Nepravidelné slovesá

Unregelmäßige Verben

Väčšina slovies má pravidelnú konjugáciu, napr. machen (Infinitiv) - machte (Präteritum) - gemacht (Partizip II). V Präteritum sa k slovesnému kmeňu mach pridáva predpona -te a v Partizip II k slovesnému kmeňu mach predpona ge- a prípona -t. Takéto slovesá nazývame pravidelné slovesá (schwache Verben).

Slovesá, ktoré majú inú konjugáciu, sú nepravidelné slovesá. Medzi nepravidelnými slovesami rozlišujeme aj silné slovesá (starke Verben), ktoré sú "menej" nepravidelné, t. j. ich tvar Partizip II je vytvorený pridaním predpony ge- a prípony -en namiesto -t. Okrem toho pri silných slovesách dochádza k zmene jedného alebo dvoch písmen, napr. (schreiben - schrieb - geschrieben).

Časovanie nepravidelných slovies

Medzi nepravidelné slovesá patria: modálne slovesá, pomocné slovesá a mnoho ďalších slovies.

Modálne slovesá
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Preklad
dürfen durfte gedurft darf darfst darf mať dovolené niečo robiť
können konnte gekonnt kann kannst kann môže
müssen musste gemüsst muss musst muss musí
mögen mochte gemocht mag magst mag páčiť sa
sollen sollte gesollt soll sollst soll by mal
wollen wollte gewollt will willst will chcieť
Pomocné slovesá
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Preklad Komentár
haben hatte gehabt habe hast hat mať
sein war gewesen bin bist ist byť V množnom čísle je sloveso sein tiež nepravidelné: wir sind, ihr seid, sie/Sie sind.
werden wurde geworden werde wirst wird stať sa niečím
Ďalšie nepravidelné slovesá
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Preklad Komentár
backen backte/buk gebacken (haben) backe bäckst/backst bäckt/backt na pečenie
befehlen befahl befohlen (haben) befehle befiehlst befiehlt prikázať niekomu niečo urobiť
beginnen begann begonnen (haben) beginne beginnst beginnt začať
beißen biss gebissen (haben) beiße beißt beißt uhryznúť
bersten barst geborsten (sein) berste berstest/birst berstet/birst prelomiť
biegen bog gebogen (sein/haben) biege biegst biegt ohýbať (+haben) alebo otáčať napr. doľava/doprava (+sein)
bieten bot geboten (haben) biete bietest bietet ponúknuť / poskytnúť (napr. poskytnúť dobrý prehľad) - einen guten Überblick bieten
binden band gebunden (haben) binde bindest bindet zviazať
bitten bat gebeten (haben) bitte bittest bittet požiadať (napr. o láskavosť, ale nie o otázku)
blasen blies geblasen (haben) blase bläst bläst fúkať
bleiben blieb geblieben (sein) bleibe bleibst bleibt zostať (neodísť) / zostať (nezmeniť sa)
braten briet gebraten (haben) brate brätst brät smažiť / piecť
brechen brach gebrochen (haben/sein) breche brichst bricht rozbiť niečo (+haben) alebo rozbiť / rozpadnúť sa (+sein)
brennen brannte gebrannt (haben) brenne brennst brennt spaľovať
bringen brachte gebracht (haben) bringe bringst bringt priniesť
denken dachte gedacht (haben) denke denkst denkt myslieť
dringen drang gedrungen (haben/sein) dringe dringst dringt preniknúť / dostať sa cez (+sein) alebo požadovať niečo (+haben)
empfehlen empfahl empfohlen (haben) empfehle empfiehlst empfiehlt odporučiť
erschrecken erschrak erschrocken (sein) erschrecke erschreckst erschreckt dostať strach Ďalšie varianty: erschrecken - erschreckte - erschreckt (+haben) 👉 vystrašiť niekoho
essen gegessen (haben) esse isst isst jesť
erwägen erwog erwogen (habe) erwäge erwägst erwägt zvážiť
fahren fuhr gefahren (sein/haben) fahre fährst fährt riadiť/riadiť Ďalšie varianty: fahren - fuhr - gefahren (+haben) odviezť niekoho / dať niekoho odviezť (autom/loďou)
fallen fiel gefallen (sein) falle fällst fällt padnúť
fangen fing gefangen (haben) fange fängst fängt chytiť / uchopiť
finden fand gefunden (haben) finde findest findet nájsť / nájsť niekoho/niečo ako napr. myslím si, že tento plán je dobrý 👉 ich finde den Plan gut
flechten flocht geflochten (haben) flechte flechtest/flichtst flechtet/flicht tkať
fliegen flog geflogen (sein/haben) fliege fliegst fliegt letieť (+sein) alebo letieť s niekým ako cestujúci lietadlom (+haben)
fliehen floh geflohen (sein) fliehen fliehst flieht utiecť
fließen floss geflossen fließe fließt fließt tiecť (napr. rieka/potok/voda)
fressen fraß gefressen (haben) fresse frisst frisst hltať / jesť nenásytne a neporiadne
frieren fror gefroren (haben) friere frierst friert mrznúť / byť studený zamrznúť 👉 ein|frieren +sein (!) [zmena stavu, preto +sein]
gebären gebar geboren (haben) gebäree gebärst gebärt rodiť
geben gab gegeben (haben) gebe gibst gibt dať
gedeihen gedieh gediehen (sein) gedeihe gedeihst gedeiht prosperovať/prosperovať
gehen ging gegangen (sein) gehe gehst geht ísť
gelingen gelang gelungen (sein) gelinge gelingst gelingt uspieť
gelten galt gegolten (haben) gelte giltst gilt byť účinný; uplatňovať
genesen genas genesen (sein) genese genest genest získať zdravie
genießen genoss genossen (haben) genieße genießt genießt tešiť sa z niečoho (nájsť v niečom potešenie), napr. tešiť sa z jedla 👉 das Essen genießen alebo tešiť sa z niečoho (mať z niečoho prospech, niečo pozitívne), napr. tešiť sa z dobrej povesti 👉 guten Ruf genießen
geschehen geschah geschehen (sein) geschehe geschehst gescheht aby sa to stalo
gewinnen gewann gewonnen (haben) gewinne gewinnst gewinnt získať / vyťažiť suroviny
gießen goss gegossen (haben) gieße gießt gießt zaliať / naliať
gleichen glich geglichen (haben) gleiche gleichst gleicht byť ako niekto/čokoľvek byť podobný niekomu/čomu 👉 jemandem/einer Sache gleichen
gleiten glitt geglitten (sein) gleite gleitest gleitet plachtiť (vo vzduchu) / kĺzať sa
graben grub gegraben (haben) grabe gräbst gräbt kopať
greifen griff gegriffen (haben) greife greifst greift siahnuť po niečom / uchopiť
halten hielt gehalten (haben) halte hältst hält zadržať niečo/niekoho / zastaviť niekoho / udržať niečo halten má oveľa viac významov
hängen hing gehangen (haben) hänge hängst hängt visieť (vo význame "visieť"; nehybný, už visiaci) Ďalšie varianty: hängen - hängte - gehängt [+haben] (zavesiť niečo)
hauen haute gehauen (haben) haue haust haut udrieť / poraziť / rozbiť
heben hob gehoben (haben) hebe hebst hebt zdvihnúť
heißen hieß geheißen (haben) heiße heißt heißt nazývať sa (napr. moje meno je ...) / znamenať (napr. znamená to, že ... 👉 das heißt, dass ...)
helfen half geholfen (haben) helfe hilfst hilft pomáhať
kennen kannte gekannt (haben) kenne kennst kennt poznať / poznať niečo/niekoho (napr. poznať osobu)
klingen klang geklungen (haben) klinge klingst klingt zvoniť / znieť
kommen kam gekommen (sein) komme kommst kommt prísť
kriechen kroch gekrochen (sein) krieche kriechst kriecht plaziť sa
laden lud geladen (haben) lade lädst lädt naložiť (napr. náklad na nákladné auto alebo naplniť niečo niečím) / nabiť zariadenie / načítať (napr. dáta)
lassen ließ gelassen (haben) lasse lässt lässt nechať niečo niekde / nechať niekoho niečo urobiť / nechať niečo urobiť
laufen lief gelaufen (sein) laufe läufst läuft bežať / fungovať (napr. fungujúce / bežiace zariadenie)
leiden litt gelitten (haben) leide leidest leidet trpieť (z) / byť chorý na (napr. byť chorý s 👉 leiden an +Dativ)
leihen lieh geliehen (haben) leihe leihst leiht požičať niekomu / požičať si od niekoho
lesen las gelesen (haben) lese liest liest čítať
liegen lag gelegen (haben) lege liegst liegt ležať (napr. na posteli) V južnom Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku +sein
lügen log gelogen (haben) lüge lügst lügt klamať (t. j. povedať niečo, čo nie je pravda)
meiden mied gemieden (haben) meide meidest meidet vyhnúť sa niečomu/čomukoľvek
melken molk gemolken (haben) melke melkst/milkst melkt/milkt na mlieko Ďalšie varianty: melken - melkte - gemelkt (tiež mlieť, ale s pravidelnou konjugáciou)
messen maß gemessen (haben) messe misst misst na meranie
misslingen misslang misslungen (sein) misslinge misslingst misslingt zlyhať
nehmen nahm genommen (haben) nehme nimmst nimmt aby sa
nennen nannte genannt (haben) nennen nennst nennt pomenovať / uviesť/uviesť nejakú informáciu (napr. uviesť príklad/dôvod)
pfeifen pfiff gepfiffen (haben) pfeife pfeifst pfeift pískať
preisen pries gepriesen (haben) preise preist preist chváliť Ďalšie sloveso s rovnakým významom, ktoré sa používa častejšie: loben
quellen quoll gequollen (sein) quelle quillst quillt striekať / striekať
raten riet geraten (haben) rate rätst rät poradiť / odhadnúť
reiben rieb gerieben (haben) reibe reibst reibt trieť / strúhať
reißen riss gerissen (haben/sein) reiße reißt reißt roztrhnúť / roztrhať Vo význame: roztrhnúť: +sein; vo význame: roztrhnúť / roztrhnúť: +haben
reiten ritt geritten (sein) reite reitest reitet jazdiť na koni
rennen rannte gerannt (sein) renne rennst rennt pretekať / bežať
riechen roch gerochen (haben) rieche riechst riecht to smell (to be releasing a smell) / to smell (to smell sth; sniff)
ringen rang gerungen (haben) ringe ringst ringt bojovať za/proti ringen (um+Akkusativ/mit+Dativ)
rinnen rann geronnen (sein) rinne rinnst rinnt kvapkať / vytekať
rufen rief gerufen (haben) rufe rufst ruft zavolať niekoho (napr. zavolať niekoho, aby prišiel) / privolať
saufen soff gesoffen (haben) saufe säufst säuft piť / piť
senden sandte gesandt (haben) sende sendest sendet odoslať Ďalšie varianty: senden - sendete - gesendet (rovnaký význam, ale pravidelná konjugácia)
schaffen schuf geschaffen (haben) schaffe schaffst schafft vytvoriť Ďalšie varianty: schaffen - schaffte - geschafft (zvládnuť / to manage sth / to manage to do sth)
scheiden schied geschieden (haben) scheide scheidest scheidet rozviesť sa / rozísť sa
scheinen schien geschienen (haben) scheine scheinst scheint žiariť/zdá sa, že
schelten schalt gescholten (haben) schelte schiltst schilt vyčítať
scheren schor geschoren (haben) schere scherst schert strihať; kosiť Ďalšie varianty: sich scheren (um+Akkusativ) - scherte - geschert (starať sa o niečo/sb)
schieben schob geschoben (haben) schiebe schiebst schiebt presunúť niečo (napr. nábytok, stretnutie) / vložiť (napr. kartu do štrbiny)
schießen schoss geschossen (haben) schieße schießt schießt strieľať
schlafen schlief geschlafen (haben) schlafe schläfst schläft spať zaspať 👉 ein|schlafen +sein (!) [zmena stavu, preto +sein]
schlagen schlug geschlagen (haben/sein) schlage schlägst schlägt udrieť / udrieť (+haben) alebo udrieť o niečo (tak, že dôjde k nárazu, napr. udrieť hlavou o stenu, +sein)
schleifen schliff geschliffen (haben) schleife schleifst schleift brúsiť / brúsiť Ďalšie varianty: schleifen - schleifte - geschleift (+haben) (ťahať niečo)
schließen schloss geschlossen (haben) schließe schließt schließt uzavrieť / ukončiť
schlingen schlang geschlungen (haben) schlinge schlingst schlingt prehltnúť / omotať / ovinúť (napr. konáre) alebo sa omotať okolo niečoho (sich schlingen)
schmeißen schmiss geschmissen (haben) schmeiße schmeißt schmeißt hodiť / hodiť schmeißen (hádzať / hodiť), werfen (hodiť, slabší význam ako schmeißen)
schmelzen schmolz geschmolzen (haben/sein) schmelze schmiltzt schmiltzt roztopiť sa (+sein) alebo roztopiť niečo (napr. roztopiť čokoládu, +haben) Ak je predmetom to, čo sa topí, musí sa použiť pomocné sloveso +sein a ak je predmetom topenie niečoho iného, použije sa +haben.
schneiden schnitt geschnitten (haben) schneide schneidest schneidet rezať alebo sa rezať (sich schneiden)
schreiben schrieb geschrieben (haben) schreibe schreibst schreibt napísať / zapísať
schreien schrie geschrien (haben) schreie schreist schreit kričať; kričať
schreiten schritt geschritten (sein) schreite schreitest schreitet vykročiť; vykročiť
schweigen schwieg geschwiegen (haben) schweige schweigst schweigt byť ticho
schwellen schwoll geschwollen (sein) schwelle schwellst schwellt napučiavať
schwimmen schwamm geschwommen (sein) schwimme schwimmst schwimmt plávať Ďalšie varianty: pomocné sloveso +sein sa môže použiť vždy, ale niekedy sa môže použiť aj pomocné sloveso +haben, ak nejde o zmenu miesta, napr. Er hat 2 Stunden lang geschwommen (Bol 2 hodiny plávať).
schwinden schwand geschwunden (sein) schwinde schwindest schwindet zmenšovať / zmenšovať / zmenšovať
schwingen schwang geschwungen (haben/sein) schwinge schwingst schwingt hojdať niečo (+haben) alebo kolísať (+sein)
schwören schwor geschworen (haben) schwöre schwörst schwört prisahať / sľúbiť
sehen sah gesehen (haben) sehe siehst sieht vidieť / sledovať
singen sang gesungen (haben) singe singst singt spievať
sinken sank gesunken (sein) sinke sinkst sinkt klesnúť / klesnúť (napr. cena) / klesnúť (napr. teplota)
sitzen saß gesessen (haben) sitze sitzt sitzt sedieť V južnom Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku +sein
speien spie gespien (haben) speie speist speit zvracať / pľuť
sprechen sprach gesprochen (haben) spreche sprichst spricht hovoriť; hovoriť
springen sprang gesprungen (sein) springe springst springt skákať
stechen stach gestochen (haben) steche stichst sticht bodnúť
stehen stand gestanden (haben) stehe stehst steht napísať/uviesť napr. in dem Schreiben steht es, dass ... 👉 v tomto dokumente je napísané, že ...) / stehen auf etw/jdn+Akkusativ 👉 byť do niečoho V južnom Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku +sein
stehlen stahl gestohlen (haben) stehle stiehlst stiehlt kradnúť
steigen stieg gestiegen (sein) steige steigst steigt nastúpiť do niečoho (napr. do vlaku/na bicykel) alebo zvýšiť (napr. cenu)
sterben starb gestorben (sein) sterbe stribst stribt zomrieť
streichen strich gestrichen (haben/sein) streiche streichst streicht maľovať (napr. steny) / škrtnúť / zrušiť (napr. let)
streiten stritt gestritten (haben) streite streitest streitet hádať sa s niekým (alebo sa s niekým pohádať)
stinken stank gestunken (haben) stinke stinkst stinkt zapáchať
tragen trug getragen (haben) trage trägst trägt niesť / znášať niečo (napr. znášať náklady/obvinenia)
treffen traf getroffen (haben) treffe triffst trifft splniť / dosiahnuť cieľ
treiben trieb getrieben (haben/sein) treibe treibst treibt uviesť niečo do pohybu / poháňať niečo / trénovať (napr. šport) [+haben] alebo unášať/plávať (napr. po vode) [+sein]
treten trat getreten (haben/sein) trete tritst tritt to step onto sth / to press sth (with foot) / to kick sth [+haben] alebo to step / to treap (in the meaning of going) [+sein]
trinken trank getrunken (haben) trinke trinkst trinkt piť
trügen trog getrogen (haben) trüge trügst trügt oklamať niekoho
tun tat getan (haben) tue tust tut robiť
vergessen vergaß vergessen (haben) vergesse vergisst vergisst zabudnúť
verlieren verlor verloren (haben) verliere verlierst verliert prehrať (nevyhrať; napr. hru, stávku) / stratiť (stratiť; napr. kľúče)
wachsen wuchs gewachsen (sein) wachse wächst wächst rásť
waschen wusch gewaschen (haben) wasche wäsch(s)t wäscht prať / prať
weichen wich gewichen (sein) weiche weichst weicht ustúpiť / ustúpiť niekomu/čomu
weisen wies gewiesen (haben) weise weist weist smerovať (napr. do nejakého smeru) / vyhnať niekoho
werben warb geworben (haben) werbe wirbst wirbt inzerovať/reklamovať
werfen warf geworfen (haben) werfe wirfst wrift hodiť
winden wand gewunden (haben) winde windest windet tkať / tkať / tkať sa (sich winden) Ďalšie varianty: winden - windete - gewindet (fúkať / byť veterný)
wiegen wog gewogen (haben) wiege wiegst wiegt vážiť Ďalšie varianty: wiegen - wiegte - gewiegt (kývať sa/roztrieštiť sa)
wissen wusste gewusst (haben) weiß weißt weiß vedieť
zeihen zieh geziehen (haben) zeihe zeihst zeiht obviňovať
ziehen zog gezogen (haben/sein) ziehe ziehst zieht natiahnuť / obliecť si kus odevu (doslova: natiahnuť si napr. čiapku na hlavu) [+haben] alebo sa presťahovať (napr. do iného mesta) [+sein]
zwingen zwang gezwungen (haben) zwinge zwingst zwingt vynútiť si

Tipy a triky

Základ slovesa sa vždy skloňuje rovnako, napr. pri slovese gehen existuje viacero slovies s rovnakým základom: byťgehen, aus|gehen, an|gehen, .... Tieto slovesá majú rôzne významy, ale základ gehen sa skloňuje rovnako.

Pomocné sloveso je zvyčajne tiež rovnaké, ale bohužiaľ existujú aj výnimky, napr. spať - schlafen (+haben), ale zaspať ein|schlafen (+sein, pretože vyjadruje zmenu stavu).

Najlepšie je naučiť sa konjugáciu základného tvaru slovesa a aplikovať ju na všetky slovesá s rovnakým základom (príklady nižšie).

Infinitiv Präteritum Partizip II Význam
essen gegessen (haben) jesť
fressen fr gefressen (haben) hltať / jesť nenásytne a neporiadne
messen m gemessen (haben) na meranie
vergessen verg vergessen (haben) zabudnúť
finden fand gefunden (haben) nájsť / nájsť niekoho/niečo ako
empfinden empfand empfunden (haben) cítiť
erfinden erfand erfunden (haben) vymyslieť