Sloveso vláda

Rektion der Verben

Vláda slovies je vzťah slovesa a predložky v danom gramatickom páde. Nemčina má štyri gramatické pády, zatiaľ čo niektoré jazyky ich majú viac. Tento rozpor sa zvyčajne rieši pridaním vhodnej predložky k slovesu.

Zoznam predložiek, ktoré vždy používajú určitý gramatický pád

Predložky vždy v datíve (Dativ)

ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu

Predložky vždy s akuzatívom (Akkusativ)

bis, durch, für, gegen, ohne, um

Predložky, ktoré môžu používať buď akuzatív (Akkusatív) alebo datív (Dativ)

an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen

Vláda najbežnejších slovies

Sloveso + predložka Gramatický pád Preklad Príklad Príklad (preklad) Komentár
Angst haben vor Dativ báť sa niečoho Ich habe Angst vor einer Verletztung. Bojím sa, že si privodím zranenie.
ab|hängen von Dativ závisieť od das hängt von dir ab záleží na vás Ďalšie varianty: abhängig von+Dativ sein 👉 ich bin von dir abhängig
achten auf Akkusativ dávať si pozor / venovať pozornosť / byť opatrný auf den Weg achten sledovať cestu / dávať pozor na cestu / dbať na cestu
anfangen mit Dativ začať niečo niečím/niekým ich fange mit dem Training an Začnem (s) tréningom
an|kommen in Akkusativ prísť do Wir kommen um 8 Uhr in Berlin an. Do Berlína prichádzame o 8. hodine.
sich anmelden für Akkusativ zaregistrovať sa na sich für einen Sprachkurs anmelden prihlásiť sa na jazykový kurz
antworten auf Akkusativ odpovedať na niečo auf die Frage antworten odpovedať na otázku
arbeiten an Dativ pracovať na Die Firma arbeitet an einem neuen Produkt. Spoločnosť pracuje na novom produkte.
jdm ähnlich sein Dativ byť podobný niekomu/čomu Sebastian ist seinem Bruder ähnlich. Sebastian je podobný svojmu bratovi.
sich ärgern über Akkusativ byť/byť otrávený (alebo naštvaný) kvôli Ich ärgere mich über dich. Som kvôli vám nahnevaný/nasratý.
sich auf|regen über Akkusativ byť/byť otrávený (alebo nervózny) kvôli Ich rege mich über lange Wartezeit auf. Som nahnevaná/nepríjemná kvôli dlhému čakaniu.
auf|hören mit Dativ skončiť s niečím / zastaviť sa Ich muss mit dem Rauchen aufhören. Musím prestať fajčiť.
auf|passen auf Akkusativ dávať si pozor / venovať pozornosť / byť opatrný Wir müssen auf Straßenzeichen aufpassen. Musíme venovať pozornosť dopravným značkám.
aus|geben für Akkusativ minúť na Ich gebe zu viel Geld für Kleidung aus. Míňam príliš veľa peňazí na oblečenie.
sich bei (jdm) für (etw) bedanken bei+Dativ, für+Akkusativ poďakovať (niekomu za niečo) Der Student bedankt sich bei dem Professor für die Hilfe. Študent ďakuje profesorovi za pomoc.
beginnen mit Dativ začať niečo niečím/niekým mit dem Sprachkurs beginnen začať jazykový kurz
bestehen aus Dativ pozostávať z das Auto besteht aus vielen Teilen auto sa skladá z mnohých častí
betroffen sein von Dativ byť niečím ovplyvnený (niečo sa vás týka) Die ganze Stadt ist von der Epidemie getroffen. Epidémia zasiahla celé mesto.
bitten um Akkusativ požiadať o láskavosť (napr. o láskavosť, ale nie o otázku) Wir bitten um Verständnis! Prosíme vás o pochopenie.
sich bemühen um Akkusativ snažiť sa niečo získať / usilovať sa Ich bemühe mich um eine Beförderung. Snažím sa o povýšenie.
sich beschweren über Akkusativ sťažovať sa na niečo Der Nachbar beschweret sich über den Lärm. sused sa sťažuje na hluk
sich beschäftigen mit Dativ byť zaneprázdnený / zaoberať sa (pracovať v nejakej oblasti/odvetví) Ich beschäftige mich mit (dem) Autoverkauf. Predávam autá. (doslova: zaoberám sa predajom áut.)
sich beteiligen an Dativ zúčastniť sa na Wir haben uns an dem Protest beteiligt. Zúčastnili sme sa na proteste.
sich bewerben um Akkusativ požiadať o Ich bewerbe mich um einen neuen Job. Uchádzam sa o novú prácu.
sich beziehen auf Akkusativ odvolávať sa na / týkať sa Die Ermäßigung bezieht sich nur auf die Kleidung aus dem Schlussverkauf. Zľava sa vzťahuje len na oblečenie z mimosezónneho výpredaja.
(jdn) beneiden um Akkusativ závidieť (niekomu) niečo Hanna beneidet Anna um ihre neuen Schuhe. Hanna žiarli na Annieine nové topánky. (alebo Hanna závidí Annie jej nové topánky.)
denken an Akkusativ premýšľať o/o Die Eltern denken oft an ihre Tochter. Rodičia často myslia na svoju dcéru.
diskutieren über Akkusativ diskutovať o niečom/niekom Wir diskutieren über Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma. Diskutujeme o možnostiach rozvoja spoločnosti.
sich bei (jdm) für (etw) entschuldigen bei+Dativ, für+Akkusativ ospravedlniť sa (niekomu) za (niečo) Ich möchte mich bei dir für mein gestriges Verhalten entschuldigen. Chcel by som sa vám ospravedlniť za svoje včerajšie správanie.
sich entscheiden für Akkusativ rozhodnúť sa pre Ich habe mich für einen Urlaub in Spanien entschieden. Rozhodol som sa stráviť dovolenku v Španielsku.
sich entschließen zu Dativ rozhodnúť sa pre Ich habe mich zu einem Umzug nach Berlin entschlossen. Rozhodol som sa presťahovať do Berlína.
sich erholen von Dativ odpočinúť si od niečoho, aby ste si oddýchli Ich muss mich von der Arbeit erholen. Musím si dať prestávku v práci.
sich erinnern an Akkusativ pripomenúť / pripomenúť Erinnerst du dich an die Geburtstagsfeier von Marko? Pamätáte si na Markovu narodeninovú oslavu?
sich erkundigen nach Dativ opýtať sa na Ich möchte mich nach dem aktuellen Status meiner Bestellung erkundigen. Rád by som sa dozvedel, aký je stav mojej objednávky.
Einfluss haben auf Akkusativ mať vplyv na niečo Ich habe keinen Einfluss auf die Entscheidung. Na toto rozhodnutie nemám žiadny vplyv.
einverstanden sein mit Dativ súhlasiť s niekým/čím Ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden. Nesúhlasím s vaším názorom.
ein|laden in/zu Dativ pozvať na/pre Ich lade euch in meine Wohnung ein. / Eine Freundin hat mich zu Tee eingeladen. Pozývam vás do svojho bytu. / Kamarátka ma pozvala na čaj.
erfahren von Dativ zistiť niečo o niečom / dozvedieť sa o niečom Ich habe gerade von den letzten Änderungen erfahren. Práve som sa dozvedel / dozvedela o najnovších zmenách.
erkennen an Dativ rozpoznať podľa niečoho Ich habe ihn an der Stimme erkannt. Spoznal som ho podľa hlasu.
erkranken an Dativ aby ste dostali nejakú chorobu Mein Opa ist an Krebs erkranken. Môj starý otec dostal rakovinu.
erzählen über/von über+Akkusativ, von+Dativ hovoriť o (alebo rozprávať príbeh) Erzähl mir über deinen Urlaub. / Erzähl mir von deinem Urlaub. Porozprávajte mi o svojej dovolenke.
fragen nach Dativ opýtať sa na Kannst du auch nach Verfügbarkeit online fragen? Mohli by ste sa tiež opýtať na dostupnosť online?
sich freuen auf Akkusativ tešiť sa na Ich freue mich auf den Besuch von meinen Freunden. Teším sa na návštevu svojich priateľov.
sich freuen über Akkusativ byť spokojný s niečím (alebo kvôli niečomu) Ich freue mich über das Geschenk. S darčekom som spokojný.
führen zu Dativ viesť k niečomu Das wird zu vielen Problemen führen. To povedie k mnohým problémom.
sich fürchten vor Dativ báť sa niečoho Lisa fürchtet sich vor Spinnen. Lisa sa bojí pavúkov.
gehen um Akkusativ byť o niečom (špecifikovať predmet niečoho) Es geht um den Umweltschutz. Ide o ochranu životného prostredia.
gehören zu Dativ patriť k Das Haus gehört zu unserer Familie. Dom patrí našej rodine.
geraten in Akkusativ dostať sa do niečoho (napr. do problémov, začať sa šmýkať) / dostať sa do stavu niečoho (napr. paniky) Es ist wichtig, dass Sie nicht in Panik geraten. Je dôležité, aby ste nepanikárili.
sich gewöhnen an Akkusativ zvyknúť si na Ich kann mich an die niedrige Temperatur nicht gewöhnen. Nemôžem si zvyknúť na nízku teplotu.
glauben an Akkusativ veriť v Niemand glaubt an meine Idee. Nikto neverí mojej myšlienke.
gratulieren zu Dativ zablahoželať k niečomu Wir gratulieren dir zu dem Studiumabschluss. Blahoželáme vám k ukončeniu štúdia.
greifen nach/zu Dativ siahnuť po niečom Die Oma greift nach ihrer Brille. Stará mama si siaha po okuliare.
grenzen an Akkusativ na hranicu s Polen grenzt an Deutschland. Poľsko hraničí s Nemeckom.
halten für Akkusativ nájsť niečo/niekoho, čo je Ich halte ihn für einen guten Ingenieur. Považujem ho za dobrého inžiniera.
halten von Dativ považovať niekoho/niečo za niekoho/niečo / myslieť si niečo o niekom/niečom Was hältst du von seinem Plan? Čo si myslíte o jeho pláne?
sich handeln um Akkusativ byť o niečom (špecifikovať predmet niečoho) Bei N-Deklination handelt es sich um eine spezielle Gruppe von Nomen. N-deklinácia sa týka špeciálnej skupiny slovies a ich konjugácie. sich handeln um je dosť oficiálny a sofistikovaný, preto sa častejšie používa gehen um
helfen bei Dativ na pomoc s Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? Môžete mi pomôcť s domácou úlohou? Používa sa aj iný variant: helfen mit (pomôcť pri používaní nástroja/zariadenia)
hin|weisen auf Akkusativ poukázať na niečo Ich möchte darauf hinweisen, dass ... Chcel by som zdôrazniť, že...
hoffen auf Akkusativ dúfať v Ich hoffe auf eine schnelle Einigung. Dúfam v rýchlu dohodu.
hören von Dativ vypočuť si niekoho Hast du etwas von Julia gehört? Ozvala sa vám Julia?
sich informieren über Akkusativ pýtať sa na niečo/niekoho Ich möchte mich über die Unterkunft informieren. Chcel by som sa opýtať na ubytovanie.
sich interessieren für Akkusativ zaujímať sa o niečo/niekoho Thomas interessiert sich für Marketing. Thomas sa zaujíma o marketing.
kommen zu Dativ viesť k niečomu / stať sa Auf dieser Kreuzung kommt es oft zu Autounfällen. Na tejto križovatke často dochádza k dopravným nehodám.
sich konzentrieren auf Akkusativ sústrediť sa na Wir konzentrieren uns jetzt auf die wichtigsten Probleme. Zamerajme sa na najdôležitejšie problémy.
kämpfen um Akkusativ bojovať za Wir kämpfen um das Überleben. Bojujeme o prežitie.
sich kümmern um Akkusativ starať sa o Ich muss mich persönlich um diese Angelegenheit kümmern. Musím sa o túto záležitosť postarať osobne.
lachen über Akkusativ smiať sa Wir lachen noch über deinen Witz. Stále sa smejeme na vašom vtipe.
leiden unter/an Dativ (unter) trpieť [psychicky] alebo kvôli [psychickému]; (an) trpieť [fyzicky], byť chorý Er leidet unter Depression. / Ich leide an einer seltenen Krankheit. Trpí depresiami. / Trpím (alebo mám) zriedkavou chorobou.
leihen von Dativ požičať si niečo od niekoho Ich habe ein Buch von Isabell geliehen. Požičala som si knihu od Isabell. Stojí za to porovnať s nasledujúcim slovesom: jdm etwas +Akkusativ borgen (požičať si od niekoho niečo)
liegen an Dativ závisieť od Das liegt an dir. Záleží na vás
nach|denken über Akkusativ uvažovať o niečom / premýšľať o niečom Ich denke über die Auswirkungen der Entscheidung der Regierung nach. Zaujímalo by ma, aké dôsledky má rozhodnutie vlády.
passen zu Dativ hodiť sa k niečomu / prispôsobiť sa niečomu Die Schuhe passen sehr gut zu diesem Kleid. Tieto topánky sa hodia k týmto šatám.
protestieren gegen Akkusativ protestovať proti niečomu/niečomu In meiner Stadt protestiert man gegen die Eröffnung einer Fabrik. Ľudia protestujú proti otvoreniu továrne v mojom meste.
rechnen mit Dativ počítať s niečím; brať niečo do úvahy Er hat mit den Konsequenzen nicht gerechnet. Nebral do úvahy dôsledky.
reden über Akkusativ hovoriť/rozprávať o Lass uns über deine Beziehung reden. Porozprávajme sa o vašom vzťahu.
riechen nach Dativ voňať po niečom Die Soße riecht nach Knoblauch. Omáčka vonia po cesnaku.
sagen zu Dativ povedať niečo na nejakú tému / povedať, čo si o tom myslíte Was sagst du zu einem Abendessen im Restaurant? Čo poviete na večeru v reštaurácii?
sich sehnen nach Dativ postrádať niekoho/niečo Der Sohn sehnt sich nach seinen Eltern. Synovi chýbajú rodičia.
schicken an Akkusativ na odoslanie Kannst du bitte an mich eine Nachricht so schnell wie möglich schicken? Môžete mi čo najskôr poslať správu?
schmecken nach Dativ chutiť ako niečo Das schmeckt nach Kokos. Chutí ako kokos.
schreiben an/über Akkusativ písať do/o Ich schreibe eine E-Mail an den Professor. / Der Journalist schreibt über das Schulsystem in Deutschland. Píšem e-mail profesorovi. / Novinár píše o školskom systéme v Nemecku.
sich sorgen um Akkusativ starať sa o Ich sorge mich um meine Oma. Starám sa o svoju babičku.
sorgen für Akkusativ starať sa o Sorgen Sie bitte für (die) Sauberkeit in der Wohnung. Dbajte, prosím, na čistotu apartmánu. (Prosím, udržiavajte apartmán v čistote.)
sprechen mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ hovoriť/rozprávať sa s/o Ich spreche mit meiner Mutter. / Ich spreche über den Film von gestern. Hovorím s mamou. / Hovorím o včerajšom filme.
(sich) schützen vor Dativ na ochranu pred Schützen Sie sich vor der Kälte. Chráňte sa pred chladom.
stammen aus Dativ pochádzať z / pochádzať z Das Wort "Chance" stammt aus dem Französischen. Slovo "náhoda" pochádza z francúzštiny.
stimmen für Akkusativ hlasovať za Ich stimme für den Kandidaten aus meiner Region. Volím (alebo budem voliť) kandidáta zo svojho regiónu.
sterben an Dativ zomrieť na Meine Oma ist an Krebs gestorben. Moja stará mama zomrela na rakovinu.
stolz sein auf Akkusativ byť hrdý na niečo/niekoho Die Eltern sind stolz auf ihren Sohn. Rodičia sú na svojho syna hrdí.
streben nach Dativ usilovať sa o Ich strebe nach einer Verbesserung meines Lebensstandard. Snažím sa zlepšiť svoju životnú úroveň.
suchen nach Dativ hľadať niečo/niekoho Ich suche nach einer Wohnung. Hľadám byt. Ďalšie varianty: etwas +Akkusativ suchen 👉 ich suche eine Wohnung; auf der Suche nach etwas+Dativ sein 👉 ich bin auf der Suche nach einer Wohnung
(sich) streiten über Akkusativ polemizovať o niečom Wir streiten uns über das Vermögen. Hádame sa o bohatstvo.
teil|nehmen an Dativ zúčastniť sa na Ich habe letzte Woche an einer Konferenz teilgenommen. Minulý týždeň som sa zúčastnil na konferencii.
telefonieren mit Dativ telefonovať s Julia telefoniert jeden Sonntag mit ihrer Mutter. Julia každú nedeľu telefonuje so svojou matkou.
sich treffen mit/zu Dativ stretnúť sa s/pre Ich treffe mich heute mit meiner Freundin. / Wir treffen uns zu einem Bier. Dnes sa stretávam so svojou priateľkou. / Stretávame sa na pive.
träumen von Dativ snívať o Sören träumt von einem Sportwagen. Sören sníva o športovom aute.
sich unterhalten mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ hovoriť/rozprávať sa s/o Klaus unterhält sich mit einem Kollegen. / Vielleicht unterhalten wir uns deinen letzten Urlaub? Klaus sa rozpráva s kolegom z práce. / Čo keby sme sa porozprávali o tvojej poslednej dovolenke?
sich verabreden mit Dativ dohodnúť si s niekým stretnutie / dohodnúť sa s niekým na niečom / dohodnúť sa s niekým, že Ich habe mich mit meinen Freunden in einer Bar verabredet. Dohodol som si stretnutie s priateľmi v bare.
sich verabschieden von Dativ rozlúčiť sa s Janine verabschiedet sich mit ihrer Familie. Janine sa lúči so svojou rodinou.
vergleichen mit Dativ na porovnanie s Ich vergleiche meine Lösung mit deiner. Porovnávam svoje riešenie s vaším.
verfügen über Akkusativ mať niečo k dispozícii Die Autovermietung verfügt über viele Modelle. Požičovňa áut má veľa modelov.
verlangen von Dativ vyžadovať niečo od niekoho/niečoho Die Firma verlangt von den Mitarbeitern eine entsprechende Kleidung im Büro. Spoločnosť vyžaduje od zamestnancov vhodné oblečenie.
sich verlassen auf Akkusativ spoliehať sa na niekoho/niečo Du kannst dich auf mich verlassen. Môžete sa na mňa spoľahnúť.
sich verlieben in Akkusativ zamilovať sa Hans hat sich in eine Kollegin verliebt. Hans sa zamiloval do svojej kolegyne.
verstehen von Dativ porozumieť niečomu Verstehst du etwas von diesem Thema? Viete niečo o tejto téme? / Rozumiete tomuto predmetu?
sich vertragen mit Dativ dobre vychádzať s Unser Hund verträgt sich gut mit unserer Katze. Náš pes vychádza s našou mačkou.
verzichten auf Akkusativ vzdať sa niečoho (napr. vzdať sa jedenia mäsa) / zrieknuť sa niečoho Wir verzichten in diesem Jahr auf Urlaub. Tento rok sa vzdávame dovolenky.
sich vor|bereiten auf Akkusativ pripraviť sa na/do Ich bereite mich für den Flug morgen vor. Pripravujem sa na zajtrajší let.
vorbei|gehen an Dativ chodiť okolo niečoho/niekoho Ich bin heute an dem Zoo vorbeigegangen. Dnes som išiel vedľa zoologickej záhrady.
vorbei|kommen an Dativ prejsť/v/prekonať niečo (napr. prekážku) Kommst du heute nachmittags bei mir vorbei? Prídeš za mnou dnes popoludní?
warnen vor Dativ varovať pred Polizei warnt vor Taschendieben. Polícia varuje pred vreckármi.
warten auf Akkusativ čakať na Ich warte auf den Bus. Čakám na autobus.
sich wenden an Akkusativ obrátiť sa na niekoho (pre niečo) Bitte wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Obráťte sa priamo na výrobcu.
werden zu Dativ stať sa niečím / premeniť sa na niečo Er wird zu einem Monster. Stáva sa z neho monštrum.
Wert legen auf Akkusativ pripisovať niečomu dôležitosť Meine Frau legt viel Wert auf gesunde Ernährung. Moja manželka prikladá zdravému stravovaniu veľký význam.
sich wündern über Akkusativ čudovať sa / byť prekvapený niečím Ich wündere mich über die Entscheidung der Regierung. Rozhodnutie vlády ma prekvapilo.
zweifeln an Dativ mať pochybnosti o niečom Ich zweifle an Richtigkeit dieser Lösung. Mám pochybnosti o správnosti riešenia.
zwingen zu Dativ prinútiť niekoho k niečomu Die Firma ist zu einem Stellenabbau gezwungen. Spoločnosť je nútená znížiť počet pracovných miest.
ändern an Dativ zmeniť niečo v niečom etwas an der Einrichtung ändern zmeniť niečo vo výzdobe/vybavení
übersetzen auf/in Akkusativ preložiť do Ich habe das Schreiben auf Englisch (oder ins Englische) übersetzt. List som preložil do angličtiny.
überzeugen von/zu Dativ byť presvedčený o niečom / presvedčiť niekoho o niečom Ich bin von seiner Schuld überzeugt. / Er hat mich zur Zusammenarbeit überzeugt. Som presvedčený o jeho vine. / Presvedčil ma, aby som spolupracoval.