Fiiller

Verben

Fiil, bir eylemi, durumu veya bir süreci ifade eden sözcük türüdür. Fiiller küçük harfle yazılır; kişi ve sayılara göre çekilir. Ayrıca çeşitli zaman ve kiplerde kullanılır, örneğin şimdiki/ gelecek/ geçmiş zaman, dilek/ emir kipi.

Cümlede başka fiiller olması veya cümlenin bir alt cümle olması dışında, çoğu zaman fiil cümlenin ikinci konumuna yerleştirilir, bu durumda kelime sırası cümlenin diğer kısımlarına bağlıdır.

Yapı ve fiil grupları

Fiiller küçük harfle yazılır
 • Tercüme
 • Jan okula gidiyor.
 • Tercüme
 • Sana bir mesaj yazdım.
Şahıs ve sayıya göre fiilin çekimi

Fiilin temel (çekilmeyen) biçimi mastar (Infinitiv) biçimidir. Şahısa göre bir fiili çekebilmek için, fiil köküne uygun bir sonek eklenmelidir. Aşağıda gehen fiilinin çekimini görebilirsin (fiil kökü geh'dir ).

Person gehen (Präsens)
ich gehe
du gehst
er/sie/es geht
wir gehen
ihr geht
sie/Sie gehen
Fiillerin gruplara ayrılması

Fiilleri aşağıdaki gruplara ayırmak da yaygındır (bir fiil aşağıdaki grupların birden fazlasına ait olabilir):

 • mastar (Infinitiv)
 • anlam fiil (Vollverb)
 • yardımcı fiil (Hilfsverb)
 • modal fiil (Modalverb)
 • Şimdiki zamanın sıfat-fiili (Partizip I/Partizip Präsens)
 • Geçmiş zamanın sıfat-fiili (Partizip II/Partizip Perfekt)
 • düzenli fiiller (schwache Verben)
 • güçlü fiiller ( starke Veben )
 • düzensiz fiiller (unregelmäßige Verben)
 • geçiş[siz/li ] fiiller ([in]transitive Verben)
 • dönüşlü fiiller (reflexive Verben)
 • karşılıklı fiiller ( reziproke Verben )
 • ayrıla[maz/bilir] fiiller ([nicht] trennbare Verben)
Mastar (Infinitiv)

Temelinde, çekilmemiş formda bir fiil (çoğunlukla birden fazla fiil içeren cümlelerde kullanılır ve bu durumda cümlenin sonuna yerleştirilir).

 • Tercüme
 • Wolfgang bugün okumak zorunda.
 • Tercüme
 • Birlikte tatile gitmek istiyoruz.
 • Tercüme
 • Birazdan uyuyacağım.
Anlam fiil (Vollverb)

Bir cümlede kendi başına görünebilen fiil.

 • Tercüme
 • Koşu yapıyorum.
Yardımcı fiil (Hilfsverb)

Fiil, belirli bir zamanda veya kipinde bir cümle oluşturmak için başka bir fiille birlikte kullanılır (örneğin, geçmiş zamanda veya pasifte). Almancada üç yardımcı fiil vardır: haben, sein, werden .

 • Tercüme
 • Lisa yeni bir bisiklet aldı.
 • Açıklama
 • haben yardımcı fiili
 • Tercüme
 • Eve erken gittik.
 • Açıklama
 • sein yardımcı fiili
 • Tercüme
 • Siparişiniz işleniyor.
 • Açıklama
 • Edilgende werden yardımcı fiili

Modal fiiller neredeyse her zaman başka bir fiille birlikte bir cümlede görünür. Kendi başına kullanılabilir, ancak bu nadiren olur ve bir bağlamda, örneğin önceki cümleye referans olarak kullanılması gerekir. Modal fiiller bunlardır: dürfen, können, mögen, wollen, sollen, müssen .

 • Tercüme
 • Pizza yemek istiyorum.
 • Tercüme
 • 🤔 Burada sigara içebilir miyim? 👉 Hayır, içemezsin.
 • Açıklama
 • Cevapta dürfen fiili tek başında kullanılıyor ama soruyu ifade ediyor. Aksi takdirde, kendi başına "darfst nicht" pek mantıklı değil.
Şimdiki zamanın sıfat-fiili (Partizip I / Partizip Präsens)

Mastara eklenen -d sonekiyle birlikte fiil formu. Başka bir eylemin gerçekleştirildiği sırada gerçekleştirilen bir eylemi ifade eder. Partizip I, ikinci eylemin hangi koşullar altında gerçekleştirildiğini açıklar.

 • Tercüme
 • Odadan ağlayarak çıktı.
Geçmiş zamanın sıfat-fiili (Partizip II / Partizip Perfekt)

Fiil formu, belirli zamanlarda / kiplerinde cümle oluşturmak için kullanılır, örneğin Perfekt geçmiş zamanı ve edilgende. Düzenli fiiller için Partizip II formu yüklemdeki tabanına ge- öneki ve -t soneki eklenerek oluşturulur.

 • Tercüme
 • Elmalı strudel pişirdi.
Düzenli fiiller (schwache Verben)

Şu zamanlarda düzenli bir biçime sahip fiiller: Präteritum (fiil tabanı + -te) ve Perfekt (Partizip II formu düzenli: ge- + fiil kökü + -t) e.g. machen - machte - gemacht.

Fiilin kökü, Paritizip II'de ge- ön ekini almayan ancak bunun dışında çekim düzenli olan bir önekle başlıyorsa, fiil de düzenli olarak kabul edilir, örneğin besuchen - besuchte - besucht.

 • Tercüme
 • İki yıl Berlin'de yaşadım.
Güçlü fiiller (starke Veben)

Düzensiz çekimlere sahip ancak ''daha az düzensiz'' fiiller. Partizip II formları -t ile bitmek yerine -en ile biter ve Präteritum formları düzensizdir. Çoğu zaman Präteritum, Partizip II biçimleri fiil kökünde bir veya iki harf değişikliği gerektirir; örneğin, (a 👉 u, ie 👉 ei): fahren - fuhr - gefahren veya bleiben - blieb - geblieben. Ek olarak, bazen üçüncü tekil şahıstaki Präsens zamanında (er/sie/es) fiile çift nokta eklenir, ör. fahren - er fährt.

 • Tercüme
 • Çarşafları yıkadım.
Düzensiz fiiller (unregelmäßige Verben)

Düzensiz Präteritum zaman formuna ve düzensiz Partizip II sifat-fiiline sahip olan fiiller.

 • Tercüme
 • Dün doğum günü partisindeydim.
geçiş[siz / li] fiiller ([in]transitive Verben)

Geçişli fiiller, ismin -i halindeki nesneye (Akkusativobjekt) atıfta bulunabilen fiillerdir. Pasif sesle bir cümle kurmak için kullanılabilirler. Geçişsiz fiiller ise, Akkusativ haldeki bir nesneye atıfta bulunamayan ve edilgen çatı oluşturamayan fiillerdir.

 • Tercüme
 • Hamburger yiyorum (Pasif: Hamburger benim tarafımdan yeniyor.)
 • Açıklama
 • essen (yemek) fiili geçişlidir.
 • Tercüme
 • Hastayım. (Pasif: mümkün değil)
 • Açıklama
 • sein (olmak) fiili geçişsizdir.
Dönüşlü fiiller (reflexive Verben)

Almancada dönüşlü fiiller, fiil ile birlikte şahısa göre çekilen dönüşlü zamir sich (kendi) ile birlikte olan fiillerdir.

 • Tercüme
 • Hediyeden memnunum.
Karşılıklı fiiller (reziproke Verben)

Karşılıklı eylemleri tanımlayan fiiller. Sich dönüşlü zamiri veya einander (birbirleri) karşılıklı zamiri ile kullanılabilirler.

 • Tercüme
 • Joachim ve Lara birbirlerini seviyor.
ayrıla[maz/bilir] fiiller ([nicht] trennbare Verben)

Ayrılabilir fiiller, fiil kökünden ayrılabilen ve genellikle cümlenin sonunda kullanılan bir ön eke sahiptir (ayrılabilir bir fiilin ön ekini Partizip II biçiminde doğru bir şekilde yerleştirmek de önemlidir). Ayrılmaz fiiller söz konusu olduğunda, onların da bir öneki vardır, ancak fiil kökünden ayrı olamaz.

 • Tercüme
 • Bir kira sözleşmesi imzalıyorum.
 • Açıklama
 • unterschreiben fiilinin unter ön eki vardır, ancak bu önek ayrılamaz, bu nedenle önek fiil köküyle birlikte kalır .
 • Tercüme
 • Tren saat sekizde kalkıyor.
 • Açıklama
 • ab|fahren fiili, fiilin tabanından ayrılan ve cümlenin sonunda yer alan ab ön ekine sahiptir.
 • Tercüme
 • Tren saat sekizde kalktı.
 • Açıklama
 • ab|fahren fiili, fiilin temelinden ayrılan ve Partizip II (ab + ge- + fiil kökü + -en 👉 abgefahren) formunu oluşturmak için kullanılan ab önekine sahiptir.