Spojkové vety

Konjunktionalsätze

V nemčine sú spojkové vety tie, ktoré sa skladajú z dvoch častí spojených spojkou. V závislosti od použitej spojky majú špecifické poradie. Možné sú tri typy poradia: jednoduché, obrátené a so slovesom na konci.

Konštrukcia spojkových viet

Každý slovosled určuje špecifické postavenie, ktoré musia jednotlivé časti reči vo vete zaujať.

Jednoduchá objednávka

Konjunkcia + Subjekt + Objekt + Sloveso

Veta, ktorá sa nachádza priamo za jednou zo spojok: aber, oder, und, ... má jednoduchý slovosled, teda rovnaký ako jednoduché vety: Vety sú rovnaké ako súvetia: spojka + predmet + predikát (sloveso) + predmet.

 • Preklad
 • Popíjam kávu a čítam noviny.
 • Vysvetlenie
 • Jednoduchý slovosled: predmet (ich), predikát (lesen), objekt (eine Zeitung).
 • Preklad
 • Učím sa nemčinu, ale už sa mi do toho nechce.
 • Vysvetlenie
 • Jednoduchý slovosled: subjekt (ich), predikát (haben), objekt (keine Lust).
Obrátené poradie

Konjunkcia + sloveso + podmet + predmet

Veta, ktorá sa vyskytuje po jednej zo spojok: deshalb, trotzdem, ... má obrátený slovosled: Konjunkcia + Predikát (sloveso) + Subjekt + Objekt.

 • Preklad
 • Dlho som sa učil nemčinu, a preto dobre rozumiem gramatike.
 • Vysvetlenie
 • Obrátený slovosled: predikát (verstehen), subjekt (ich), objekt (die Grammatik).
Sloveso ide ako posledné

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Sloveso

Veta, ktorá sa objaví po jednej zo spojok: weil, dass, damit, ... má slovosled so slovesom na konci: ... + predikát (sloveso).

 • Preklad
 • Musím ísť domov, pretože zajtra ráno mi letí lietadlo.
 • Vysvetlenie
 • Poradie slovies so slovesom na konci: predmet (ich), predmet (einen Flug), ... , na konci: predikát (haben).
Spojky zoskupené podľa poradia slov
Jednoduchá objednávka Sloveso ide ako posledné Obrátené poradie
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar