Verbets regering

Rektion der Verben

Verbstyre är förhållandet mellan ett verb och en preposition i ett givet grammatiskt kasus. Det tyska språket har fyra grammatiska kasus, medan vissa språk har fler. Denna skillnad åtgärdas vanligtvis genom att lägga till en lämplig preposition till verbet.

Lista över prepositioner som alltid använder ett visst grammatiskt kasus

Prepositioner som alltid använder dativkasus (Dativ)

ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu

Prepositioner som alltid använder ackusativ (Akkusativ)

bis, durch, für, gegen, ohne, um

Prepositioner som kan använda antingen ackusativ (Akkusativ) eller dativ (Dativ)

an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen

Verb Regering av de vanligaste verben

Verb + preposition Grammatiskt kasus Översättning Exempel Exempel (översättning) Kommentar
Angst haben vor Dativ att vara rädd för något Ich habe Angst vor einer Verletztung. Jag är rädd för att skada mig.
ab|hängen von Dativ att vara beroende av das hängt von dir ab det beror på dig Andra varianter: abhängig av+Dativ vara 👉 ich bin von dir abhängig
achten auf Akkusativ att se upp för / att vara uppmärksam på / att vara försiktig med auf den Weg achten att titta på vägen / att vara uppmärksam på vägen / att tänka på vägen
anfangen mit Dativ att börja något med något/sb ich fange mit dem Training an Jag börjar (med) träningen
an|kommen in Akkusativ att anlända till Wir kommen um 8 Uhr in Berlin an. Vi anländer till Berlin kl. 8.
sich anmelden für Akkusativ att anmäla sig till sich für einen Sprachkurs anmelden att anmäla sig till en språkkurs
antworten auf Akkusativ att svara på något auf die Frage antworten att svara på en fråga
arbeiten an Dativ att arbeta på Die Firma arbeitet an einem neuen Produkt. Företaget arbetar på en ny produkt.
jdm ähnlich sein Dativ att vara lik sb/sth Sebastian ist seinem Bruder ähnlich. Sebastian är lik sin bror.
sich ärgern über Akkusativ att vara/bli irriterad (eller förbannad) på grund av Ich ärgere mich über dich. Jag är arg/förbannad på grund av dig.
sich auf|regen über Akkusativ att vara/bli irriterad (eller nervös) på grund av Ich rege mich über lange Wartezeit auf. Jag är arg/förbannad på grund av den långa väntetiden.
auf|hören mit Dativ att sluta med något / att sluta Ich muss mit dem Rauchen aufhören. Jag måste sluta röka.
auf|passen auf Akkusativ att se upp för / att vara uppmärksam på / att vara försiktig med Wir müssen auf Straßenzeichen aufpassen. Vi måste vara uppmärksamma på vägskyltarna.
aus|geben für Akkusativ att spendera på Ich gebe zu viel Geld für Kleidung aus. Jag lägger för mycket pengar på kläder.
sich bei (jdm) für (etw) bedanken bei+Dativ, für+Akkusativ att tacka (sb för något) Der Student bedankt sich bei dem Professor für die Hilfe. Studenten tackar professorn för hans hjälp.
beginnen mit Dativ att börja något med något/sb mit dem Sprachkurs beginnen att börja en språkkurs
bestehen aus Dativ att bestå av das Auto besteht aus vielen Teilen en bil består av många delar
betroffen sein von Dativ vara påverkad av något (något som berör dig) Die ganze Stadt ist von der Epidemie getroffen. Hela staden har påverkats/drabbats av epidemin.
bitten um Akkusativ att be om (t.ex. en tjänst, men inte en fråga) Wir bitten um Verständnis! Vi ber om din förståelse.
sich bemühen um Akkusativ att försöka få något / att anstränga sig Ich bemühe mich um eine Beförderung. Jag försöker (I endeavor) att bli befordrad.
sich beschweren über Akkusativ att klaga på grund av något Der Nachbar beschweret sich über den Lärm. grannen klagar över bullret
sich beschäftigen mit Dativ att vara upptagen med / att syssla med (att arbeta inom något område/bransch) Ich beschäftige mich mit (dem) Autoverkauf. Jag säljer bilar. (bokstavligen: Jag sysslar med försäljning av bilar.)
sich beteiligen an Dativ att delta i Wir haben uns an dem Protest beteiligt. Vi deltog i protesten.
sich bewerben um Akkusativ att ansöka om Ich bewerbe mich um einen neuen Job. Jag söker ett nytt jobb.
sich beziehen auf Akkusativ att hänvisa till / att beröra Die Ermäßigung bezieht sich nur auf die Kleidung aus dem Schlussverkauf. Rabatten gäller endast kläder från rean under lågsäsong.
(jdn) beneiden um Akkusativ att avundas (sb) något Hanna beneidet Anna um ihre neuen Schuhe. Hanna är avundsjuk på Annies nya skor. (eller Hanna avundas Annie för hennes nya skor.)
denken an Akkusativ att tänka på/om Die Eltern denken oft an ihre Tochter. Föräldrarna tänker ofta på sin dotter.
diskutieren über Akkusativ att diskutera något/sb Wir diskutieren über Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma. Vi diskuterar utvecklingsmöjligheter i företaget.
sich bei (jdm) für (etw) entschuldigen bei+Dativ, für+Akkusativ be (sb) om ursäkt för (sth) Ich möchte mich bei dir für mein gestriges Verhalten entschuldigen. Jag skulle vilja be dig om ursäkt för mitt beteende igår.
sich entscheiden für Akkusativ att välja Ich habe mich für einen Urlaub in Spanien entschieden. Jag bestämde mig för att tillbringa min semester i Spanien.
sich entschließen zu Dativ att välja Ich habe mich zu einem Umzug nach Berlin entschlossen. Jag bestämde mig för att flytta till Berlin.
sich erholen von Dativ att ta en paus från något för att koppla av Ich muss mich von der Arbeit erholen. Jag måste ta en paus från jobbet.
sich erinnern an Akkusativ att minnas / att påminna Erinnerst du dich an die Geburtstagsfeier von Marko? Minns du Markos födelsedagskalas?
sich erkundigen nach Dativ att fråga om Ich möchte mich nach dem aktuellen Status meiner Bestellung erkundigen. Jag skulle vilja veta vad status är för min beställning.
Einfluss haben auf Akkusativ att ha inflytande på något Ich habe keinen Einfluss auf die Entscheidung. Jag har inget inflytande på beslutet.
einverstanden sein mit Dativ att hålla med sb/sth Ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden. Jag håller inte med om din åsikt.
ein|laden in/zu Dativ att bjuda in till/för Ich lade euch in meine Wohnung ein. / Eine Freundin hat mich zu Tee eingeladen. Jag bjuder in dig till min lägenhet. / En (kvinnlig) vän bjöd mig på te.
erfahren von Dativ att ta reda på om något / att lära sig om något Ich habe gerade von den letzten Änderungen erfahren. Jag har just lärt mig / fått reda på de senaste förändringarna.
erkennen an Dativ att känna igen något Ich habe ihn an der Stimme erkannt. Jag kände igen honom på hans röst.
erkranken an Dativ att få någon sjukdom Mein Opa ist an Krebs erkranken. Min farfar fick cancer.
erzählen über/von über+Akkusativ, von+Dativ att prata om (eller att berätta en historia om) Erzähl mir über deinen Urlaub. / Erzähl mir von deinem Urlaub. Berätta för mig om din semester.
fragen nach Dativ att fråga om Kannst du auch nach Verfügbarkeit online fragen? Kan du också fråga om tillgängligheten online?
sich freuen auf Akkusativ att se fram emot Ich freue mich auf den Besuch von meinen Freunden. Jag ser fram emot mina vänners besök.
sich freuen über Akkusativ att vara nöjd med (eller på grund av något) Ich freue mich über das Geschenk. Jag är glad över gåvan.
führen zu Dativ leda till något Das wird zu vielen Problemen führen. Detta kommer att leda till många problem.
sich fürchten vor Dativ vara rädd för något Lisa fürchtet sich vor Spinnen. Lisa är rädd för spindlar.
gehen um Akkusativ att handla om något (att ange ämnet för något) Es geht um den Umweltschutz. Det handlar om miljöskydd.
gehören zu Dativ att tillhöra Das Haus gehört zu unserer Familie. Huset tillhör vår familj.
geraten in Akkusativ att hamna i något (t.ex. i trubbel, att börja sladda) / hamna i ett tillstånd av något (t.ex. panik) Es ist wichtig, dass Sie nicht in Panik geraten. Det är viktigt att du inte får panik.
sich gewöhnen an Akkusativ att vänja sig vid Ich kann mich an die niedrige Temperatur nicht gewöhnen. Jag kan inte vänja mig vid den låga temperaturen.
glauben an Akkusativ att tro på Niemand glaubt an meine Idee. Ingen tror på min idé.
gratulieren zu Dativ att gratulera till något Wir gratulieren dir zu dem Studiumabschluss. Vi gratulerar till din examen.
greifen nach/zu Dativ att sträcka sig efter något Die Oma greift nach ihrer Brille. Farmor sträcker sig efter sina glasögon.
grenzen an Akkusativ att gränsa till Polen grenzt an Deutschland. Polen gränsar till Tyskland.
halten für Akkusativ att finna att något/sb är Ich halte ihn für einen guten Ingenieur. Jag tycker att han är en bra ingenjör.
halten von Dativ att tycka att sb/sth är / att tänka på sb/sth Was hältst du von seinem Plan? Vad tycker du om hans plan?
sich handeln um Akkusativ att vara om något (att specificera ämnet för något) Bei N-Deklination handelt es sich um eine spezielle Gruppe von Nomen. N-Declination handlar om en speciell grupp av verb och deras böjning. sich handeln um är ganska officiellt och sofistikerat och därför används gehen um oftare
helfen bei Dativ att hjälpa till med Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? Kan du hjälpa mig med mina läxor? Det finns också en annan variant som används: helfen mit (att hjälpa till att använda ett verktyg/en enhet)
hin|weisen auf Akkusativ att påpeka något Ich möchte darauf hinweisen, dass ... Jag skulle vilja påpeka att ...
hoffen auf Akkusativ att hoppas på Ich hoffe auf eine schnelle Einigung. Jag hoppas på en snabb överenskommelse.
hören von Dativ att höra från sb Hast du etwas von Julia gehört? Har du hört något från Julia?
sich informieren über Akkusativ att fråga om något/sb Ich möchte mich über die Unterkunft informieren. Jag skulle vilja fråga om boende.
sich interessieren für Akkusativ att vara intresserad av något/sb Thomas interessiert sich für Marketing. Thomas är intresserad av marknadsföring.
kommen zu Dativ att leda till något / att hända Auf dieser Kreuzung kommt es oft zu Autounfällen. Vid denna korsning inträffar ofta bilolyckor.
sich konzentrieren auf Akkusativ att koncentrera sig på Wir konzentrieren uns jetzt auf die wichtigsten Probleme. Låt oss koncentrera oss på de viktigaste problemen.
kämpfen um Akkusativ att kämpa för Wir kämpfen um das Überleben. Vi kämpar för vår överlevnad.
sich kümmern um Akkusativ att ta hand om Ich muss mich persönlich um diese Angelegenheit kümmern. Jag måste personligen ta hand om den här frågan.
lachen über Akkusativ att skratta åt Wir lachen noch über deinen Witz. Vi skrattar fortfarande åt ditt skämt.
leiden unter/an Dativ (unter) att lida av eller på grund av [mentalt]; (an) att lida av [fysiskt], vara sjuk Er leidet unter Depression. / Ich leide an einer seltenen Krankheit. Han lider av depression. / Jag lider av (eller har) en sällsynt sjukdom.
leihen von Dativ att låna något av någon Ich habe ein Buch von Isabell geliehen. Jag lånade en bok av Isabell. Det är värt att jämföra med följande verb: jdm etwas +Akkusativ borgen (att låna sb sth)
liegen an Dativ att vara beroende av Das liegt an dir. Det beror på dig
nach|denken über Akkusativ att reflektera över något / att tänka på något Ich denke über die Auswirkungen der Entscheidung der Regierung nach. Jag undrar vilka konsekvenser regeringens beslut får.
passen zu Dativ att matcha sth / att passa sth Die Schuhe passen sehr gut zu diesem Kleid. De här skorna passar bra till klänningen.
protestieren gegen Akkusativ att protestera mot något/sb In meiner Stadt protestiert man gegen die Eröffnung einer Fabrik. Folk protesterar mot att öppna en fabrik i min stad.
rechnen mit Dativ att räkna med; att ta hänsyn till något Er hat mit den Konsequenzen nicht gerechnet. Han tog inte hänsyn till konsekvenserna.
reden über Akkusativ att tala/prata om Lass uns über deine Beziehung reden. Låt oss prata om ert förhållande.
riechen nach Dativ att lukta som något Die Soße riecht nach Knoblauch. Såsen luktar vitlök.
sagen zu Dativ att säga något om något ämne / att säga vad man tycker om Was sagst du zu einem Abendessen im Restaurant? Vad säger man om en middag på restaurang?
sich sehnen nach Dativ att sakna sb/sth Der Sohn sehnt sich nach seinen Eltern. Sonen saknar sina föräldrar.
schicken an Akkusativ att skicka till Kannst du bitte an mich eine Nachricht so schnell wie möglich schicken? Kan du skicka ett meddelande till mig så snart som möjligt?
schmecken nach Dativ att smaka som något Das schmeckt nach Kokos. Det smakar som kokosnöt.
schreiben an/über Akkusativ att skriva till/om Ich schreibe eine E-Mail an den Professor. / Der Journalist schreibt über das Schulsystem in Deutschland. Jag skriver ett e-postmeddelande till professorn. / Journalisten skriver om skolsystemet i Tyskland.
sich sorgen um Akkusativ att ta hand om Ich sorge mich um meine Oma. Jag tar hand om min mormor.
sorgen für Akkusativ att ta hand om Sorgen Sie bitte für (die) Sauberkeit in der Wohnung. Vänligen ta hand om renligheten i lägenheten. (Vänligen håll lägenheten ren.)
sprechen mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ att tala/prata med/om Ich spreche mit meiner Mutter. / Ich spreche über den Film von gestern. Jag pratar med min mamma. / Jag pratar om filmen från igår.
(sich) schützen vor Dativ att skydda från Schützen Sie sich vor der Kälte. Var snäll och skydda dig mot kylan.
stammen aus Dativ att komma från / att härstamma från Das Wort "Chance" stammt aus dem Französischen. Ordet "chans" kommer ursprungligen från franskan.
stimmen für Akkusativ att rösta för Ich stimme für den Kandidaten aus meiner Region. Jag röstar (eller röstar) för kandidaten från min region.
sterben an Dativ att dö av Meine Oma ist an Krebs gestorben. Min mormor dog av cancer.
stolz sein auf Akkusativ vara stolt över något/sb Die Eltern sind stolz auf ihren Sohn. Föräldrarna är stolta över sin son.
streben nach Dativ sträva efter Ich strebe nach einer Verbesserung meines Lebensstandard. Jag strävar efter att förbättra min levnadsstandard.
suchen nach Dativ att söka efter något/sb Ich suche nach einer Wohnung. Jag letar efter en lägenhet. Andra varianter: etwas +Akkusativ suchen 👉 ich suche eine Wohnung; auf der Suche nach etwas+Dativ sein 👉 ich bin auf der Suche nach einer Wohnung.
(sich) streiten über Akkusativ argumentera om något Wir streiten uns über das Vermögen. Vi bråkar om förmögenheten.
teil|nehmen an Dativ att delta i Ich habe letzte Woche an einer Konferenz teilgenommen. Förra veckan deltog jag i en konferens.
telefonieren mit Dativ att tala i telefon med Julia telefoniert jeden Sonntag mit ihrer Mutter. Varje söndag pratar Julia med sin mamma i telefon.
sich treffen mit/zu Dativ att träffa med/för Ich treffe mich heute mit meiner Freundin. / Wir treffen uns zu einem Bier. Jag ska träffa min flickvän idag. / Vi träffas för att ta en öl.
träumen von Dativ att drömma om Sören träumt von einem Sportwagen. Sören drömmer om en sportbil.
sich unterhalten mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ att tala/prata med/om Klaus unterhält sich mit einem Kollegen. / Vielleicht unterhalten wir uns deinen letzten Urlaub? Klaus pratar med en arbetskamrat. / Varför pratar vi inte om din senaste semester?
sich verabreden mit Dativ att boka en tid med sb / att ordna något med sb / att komma överens med sb om att Ich habe mich mit meinen Freunden in einer Bar verabredet. Jag har bokat tid med mina vänner i baren.
sich verabschieden von Dativ säga adjö till Janine verabschiedet sich mit ihrer Familie. Janine tar farväl av sin familj.
vergleichen mit Dativ att jämföra med Ich vergleiche meine Lösung mit deiner. Jag jämför min lösning med din.
verfügen über Akkusativ att ha något till sitt förfogande Die Autovermietung verfügt über viele Modelle. Biluthyrningsfirman har många modeller.
verlangen von Dativ att kräva något av sb/sth Die Firma verlangt von den Mitarbeitern eine entsprechende Kleidung im Büro. Företaget kräver en lämplig klädkod av de anställda.
sich verlassen auf Akkusativ att lita på sb/sth Du kannst dich auf mich verlassen. Du kan lita på mig.
sich verlieben in Akkusativ att bli förälskad i Hans hat sich in eine Kollegin verliebt. Hans blev förälskad i en kollega.
verstehen von Dativ att förstå något Verstehst du etwas von diesem Thema? Vet du något om det här ämnet? / Förstår du det här ämnet?
sich vertragen mit Dativ att komma bra överens med Unser Hund verträgt sich gut mit unserer Katze. Vår hund kommer bra överens med vår katt.
verzichten auf Akkusativ att ge upp något (t.ex. sluta äta kött) / att avstå Wir verzichten in diesem Jahr auf Urlaub. Vi avstår från semestern i år.
sich vor|bereiten auf Akkusativ förbereda sig för/till Ich bereite mich für den Flug morgen vor. Jag förbereder mig för morgondagens flygning.
vorbei|gehen an Dativ att gå förbi något/sb Ich bin heute an dem Zoo vorbeigegangen. Jag gick bredvid djurparken idag.
vorbei|kommen an Dativ att passera/in / att ta sig förbi något (t.ex. ett hinder) Kommst du heute nachmittags bei mir vorbei? Kommer du över och hälsar på mig i eftermiddag?
warnen vor Dativ att varna för Polizei warnt vor Taschendieben. Polisen varnar för ficktjuvar.
warten auf Akkusativ att vänta på Ich warte auf den Bus. Jag väntar på bussen.
sich wenden an Akkusativ att vända sig till sb (för något) Bitte wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Vänligen kontakta tillverkaren direkt.
werden zu Dativ att bli något / att förvandlas till något Er wird zu einem Monster. Han håller på att förvandlas till ett monster.
Wert legen auf Akkusativ att fästa vikt vid något Meine Frau legt viel Wert auf gesunde Ernährung. Min fru lägger stor vikt vid att äta hälsosamt.
sich wündern über Akkusativ att undra / bli förvånad över något Ich wündere mich über die Entscheidung der Regierung. Jag är förvånad över regeringens beslut.
zweifeln an Dativ att tvivla på något Ich zweifle an Richtigkeit dieser Lösung. Jag tvivlar på att lösningen är korrekt.
zwingen zu Dativ att tvinga någon att göra något Die Firma ist zu einem Stellenabbau gezwungen. Företaget tvingas till nedskärningar.
ändern an Dativ att ändra något i något etwas an der Einrichtung ändern att ändra något i inredningen/utrustningen
übersetzen auf/in Akkusativ att översätta till Ich habe das Schreiben auf Englisch (oder ins Englische) übersetzt. Jag översatte brevet till engelska.
überzeugen von/zu Dativ att vara övertygad om något / att övertyga någon om något Ich bin von seiner Schuld überzeugt. / Er hat mich zur Zusammenarbeit überzeugt. Jag är övertygad om hans skuld. / Han övertygade mig om att samarbeta.