Zvratné slovesá

Reflexive Verben

V nemčine sú zvratné slovesá tie, ktoré majú zvratné zámeno sich (seba), ktoré sa skloňuje spolu so slovesom pre osobu.

Príklady viet so zvratnými slovesami

 • Preklad
 • Často sa medzi sebou hádame.
 • Preklad
 • O desiatej sa stretávam s priateľmi.

Konjugácia a aplikácie

Spájanie zvratných slovies pre osoby v datíve (Dativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Preklad
ich mir Ich wasche mir die Hände. Umývam si (doslova: sám sebe) ruky.
du dir Du wäsch(s)t dir die Hände. Umývate si (doslova: umývate si) ruky.
er/sie/es sich Er wäscht sich die Hände. Umýva si ruky.
wir uns Wir waschen uns die Hände. Umývame si (doslova: sami sebe) ruky.
ihr euch Ihr wascht euch die Hände. Umývate si (doslova: umývate si) ruky.
sie/Sie sich Sie waschen sich die Hände. Umývajú si ruky.

Umlaut a 👉 ä v druhej a tretej osobe jednotného čísla (du, er/sie/es) je výsledkom konjugácie slovesa waschen. Nemá to nič spoločné so zvratným slovesom.

Porovnanie zvratného zámena a osobného zámena v datíve (Dativ)

Zvratné zámeno pre takmer každú osobu má rovnaký tvar ako osobné zámeno, ale v tretej osobe jednotného čísla (er/sie/es) a v tretej osobe množného čísla (sie/Sie) sa tieto dve osoby líšia. V nasledujúcej tabuľke a príkladoch si môžete pozrieť, v čom spočíva tento rozdiel.

 • Preklad
 • Češe si vlasy. [(!) Češe si (vlasy iného muža) vlasy.]
 • Vysvetlenie
 • Obe vety sú správne, ale majú odlišný význam. V prvej sa používa zvratné zámeno a v druhej osobné zámeno.
 • Preklad
 • Môžu si dovoliť kúpiť nové auto. [(!) Veta v zátvorke je nesprávna]
 • Vysvetlenie
 • Prvá veta je správna a druhá nesprávna, pretože sloveso leisten nie je zvratné a má iný význam, ktorý sa takto nedá použiť.
Person Reflexivpronomen Personalpronomen
ich mir mir
du dir dir
er/sie/es sich (!) ihm/ihr/ihm (!)
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich (!) ihnen/Ihnen (!)
Spájanie zvratného slovesa pre osobu v akuzatíve (Akkusativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Preklad
ich mich Ich freue mich. Som šťastný.
du dich Du freust dich. Vy (v jednotnom čísle) ste šťastní.
er/sie/es sich Er freut sich. Je šťastný.
wir uns Wir freuen uns. Sme šťastní.
ihr euch Ihr freut euch. Vy (v množnom čísle) ste šťastní.
sie/Sie sich Sie freuen sich. Sú šťastní.

Výnimky a osobitné prípady

Zvratné slovesá v (Dativ) a (Akkusativ) páde

Niektoré zvratné slovesá sa môžu používať v datíve (Dativ) alebo v akuzatíve (Akkusativ), napr. sich waschen/kämmen/rasieren - umývať sa/česať sa/holiť sa (sa).

 • Preklad
 • Umývam si (doslova: sám sebe) ruky.
 • Preklad
 • Umývam sa.
 • Preklad
 • Predstavujem si, že môžem lietať.
 • Vysvetlenie
 • sich (etwas) +Dativ vor|stellen - predstaviť si niečo
 • Preklad
 • Mám sa najprv predstaviť?
 • Vysvetlenie
 • sich vor|stellen - predstaviť sa