Povratni glagoli

Reflexive Verben

V nemščini so samostalniški glagoli tisti s povratnim zaimkom sich (sam), ki se pregiblje skupaj z glagolom za osebo.

Primeri stavkov s povratnimi glagoli

 • Prevod
 • Pogosto se prepiramo med seboj.
 • Prevod
 • S prijatelji se srečam ob 10. uri.

Konjugacija in uporaba

Sklanjanje samostalniških glagolov za osebe v dativu (Dativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Prevajanje
ich mir Ich wasche mir die Hände. Umivam (dobesedno: si) roke.
du dir Du wäsch(s)t dir die Hände. Umivate si roke (dobesedno: umivate se).
er/sie/es sich Er wäscht sich die Hände. Umiva si roke.
wir uns Wir waschen uns die Hände. Umivamo (dobesedno: si) roke.
ihr euch Ihr wascht euch die Hände. Umivate si roke (dobesedno: umivate se).
sie/Sie sich Sie waschen sich die Hände. Umivajo si roke.

Umlaut a 👉 ä v drugi in tretji osebi ednine (du, er/sie/es) je posledica sklanjanja glagola waschen. Nima nobene zveze s samostalniškim glagolom.

Primerjava povratnega in osebnega zaimka v dajalniškem sklonu (Dativ)

Povratni zaimek za skoraj vse osebe ima enako obliko kot osebni zaimek, vendar se v tretji osebi ednine (er/sie/es) in v tretji osebi množine (sie/Sie) razlikujeta. V spodnji preglednici in primerih je prikazano, v čem je razlika.

 • Prevod
 • Česa si lase. [(!) Česal si je (lase drugega moškega) lase.]
 • Pojasnilo
 • Oba stavka sta pravilna, vendar imata različen pomen. V prvem je uporabljen povratni zaimek, v drugem pa osebni zaimek.
 • Prevod
 • Lahko si privoščijo nakup novega avtomobila. [(!) Stavek v oklepaju je napačen]
 • Pojasnilo
 • Prvi stavek je pravilen, drugi pa nepravilen, saj glagol leisten ni samostalniški in ima drugačen pomen, ki ga ni mogoče uporabiti na ta način.
Person Reflexivpronomen Personalpronomen
ich mir mir
du dir dir
er/sie/es sich (!) ihm/ihr/ihm (!)
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich (!) ihnen/Ihnen (!)
Členjenje povratnega glagola za osebo v tožilniku (Akkusativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Prevajanje
ich mich Ich freue mich. Srečen sem.
du dich Du freust dich. Vi (v ednini) ste srečni.
er/sie/es sich Er freut sich. Srečen je.
wir uns Wir freuen uns. Srečni smo.
ihr euch Ihr freut euch. Vi (v množini) ste srečni.
sie/Sie sich Sie freuen sich. Srečni so.

Izjeme in posebni primeri

Povratni glagoli v (Dativ) in (Akkusativ)

Nekateri povratni glagoli se lahko uporabljajo v dajalniku (Dativ) ali v tožilniku (Akkusativ), npr. sich waschen/kämmen/rasieren - umivati/česati/bresti (se).

 • Prevod
 • Umivam (dobesedno: si) roke.
 • Prevod
 • Umivam se.
 • Prevod
 • Predstavljam si, da lahko letim.
 • Pojasnilo
 • sich (etwas) +Dativ vor|stellen - predstavljati si kaj
 • Prevod
 • Naj se najprej predstavim?
 • Pojasnilo
 • sich vor|stellen - predstaviti se