Slovesá

Verben

Sloveso je časť reči, ktorá vyjadruje činnosť, stav alebo proces. Slovesá sa píšu s malými písmenami a skloňujú sa podľa osôb a čísel. Používajú sa tiež v rôznych časoch a náladách, napr. v prítomnom/budúcom/predchádzajúcom čase, v podmete/imperatíve.

Najčastejšie sa sloveso umiestňuje na druhé miesto vo vete, okrem prípadov, keď sú vo vete iné slovesá alebo ide o vedľajšiu vetu, v takom prípade poradie slov závisí od ostatných častí vety.

Stavba a skupiny slovies

Slovesá sa píšu malými písmenami
 • Preklad
 • Jan chodí do školy.
 • Preklad
 • Napísal som ti správu.
Konjugácia slovesa pre osobu a číslo

Základný (nespojitý) tvar slovesa je infinitív (Infinitiv). Aby sa sloveso mohlo časovať na osobu, musí sa k slovesnému kmeňu pridať príslušná prípona. V príklade je uvedené časovanie slovesa gehen (slovesný kmeň je geh).

Person gehen (Präsens)
ich gehe
du gehst
er/sie/es geht
wir gehen
ihr geht
sie/Sie gehen
Rozdelenie slovies do skupín

Slovesá sa tiež bežne delia do nasledujúcich skupín (sloveso môže patriť do viac ako jednej z týchto skupín):

 • infinitív (Infinitiv)
 • plné sloveso (Vollverb)
 • pomocné sloveso (Hilfsverb)
 • modálne sloveso (Modalverb)
 • Prítomné príčastie (Partizip I/Partizip Präsens)
 • Príčastie minulé (Partizip II/Partizip Perfekt)
 • pravidelné slovesá (schwache Verben)
 • silné slovesá (starke Veben)
 • nepravidelné slovesá (unregelmäßige Verben)
 • [in]tranzitívne slovesá ([in]transitive Verben)
 • zvratné slovesá (reflexive Verben)
 • vzájomné slovesá (reziproke Verben)
 • [ne]oddeliteľné slovesá ([nicht] trennbare Verben)
Infinitív (Infinitiv)

Sloveso v základnom, nespojitom tvare (najčastejšie sa používa vo vetách s viac ako jedným slovesom a v takom prípade sa umiestňuje na koniec vety).

 • Preklad
 • Wolfgang sa dnes musí učiť.
 • Preklad
 • Chceme ísť spolu na dovolenku.
 • Preklad
 • Čoskoro pôjdem spať.
Hlavné sloveso (Vollverb)

Sloveso, ktoré sa môže vyskytovať vo vete samostatne.

 • Preklad
 • Behám.
Pomocné sloveso (Hilfsverb)

Sloveso použité spolu s iným slovesom na vytvorenie vety v danom čase alebo nálade (napr. v minulom čase alebo v pasívnom hlase). V nemčine existujú tri pomocné slovesá: haben, sein, werden.

 • Preklad
 • Lisa si kúpila nový bicykel.
 • Vysvetlenie
 • Pomocné sloveso haben.
 • Preklad
 • Vrátili sme sa domov skôr.
 • Vysvetlenie
 • Pomocné sloveso sein.
 • Preklad
 • Vaša objednávka sa spracováva.
 • Vysvetlenie
 • Pomocné sloveso werden v pasívnej vete.
Modálne sloveso (Modalverb)

Modálne slovesá sa takmer vždy vyskytujú vo vete s iným slovesom. Môže sa použiť samostatne, ale stáva sa to len zriedka a muselo by sa použiť v nejakom kontexte, napr. ako odkaz na predchádzajúcu vetu. Ide o modálne slovesá: .

 • Preklad
 • Chcem jesť pizzu.
 • Preklad
 • Otázka: Môžem tu fajčiť? Odpoveď: Nie, nemôžete.
 • Vysvetlenie
 • V odpovedi je sloveso dürfen samostatné, ale odkazuje na otázku. Inak by "Nemôžete" samo o sebe nedávalo veľký zmysel.
Prítomné príčastie (Partizip I/Partizip Präsens)

Slovesný tvar s príponou -d pripojenou k infinitívu. Vyjadruje vykonávanú činnosť, počas ktorej sa vykonáva iná činnosť. V partizípe I sa opisuje, za akých okolností sa táto druhá činnosť vykonávala.

 • Preklad
 • Odišla z izby s plačom.
Príčastie minulé (Partizip II/Partizip Perfekt)

Slovesný tvar používaný na tvorenie viet v určitých časoch/obdobiach, napr. v minulom čase Perfekt a v pasívnom hlase. Pri pravidelných slovesách sa tvar Partizip II vytvorí pridaním predpony ge- a prípony -t k základu slovesa.

 • Preklad
 • Upiekla jablkový závin.
Pravidelné slovesá (schwache Verben)

Slovesá, ktoré majú pravidelný tvar v nasledujúcich časoch: <(základ slovesa + -te) a Perfekt (tvar Partizip II je pravidelný: ge- + slovesný základ + -t), napr. machen - machte - gemacht.

Ak sa základ slovesa začína predponou, ktorá v Paritizip II nedostane predponu ge-, ale okrem toho je konjugácia pravidelná, potom sa sloveso tiež považuje za pravidelné, napr. besuchen - besuchte - besucht.

 • Preklad
 • V Berlíne som žil dva roky.
Silné slovesá (starke Veben)

Slovesá, ktoré majú technicky nepravidelnú konjugáciu, ale je "menej nepravidelná". Ich tvar Partizip II sa končí na -en namiesto koncovky -t a ich tvar Präteritum je nepravidelný. Najčastejšie ich tvary Präteritum, Partizip II vyžadujú zmenu jedného alebo dvoch písmen v slovesnom kmeni, napr. (a 👉 u, ie 👉 ei). fahren - fuhr - gefahren alebo bleiben - blieb - geblieben. Okrem toho sa niekedy v časovaní Präsens v tretej osobe jednotného čísla (er/sie/es) pridáva k slovesu umlaut, napr. fahren - er fährt.

 • Preklad
 • Vyprala som prestieradlá.
Nepravidelné slovesá (unregelmäßige Verben)

Slovesá, ktoré majú nepravidelný časový tvar Präteritum a nepravidelné príčastie Partizip II.

 • Preklad
 • Včera som bol na narodeninovej oslave.
[in]tranzitívne slovesá ([in]transitive Verben)

Prechodné slovesá sú tie, ktoré sa môžu vzťahovať na akuzatívny objekt (Akkusativobjekt). Možno ich použiť na stavbu vety s pasívnym hlasom. Na druhej strane intranzitívne slovesá sú tie, ktoré nemôžu odkazovať na objekt v akuzatíve Akkusativ a nemôžu tvoriť pasívny hlas.

 • Preklad
 • Jem hamburger (Pasívum: Hamburger je mnou jedený.)
 • Vysvetlenie
 • Sloveso essen (jesť) je prechodné.
 • Preklad
 • Som chorý. (Pasívne: nie je možné)
 • Vysvetlenie
 • Sloveso sein (byť) je intranzitívne.
Zvratné slovesá (reflexive Verben)

V nemčine sú zvratné slovesá tie, ktoré majú zvratné zámeno sich (seba), ktoré sa skloňuje spolu so slovesom pre osobu.

 • Preklad
 • S darčekom som spokojný.
Vzájomné slovesá (reziproke Verben)

Slovesá opisujúce vzájomné činnosti. Môžu sa používať so zvratným zámenom sich alebo so vzájomným zámenom einander (navzájom).

 • Preklad
 • Joachim a Lara sa majú radi.
[ne]oddeliteľné slovesá ([nicht] trennbare Verben)

Oddeliteľné slovesá majú predponu, ktorá sa dá oddeliť od slovesného kmeňa a zvyčajne sa presúva na koniec vety (dôležité je aj správne umiestnenie predpony oddeliteľného slovesa v jeho partizánskom tvare II). Pokiaľ ide o neoddeliteľné slovesá, tie majú tiež predponu, ale nemožno ju oddeliť od slovesného kmeňa.

 • Preklad
 • Podpisujem nájomnú zmluvu.
 • Vysvetlenie
 • Sloveso unterschreiben má predponu unter, ktorá je však neoddeliteľná, takže predpona zostáva spolu s kmeňom slovesa.
 • Preklad
 • Vlak odchádza o ôsmej.
 • Vysvetlenie
 • Sloveso ab|fahren má predponu ab, ktorá je oddelená od základu slovesa a nachádza sa na konci vety.
 • Preklad
 • Vlak odišiel o ôsmej.
 • Vysvetlenie
 • Sloveso ab|fahren má predponu ab, ktorá sa oddeľuje od slovesného základu a používa sa na tvorenie partizánskeho tvaru II (ab + ge- + slovesný kmeň + -en 👉 abgefahren).