Slovar slovničnih izrazov

Glossar

Pri učenju nemščine se pojavljajo številni jezikovni pojmi, kot so deli govora, primeri, razpoloženja, vrste itd. Na tej strani boste našli zbirko najbolj priljubljenih med njimi.

Seznam slovničnih izrazov in njihovih opredelitev

Predmet (Subjekt)

Samostalnik; oseba ali stvar, ki opravlja dejavnost

 • Prevod
 • Moški je ženski podaril darilo.
 • Pojasnilo
 • Der Mann je subjekt (oseba, ki je dala darilo).
Predikat (Prädikat)

Glagol; dejavnost, ki se izvaja

 • Prevod
 • Moški da ženski darilo.
 • Pojasnilo
 • gibt je predikat (dejanje, ki ga opravi subjekt).
Nedoločnik (Infinitiv)

Glagol v osnovni, nesklonljivi obliki

 • Prevod
 • Bastian se bo vozil s kolesom.
 • Pojasnilo
 • fahren je nedoločnik.
Zaimek (Pronomen)

Del govora, ki nadomešča samostalnik (ki je bil običajno omenjen v prejšnjem stavku).

 • Prevod
 • Bernd je Annett podaril darilo. Zelo je srečna.
 • Pojasnilo
 • sie je osebni zaimek (nadomešča prej omenjeno osebo Annett)
Predmet (Objekt)

Samostalnik (ali zaimek, ki nadomešča samostalnik); oseba ali stvar, na katero vpliva izvedena dejavnost ali jo doživlja. Uporablja se lahko v treh slovničnih primerih: Genitiv (Genitivobjekt), Akkusativ (Akkusativobjekt) in Dativ (Dativobjekt).

 • Prevod
 • Moški je ženski podaril darilo.
 • Pojasnilo
 • ein Geschenk je neposredni predmet (predmet, ki ga moški da ženski).
 • Prevod
 • Moški je ženski podaril darilo.
 • Pojasnilo
 • der Frau je posredni predmet (oseba, ki ji je moški podaril darilo).
 • Prevod
 • Kirurg uživa dober ugled.
 • Pojasnilo
 • eines guten Rufs je rodilniški predmet (predmet, na katerega se nanaša dejanje; glagol zahteva rodilniški delež).
Posredni predmet (Dativobjekt)

Samostalnik (ali zaimek, ki nadomešča samostalnik); oseba ali stvar, na katero vpliva izvedena dejavnost ali jo doživlja.

 • Prevod
 • Moški je ženski podaril darilo.
 • Pojasnilo
 • der Frau je posredni predmet (oseba, ki ji je moški podaril darilo).
 • Prevod
 • Thomasova žena ima danes rojstni dan. Zato ji je podaril darilo.
 • Pojasnilo
 • ihr je posredni predmet (oseba, ki jo moški obdaruje). V tem primeru je posredni predmet zaimek.
Neposredni predmet (Akkusativobjekt)

Samostalnik (ali zaimek, ki nadomešča samostalnik); oseba ali stvar, ki je predmet dejavnosti, ki se izvaja.

 • Prevod
 • Moški je ženski podaril darilo.
 • Pojasnilo
 • ein Geschenk je neposredni predmet (predmet, ki ga moški da ženski).
 • Prevod
 • Thomas je kupil darilo za svojo ženo. Danes zvečer ji ga bo izročil.
 • Pojasnilo
 • es je neposredni predmet (predmet, ki ga moški daje ženski). V tem primeru je neposredni predmet zaimek.
Predmet v rodilniku (Genitivobjekt)

Samostalnik; oseba ali stvar v rodilniku Genitiv, ki je predmet dejavnosti, ki se izvaja.

 • Prevod
 • Kirurg uživa dober ugled.
 • Pojasnilo
 • eines guten Rufs je rodilniški predmet (predmet, na katerega se nanaša dejanje; glagol zahteva rodilniški delež).
Glagol (Glagol)

Opiše opravljeno dejavnost.

 • Prevod
 • jesti, govoriti, pisati
Samostalnik (Nomen / Substantiv)

Opisuje ljudi, stvari, občutke in čute.

 • Prevod
 • hiša, ljubezen, oče
Pridevnik (Adjektiv)

Del govora, ki odgovarja na vprašanje was für ein(e)? (kakšen?); opisuje samostalnik

 • Prevod
 • lep/prikupen avtomobil
 • Pojasnilo
 • schönes je pridevnik (opisuje avtomobil).
Prislovi (pridevnik)

Eden od delov govora, ki opisuje glagol. Odgovarja na vprašanje wie? (kako?).

 • Prevod
 • Vlak vozi hitro.
 • Pojasnilo
 • schnell je prislov (opisuje, kako hitro vozi vlak 👉 hitro).
Prehodni glagoli (transitive Verben)

Prehodni glagoli so tisti, ki se lahko nanašajo na akuzativni predmet (Akkusativobjekt). Odgovarjajo na vprašanje Wen/Was? (koga/kaj?) in jih lahko uporabimo za izgradnjo stavka s pasivnim glasom.

 • Prevod
 • Jem juho. (Pasivno: Jem juho.)
 • Pojasnilo
 • Kaj jem? 👉 juho; glagol essen se nanaša na predmet v Akkusativnem primeru, možen je stavek v pasivnem glasu
 • Prehodnim glagolom ni vedno treba imeti predmeta, npr. Ich esse viel. (Passiv: Von mir wird viel gegessen.)
Prehodni glagoli (intransitive Verben)

Intranzitivni glagoli so tisti, ki se ne morejo nanašati na predmet v tožilniku Akkusativ in ne morejo tvoriti pasivnega glasu.

 • Prevod
 • Bolan sem. (Pasivno: ni mogoče)
Sedanji deležnik (Partizip I)

Deležnik Partizip I spremeni glagol v pridevnik, ki opisuje trajajočo dejavnost, npr. speči otrok (schlafendes Kind). Možno je tudi, da Partizip I glagol pretvori v samostalnik, npr. studieren 👉 der Studierende (moški študent).

Partizip I tvorimo tako, da nedoločniku (Infinitiv) dodamo končnico -d.

 • Prevod
 • Na ulici sedi jokajoč otrok.
 • Pojasnilo
 • Glagol: weinen (jokati) + pripona -d 👉 weinend + -es za upoštevanje spola, primera in števila (das Kind; Nominativ, Singular).
Pretekli deležnik (Partizip II)

Partizip II se navadno uporablja za opis nečesa, kar je že storjeno (časa Perfekt in Plusquamperfekt), nečesa, kar bo storjeno v prihodnosti (čas Futur II), in v pasivnem glasu (Passiv). V pasivnih stavkih se lahko deležnik Partizip II nanaša tudi na sedanjost.

Partizip II za navadne glagole tvorimo tako, da glagolskemu korenu dodamo predpono ge- in končnico -t. Močni glagoli običajno ohranijo predpono -en. Nepravilni glagoli imajo preprosto poljubno obliko Partizip II.

 • Prevod
 • Spekla sem torto.
Nominativ (Nominativ)

Eden od štirih primerov v nemščini. Opisuje osnovno obliko samostalnika. Običajno se uporablja kot predmet v stavku ali za glagolom sein (biti). Odgovarja na vprašanja Wer/Was? (kdo/kaj?).

 • Prevod
 • Wolfgang je dober učenec.
 • Prevod
 • Deček živi v soseski.
Rodilnik (Genitiv)

Eden od štirih primerov v nemščini. Najpogosteje se uporablja za opis lastništva. Je odgovor na vprašanje Wessen? (čigav?). Pogosto rodilnik Genitiv vključuje spremembo samostalnika, npr. dodajanje končnice -s/-es.

 • Prevod
 • To je Julianov nahrbtnik.
 • Prevod
 • Obtožen je umora.
 • Prevod
 • Svoje napake se ne zaveda.
Dativni delež (Dativ)

Eden od štirih primerov v nemščini. Odgovarja na vprašanja Wem/Was? (komu/komu/čemu?). V povedi z dvema predmetoma običajno opisuje prejemnika dejavnosti, ki se izvaja. Dativ Dativ se uporablja tudi z nekaterimi prislovi (zlasti kadar dejavnost ne vključuje gibanja ali spremembe stanja).

 • Prevod
 • Svojemu dekletu podarjam darilo.
 • Pojasnilo
 • meiner Freundin (mojemu dekletu) 👉 prejemnik dejanja (oseba, ki ji podarjam darilo)
 • Prevod
 • Povej mi resnico!
Akuzativ (Akkusativ)

Eden od štirih primerov v nemščini. Odgovori na vprašanja Wen/Was? (kdo/kaj?). V stavku z dvema predmetoma običajno opisuje predmet dejavnosti, ki se izvaja. Akuzativni pád Akkusativ se uporablja tudi z nekaterimi prislovi (zlasti kadar dejavnost vključuje gibanje ali spremembo stanja).

 • Prevod
 • Svojemu dekletu podarjam darilo.
 • Pojasnilo
 • ein Geschenk (darilo) 👉 predmet dejavnosti (kaj podarim svojemu dekletu)
 • Prevod
 • Jürgen hodi v šolo.
Aktivni glas (Aktiv)

V aktivnem glasu je predmet oseba/objekt, ki opravlja dejavnost.

 • Prevod
 • Trgovec obdeluje vaše naročilo.
Pasivni glas (Passiv)

Pasivni glas uporabljamo, kadar je subjekt (oseba, ki opravlja neko dejavnost) nepomemben, neznan ali pa ga namenoma ne želimo omeniti. Pasivni glas se osredotoča na dejavnost, ki se izvaja (ali na stanje), in na osebo/ stvar (predmet), na katero ta dejavnost vpliva.

 • Prevod
 • Vaše naročilo se obdeluje.
 • Pojasnilo
 • Ni pomembno, kdo izvaja dejanje, pomembno pa je, kdo je predmet dejanja (naročilo) in katero dejanje se izvaja (obdeluje).
Člen (Artikel)

Členek določa spol samostalnika. V nemščini poznamo tri spole: moški (Maskulinum), ženski (Femininum) in srednji (Neutrum). Poleg tega je lahko samostalnik tudi v množini. V tem primeru je določni člen vedno die, nedoločnega člena pa ni.

Določni člen (bestimmter Artikel)

Opisuje določen samostalnik, npr. stvar, osebo, pojem. Najbolj natančna primerjava z angleščino je: "the" (proti "a").

 • Prevod
 • Na mizi je knjiga. Knjiga je zelene barve.
Nedoločni člen (unbestimmter Artikel)

Opisuje nedoločen samostalnik, npr. stvar, osebo, pojem. Najbolj natančna primerjava z angleščino je: "a" (proti "the"). Za množinske samostalnike ni nedoločnega člena.

 • Prevod
 • knjiga
Neposredni govor (direkte Rede)

Neposredni govor je citat druge osebe (ali oseb) brez kakršnih koli sprememb.

 • Prevod
 • Šef je dejal, da gre podjetju odlično.
Posredni govor (indirekte Rede)

Posredni govor povzema izjavo druge osebe, hkrati pa dodaja negotovost glede tega, ali je ta izjava resnična ali ne (domnevno je, vendar nismo prepričani). Posredni govor je tvorjen z uporabo podrednega razpoloženja I Konjunktiv I.

 • Prevod
 • Šef je rekel: "Podjetju gre odlično." 👉 Šef je rekel, da gre podjetju odlično.
 • Pojasnilo
 • Šef je rekel, da gre podjetju odlično, vendar v resnici ne veste, kako gre podjetju. Morda ne gre dobro, šef pa želi to prikriti. Poročani govor izraža to negotovost glede tega, kaj šef govori.
Spol (Genus)

Opisuje spol samostalnika. V nemščini so trije spoli: moški (Maskulinum), ženski (Femininum) in srednji (Neutrum).

 • Prevod
 • mati (ženski spol)
 • Prevod
 • oče (moški spol)
 • Prevod
 • otrok (srednji spol)
Ednina (Singular)

Samostalnik v ednini.

 • Prevod
 • Hiša je stara.
Množina (Množina)

Označuje več kot eno določeno stvar/osebo. Ednina ali množina vpliva na druge dele govora v stavku, med drugim na samostalniški člen in glagolsko končnico.

 • Prevod
 • Hiša je stara. 👉 Te hiše so stare.
Pomožni glagol (Hilfsverb)

Glagol, ki se uporablja skupaj z drugim glagolom za tvorbo stavka v določenem času ali razpoloženju (npr. v pretekliku ali pasivnem glasu).

 • Prevod
 • Pozabil sem ključ.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt
 • Prevod
 • Vaše naročilo se obdeluje.
 • Pojasnilo
 • Sedanji čas Präsens, pasivni stavek
Vljudnostna oblika (Höflichkeitsform)

Oblika formalnega naslavljanja oseb, npr. gospod ali gospa. Uporablja osebni zaimek, ki se piše z veliko začetnico, in zahteva, da se glagol sklanja enako kot glagol 3. osebe množine.

 • Prevod
 • Prosimo, vstopite.
Indikativ (Indikativ)

Osnova in najpreprostejša slovnična oblika stavka; izjava o dejstvu (v nasprotju z vprašanji, ukazi in predpostavkami)

 • Prevod
 • V Berlin se odpravljam/vozim z avtomobilom.
Predpona (Vorsilbe / Präfix)

Predpona, ki se dodaja številnim delom govora (zlasti ločljivim glagolom).

 • Prevod
 • oditi / zapustiti
 • Prevod
 • zmedenost/nepojasnjenost
Pripona (Nachsilbe / Suffix)

Pripona, ki se dodaja različnim delom govora glede na spol, osebo, čas, stopnjo itd.

 • Prevod
 • otrok 👉 otroci
 • Prevod
 • delati / delati / delati
 • Prevod
 • hitro - hitreje - najhitreje
Osebna končnica (Personalendung)

Pripona glagola v pravilni osebi.

 • Prevod
 • Piše e-pošto.
Umlaut

Dve piki nad eno od naslednjih črk: a, o, u 👉 ä, ö, ü.

 • Prevod
 • moški
 • Prevod
 • zlo / slabo
 • Prevod
 • da odprete