Düzensiz fiiller

Unregelmäßige Verben

Çoğu fiilin düzenli bir çekimi vardır, ör. machen (mastar) - machte (Präteritum) - gemacht (Partizip II). Präteritum zamanında, -te soneki mach fiil gövdesine, ve Partizip II'da ge- öneki ve -t soneki mach fiil gövdesine eklenir. Bu tür fiillere düzenli fiiller (schwache Verben) denir.

Çekimi farklı olan fiiller düzensiz fiillerdir. Düzensiz fiiller arasında, "daha az" düzensiz olan güçlü fiilleri de (starke Verben) ayırt etmek gerekir. Güçlü fiiller Partizip II formu ge- önek ve -t yerine -en sonek eklenerek oluşturulur. Ek olarak, güçlü fiiller için bir veya iki harflik bir değişiklik vardır, ör. (schreiben - schrieb - geschrieben).

Düzensiz fiillerin çekimi

Düzensiz fiiller şunları içerir: modal fiiller, yardımcı fiiller ve daha birçok fiil.

Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Tercüme
dürfen durfte gedurft darf darfst darf bir şey yapmasına izin verilmesi
können konnte gekonnt kann kannst kann -abilmek
müssen musste gemüsst muss musst muss -malı / -meli
mögen mochte gemocht mag magst mag beğenmek
sollen sollte gesollt soll sollst soll gerek
wollen wollte gewollt will willst will istemek
yardımcı fiiller
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Tercüme Yorum
haben hatte gehabt habe hast hat sahip olmak
sein war gewesen bin bist ist olmak Çoğulda sein fiili de düzensizdir: wir sind, ihr seid, sie/Sie sind.
werden wurde geworden werde wirst wird olmak
Diğer düzensiz fiiller
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Tercüme Yorum
backen backte/buk gebacken (haben) backe bäckst/backst bäckt/backt pişirmek
befehlen befahl befohlen (haben) befehle befiehlst befiehlt birine bir şey yapmasını emretmek
beginnen begann begonnen (haben) beginne beginnst beginnt başlamak
beißen biss gebissen (haben) beiße beißt beißt ısırmak
bersten barst geborsten (sein) berste berstest/birst berstet/birst kırmak
biegen bog gebogen (sein/haben) biege biegst biegt bükmek (+haben) veya örneğin sola / sağa dönmek (+sein)
bieten bot geboten (haben) biete bietest bietet teklif etmek / sağlamak (örneğin iyi bir genel bakış sağlamak) - einen guten Überblick bieten
binden band gebunden (haben) binde bindest bindet bağlamak
bitten bat gebeten (haben) bitte bittest bittet istemek (örneğin bir iyilik)
blasen blies geblasen (haben) blase bläst bläst patlatmak
bleiben blieb geblieben (sein) bleibe bleibst bleibt kalmak (gitmemek) / kalmak (değişmemek)
braten briet gebraten (haben) brate brätst brät kızartmak / pişirmek
brechen brach gebrochen (haben/sein) breche brichst bricht kırmak (+haben) veya kırılmak / parçalara ayrılmak (+sein)
brennen brannte gebrannt (haben) brenne brennst brennt yakmak
bringen brachte gebracht (haben) bringe bringst bringt getirmek
denken dachte gedacht (haben) denke denkst denkt düşünmek
dringen drang gedrungen (haben/sein) dringe dringst dringt girmek / geçmek (+ sein) veya talep etmek (+ haben)
empfehlen empfahl empfohlen (haben) empfehle empfiehlst empfiehlt tavsiye etmek
erschrecken erschrak erschrocken (sein) erschrecke erschreckst erschreckt Korkmak Diğer varyantlar: erschrecken - erschreckte - erschreckt (+haben) 👉 korkutmak
essen gegessen (haben) esse isst isst yemek
erwägen erwog erwogen (habe) erwäge erwägst erwägt değerlendirmek
fahren fuhr gefahren (sein/haben) fahre fährst fährt sürmek / yönlendirmek Diğer varyantlar: fahren - fuhr - gefahren (+haben) birini (araba / gemi ile) bırakmak
fallen fiel gefallen (sein) falle fällst fällt düşmek
fangen fing gefangen (haben) fange fängst fängt yakalamak / kapmak
finden fand gefunden (haben) finde findest findet düşünmek, örneğin bu planın iyi olduğunu düşünüyorum 👉 ich finde den Plan gut
flechten flocht geflochten (haben) flechte flechtest/flichtst flechtet/flicht dokumak
fliegen flog geflogen (sein/haben) fliege fliegst fliegt uçmak (+ sein) veya uçakla yolcu olarak birini uçurmak (+ haben)
fliehen floh geflohen (sein) fliehen fliehst flieht kaçmak
fließen floss geflossen fließe fließt fließt akmak (örneğin bir nehir / dere / su)
fressen fraß gefressen (haben) fresse frisst frisst açgözlülükle ve dağınık bir şekilde yemek
frieren fror gefroren (haben) friere frierst friert donmak / soğuk olmak donmak 👉 ein|frieren +sein (!) [bir durum değişikliği olduğundan + sein]
gebären gebar geboren (haben) gebäree gebärst gebärt doğurmak
geben gab gegeben (haben) gebe gibst gibt vermek
gedeihen gedieh gediehen (sein) gedeihe gedeihst gedeiht gelişmek
gehen ging gegangen (sein) gehe gehst geht gitmek
gelingen gelang gelungen (sein) gelinge gelingst gelingt başarılı olmak
gelten galt gegolten (haben) gelte giltst gilt etkili olmak; başvurmak
genesen genas genesen (sein) genese genest genest sağlıklı olmak
genießen genoss genossen (haben) genieße genießt genießt bir şeyden zevk almak, örneğin yemeğin tadını çıkarmak 👉 das Essen genießen veya bir şeyin tadını çıkarmak (sizin yararınıza bir şey olması, olumlu bir şey) örneğin iyi bir şöhrete sahip olmak 👉 guten Ruf genießen
geschehen geschah geschehen (sein) geschehe geschehst gescheht gerçekleşmek
gewinnen gewann gewonnen (haben) gewinne gewinnst gewinnt kazanmak / hammadde çıkarmak
gießen goss gegossen (haben) gieße gießt gießt sulamak / dökmek
gleichen glich geglichen (haben) gleiche gleichst gleicht birinin gibi olmak birine benzer olmak 👉 jemandem/einer Sache gleichen
gleiten glitt geglitten (sein) gleite gleitest gleitet (havada) kaymak
graben grub gegraben (haben) grabe gräbst gräbt kazmak
greifen griff gegriffen (haben) greife greifst greift bir yere ulaşmak / kapmak
halten hielt gehalten (haben) halte hältst hält tutmak / durdurmak halten daha birçok anlama sahiptir
hängen hing gehangen (haben) hänge hängst hängt asmak ("asılı olmak" anlamında; hareketsiz) Diğer varyantlar: hängen - hängte - gehängt [+haben] (bir şey asmak)
hauen haute gehauen (haben) haue haust haut vurmak / yenmek / parçalamak
heben hob gehoben (haben) hebe hebst hebt kaldırmak
heißen hieß geheißen (haben) heiße heißt heißt adlandırılmak (örneğin benim adım ...) / anlamına gelmek (örneğin, şu ... anlama gelir ... 👉 das heißt, dass ...)
helfen half geholfen (haben) helfe hilfst hilft yardım etmek
kennen kannte gekannt (haben) kenne kennst kennt bilmek / tanımak / aşina olmak
klingen klang geklungen (haben) klinge klingst klingt çalmak / ses çıkarmak
kommen kam gekommen (sein) komme kommst kommt gelmek
kriechen kroch gekrochen (sein) krieche kriechst kriecht sürünmek
laden lud geladen (haben) lade lädst lädt yüklemek (örneğin bir kamyona kargo veya bir şey ile doldurmak) / bir cihazı şarj etmek / yüklemek (örneğin veriler)
lassen ließ gelassen (haben) lasse lässt lässt birini bir yerde bırakmak / yapmasına izin vermek / yaptırmak
laufen lief gelaufen (sein) laufe läufst läuft yürütmek / çalışmak (örneğin çalışan bir cihaz)
leiden litt gelitten (haben) leide leidest leidet acı çekmek (muzdarip olmak) / hasta olmak (örneğin hasta olmak 👉 leiden an +Dativ)
leihen lieh geliehen (haben) leihe leihst leiht ödünç vermek / ödünç almak
lesen las gelesen (haben) lese liest liest okumak
liegen lag gelegen (haben) lege liegst liegt yatmak Güney Almanya, Avusturya ve İsviçre'de +sein
lügen log gelogen (haben) lüge lügst lügt yalan söylemek
meiden mied gemieden (haben) meide meidest meidet -den kaçınmak
melken molk gemolken (haben) melke melkst/milkst melkt/milkt süt vermek Diğer varyantlar: melken - melkte - gemelkt (bu da süt vermek, ancak çekim düzenlidir)
messen maß gemessen (haben) messe misst misst ölçmek
misslingen misslang misslungen (sein) misslinge misslingst misslingt kaybetmek
nehmen nahm genommen (haben) nehme nimmst nimmt almak
nennen nannte genannt (haben) nennen nennst nennt adlandırmak / vermek / bazı bilgileri belirtmek (örneğin bir örnek / neden vermek)
pfeifen pfiff gepfiffen (haben) pfeife pfeifst pfeift ıslık çalmak
preisen pries gepriesen (haben) preise preist preist övmek Daha yaygın olarak kullanılan aynı anlama sahip başka bir fiil: loben
quellen quoll gequollen (sein) quelle quillst quillt fışkırtmak / fışkırmak
raten riet geraten (haben) rate rätst rät tavsiye etmek / tahmin etmek
reiben rieb gerieben (haben) reibe reibst reibt ovmak / rendelemek
reißen riss gerissen (haben/sein) reiße reißt reißt yırtmak / parçalamak yırtılmak anlamında + sein ; yırtmak anlamında: + haben
reiten ritt geritten (sein) reite reitest reitet ata binmek
rennen rannte gerannt (sein) renne rennst rennt yarışmak / koşmak
riechen roch gerochen (haben) rieche riechst riecht kokmak / koklamak
ringen rang gerungen (haben) ringe ringst ringt için / karşı savaşmak ringen (um+Akkusativ/mit+Dativ)
rinnen rann geronnen (sein) rinne rinnst rinnt damlamak / sızmak
rufen rief gerufen (haben) rufe rufst ruft aramak / çağırmak
saufen soff gesoffen (haben) saufe säufst säuft içmek / yutmak
senden sandte gesandt (haben) sende sendest sendet göndermek Diğer varyantlar: senden - sendete - gesendet (aynı anlam, ancak düzenli çekim)
schaffen schuf geschaffen (haben) schaffe schaffst schafft yaratmak Diğer varyantlar: schaffen - schaffte - geschafft (başa çıkmak /başarmak)
scheiden schied geschieden (haben) scheide scheidest scheidet boşanmak / ayırmak
scheinen schien geschienen (haben) scheine scheinst scheint parlamak / görünmek
schelten schalt gescholten (haben) schelte schiltst schilt azarlamak
scheren schor geschoren (haben) schere scherst schert kesmek; biçmek Diğer varyantlar: sich scheren (um+Akkusativ) - scherte - geschert (ile ilgilenmek)
schieben schob geschoben (haben) schiebe schiebst schiebt taşımak (örneğin mobilya) / eklemek
schießen schoss geschossen (haben) schieße schießt schießt ateş etmek
schlafen schlief geschlafen (haben) schlafe schläfst schläft uyumak uykuya dalmak 👉 ein|schlafen +sein (!) [bir durum değişikliğinden dolayı + sein]
schlagen schlug geschlagen (haben/sein) schlage schlägst schlägt vurmak / dövmek (+ haben) (çarpışma olması halinde örneğin kafanızı duvara vurmak + sein )
schleifen schliff geschliffen (haben) schleife schleifst schleift keskinleştirmek / öğütmek Diğer varyantlar: schleifen - schleifte - geschleift (+haben) (sürüklemek)
schließen schloss geschlossen (haben) schließe schließt schließt kapatmak / bitirmek
schlingen schlang geschlungen (haben) schlinge schlingst schlingt yutmak / dolamak / sarmak (örneğin dallar) veya kendini etrafına sarmak (sich schlingen)
schmeißen schmiss geschmissen (haben) schmeiße schmeißt schmeißt fırlatmak schmeißen (fırlatmak / atmak), werfen (atmak, schmeißen'den daha zayıf anlam)
schmelzen schmolz geschmolzen (haben/sein) schmelze schmiltzt schmiltzt kendini eritmek (+sein) veya bir şey eritmek (örneğin çikolata eritmek, +haben) Özne eriyen şeyse, + sein yardımcı fiili kullanılmalıdır ve özne başka bir şeyi eritiyorsa + haben kullanılır.
schneiden schnitt geschnitten (haben) schneide schneidest schneidet kesmek ya da kendini kesmek (sich schneiden)
schreiben schrieb geschrieben (haben) schreibe schreibst schreibt yazmak
schreien schrie geschrien (haben) schreie schreist schreit çığlık atmak; bağırmak
schreiten schritt geschritten (sein) schreite schreitest schreitet adım atmak; uzun adımlarla yürümek
schweigen schwieg geschwiegen (haben) schweige schweigst schweigt sessiz olmak
schwellen schwoll geschwollen (sein) schwelle schwellst schwellt kabarmak
schwimmen schwamm geschwommen (sein) schwimme schwimmst schwimmt yüzmek Diğer varyantlar: +sein yardımcı fiili her zaman kullanılabilir, ancak bazen yer değişikliği söz konusu olmadığında +haben de kullanılabilir, ör. Er hat 2 Stunden lang geschwommen (2 saat boyunca yüzüyordu).
schwinden schwand geschwunden (sein) schwinde schwindest schwindet küçültmek
schwingen schwang geschwungen (haben/sein) schwinge schwingst schwingt sallamak (+ haben) veya sallanmak (+ sein)
schwören schwor geschworen (haben) schwöre schwörst schwört yemin etmek / söz vermek
sehen sah gesehen (haben) sehe siehst sieht görmek / izlemek
singen sang gesungen (haben) singe singst singt şarkı söylemek
sinken sank gesunken (sein) sinke sinkst sinkt batmak / düşmek (ör. fiyat / sıcaklık)
sitzen saß gesessen (haben) sitze sitzt sitzt oturmak Güney Almanya, Avusturya ve İsviçre'de +sein
speien spie gespien (haben) speie speist speit kusmak / tükürmek
sprechen sprach gesprochen (haben) spreche sprichst spricht konuşmak
springen sprang gesprungen (sein) springe springst springt zıplamak
stechen stach gestochen (haben) steche stichst sticht bıçaklamak
stehen stand gestanden (haben) stehe stehst steht yazılmak, belirtmek. Örneğin in dem Schreiben steht es, dass ... 👉 bu yazıda / belgede yazıldı / belirtildi ki ...) / stehen auf etw/jdn+Akkusativ 👉 bir şeyi sevmek Güney Almanya, Avusturya ve İsviçre'de +sein
stehlen stahl gestohlen (haben) stehle stiehlst stiehlt çalmak
steigen stieg gestiegen (sein) steige steigst steigt binmek (örneğin bir trene / bisiklete) ya da yükselmek (örneğin fiyat)
sterben starb gestorben (sein) sterbe stribst stribt ölmek
streichen strich gestrichen (haben/sein) streiche streichst streicht boyamak (örneğin duvarlar) / çaprazlamak / iptal etmek (örneğin bir uçuş)
streiten stritt gestritten (haben) streite streitest streitet biri ile tartışmak
stinken stank gestunken (haben) stinke stinkst stinkt kokmak
tragen trug getragen (haben) trage trägst trägt giymek / katlanmak (örneğin masrafları / suçu üstlenmek)
treffen traf getroffen (haben) treffe triffst trifft hedefi tutturmak
treiben trieb getrieben (haben/sein) treibe treibst treibt harekete geçirmek / hareket ettirmek / antrenman yapmak [+ haben] veya sürüklenmek / süzülmek (ör. suda) [+ sein]
treten trat getreten (haben/sein) trete tritst tritt (ayakla) basmak / tekme atmak [+ haben] veya adım atmak / yürümek [+ sein]
trinken trank getrunken (haben) trinke trinkst trinkt içmek
trügen trog getrogen (haben) trüge trügst trügt aldatmak
tun tat getan (haben) tue tust tut yapmak
vergessen vergaß vergessen (haben) vergesse vergisst vergisst unutmak
verlieren verlor verloren (haben) verliere verlierst verliert kaybetmek (kazanamamak; örneğin bir oyun, bir bahis) / kaybetmek (örneğin anahtarlar)
wachsen wuchs gewachsen (sein) wachse wächst wächst büyümek
waschen wusch gewaschen (haben) wasche wäsch(s)t wäscht yıkamak
weichen wich gewichen (sein) weiche weichst weicht kenara çekilmek / yol vermek
weisen wies gewiesen (haben) weise weist weist işaret etmek (örneğin bir yöne doğru) / çıkarmak
werben warb geworben (haben) werbe wirbst wirbt reklam vermek / işe almak
werfen warf geworfen (haben) werfe wirfst wrift atmak
winden wand gewunden (haben) winde windest windet dokumak / kıvranmak (sich winden) Diğer varyantlar: winden - windete - gewindet (rüzgarlı olmak)
wiegen wog gewogen (haben) wiege wiegst wiegt tartmak Diğer varyantlar: wiegen - wiegte - gewiegt (sallanmak / parçalamak)
wissen wusste gewusst (haben) weiß weißt weiß bilmek
zeihen zieh geziehen (haben) zeihe zeihst zeiht suçlamak
ziehen zog gezogen (haben/sein) ziehe ziehst zieht bir giysi çekmek / giymek (kelimenin tam anlamıyla: ör. başın üzerine bir şapka çekmek) [+ haben] veya taşınmak (ör. farklı bir şehre) [+ sein]
zwingen zwang gezwungen (haben) zwinge zwingst zwingt zorlamak

Ipuçları ve püf noktaları

Fiil gövdesi her zaman aynı şekilde çekilir, örneğin gehen fiili için aynı gövdeye sahip birden çok fiil vardır: begehen, aus|gehen, an|gehen, .... Bu fiillerin farklı anlamları vardır ancak gehen gövdesi aynı şekilde çekilir.

Yardımcı fiil de genellikle aynıdır, ancak ne yazık ki istisnalar vardır, örn. uyumak - schlafen (+haben), ama uykuya dalmak ein|schlafen (+sein bir durum değişikliğini ifade ettiği için).

Fiilin gövdesinin çekimini öğrenmek ve bunu aynı temele sahip tüm fiillere uygulamak en iyisidir (aşağıdaki örnekler).

Infinitiv Präteritum Partizip II Anlam
essen gegessen (haben) yemek
fressen fr gefressen (haben) açgözlülükle ve dağınık bir şekilde yemek
messen m gemessen (haben) ölçmek
vergessen verg vergessen (haben) unutmak
finden fand gefunden (haben) bulmak
empfinden empfand empfunden (haben) hissetmek
erfinden erfand erfunden (haben) icat etmek