preklad
 • Stáli sme v rade.
Slovesá, ktoré môžu byť prechodné aj neprechodné

V nemčine môžu byť niektoré slovesá prechodné aj neprechodné. Keď sa to isté sloveso použije tranzitívne, má zvyčajne iný význam a pomocné sloveso, ako keď sa použije intranzitívne.

 • Preklad
 • Včera som išiel autom do Berlína.
 • Vysvetlenie
 • Nepriechodné sloveso fahren + pomocné sloveso sein
 • Preklad
 • Včera ma otec odviezol do Berlína.
 • Vysvetlenie
 • Prechodné sloveso fahren + pomocné sloveso haben