Oregelbundna verb

Unregelmäßige Verben

De flesta verb har en regelbunden böjning, t.ex. machen (Infinitiv) - machte (Präteritum) - gemacht (Partizip II). I Präteritum läggs suffixet -te till verbstammen mach, och i Partizip II läggs prefixet ge- och suffixet -t till verbstammen mach. Vi kallar sådana verb för regelbundna verb (schwache Verben).

Verb som har en annan böjning är oregelbundna verb. Bland de oregelbundna verben skiljer vi också ut starka verb (starke Verben) som är "mindre" oregelbundna, dvs. deras form av Partizip II skapas genom att lägga till prefixet ge- och suffixet -en istället för -t. För starka verb sker dessutom en ändring av en eller två bokstäver, t.ex. (schreiben - schrieb - geschrieben).

Konjugation av oregelbundna verb

De oregelbundna verben inkluderar: modala verb, hjälpverb och många fler verb.

Modala verb
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Översättning
dürfen durfte gedurft darf darfst darf tillåtas att göra något
können konnte gekonnt kann kannst kann kan
müssen musste gemüsst muss musst muss måste
mögen mochte gemocht mag magst mag tycka om
sollen sollte gesollt soll sollst soll borde
wollen wollte gewollt will willst will att vilja
Hjälpverb
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Översättning Kommentar
haben hatte gehabt habe hast hat att ha
sein war gewesen bin bist ist att vara I plural är verbet sein också oregelbundet: wir sind, ihr seid, sie/Sie sind.
werden wurde geworden werde wirst wird att bli något
Andra oregelbundna verb
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Översättning Kommentar
backen backte/buk gebacken (haben) backe bäckst/backst bäckt/backt att baka
befehlen befahl befohlen (haben) befehle befiehlst befiehlt att beordra sb att göra något
beginnen begann begonnen (haben) beginne beginnst beginnt att börja
beißen biss gebissen (haben) beiße beißt beißt att bita
bersten barst geborsten (sein) berste berstest/birst berstet/birst att bryta
biegen bog gebogen (sein/haben) biege biegst biegt att böja (+haben) eller att vrida t.ex. åt vänster/höger (+sein)
bieten bot geboten (haben) biete bietest bietet att erbjuda / att ge (t.ex. att ge en bra överblick) - einen guten Überblick bieten
binden band gebunden (haben) binde bindest bindet att binda
bitten bat gebeten (haben) bitte bittest bittet att be om (t.ex. en tjänst, men inte en fråga)
blasen blies geblasen (haben) blase bläst bläst att blåsa
bleiben blieb geblieben (sein) bleibe bleibst bleibt att stanna (inte lämna) / att stanna (inte byta)
braten briet gebraten (haben) brate brätst brät att steka / att baka
brechen brach gebrochen (haben/sein) breche brichst bricht att bryta sönder något (+haben) eller att bryta sönder / falla isär (+sein)
brennen brannte gebrannt (haben) brenne brennst brennt att bränna
bringen brachte gebracht (haben) bringe bringst bringt att föra
denken dachte gedacht (haben) denke denkst denkt att tänka
dringen drang gedrungen (haben/sein) dringe dringst dringt att penetrera / att ta sig igenom (+sein) eller kräva något (+haben)
empfehlen empfahl empfohlen (haben) empfehle empfiehlst empfiehlt att rekommendera
erschrecken erschrak erschrocken (sein) erschrecke erschreckst erschreckt att bli rädd Andra varianter: erschrecken - erschreckte - erschreckt (+haben) 👉 att skrämma jm
essen gegessen (haben) esse isst isst att äta
erwägen erwog erwogen (habe) erwäge erwägst erwägt att överväga
fahren fuhr gefahren (sein/haben) fahre fährst fährt att köra / att styra Andra varianter: fahren - fuhr - gefahren (+haben) att köra jm / att ge jm skjuts (med bil/fartyg)
fallen fiel gefallen (sein) falle fällst fällt att falla
fangen fing gefangen (haben) fange fängst fängt att fånga / att gripa
finden fand gefunden (haben) finde findest findet att finna / att finna att sb/sth är t.ex. Jag tycker att denna plan är bra 👉 ich finde den Plan gut
flechten flocht geflochten (haben) flechte flechtest/flichtst flechtet/flicht att väva
fliegen flog geflogen (sein/haben) fliege fliegst fliegt att flyga (+sein) eller att flyga med sb som passagerare med flygplan (+haben)
fliehen floh geflohen (sein) fliehen fliehst flieht att fly
fließen floss geflossen fließe fließt fließt att flyta (t.ex. en flod/ström/vatten)
fressen fraß gefressen (haben) fresse frisst frisst att sluka / att äta girigt och rörigt
frieren fror gefroren (haben) friere frierst friert att frysa / vara kall att frysa 👉 ein|frieren +sein (!) [en förändring av tillståndet, därav +sein].
gebären gebar geboren (haben) gebäree gebärst gebärt att föda
geben gab gegeben (haben) gebe gibst gibt att ge
gedeihen gedieh gediehen (sein) gedeihe gedeihst gedeiht att trivas/lyckas
gehen ging gegangen (sein) gehe gehst geht att gå
gelingen gelang gelungen (sein) gelinge gelingst gelingt att lyckas
gelten galt gegolten (haben) gelte giltst gilt att vara effektiv; att tillämpa
genesen genas genesen (sein) genese genest genest att bli frisk
genießen genoss genossen (haben) genieße genießt genießt att njuta av något (finna nöje i något) t.ex. njuta av mat 👉 das Essen genießen eller att njuta av något (att ha något till sin fördel, något positivt) t.ex. att ha ett gott rykte 👉 guten Ruf genießen
geschehen geschah geschehen (sein) geschehe geschehst gescheht att hända
gewinnen gewann gewonnen (haben) gewinne gewinnst gewinnt att vinna / att utvinna råmaterial
gießen goss gegossen (haben) gieße gießt gießt att vattna / att hälla
gleichen glich geglichen (haben) gleiche gleichst gleicht att vara som sb/sth att vara likadan som sb/sth 👉 jemandem/einer Sache gleichen
gleiten glitt geglitten (sein) gleite gleitest gleitet att glida (i luften) / att glida
graben grub gegraben (haben) grabe gräbst gräbt att gräva
greifen griff gegriffen (haben) greife greifst greift att sträcka sig efter något / att gripa tag
halten hielt gehalten (haben) halte hältst hält att hålla fast vid något / att stoppa något / att behålla något halten har många fler betydelser
hängen hing gehangen (haben) hänge hängst hängt att hänga (i betydelsen "att hänga"; orörlig, redan hängande) Andra varianter: hängen - hängte - gehängt [+haben] (att hänga något)
hauen haute gehauen (haben) haue haust haut att slå / att slå / att krossa
heben hob gehoben (haben) hebe hebst hebt att lyfta
heißen hieß geheißen (haben) heiße heißt heißt att bli kallad (t.ex. mitt namn är ...) / att betyda (t.ex. det betyder att ... 👉 das heißt, dass ...)
helfen half geholfen (haben) helfe hilfst hilft att hjälpa
kennen kannte gekannt (haben) kenne kennst kennt att vara bekant med / att känna till sth/sb (t.ex. att känna till en person)
klingen klang geklungen (haben) klinge klingst klingt att ringa / att låta
kommen kam gekommen (sein) komme kommst kommt att komma
kriechen kroch gekrochen (sein) krieche kriechst kriecht att krypa
laden lud geladen (haben) lade lädst lädt att lasta (t.ex. last på en lastbil eller fylla sth med sth) / att ladda en enhet / att ladda (t.ex. data)
lassen ließ gelassen (haben) lasse lässt lässt att lämna sth/sb någonstans / att låta sb göra sth / att få något gjort
laufen lief gelaufen (sein) laufe läufst läuft att köra / att arbeta (t.ex. en fungerande / körande enhet)
leiden litt gelitten (haben) leide leidest leidet att lida (av) / att vara sjuk på (t.ex. att vara sjuk med 👉 leiden an +Dativ)
leihen lieh geliehen (haben) leihe leihst leiht att låna ut / att låna från
lesen las gelesen (haben) lese liest liest att läsa
liegen lag gelegen (haben) lege liegst liegt att ligga (t.ex. på sängen) I södra Tyskland, Österrike och Schweiz +sein.
lügen log gelogen (haben) lüge lügst lügt att ljuga (dvs. säga något som inte är sant)
meiden mied gemieden (haben) meide meidest meidet att undvika något
melken molk gemolken (haben) melke melkst/milkst melkt/milkt att mjölka Andra varianter: melken - melkte - gemelkt (även att mjölka, men med regelbunden böjning)
messen maß gemessen (haben) messe misst misst att mäta
misslingen misslang misslungen (sein) misslinge misslingst misslingt att misslyckas
nehmen nahm genommen (haben) nehme nimmst nimmt att ta
nennen nannte genannt (haben) nennen nennst nennt att namnge / att ge / ange viss information (t.ex. ge ett exempel / skäl)
pfeifen pfiff gepfiffen (haben) pfeife pfeifst pfeift att vissla
preisen pries gepriesen (haben) preise preist preist att berömma Ett annat verb med samma betydelse som används oftare: loben
quellen quoll gequollen (sein) quelle quillst quillt att spruta / att strömma
raten riet geraten (haben) rate rätst rät att ge råd / att gissa
reiben rieb gerieben (haben) reibe reibst reibt att gnugga / att riva
reißen riss gerissen (haben/sein) reiße reißt reißt att riva / att slita sönder I betydelsen: att bli sönderriven: +sein; i betydelsen: att riva sönder / att slita sönder: +haben
reiten ritt geritten (sein) reite reitest reitet att rida på en häst
rennen rannte gerannt (sein) renne rennst rennt att tävla / att springa
riechen roch gerochen (haben) rieche riechst riecht att lukta (att släppa ut en lukt) / att lukta (att lukta något; sniffa)
ringen rang gerungen (haben) ringe ringst ringt att kämpa för/mot ringen (um+Akkusativ/mit+Dativ)
rinnen rann geronnen (sein) rinne rinnst rinnt att droppa / att läcka
rufen rief gerufen (haben) rufe rufst ruft att kalla på sb (t.ex. att kalla på sb att komma över) / att kalla på
saufen soff gesoffen (haben) saufe säufst säuft att dricka / att spruta
senden sandte gesandt (haben) sende sendest sendet att skicka Andra varianter: senden - sendete - gesendet (samma betydelse, men regelbunden böjning)
schaffen schuf geschaffen (haben) schaffe schaffst schafft att skapa Andra varianter: schaffen - schaffte - geschafft (att klara sig / att hantera något / att klara av att göra något)
scheiden schied geschieden (haben) scheide scheidest scheidet att skilja sig / att separera
scheinen schien geschienen (haben) scheine scheinst scheint att lysa / att verka
schelten schalt gescholten (haben) schelte schiltst schilt skälla ut
scheren schor geschoren (haben) schere scherst schert att klippa; att slå Andra varianter: sich scheren (um+Akkusativ) - scherte - geschert (att bry sig om något/sb)
schieben schob geschoben (haben) schiebe schiebst schiebt att flytta något (t.ex. en möbel, ett möte) / att sätta in (t.ex. ett kort i en lucka)
schießen schoss geschossen (haben) schieße schießt schießt att skjuta
schlafen schlief geschlafen (haben) schlafe schläfst schläft att sova att somna 👉 ein|schlafen +sein (!) [en förändring av tillståndet därav +sein].
schlagen schlug geschlagen (haben/sein) schlage schlägst schlägt att slå / att slå (+haben) eller att slå mot något (så att det blir en kollision, t.ex. slå huvudet mot väggen, +sein)
schleifen schliff geschliffen (haben) schleife schleifst schleift att vässa / att slipa Andra varianter: schleifen - schleifte - geschleift (+haben) (att släpa något)
schließen schloss geschlossen (haben) schließe schließt schließt att stänga / att avsluta
schlingen schlang geschlungen (haben) schlinge schlingst schlingt att svälja / att slingra sig (t.ex. grenar) eller att slingra sig runt något (sich schlingen)
schmeißen schmiss geschmissen (haben) schmeiße schmeißt schmeißt att kasta / att slunga schmeißen (att kasta / att kasta), werfen (att kasta, svagare betydelse än schmeißen)
schmelzen schmolz geschmolzen (haben/sein) schmelze schmiltzt schmiltzt att smälta sig själv (+sein) eller att smälta något (t.ex. att smälta choklad, +haben) Om subjektet är det som smälter måste hjälpverbet +sein användas och om subjektet smälter något annat används +haben.
schneiden schnitt geschnitten (haben) schneide schneidest schneidet att skära sig eller att skära sig (sich schneiden)
schreiben schrieb geschrieben (haben) schreibe schreibst schreibt att skriva / att skriva ner
schreien schrie geschrien (haben) schreie schreist schreit att skrika; att ropa
schreiten schritt geschritten (sein) schreite schreitest schreitet att kliva; att gå
schweigen schwieg geschwiegen (haben) schweige schweigst schweigt vara tyst
schwellen schwoll geschwollen (sein) schwelle schwellst schwellt att svälla
schwimmen schwamm geschwommen (sein) schwimme schwimmst schwimmt att simma Andra varianter: Hjälpverbet +sein kan alltid användas, men ibland kan även hjälpverbet +haben användas när det inte är fråga om en platsförändring, t.ex. Er hat 2 Stunden lang geschwommen (Han simmade i 2 timmar).
schwinden schwand geschwunden (sein) schwinde schwindest schwindet att minska / att krympa/kontraheras
schwingen schwang geschwungen (haben/sein) schwinge schwingst schwingt att svänga något (+haben) eller att svaja (+sein)
schwören schwor geschworen (haben) schwöre schwörst schwört att svära / att lova
sehen sah gesehen (haben) sehe siehst sieht att se / att titta på
singen sang gesungen (haben) singe singst singt sjunga
sinken sank gesunken (sein) sinke sinkst sinkt att sjunka / att falla (t.ex. pris) / att sjunka (t.ex. temperatur)
sitzen saß gesessen (haben) sitze sitzt sitzt att sitta I södra Tyskland, Österrike och Schweiz +sein
speien spie gespien (haben) speie speist speit att kräkas / att spotta
sprechen sprach gesprochen (haben) spreche sprichst spricht att tala; att tala
springen sprang gesprungen (sein) springe springst springt att hoppa
stechen stach gestochen (haben) steche stichst sticht att sticka
stehen stand gestanden (haben) stehe stehst steht skrivas/anges t.ex. in dem Schreiben steht es, dass ... 👉 i detta papper/dokument står det skrivet att ...) / stehen auf etw/jdn+Akkusativ 👉 att vara inne i något I södra Tyskland, Österrike och Schweiz +sein
stehlen stahl gestohlen (haben) stehle stiehlst stiehlt att stjäla
steigen stieg gestiegen (sein) steige steigst steigt att stiga in i/på något (t.ex. ett tåg/en cykel) eller att stiga (t.ex. priset)
sterben starb gestorben (sein) sterbe stribst stribt att dö
streichen strich gestrichen (haben/sein) streiche streichst streicht att måla (t.ex. väggar) / att stryka / att avboka (t.ex. ett flyg)
streiten stritt gestritten (haben) streite streitest streitet att argumentera med sb (eller att ha ett gräl med sb)
stinken stank gestunken (haben) stinke stinkst stinkt att stinka
tragen trug getragen (haben) trage trägst trägt att bära / att bära något (t.ex. att bära kostnaderna / skulden)
treffen traf getroffen (haben) treffe triffst trifft att uppfylla / att träffa målet
treiben trieb getrieben (haben/sein) treibe treibst treibt att sätta något i rörelse / att driva något / att träna (t.ex. sport) [+haben] eller att driva/flyta (t.ex. på vatten) [+sein].
treten trat getreten (haben/sein) trete tritst tritt att kliva på något / att trycka på något (med foten) / att sparka på något [+haben] eller att kliva / att trampa (i betydelsen att gå) [+sein]
trinken trank getrunken (haben) trinke trinkst trinkt att dricka
trügen trog getrogen (haben) trüge trügst trügt att lura sb
tun tat getan (haben) tue tust tut att göra
vergessen vergaß vergessen (haben) vergesse vergisst vergisst att glömma
verlieren verlor verloren (haben) verliere verlierst verliert att förlora (misslyckas med att vinna; t.ex. ett spel, en vadslagning) / att förlora (försvinna; t.ex. nycklar)
wachsen wuchs gewachsen (sein) wachse wächst wächst att växa
waschen wusch gewaschen (haben) wasche wäsch(s)t wäscht att tvätta / att tvätta
weichen wich gewichen (sein) weiche weichst weicht att kliva åt sidan / ge plats för sb/sth
weisen wies gewiesen (haben) weise weist weist att peka (t.ex. i någon riktning) / att utvisa sb
werben warb geworben (haben) werbe wirbst wirbt att annonsera / att rekrytera
werfen warf geworfen (haben) werfe wirfst wrift att kasta
winden wand gewunden (haben) winde windest windet att väva / att vrida / att vrida sig själv (sich winden) Andra varianter: winden - windete - gewindet (att blåsa / att vara blåsig)
wiegen wog gewogen (haben) wiege wiegst wiegt att väga Andra varianter: wiegen - wiegte - gewiegt (att svaja / att strimla eller hacka upp)
wissen wusste gewusst (haben) weiß weißt weiß att veta
zeihen zieh geziehen (haben) zeihe zeihst zeiht att anklaga
ziehen zog gezogen (haben/sein) ziehe ziehst zieht att dra / att sätta på sig ett klädesplagg (bokstavligen: att dra över t.ex. en keps över huvudet) [+haben] eller att flytta (t.ex. till en annan stad) [+sein]
zwingen zwang gezwungen (haben) zwinge zwingst zwingt att tvinga

Tips och tricks

Verbets bas böjs alltid på samma sätt, t.ex. för verbet gehen finns det flera verb med samma bas: begehen, aus|gehen, an|gehen, .... Dessa verb har olika betydelser, men basen gehen böjs på samma sätt.

Hjälpverbet är vanligtvis också detsamma, men tyvärr finns det undantag, t.ex. att sova - schlafen (+haben), men att somna ein|schlafen (+sein eftersom det uttrycker en förändring av tillståndet).

Det är bäst att lära sig böjningen av verbets grundform och att tillämpa den på alla verb med samma grundform (exempel nedan).

Infinitiv Präteritum Partizip II Betydelse
essen gegessen (haben) äta
fressen fr gefressen (haben) att sluka / att äta girigt och rörigt
messen m gemessen (haben) att mäta
vergessen verg vergessen (haben) att glömma
finden fand gefunden (haben) att hitta / att hitta sb/sth att vara
empfinden empfand empfunden (haben) att känna
erfinden erfand erfunden (haben) att uppfinna