Príčastia

Partizip I und Partizip II

V nemčine existujú dve príčastia: Partizip I (prítomné príčastie) a Partizip II (minulé príčastie).

Partizip I mení sloveso na prídavné meno, ktoré opisuje prebiehajúci proces, napr. spiace dieťa (schlafendes Kind). Je tiež možné, že Partizip I zmení sloveso na podstatné meno, napríklad studieren 👉 der Studierende (študent; študentka).

na druhej strane Partizip II zvyčajne opisuje ukončenú činnosť (časy Perfekt a Plusquamperfekt) alebo niečo, čo sa bude robiť v budúcnosti (čas Futur II). Môže sa použiť aj vo vetách s pasívnym hlasom (Passiv). V pasívnych vetách môže Partizip II opisovať aj prítomnosť.

Konštrukcia a aplikácie

Partizip I
Konštrukcia Partizip I

Infinitiv + -d

Partizán I sa vytvorí pridaním prípony -d k infinitívu (Infinitiv)

 • Preklad
 • Na ulici sedí plačúce dieťa.
 • Vysvetlenie
 • Sloveso: weinen (plakať) + prípona -d 👉 weinend + -es na zohľadnenie rodu, pádu a čísla (das Kind; Nominatív, Singulár).
 • Preklad
 • Nemecky hovoriaca osoba
 • Vysvetlenie
 • Sloveso: sprechen (hovoriť) + prípona -d 👉 sprechend + prípona -e na zohľadnenie rodu, pádu a čísla (die Person; Nominatív, Singulár).
Aplikácie Partizip I

Príčastie Partizán I možno použiť ako prídavné meno, ktoré opisuje podstatné meno, ako podstatné meno alebo ako príslovku, ktorá opisuje sloveso.

Ako prídavné meno opisujúce podstatné meno
 • Preklad
 • Vozidlo jazdiace v ľavom jazdnom pruhu.
Ako podstatné meno
 • Preklad
 • V súčasnosti sa študenti uchádzajú o prvé zamestnanie skôr.
Ako príslovka opisujúca podstatné meno
 • Preklad
 • Pes sa v ľahu hrá s hračkou.
Partizip II
Konštrukcia Partizip II

ge- + Verbstamm + -t

Príčastie Partizip II pre pravidelné slovesá sa tvorí pridaním predpony ge- a prípony -t ku kmeňu slovesa. Silné slovesá zvyčajne namiesto toho dostávajú príponu -en. Pri nepravidelných slovesách je tvar Partizánu II jednoducho ľubovoľný a treba si ho zapamätať.

 • Vysvetlenie
 • Sloveso: machen (robiť), predpona ge- + slovesný kmeň: mach + prípona -t 👉 gemacht
 • Vysvetlenie
 • Sloveso: kochen (variť), predpona ge- + slovesný kmeň: koch + prípona -t 👉 gekocht
 • Vysvetlenie
 • Slovesá, ktorých kmeň sa končí na -iren, nemajú ge- (geoperiert). Napr. sloveso operieren (operovať / vykonať operáciu), slovesný kmeň: operier + prípona -t 👉 operiert
 • Vysvetlenie
 • Slovesá, ktorých základ sa končí na -t alebo -d, majú príponu -et. Napr. sloveso arbeiten (pracovať), predpona ge- + slovesný kmeň: arbeit + prípona -et 👉 gearbeitet
 • Vysvetlenie
 • Slovesá, ktorých základ sa končí na -t alebo -d, majú príponu -et. Napr. sloveso enden (skončiť / dokončiť), predpona ge- + slovesný kmeň: koniec + prípona -et 👉 geendet
 • Vysvetlenie
 • Neoddeliteľné slovesá nemajú predponu ge-. Sloveso beeindrucken (urobiť dojem [na niekoho]), slovesný kmeň: beeindruck + prípona -t 👉 beeindruckt
 • Vysvetlenie
 • Pri odlučiteľných slovesách sa medzi odlučiteľnú predponu a sloveso umiestňuje prípona ge-. Sloveso aus|reichen (stačiť), odlučiteľná predpona aus- + predpona ge- + slovesný kmeň: reich + predpona -t 👉 ausgereicht
 • Vysvetlenie
 • Silné sloveso: schlafen (spať), predpona ge- + slovesný kmeň: schlaf + prípona -en 👉 geschlafen
Aplikácie Partizip II

Partizip II sa používa na tvorbu viet v nasledujúcom čase: Perfekt, Plusquamperfekt a Futur II. Okrem toho môže vystupovať ako príslovka, podstatné meno a v pasívnych vetách.

V minulom čase Perfekt
 • Preklad
 • V škole som sa učil nemčinu.
Vo vete v minulom čase Plusquamerfekt
 • Preklad
 • V tejto spoločnosti som pracoval 5 rokov, kým som bol povýšený na vedúceho oddelenia.
V budúcom čase dokonavom Futur II
 • Preklad
 • Kým sa dostaneme na stanicu, vlak už bude odchádzať.
Ako prídavné meno
 • Preklad
 • Tento čerstvo upečený koláč príjemne vonia.
 • Vysvetlenie
 • K slovesu v tvare Partizip II pridávame príslušnú príponu (ako k prídavnému menu).
Ako príslovka
 • Preklad
 • Do konca štvrťroka pracuje na strese.
Vo vete s pasívnym hlasom
 • Preklad
 • Vaša objednávka sa spracováva.