Onregelmatige werkwoorden

Unregelmäßige Verben

De meeste werkwoorden hebben een regelmatige vervoeging, bv. machen (Infinitiv) - machte (Präteritum) - gemacht (Partizip II) . In het Präteritum wordt het achtervoegsel -te toegevoegd aan de werkwoordstam mach en in de Partizip II het voorvoegsel ge- en het achtervoegsel -t aan de werkwoordstam mach . We noemen zulke werkwoorden regelmatige werkwoorden (schwache Verben).

Werkwoorden die een andere vervoeging hebben, zijn onregelmatige werkwoorden. Onder de onregelmatige werkwoorden onderscheiden we ook sterke werkwoorden (starke Verben) die "minder" onregelmatig zijn, dwz hun vorm van de Partizip II wordt gecreëerd door het voorvoegsel ge- en het achtervoegsel -en toe te voegen in plaats van -t . Bovendien is er voor sterke werkwoorden een verandering van één of twee letters, bv. (schr ei ben - schr ie b - geschr ie ben) .

Vervoeging van de onregelmatige werkwoorden

De onregelmatige werkwoorden omvatten: modale werkwoorden, hulpwerkwoorden en nog veel meer werkwoorden.

Modale werkwoorden
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Vertaling
dürfen durfte gedurft darf darfst darf mogen doen
können konnte gekonnt kann kannst kann kan
müssen musste gemüsst muss musst muss moet
mögen mochte gemocht mag magst mag leuk vinden
sollen sollte gesollt soll sollst soll zou moeten
wollen wollte gewollt will willst will willen
Hulpwerkwoorden
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Vertaling Commentaar
haben hatte gehabt habe hast hat hebben
sein war gewesen bin bist ist zijn In het meervoud is het werkwoord sein ook onregelmatig: wir sind, ihr seid, sie/Sie sind.
werden wurde geworden werde wirst wird iets worden
Andere onregelmatige werkwoorden
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Vertaling Commentaar
backen backte/buk gebacken (haben) backe bäckst/backst bäckt/backt bakken
befehlen befahl befohlen (haben) befehle befiehlst befiehlt iemand iets bevelen
beginnen begann begonnen (haben) beginne beginnst beginnt beginnen
beißen biss gebissen (haben) beiße beißt beißt bijten
bersten barst geborsten (sein) berste berstest/birst berstet/birst breken
biegen bog gebogen (sein/haben) biege biegst biegt buigen (+haben) of draaien bv. links/rechts (+sein)
bieten bot geboten (haben) biete bietest bietet aanbieden / verstrekken (bv. een goed overzicht geven) - einen guten Überblick bieten
binden band gebunden (haben) binde bindest bindet vastbinden
bitten bat gebeten (haben) bitte bittest bittet vragen (bv. een gunst, maar geen vraag)
blasen blies geblasen (haben) blase bläst bläst blazen
bleiben blieb geblieben (sein) bleibe bleibst bleibt blijven (niet weggaan) / hetzelfde blijven (niet veranderen)
braten briet gebraten (haben) brate brätst brät bakken
brechen brach gebrochen (haben/sein) breche brichst bricht breken (+haben) of breken / uit elkaar vallen (+sein)
brennen brannte gebrannt (haben) brenne brennst brennt verbranden
bringen brachte gebracht (haben) bringe bringst bringt brengen
denken dachte gedacht (haben) denke denkst denkt denken
dringen drang gedrungen (haben/sein) dringe dringst dringt doordringen / er doorheen komen (+sein) of eisen (+haben)
empfehlen empfahl empfohlen (haben) empfehle empfiehlst empfiehlt aanbevelen
erschrecken erschrak erschrocken (sein) erschrecke erschreckst erschreckt bang worden Andere varianten: erschrecken - erschreckte - erschreckt (+haben) 👉 om iemand af te schrikken
essen gegessen (haben) esse isst isst eten
erwägen erwog erwogen (habe) erwäge erwägst erwägt overwegen
fahren fuhr gefahren (sein/haben) fahre fährst fährt rijden / sturen Andere varianten: fahren - fuhr - gefahren (+haben) om met iemand te rijden / om iemand een lift te geven (per auto/schip)
fallen fiel gefallen (sein) falle fällst fällt vallen
fangen fing gefangen (haben) fange fängst fängt vangen / grijpen
finden fand gefunden (haben) finde findest findet om te vinden / om iets of iemand te vinden om bv. Ik denk dat dit plan goed is 👉 ich finde den Plan gut
flechten flocht geflochten (haben) flechte flechtest/flichtst flechtet/flicht weven
fliegen flog geflogen (sein/haben) fliege fliegst fliegt vliegen (+sein) of iemand vliegen als passagier met het vliegtuig (+haben)
fliehen floh geflohen (sein) fliehen fliehst flieht vluchten
fließen floss geflossen fließe fließt fließt stromen (bv. een rivier/stroom/water)
fressen fraß gefressen (haben) fresse frisst frisst gulzig en slordig eten / verslinden
frieren fror gefroren (haben) friere frierst friert bevriezen / koud zijn bevriezen 👉 ein|frieren +sein (!) [een verandering van toestand vandaar +sein ]
gebären gebar geboren (haben) gebäree gebärst gebärt Bevallen
geben gab gegeben (haben) gebe gibst gibt geven
gedeihen gedieh gediehen (sein) gedeihe gedeihst gedeiht gedijen
gehen ging gegangen (sein) gehe gehst geht gaan
gelingen gelang gelungen (sein) gelinge gelingst gelingt slagen
gelten galt gegolten (haben) gelte giltst gilt effectief zijn; toepassen
genesen genas genesen (sein) genese genest genest gezond worden
genießen genoss genossen (haben) genieße genießt genießt genieten van iets (plezier vinden in iets) bv. genieten van eten 👉 das Essen genießen of genieten van iets (iets in uw voordeel hebben, iets positiefs) bv. genieten van een goede reputatie 👉 guten Ruf genießen
geschehen geschah geschehen (sein) geschehe geschehst gescheht gebeuren
gewinnen gewann gewonnen (haben) gewinne gewinnst gewinnt grondstoffen winnen
gießen goss gegossen (haben) gieße gießt gießt water geven / gieten
gleichen glich geglichen (haben) gleiche gleichst gleicht zijn als iemand/iets vergelijkbaar zijn met iemand/iets 👉 jemandem/einer Sache gleichen
gleiten glitt geglitten (sein) gleite gleitest gleitet glijden (in de lucht) / glijden
graben grub gegraben (haben) grabe gräbst gräbt graven
greifen griff gegriffen (haben) greife greifst greift naar iets reiken / grijpen
halten hielt gehalten (haben) halte hältst hält iets of iemand vasthouden / iemand stoppen / iets houden halten heeft veel meer betekenissen
hängen hing gehangen (haben) hänge hängst hängt hangen (in de zin van "hangen"; onbeweeglijk, al hangend) Andere varianten: hängen - hängte - gehängt [+haben] (om op te hangen)
hauen haute gehauen (haben) haue haust haut slaan / verpletteren
heben hob gehoben (haben) hebe hebst hebt optillen
heißen hieß geheißen (haben) heiße heißt heißt genoemd worden (bv. mijn naam is ...) / betekenen (bv. het betekent dat ... 👉 das heißt, dass ...)
helfen half geholfen (haben) helfe hilfst hilft helpen
kennen kannte gekannt (haben) kenne kennst kennt bekend zijn met / iets of iemand kennen (bv. een persoon kennen)
klingen klang geklungen (haben) klinge klingst klingt rinkelen / klinken
kommen kam gekommen (sein) komme kommst kommt komen
kriechen kroch gekrochen (sein) krieche kriechst kriecht kruipen
laden lud geladen (haben) lade lädst lädt laden (bv. vracht op een vrachtwagen of iets vullen met iets) / een apparaat opladen / laden (bv. gegevens)
lassen ließ gelassen (haben) lasse lässt lässt iemand of iets ergens achterlaten / iemand iets laten doen / iets laten doen
laufen lief gelaufen (sein) laufe läufst läuft rennen / werken (bv. een werkend / lopend apparaat)
leiden litt gelitten (haben) leide leidest leidet lijden (van) / ziek zijn van (bv. ziek zijn met 👉 leiden an +Dativ)
leihen lieh geliehen (haben) leihe leihst leiht iets lenen / lenen van iemand
lesen las gelesen (haben) lese liest liest lezen
liegen lag gelegen (haben) lege liegst liegt liggen (bv. op bed) In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland +sein
lügen log gelogen (haben) lüge lügst lügt liegen (dwz zeggen dat het niet waar is)
meiden mied gemieden (haben) meide meidest meidet om iets of iemand te vermijden
melken molk gemolken (haben) melke melkst/milkst melkt/milkt melken Andere varianten: melken - melkte - gemelkt (ook naar melk, maar met een reguliere vervoeging)
messen maß gemessen (haben) messe misst misst meten
misslingen misslang misslungen (sein) misslinge misslingst misslingt falen
nehmen nahm genommen (haben) nehme nimmst nimmt nemen
nennen nannte genannt (haben) nennen nennst nennt wat informatie noemen / geven / vermelden (bijvoorbeeld een voorbeeld / reden geven)
pfeifen pfiff gepfiffen (haben) pfeife pfeifst pfeift fluiten
preisen pries gepriesen (haben) preise preist preist prijzen Een ander werkwoord met dezelfde betekenis dat vaker wordt gebruikt: loben
quellen quoll gequollen (sein) quelle quillst quillt spuiten / gutsen
raten riet geraten (haben) rate rätst rät adviseren / raden
reiben rieb gerieben (haben) reibe reibst reibt wrijven / raspen
reißen riss gerissen (haben/sein) reiße reißt reißt verscheuren / uit elkaar scheuren In de zin van: verscheurd raken: +sein; in de zin van: scheuren / scheuren: +haben
reiten ritt geritten (sein) reite reitest reitet een paard berijden
rennen rannte gerannt (sein) renne rennst rennt racen / rennen
riechen roch gerochen (haben) rieche riechst riecht ruiken (een geur vrijgeven) / ruiken (iets ruiken; snuiven)
ringen rang gerungen (haben) ringe ringst ringt vechten voor/tegen ringen (um+Akkusativ/mit+Dativ)
rinnen rann geronnen (sein) rinne rinnst rinnt druppelen / lekken
rufen rief gerufen (haben) rufe rufst ruft iemand bellen (bv. iemand bellen om langs te komen) / oproepen
saufen soff gesoffen (haben) saufe säufst säuft drinken / slurpen
senden sandte gesandt (haben) sende sendest sendet versturen Andere varianten: senden - sendete - gesendet (dezelfde betekenis, maar een gewone vervoeging)
schaffen schuf geschaffen (haben) schaffe schaffst schafft maken Andere varianten: schaffen - schaffte - geschafft
scheiden schied geschieden (haben) scheide scheidest scheidet scheiden
scheinen schien geschienen (haben) scheine scheinst scheint schijnen
schelten schalt gescholten (haben) schelte schiltst schilt schelden
scheren schor geschoren (haben) schere scherst schert scheren; maaien Andere varianten: sich scheren (um+Akkusativ) - scherte - geschert (zich bekommeren om iemand/iets)
schieben schob geschoben (haben) schiebe schiebst schiebt om iets te verplaatsen (bv. meubels, afspraak) / om iets erin te steken (bv. een kaart in een brievenbus)
schießen schoss geschossen (haben) schieße schießt schießt schieten
schlafen schlief geschlafen (haben) schlafe schläfst schläft slapen in slaap vallen 👉 ein|schlafen +sein (!) [een verandering van toestand vandaar +sein]
schlagen schlug geschlagen (haben/sein) schlage schlägst schlägt slaan / slaan (+haben) of tegen iets slaan (zodat er een botsing is, bijvoorbeeld met je hoofd tegen de muur slaan, +sein)
schleifen schliff geschliffen (haben) schleife schleifst schleift aanscherpen / slijpen Andere varianten: schleifen - schleifte - geschleift (+haben) (om te slepen)
schließen schloss geschlossen (haben) schließe schließt schließt sluiten / beëindigen
schlingen schlang geschlungen (haben) schlinge schlingst schlingt slikken / omwikkelen / wikkelen (bv. takken) of zich om iets (sich schlingen) wikkelen
schmeißen schmiss geschmissen (haben) schmeiße schmeißt schmeißt gooien / smijten schmeißen (slingeren / gooien), werfen (gooien, zwakkere betekenis dan schmeißen)
schmelzen schmolz geschmolzen (haben/sein) schmelze schmiltzt schmiltzt zichzelf smelten (+sein) of iets smelten (bv. chocolade smelten, +haben) Als het onderwerp smelt, dan moet het hulpwerkwoord +sein worden gebruikt en als het onderwerp iets anders smelt, wordt +haben gebruikt.
schneiden schnitt geschnitten (haben) schneide schneidest schneidet zichzelf snijden of snijden (sich schneiden)
schreiben schrieb geschrieben (haben) schreibe schreibst schreibt schrijven / opschrijven
schreien schrie geschrien (haben) schreie schreist schreit schreeuwen; roepen
schreiten schritt geschritten (sein) schreite schreitest schreitet stappen; schrijden
schweigen schwieg geschwiegen (haben) schweige schweigst schweigt zwijgen
schwellen schwoll geschwollen (sein) schwelle schwellst schwellt zwellen
schwimmen schwamm geschwommen (sein) schwimme schwimmst schwimmt zwemmen Andere varianten: het hulpwerkwoord +sein kan altijd worden gebruikt, maar soms mag ook het hulpwerkwoord +haben worden gebruikt als er geen verandering van locatie is, bijvoorbeeld Er hat 2 Stunden lang geschwommen (Hij zwom 2 uur).
schwinden schwand geschwunden (sein) schwinde schwindest schwindet verkleinen/krimpen
schwingen schwang geschwungen (haben/sein) schwinge schwingst schwingt zwaaien (+haben) of zwaaien (+sein)
schwören schwor geschworen (haben) schwöre schwörst schwört zweren / beloven
sehen sah gesehen (haben) sehe siehst sieht zien / kijken
singen sang gesungen (haben) singe singst singt zingen
sinken sank gesunken (sein) sinke sinkst sinkt zinken / dalen (bv. prijs) / dalen (bv. temperatuur)
sitzen saß gesessen (haben) sitze sitzt sitzt zitten In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland +sein
speien spie gespien (haben) speie speist speit overgeven / spugen
sprechen sprach gesprochen (haben) spreche sprichst spricht praten; spreken
springen sprang gesprungen (sein) springe springst springt springen
stechen stach gestochen (haben) steche stichst sticht steken
stehen stand gestanden (haben) stehe stehst steht te schrijven/vermelden bv. in dem Schreiben steht es, dass ... 👉 in dit artikel/document staat dat ...) / stehen auf etw/jdn+Akkusativ 👉 in iets zijn In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland +sein
stehlen stahl gestohlen (haben) stehle stiehlst stiehlt stelen
steigen stieg gestiegen (sein) steige steigst steigt in/op iets stappen (bv. een trein/fiets) of stijgen (bv. prijs)
sterben starb gestorben (sein) sterbe stribst stribt sterven
streichen strich gestrichen (haben/sein) streiche streichst streicht schilderen (bv. muren) / doorstrepen / annuleren (bv. een vlucht)
streiten stritt gestritten (haben) streite streitest streitet ruzie maken met iemand (of ruzie hebben met iemand)
stinken stank gestunken (haben) stinke stinkst stinkt stinken
tragen trug getragen (haben) trage trägst trägt dragen (bv. de kosten/schuld dragen)
treffen traf getroffen (haben) treffe triffst trifft om bij het doel te geraken/het doel te ontmoeten
treiben trieb getrieben (haben/sein) treibe treibst treibt in beweging brengen / voortbewegen / trainen (bv. sporten) [ +haben ] of drijven/dopperen (bv. op water) [ +sein ]
treten trat getreten (haben/sein) trete tritst tritt op iets stappen / iets drukken (met de voet) / iets trappen [ +haben ] of stappen / betreden (in de zin van gaan) [ +sein ]
trinken trank getrunken (haben) trinke trinkst trinkt drinken
trügen trog getrogen (haben) trüge trügst trügt iemand bedriegen
tun tat getan (haben) tue tust tut Te doen
vergessen vergaß vergessen (haben) vergesse vergisst vergisst vergeten
verlieren verlor verloren (haben) verliere verlierst verliert verliezen (niet winnen; bv. een spel, een weddenschap) / verliezen (vermissing; bv. sleutels)
wachsen wuchs gewachsen (sein) wachse wächst wächst groeien
waschen wusch gewaschen (haben) wasche wäsch(s)t wäscht wassen / afwassen
weichen wich gewichen (sein) weiche weichst weicht opzij gaan / wijken voor iemand of iets
weisen wies gewiesen (haben) weise weist weist wijzen (bv. in een bepaalde richting) / iemand verdrijven
werben warb geworben (haben) werbe wirbst wirbt adverteren / werven
werfen warf geworfen (haben) werfe wirfst wrift gooien
winden wand gewunden (haben) winde windest windet weven / kronkelen / zich kronkelen (sich winden) Andere varianten: winden - windete - gewindet (winden / winderig zijn)
wiegen wog gewogen (haben) wiege wiegst wiegt wegen Andere varianten: wiegen - wiegte - gewiegt (zwaaien / versnipperen of hakken)
wissen wusste gewusst (haben) weiß weißt weiß weten
zeihen zieh geziehen (haben) zeihe zeihst zeiht beschuldigen
ziehen zog gezogen (haben/sein) ziehe ziehst zieht aan een kledingstuk trekken / aantrekken (letterlijk: bv een pet over het hoofd trekken) [ +haben ] of verhuizen (bv. naar een andere stad) [ +sein ]
zwingen zwang gezwungen (haben) zwinge zwingst zwingt kracht

Tips en trucs

De werkwoordbasis wordt altijd op dezelfde manier vervoegd, bv. voor het werkwoord gehen zijn er meerdere werkwoorden met dezelfde basis: be gehen, aus| gehen, an| eh, ... . Die werkwoorden hebben verschillende betekenissen, maar het grondtal gehen wordt op dezelfde manier vervoegd.

Het hulpwerkwoord is meestal ook hetzelfde, maar helaas zijn er uitzonderingen, bv. slapen - schlafen (+haben), maar in slaap vallen ein|schlafen (+sein omdat het een verandering van toestand uitdrukt).

Het is het beste om de vervoeging van de basisvorm van het werkwoord te leren en deze toe te passen op alle werkwoorden met dezelfde basis (voorbeelden hieronder).

Infinitiv Präteritum Partizip II Betekenis
essen gegessen (haben) eten
fressen fr gefressen (haben) gulzig en slordig eten / verslinden
messen m gemessen (haben) meten
vergessen verg vergessen (haben) vergeten
finden fand gefunden (haben) vinden / iets of iemand vinden
empfinden empfand empfunden (haben) voelen
erfinden erfand erfunden (haben) uitvinden