Verb goverment = Forbindelse af verbum og præposition

Rektion der Verben

Verb goverment er forholdet mellem et verb og en præposition i et givet grammatisk tilfælde. Det tyske sprog har fire grammatiske tilfælde, mens nogle sprog har flere. Denne uoverensstemmelse løses normalt ved at tilføje et passende præposition til verbet.

Liste over præpositioner, der altid bruger et bestemt grammatisk tilfælde

Præpositioner bruger altid dativ (Dativ)

ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu

Præpositioner bruger altid akkusativ kasus (Akkusativ)

bis, durch, für, gegen, ohne, um

Præpositioner, der kan bruge enten akkusativ kasus (Akkusativ) eller dativ (Dativ)

en, auf, hinter, i, neben, unter, über, vor, zwischen

Verb goverment af de mest almindelige verb

Verbum + præposition Grammatisk kasus Oversættelse Eksempel Eksempel (oversættelse) Kommentar
Angst haben vor Dativ at være bange for noget Ich habe Angst vor einer Verletztung. Jeg er bange for at få en skade.
ab|hängen von Dativ at afhænge af das hängt von dir ab det kommer an på dig Andre varianter: abhängig von + Dativ sein 👉 ich bin von dir abhängig
achten auf Akkusativ at passe på / at være opmærksom på / at være forsigtig med auf den Weg achten at se på vejen / at være opmærksom på vejen / at passe på vejen
anfangen mit Dativ at starte noget med noget / nogen ich fange mit dem Training an Jeg starter (med) træningen
an|kommen in Akkusativ at ankomme til Wir kommen um 8 Uhr in Berlin an. Vi ankommer til Berlin kl 8.
sich anmelden für Akkusativ at tilmelde sig sich für einen Sprachkurs anmelden at tilmelde sig et sprogkursus
antworten auf Akkusativ at svare sth auf die Frage antworten at besvare et spørgsmål
arbeiten an Dativ at arbejde på Die Firma arbeitet an einem neuen Produkt. Virksomheden arbejder på et nyt produkt.
jdm ähnlich sein Dativ at være magen til nogen / noget Sebastian ist seinem Bruder ähnlich. Sebastian ligner sin bror.
sich ärgern über Akkusativ at blive irriteret (eller sur) på grund af Ich ärgere mich über dich. Jeg er sur / irriteret på grund af dig.
sich auf|regen über Akkusativ at være / blive irriteret (eller nervøs) på grund af Ich rege mich über lange Wartezeit auf. Jeg er sur / irriteret på grund af den lange ventetid.
auf|hören mit Dativ at slutte med noget / at stoppe Ich muss mit dem Rauchen aufhören. Jeg er nødt til at give op med at ryge.
auf|passen auf Akkusativ at passe på / at være opmærksom på / at være forsigtig med Wir müssen auf Straßenzeichen aufpassen. Vi er opmærksomme på vejskiltene.
aus|geben für Akkusativ at bruge på Ich gebe zu viel Geld für Kleidung aus. Jeg bruger for mange penge på tøj.
sich bei (jdm) für (etw) bedanken bei+Dativ, für+Akkusativ at takke (nogen for noget) Der Student bedankt sich bei dem Professor für die Hilfe. Den studerende takker professoren for hans hjælp.
beginnen mit Dativ for at starte noget med noget / nogen mit dem Sprachkurs beginnen at starte et sprogkursus
bestehen aus Dativ at bestå af das Auto besteht aus vielen Teilen en bil består af mange dele
betroffen sein von Dativ blive påvirket af noget (noget vedrører dig) Die ganze Stadt ist von der Epidemie getroffen. Hele byen er blevet ramt af epidemien.
bitten um Akkusativ at bede om (f.eks. en tjeneste, men ikke et spørgsmål) Wir bitten um Verständnis! Vi beder om din forståelse.
sich bemühen um Akkusativ at forsøge at få noget / at bestræbe sig Ich bemühe mich um eine Beförderung. Jeg prøver (jeg bestræber mig på) at få en forfremmelse.
sich beschweren über Akkusativ at klage på grund af noget Der Nachbar beschweret sich über den Lärm. naboen klager over støj
sich beschäftigen mit Dativ at have travlt med / at beskæftige sig med (at arbejde inden for et område / branche) Ich beschäftige mich mit (dem) Autoverkauf. Jeg sælger biler. (bogstaveligt talt: Jeg beskæftiger mig med salg af biler.)
sich beteiligen an Dativ at deltage i Wir haben uns an dem Protest beteiligt. Vi deltog i protesten.
sich bewerben um Akkusativ at ansøge om Ich bewerbe mich um einen neuen Job. Jeg søger nyt job.
sich beziehen auf Akkusativ at henvise til / til bekymring Die Ermäßigung bezieht sich nur auf die Kleidung aus dem Schlussverkauf. Rabatten gælder kun tøj fra udsalget uden for sæsonen.
(jdn) beneiden um Akkusativ at misunde (nogen) af noget Hanna beneidet Anna um ihre neuen Schuhe. Hanna er jaloux på Annies nye sko. (eller Hanna misunder Annie for hendes nye sko.)
denken an Akkusativ at tænke på / af Die Eltern denken oft an ihre Tochter. Forældrene tænker ofte på deres datter.
diskutieren über Akkusativ for at diskutere noget / nogen Wir diskutieren über Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma. Vi diskuterer udviklingsmuligheder i virksomheden.
sich bei (jdm) für (etw) entschuldigen bei+Dativ, für+Akkusativ at undskylde (nogen) for (noget) Ich möchte mich bei dir für mein gestriges Verhalten entschuldigen. Jeg vil gerne undskylde dig for min opførsel i går.
sich entscheiden für Akkusativ at vælge Ich habe mich für einen Urlaub in Spanien entschieden. Jeg besluttede at tilbringe min ferie i Spanien.
sich entschließen zu Dativ at vælge Ich habe mich zu einem Umzug nach Berlin entschlossen. Jeg besluttede at flytte til Berlin.
sich erholen von Dativ at tage en pause fra noget for at slappe af Ich muss mich von der Arbeit erholen. Jeg er nødt til at tage en pause fra arbejdet.
sich erinnern an Akkusativ at huske / minde om Erinnerst du dich an die Geburtstagsfeier von Marko? Kan du huske Markos fødselsdagsfest?
sich erkundigen nach Dativ at forhøre sig om Ich möchte mich nach dem aktuellen Status meiner Bestellung erkundigen. Jeg vil gerne lære, hvad min ordres status er.
Einfluss haben auf Akkusativ at have indflydelse på noget Ich habe keinen Einfluss auf die Entscheidung. Jeg har ingen indflydelse på beslutningen.
einverstanden sein mit Dativ at være enig med nogen / noget Ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden. Jeg er ikke enig i din mening.
ein|laden in/zu Dativ at invitere til Ich lade euch in meine Wohnung ein. / Eine Freundin hat mich zu Tee eingeladen. Jeg inviterer dig til min lejlighed. / En (kvindelig) ven inviterede mig til en te.
erfahren von Dativ at finde ud af om noget / at lære om noget Ich habe gerade von den letzten Änderungen erfahren. Jeg har lige lært / fundet ud af de seneste ændringer.
erkennen an Dativ at genkende ved noget Ich habe ihn an der Stimme erkannt. Jeg genkendte ham ved hans stemme.
erkranken an Dativ at få noget sygdom Mein Opa ist an Krebs erkranken. Min bedstefar fik kræft.
erzählen über/von über+Akkusativ, von+Dativ at tale om (eller at fortælle en historie om) Erzähl mir über deinen Urlaub. / Erzähl mir von deinem Urlaub. Fortæl mig om din ferie.
fragen nach Dativ at spørge om Kannst du auch nach Verfügbarkeit online fragen? Kan du også spørge om tilgængeligheden online?
sich freuen auf Akkusativ at se frem til Ich freue mich auf den Besuch von meinen Freunden. Jeg ser frem til mine venners besøg.
sich freuen über Akkusativ at være tilfreds med (eller på grund af noget) Ich freue mich über das Geschenk. Jeg er tilfreds med gaven.
führen zu Dativ føre til noget Das wird zu vielen Problemen führen. Dette vil føre til mange problemer.
sich fürchten vor Dativ at være bange for noget Lisa fürchtet sich vor Spinnen. Lisa er bange for edderkopper.
gehen um Akkusativ at være omkring noget (for at specificere emnet for noget) Es geht um den Umweltschutz. Det handler om miljøbeskyttelse.
gehören zu Dativ at høre til Das Haus gehört zu unserer Familie. Huset tilhører vores familie.
geraten in Akkusativ at komme i noget (f.eks. i problemer, at begynde at glide) / indtaste en tilstand af noget (f.eks. panik) Es ist wichtig, dass Sie nicht in Panik geraten. Det er vigtigt, at du ikke får panik.
sich gewöhnen an Akkusativ at blive vandt til Ich kann mich an die niedrige Temperatur nicht gewöhnen. Jeg kan ikke vænne mig til den lave temperatur.
glauben an Akkusativ at tro på Niemand glaubt an meine Idee. Ingen tror på min idé.
gratulieren zu Dativ at lykønske med noget Wir gratulieren dir zu dem Studiumabschluss. Vi lykønsker med din eksamen.
greifen nach/zu Dativ at nå frem til noget Die Oma greift nach ihrer Brille. Bedstemor strækker sig efter brillerne.
grenzen an Akkusativ at grænse med Polen grenzt an Deutschland. Polen grænser op til Tyskland.
halten für Akkusativ at finde noget / nogen at være Ich halte ihn für einen guten Ingenieur. Jeg synes, han er en god ingeniør.
halten von Dativ at finde nogen / noget at være / at tænke noget om nogen / noget Was hältst du von seinem Plan? Hvad synes du om hans plan?
sich handeln um Akkusativ at være omkring noget (for at specificere emnet for noget) Bei N-Deklination handelt es sich um eine spezielle Gruppe von Nomen. N-Deklination handler om en særlig gruppe af verber og deres bøjning. sich handeln um er ret officielt og sofistikeret, derfor bruges gehen um mere almindeligt
helfen bei Dativ at hjælpe med Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? Kan du hjælpe mig med mine lektier? Der er også en anden variant i brug: helfen mit (for at hjælpe med at bruge et værktøj/enhed)
hin|weisen auf Akkusativ at påpege noget Ich möchte darauf hinweisen, dass ... Jeg vil gerne påpege, at...
hoffen auf Akkusativ at håbe på Ich hoffe auf eine schnelle Einigung. Jeg håber på en hurtig aftale.
hören von Dativ at høre fra nogen Hast du etwas von Julia gehört? Hørte du noget fra Julia?
sich informieren über Akkusativ at forhøre sig om noget / nogen Ich möchte mich über die Unterkunft informieren. Jeg vil gerne høre om indkvartering.
sich interessieren für Akkusativ at være interesseret i noget / nogen Thomas interessiert sich für Marketing. Thomas er interesseret i markedsføring.
kommen zu Dativ at føre til noget / at ske Auf dieser Kreuzung kommt es oft zu Autounfällen. Ved dette kryds sker der ofte bilulykker.
sich konzentrieren auf Akkusativ at koncentrere sig om Wir konzentrieren uns jetzt auf die wichtigsten Probleme. Lad os koncentrere os om de vigtigste problemer.
kämpfen um Akkusativ at kæmpe for Wir kämpfen um das Überleben. Vi kæmper for at overleve.
sich kümmern um Akkusativ at tage sig af Ich muss mich persönlich um diese Angelegenheit kümmern. Jeg er nødt til personligt at tage mig af denne sag.
lachen über Akkusativ at grine af Wir lachen noch über deinen Witz. Vi griner stadig af din vittighed.
leiden unter/an Dativ (unter) at lide af eller på grund af [mentalt]; at lide af [fysisk], være syg Er leidet unter Depression. / Ich leide an einer seltenen Krankheit. Han lider af depression. / Jeg lider af (eller har) en sjælden sygdom.
leihen von Dativ at låne noget fra nogen Ich habe ein Buch von Isabell geliehen. Jeg lånte en bog fra Isabell. Det er værd at sammenligne med følgende verbum: jdm etwas + Akkusativ borgen (at låne nogen noget)
liegen an Dativ at afhænge af Das liegt an dir. Det afhænger af dig
nach|denken über Akkusativ at reflektere over noget / at tænke på noget Ich denke über die Auswirkungen der Entscheidung der Regierung nach. Jeg undrer mig over, hvilke konsekvenser regeringens beslutning har.
passen zu Dativ at matche noget / at passe noget Die Schuhe passen sehr gut zu diesem Kleid. Disse sko passer godt til denne kjole.
protestieren gegen Akkusativ at protestere mod noget / nogen In meiner Stadt protestiert man gegen die Eröffnung einer Fabrik. Folk protesterer mod at åbne en fabrik i min by.
rechnen mit Dativ at regne med; for at tage noget i betragtning Er hat mit den Konsequenzen nicht gerechnet. Han tog ikke konsekvenserne i betragtning.
reden über Akkusativ at tale / tale om Lass uns über deine Beziehung reden. Lad os tale om jeres forhold.
riechen nach Dativ at lugte som noget Die Soße riecht nach Knoblauch. Saucen lugter af hvidløg.
sagen zu Dativ at sige noget om et eller andet emne / at sige hvad du synes om Was sagst du zu einem Abendessen im Restaurant? Hvad siger du til en middag i en restaurant?
sich sehnen nach Dativ at savne nogen / noget Der Sohn sehnt sich nach seinen Eltern. Sønnen savner sine forældre.
schicken an Akkusativ at sende til Kannst du bitte an mich eine Nachricht so schnell wie möglich schicken? Kan du sende mig en besked hurtigst muligt?
schmecken nach Dativ at smage som noget Das schmeckt nach Kokos. Det smager som kokosnød.
schreiben an/über Akkusativ at skrive til / om Ich schreibe eine E-Mail an den Professor. / Der Journalist schreibt über das Schulsystem in Deutschland. Jeg skriver en e-mail til professoren. / Journalisten skriver om skolesystemet i Tyskland.
sich sorgen um Akkusativ at tage sig af Ich sorge mich um meine Oma. Jeg tager mig af min bedstemor.
sorgen für Akkusativ at tage sig af Sorgen Sie bitte für (die) Sauberkeit in der Wohnung. Vær opmærksom på rengøringen af lejligheden. (Hold lejligheden ren.)
sprechen mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ at tale / tale med / om Ich spreche mit meiner Mutter. / Ich spreche über den Film von gestern. Jeg taler med min mor. / Jeg taler om filmen fra i går.
(sich) schützen vor Dativ at beskytte mod Schützen Sie sich vor der Kälte. Beskyt dig selv mod kulden.
stammen aus Dativ at komme fra / at stamme fra Das Wort "Chance" stammt aus dem Französischen. Ordet "chance" stammer fra fransk.
stimmen für Akkusativ at stemme på Ich stimme für den Kandidaten aus meiner Region. Jeg stemmer på kandidaten fra min region.
sterben an Dativ at dø af Meine Oma ist an Krebs gestorben. Min bedstemor døde af kræft.
stolz sein auf Akkusativ vær stolt af noget / nogen Die Eltern sind stolz auf ihren Sohn. Forældrene er stolte af deres søn.
streben nach Dativ at stræbe efter Ich strebe nach einer Verbesserung meines Lebensstandard. Jeg stræber efter at forbedre min levestandard.
suchen nach Dativ for at søge efter noget / nogen Ich suche nach einer Wohnung. Jeg leder efter en lejlighed. Andre varianter: etwas + Akkusativ suchen 👉 ich suche eine Wohnung; auf der Suche nach etwas + Dativ sein 👉 ich bin auf der Suche nach einer Wohnung
(sich) streiten über Akkusativ at argumentere for noget Wir streiten uns über das Vermögen. Vi skændes om ejendom.
teil|nehmen an Dativ at deltage i Ich habe letzte Woche an einer Konferenz teilgenommen. Sidste uge deltog jeg i en konference.
telefonieren mit Dativ at tale i telefon med Julia telefoniert jeden Sonntag mit ihrer Mutter. Hver søndag taler Julia til sin mor i telefonen.
sich treffen mit/zu Dativ at mødes med / for Ich treffe mich heute mit meiner Freundin. / Wir treffen uns zu einem Bier. Jeg møder min kæreste i dag. / Vi mødes for en øl.
träumen von Dativ at drømme om Sören träumt von einem Sportwagen. Sören drømmer om en sportsvogn.
sich unterhalten mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ at tale / tale med / om Klaus unterhält sich mit einem Kollegen. / Vielleicht unterhalten wir uns deinen letzten Urlaub? Klaus taler med en kollega fra arbejdet. / Hvorfor taler vi ikke om din sidste ferie?
sich verabreden mit Dativ at lave en aftale med nogen / at arrangere noget med nogen / at være enig med nogen det Ich habe mich mit meinen Freunden in einer Bar verabredet. Jeg lavede en aftale med mine venner i baren.
sich verabschieden von Dativ sige farvel til Janine verabschiedet sich mit ihrer Familie. Janine siger farvel til sin familie.
vergleichen mit Dativ at sammenligne med Ich vergleiche meine Lösung mit deiner. Jeg sammenligner min løsning med din.
verfügen über Akkusativ at have noget til rådighed Die Autovermietung verfügt über viele Modelle. Biludlejningsselskabet har mange modeller.
verlangen von Dativ at kræve noget fra nogen / noget Die Firma verlangt von den Mitarbeitern eine entsprechende Kleidung im Büro. Virksomheden kræver en passende påklædningskode fra de ansatte.
sich verlassen auf Akkusativ at stole på nogen / noget Du kannst dich auf mich verlassen. Du kan stole på mig.
sich verlieben in Akkusativ at forelske sig i Hans hat sich in eine Kollegin verliebt. Hans blev forelsket i en kollega.
verstehen von Dativ at forstå noget Verstehst du etwas von diesem Thema? Ved du noget om dette emne? / Forstår du dette emne?
sich vertragen mit Dativ at komme godt overens med Unser Hund verträgt sich gut mit unserer Katze. Vores hund kommer overens med vores kat.
verzichten auf Akkusativ at opgive noget (f.eks. opgive at spise kød) / at give afkald Wir verzichten in diesem Jahr auf Urlaub. Vi opgiver ferien i år.
sich vor|bereiten auf Akkusativ at forberede sig på / til Ich bereite mich für den Flug morgen vor. Jeg gør mig klar til morgendagens flyvning.
vorbei|gehen an Dativ at gå ved noget / nogen Ich bin heute an dem Zoo vorbeigegangen. Jeg gik ved siden af zoologisk have i dag.
vorbei|kommen an Dativ at komme forbi / ind / komme forbi noget (f.eks. en hindring) Kommst du heute nachmittags bei mir vorbei? Kommer du over for at se mig i eftermiddag?
warnen vor Dativ at advare mod Polizei warnt vor Taschendieben. Politiet advarer mod lommetyve.
warten auf Akkusativ at vente på Ich warte auf den Bus. Jeg venter på bussen.
sich wenden an Akkusativ at dreje til nogen (for noget) Bitte wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Kontakt producenten direkte.
werden zu Dativ at blive noget Er wird zu einem Monster. Han bliver til et monster.
Wert legen auf Akkusativ at lægge vægt på noget Meine Frau legt viel Wert auf gesunde Ernährung. Min kone lægger stor vægt på sund kost.
sich wündern über Akkusativ at undre sig / blive overrasket over noget Ich wündere mich über die Entscheidung der Regierung. Jeg er overrasket over regeringens beslutning.
zweifeln an Dativ at være i tvivl om noget Ich zweifle an Richtigkeit dieser Lösung. Jeg er i tvivl om rigtigheden af løsningen.
zwingen zu Dativ at tvinge nogen til at gøre noget Die Firma ist zu einem Stellenabbau gezwungen. Virksomheden er tvunget til jobnedskæringer.
ändern an Dativ for at ændre noget i noget etwas an der Einrichtung ändern for at ændre noget i indretningen / udstyret
übersetzen auf/in Akkusativ at oversætte til Ich habe das Schreiben auf Englisch (oder ins Englische) übersetzt. Jeg oversatte brevet til engelsk.
überzeugen von/zu Dativ at være overbevist om noget / at overbevise nogen til noget Ich bin von seiner Schuld überzeugt. / Er hat mich zur Zusammenarbeit überzeugt. Jeg er overbevist om hans skyld. / Han overbeviste mig om at samarbejde.