Kieliopillisten termien sanasto

Glossar

Saksan kielen opiskelussa tulee esiin monia kielellisiä käsitteitä, kuten sananjäsenet, tapaukset, tunnelmat, tyypit jne. Tältä sivulta löydät kokoelman suosituimmista niistä.

Luettelo kieliopillisista termeistä ja niiden määritelmistä

Aihe (Subjekt)

Substantiivi; henkilö tai asia, joka harjoittaa toimintaa

 • Käännös
 • Mies antoi naiselle lahjan.
 • Selitys
 • Der Mann on subjekti (lahjan antanut henkilö).
Predikaatti (Prädikat)

Verbi; suoritettava toiminta

 • Käännös
 • Mies antaa naiselle lahjan.
 • Selitys
 • gibt on predikaatti (subjektin suorittama toiminta).
Infinitiivi (Infinitiv)

Verbi perusmuodossaan, konjugoimattomassa muodossa

 • Käännös
 • Bastian lähtee pyöräilemään.
 • Selitys
 • fahren on infinitiivi.
Pronomini (Pronomen)

Sananosa, joka korvaa substantiivin (joka yleensä mainittiin edellisessä lauseessa).

 • Käännös
 • Bernd antoi Annettille lahjan. Hän on hyvin onnellinen.
 • Selitys
 • sie on persoonapronomini (korvaa aiemmin mainitun henkilön Annett)
Objekti (Objekt)

Substantiivi (tai substantiivin korvaava pronomini); henkilö tai asia, johon suoritettu toiminta vaikuttaa tai joka kokee sen. Sitä voidaan käyttää 3 kieliopillisessa tapauksessa: Genitiv (Genitivobjekt), Akkusativ (Akkusativobjekt) i Dativ (Dativobjekt).

 • Käännös
 • Mies antoi naiselle lahjan.
 • Selitys
 • ein Geschenk on suora objekti (objekti, jonka mies antaa naiselle).
 • Käännös
 • Mies antoi naiselle lahjan.
 • Selitys
 • der Frau on epäsuora objekti (henkilö, jolle mies antoi lahjan).
 • Käännös
 • Kirurgilla on hyvä maine.
 • Selitys
 • eines guten Rufs on genetiivin objekti (objekti, johon toiminta viittaa; verbi vaatii genetiivin sijamuodon).
Epäsuora objekti (Dativobjekt)

Substantiivi (tai substantiivin korvaava pronomini); henkilö tai asia, johon suoritettu toiminta vaikuttaa tai joka kokee sen.

 • Käännös
 • Mies antoi naiselle lahjan.
 • Selitys
 • der Frau on epäsuora objekti (henkilö, jolle mies antoi lahjan).
 • Käännös
 • Thomasin vaimolla on tänään syntymäpäivä. Siksi hän antoi hänelle lahjan.
 • Selitys
 • ihr on epäsuora objekti (henkilö, jolle mies antaa lahjan). Tässä tapauksessa epäsuora objekti on pronomini.
Suora objekti (Akkusativobjekt)

Substantiivi (tai substantiivin korvaava pronomini); henkilö tai asia, joka on suoritettavan toiminnan kohteena.

 • Käännös
 • Mies antoi naiselle lahjan.
 • Selitys
 • ein Geschenk on suora objekti (objekti, jonka mies antaa naiselle).
 • Käännös
 • Thomas osti vaimolleen lahjan. Hän antaa sen vaimolleen tänä iltana.
 • Selitys
 • es on suora objekti (objekti, jonka mies antaa naiselle). Tässä tapauksessa suora objekti on pronomini.
Objekti genetiivissä (Genitivobjekt)

Substantiivi; henkilö tai asia genetiivissä Genitiv, joka on suoritettavan toiminnan subjekti.

 • Käännös
 • Kirurgilla on hyvä maine.
 • Selitys
 • eines guten Rufs on genetiivin objekti (objekti, johon toiminta viittaa; verbi vaatii genetiivin sijamuodon).
Verbi (Verbi)

Kuvaa suoritettua toimintaa.

 • Käännös
 • syödä, puhua, kirjoittaa
Substantiivi (Nomen / Substantiv)

Kuvaa ihmisiä, asioita, tunteita ja aisteja.

 • Käännös
 • talo, rakkaus, isä
Adjektiivi (Adjektiv)

Sanan osa, joka vastaa kysymykseen was für ein(e)? (millainen?); se kuvaa substantiivia

 • Käännös
 • mukava/kaunis auto
 • Selitys
 • schönes on adjektiivi (se kuvaa autoa).
Adverbi (Adverb)

Yksi verbiä kuvaavista puheen osista. Vastaa kysymykseen wie? (miten?).

 • Käännös
 • Juna kulkee nopeasti.
 • Selitys
 • schnell on adverbi (se kuvaa, miten juna kulkee 👉 nopeasti).
Transitiiviverbit (transitive Verben)

Transitiiviverbejä ovat ne, jotka voivat viitata akkusatiiviobjektiin (Akkusatiiviobjekti). Ne vastaavat kysymykseen Wen/Was? (kenelle/mitä?), ja niiden avulla voidaan rakentaa passiivin sisältävä lause.

 • Käännös
 • Syön keittoa (passiivi: minä syön keittoa)
 • Selitys
 • Mitä minä syön? 👉 keittoa; verbi essen viittaa objektiin Akkusatiivissa, lause passiivissa mahdollinen
 • Transitiivisten verbien ei aina tarvitse ottaa objektia, esim. Ich esse viel. (Passiv: Von mir wird viel gegessen.)
Intransitiiviverbit (intransitiiviverbit)

Intransitiiviverbit ovat sellaisia, jotka eivät voi viitata akkusatiivissa olevaan objektiin Akkusativ eivätkä voi muodostaa passiivia.

 • Käännös
 • Olen sairas. (Passiivi: ei mahdollista)
Partisiipin preesens (Partizip I)

Partisiippi Partizip I muuttaa verbin adjektiiviksi, joka kuvaa jatkuvaa toimintaa, esimerkiksi nukkuvaa lasta (schlafendes Kind). On myös mahdollista, että Partizip I muuttaa verbin substantiiviksi, esim. studieren 👉 der Studierende (miesopiskelija).

Luomme Partizip I lisäämällä infinitiiviin (Infinitiv) suffiksin -d.

 • Käännös
 • Itkevä lapsi istuu kadulla.
 • Selitys
 • Verbi: weinen (itkeä) + suffiksi -d 👉 weinend + -es sukupuolen, tapauksen ja lukumäärän huomioon ottamiseksi (das Kind; Nominatiivi, Singular).
Past participle (Partizip II)

Partizip II käytetään yleensä kuvaamaan jotakin, joka on jo tehty (aikamuodot Perfekt ja Plusquamperfekt), jotakin, joka tehdään tulevaisuudessa (aikamuoto Futur II), ja passiivissa (Passiv). Passiivilauseissa partisiippi Partizip II voi viitata myös nykyhetkeen.

säännöllisten verbien Partizip II muodostetaan lisäämällä verbin kantaan ge--etuliite ja -t-suffiksi. Vahvat verbit säilyttävät yleensä -en-suffiksin. Epäsäännöllisillä verbeillä on yksinkertaisesti mielivaltainen muoto Partizip II.

 • Käännös
 • Leivoin kakun.
Nominatiivi (Nominativ)

Yksi neljästä saksankielisestä tapauksesta. Se kuvaa substantiivin perusmuotoa. Sitä käytetään yleensä joko lauseen subjektina tai verbin sein (olla) jälkeen. Se vastaa kysymyksiin Wer/Was? (kuka/mikä?).

 • Käännös
 • Wolfgang on hyvä oppilas.
 • Käännös
 • Poika asuu naapurustossa.
Genetiivi (Genitiv)

Yksi neljästä saksankielisestä tapauksesta. Sitä käytetään useimmiten kuvaamaan omistajuutta. Se vastaa kysymykseen Wessen? (kenen?). Usein genetiiviin Genitiv liittyy substantiivin muuttaminen, esimerkiksi suffiksin -s/-es lisääminen.

 • Käännös
 • Tämä on Julianin reppu.
 • Käännös
 • Häntä syytetään murhasta.
 • Käännös
 • Hän ei ole tietoinen virheestään.
Datiivi (Dativ)

Yksi neljästä saksankielisestä tapauksesta. Se vastaa kysymyksiin Wem/Was? (kenelle/kenen/miten?). Lauseessa, jossa on kaksi objektia, se kuvaa yleensä suoritettavan toiminnan vastaanottajaa. Datiivia Dativ käytetään myös tiettyjen prepositioiden kanssa (erityisesti silloin, kun toimintaan ei liity liikettä tai tilanmuutosta).

 • Käännös
 • Annan tyttöystävälleni lahjan.
 • Selitys
 • meiner Freundin (tyttöystävälleni) 👉 toiminnan vastaanottaja (henkilö, jolle annan lahjan)
 • Käännös
 • Kerro minulle totuus!
Akkusatiivi (Akkusativ)

Yksi neljästä saksankielisestä tapauksesta. Se vastaa kysymyksiin Wen/Was? (kuka/mikä?). Lauseessa, jossa on kaksi objektia, se kuvaa yleensä suoritettavan toiminnan kohdetta. Akkusatiivia Akkusativ käytetään myös tiettyjen prepositioiden kanssa (erityisesti silloin, kun toimintaan liittyy liikkeitä tai tilanmuutos).

 • Käännös
 • Annan tyttöystävälleni lahjan.
 • Selitys
 • ein Geschenk (lahja) 👉 toiminnan kohde (mitä annan tyttöystävälleni)
 • Käännös
 • Jürgen on menossa kouluun.
Aktiivinen ääni (Aktiv)

Aktiivisessa äänessä subjekti on henkilö/olio, joka suorittaa toiminnan.

 • Käännös
 • Kauppias käsittelee tilaustasi.
Passiivi (Passiv)

Käytämme passiivia silloin, kun subjekti (henkilö, joka suorittaa toiminnan) on epäolennainen, tuntematon tai kun emme tahallaan halua mainita sitä. Passiivissa keskitytään suoritettavaan toimintaan (tai tilaan) ja henkilöön/asiaan (objektiin), johon tämä toiminta vaikuttaa.

 • Käännös
 • Tilaustasi käsitellään parhaillaan.
 • Selitys
 • Ei ole merkityksellistä, kuka suorittaa toiminnan, mutta on merkityksellistä, kuka on toiminnan kohde (tilaus) ja mitä toimintaa suoritetaan (käsitellään).
Artikkeli (Artikel)

Artikkeli määrittää substantiivin sukupuolen. Saksan kielessä on kolme sukupuolta: maskuliini (Maskulinum), feminiini (Femininum) ja neutri (Neutrum). Tämän lisäksi substantiivi voi olla myös monikossa. Tällöin määräinen artikkeli on aina die eikä epämääräistä artikkelia ole.

Määräinen artikkeli (bestimmter Artikel)

Se kuvaa tiettyä substantiivia, esim. asiaa, henkilöä tai käsitettä. Tarkin vertailu englannin kieleen on: "the" (vs. "a").

 • Käännös
 • Pöydällä on kirja. Kirja on vihreä.
Epämääräinen artikkeli (unbestimmter Artikel)

Kuvaa määrittelemätöntä substantiivia, esim. asiaa, henkilöä, käsitettä. Tarkin vertailu englannin kieleen on: "a" (vs. "the"). Monikossa oleville substantiiveille ei ole epämääräistä artikkelia.

 • Käännös
 • kirja
Suora puhe (direkte Rede)

Suora puhe on lainaus toiselta henkilöltä (tai henkilöiltä) ilman muutoksia.

 • Käännös
 • Pomo sanoi, että yrityksellä menee hyvin.
Epäsuora puhe (indirekte Rede)

Epäsuorassa puheessa qutoidaan toisen henkilön väite ja lisätään epävarmuutta siitä, onko väite totta vai ei (väitetään, että se on totta, mutta emme ole varmoja). Epäsuora puhe luodaan käyttämällä konjunktiivin mielialaa I Konjunktiv I.

 • Käännös
 • Pomo sanoi: hän sanoi: "Yrityksellä menee loistavasti." 👉 Pomo sanoi, että yrityksellä menee hyvin.
 • Selitys
 • Pomo sanoi, että yrityksellä menee hyvin, mutta et todellakaan tiedä, miten yrityksellä menee. Ehkä sillä ei mene hyvin, ja pomo haluaa salata sen. Raportoitu puhe ilmaisee tätä epävarmuutta siitä, mitä pomo sanoo.
Sukupuoli (Genus)

Kuvaa substantiivin sukupuolta. Saksan kielessä on kolme sukupuolta: maskuliini (Maskulinum), feminiini (Femininum) ja neutri (Neutrum).

 • Käännös
 • äiti (feminiini)
 • Käännös
 • isä (maskuliini)
 • Käännös
 • lapsi (suku neutraali)
Yksikkö (Singular)

Substantiivi yksikössä.

 • Käännös
 • Talo on vanha.
Monikko (Plural)

Tarkoittaa useampaa kuin yhtä tiettyä asiaa/henkilöä. Se, onko yksikössä vai monikossa, vaikuttaa lauseen muihin puheosiin, muun muassa substantiivin artikkeliin ja verbin päätteeseen.

 • Käännös
 • Talo on vanha. 👉 Nämä talot ovat vanhoja.
Apuverbi (Hilfsverb)

Verbi, jota käytetään yhdessä toisen verbin kanssa lauseen muodostamiseksi tietyssä aikamuodossa tai tunnelmassa (esim. menneessä aikamuodossa tai passiivissa).

 • Käännös
 • Unohdin avaimeni.
 • Selitys
 • Mennyt aika Perfekt
 • Käännös
 • Tilaustasi käsitellään parhaillaan.
 • Selitys
 • Preesens Präsens, passiivimuotoinen lause
Kohtelias muoto (Höflichkeitsform)

Muodollinen puhuttelumuoto, esim. herra tai rouva. Siinä käytetään isolla alkukirjaimella kirjoitettua persoonapronominia, ja verbi on taivutettava samalla tavalla kuin monikon 3. persoonassa.

 • Käännös
 • Tulkaa sisään.
Indikatiivi (Indikativ)

Lauseen perusmuoto ja yksinkertaisin kieliopillinen muoto; tosiseikan toteaminen (toisin kuin kysymykset, käskyt ja oletukset)

 • Käännös
 • Olen menossa/ajamassa Berliiniin.
Etuliite (Vorsilbe / Präfix)

Moniin sananosiin (erityisesti erotettaviin verbeihin) lisätty etuliite.

 • Käännös
 • lähteä / lähteä
 • Käännös
 • sekava/epäselvä
Suffix (Nachsilbe / Suffix)

Suffiksi, joka lisätään eri puheosiin sukupuolen, persoonan, aikamuodon, luokan jne. mukaan.

 • Käännös
 • lapsi 👉 lapset
 • Käännös
 • tehdä / teki / tehnyt
 • Käännös
 • nopea - nopeampi - nopein
Henkilökohtainen lopetus (Personalendung)

Oikeassa persoonassa olevan verbin pääte.

 • Käännös
 • Hän kirjoittaa sähköpostia.
Umlaut

Kaksi pistettä jonkin seuraavan kirjaimen yläpuolella: a, o, u 👉 ä, ö, ü.

 • Käännös
 • miehet
 • Käännös
 • paha / huono
 • Käännös
 • avata