Pridevniki

Adjektive

Pridevnik je del govora, ki opisuje samostalnik, npr. lep nasmeh, hiter avto. Odgovori na vprašanje was für ein(e)? (kakšen?). Njegova oblika (končnica) je odvisna od spola, primera in števila.

Primeri uporabe pridevnikov

 • Prevod
 • majhen otrok
 • Prevod
 • na okrogli mizi
 • Prevod
 • skodelico črne kave
 • Prevod
 • skozi velik gozd
 • Prevod
 • dobra rešitev

Gradnja pridevnikov

Pridevnike lahko izpeljemo iz samostalnikov in glagolov (včasih jih lahko izpeljemo tudi iz drugih pridevnikov).

Pridevniki, izpeljani iz samostalnikov

Pridevniki so izpeljani iz samostalnikov z dodajanjem ustrezne pripone. Včasih je treba iz končnice samostalnika odstraniti eno ali več črk.

Priponski obrazec Samostalnik 👉 pridevnik Prevajanje
-lich der Freund 👉 freundlich prijatelj 👉 prijateljski
-los die Arbeit 👉 arbeitslos zaposlitev (delovno mesto) 👉 brezposelni
-voll der Sinn 👉 sinnvoll pomen 👉 smiselno
-sam der Betrieb 👉 betriebsam podjetje / delovanje (delovanje; proces dela, npr. stroj, ki deluje) 👉 zaseden
-haft der Traum 👉 traumhaft sanje 👉 čudovito
-ig die Geduld 👉 geduldig potrpežljivost 👉 potrpežljivi
-isch der Neid 👉 neidisch ljubosumje 👉 ljubosumni
-ern das Gips 👉 gipsern mavec 👉 iz mavca
-bar die Strafe 👉 strafbar kazen (kazen) 👉 kaznovan
-frei das Fett 👉 fettfrei maščobe 👉 brez maščob
-reich die Kalorie 👉 kalorienreich kalorije 👉 visokokalorični / visokokalorični
Pridevniki, izpeljani iz glagolov

Pridevniki so izpeljani iz glagolov tako, da iz glagola odstranimo končnico -en in mu dodamo končnico. Pridevnike lahko izpeljemo tudi iz deležnikov Partizip I in Partizip II.

Pripona/deležnik Glagol 👉 pridevnik Prevajanje
-lich zerbrechen 👉 zerbrechlich zlomiti/razbiti 👉 krhek / lomljiv
-bar zahlen 👉 zahlbar plačati 👉 plačljiv (ne brezplačen)
-sam sparen 👉 sparsam varčevati 👉 varčen / varčen
Partizip I kochen 👉 kochend kuhati 👉 kuhati / biti kuhan
Partizip II kochen 👉 gekocht kuhati 👉 kuhano
Pridevniki, izpeljani iz pridevnikov

Pridevniki so izpeljani iz drugih pridevnikov z dodajanjem ustrezne predpone (v tem primeru ima ustvarjeni pridevnik najpogosteje nasprotni pomen)

Predpona Pridevnik Prevajanje
miss- verständlich 👉 missverständlich jasen/razumljiv 👉 nejasen/zmoten
un- praktisch 👉 unpraktisch praktično 👉 nepraktično
in- flexibel 👉 inflexibel fleksibilen 👉 nefleksibilen
im- moralisch 👉 immoralisch moralno 👉 nemoralno
eng- verwandt 👉 engverwandt soroden 👉 tesno povezan

Ni veliko pridevnikov, izpeljanih iz pridevnikov s končnicami: -eng, -im, -miss, vendar jih je veliko s -un, -in.

Stopnjevanje pridevnikov

V nemščini obstaja samo en način stopnjevanja pridevnikov: z dodajanjem pripon -er (primerjalnik) in - e)ste (presežnik). Pridevnika ni mogoče stopnjevati tako, da pred njim dodamo "bolj".

 • redni pridevniki (stopnjevani le z dodajanjem pripon -er in -(e)ste)
 • Poleg tega lahko pridevnike razdelimo v naslednje skupine:
 • redni pridevniki z majhno spremembo (običajno je to dodajanje umlauta pri enobesednih pridevnikih, npr. a 👉 ä: kalt 👉 kälter 👉 kälteste ali izpustitev ene črke, npr. kadar se pridevnik konča na -er: teuer 👉 teurer 👉 teuerste)
Pozitivna Primerjalni Superlativni Prevajanje
schnell schneller schnellste hitro 👉 hitreje 👉 najhitreje
gut besser beste dober 👉 boljši 👉 najboljši
kalt kälter kälteste hladen 👉 hladnejši 👉 najhladnejši
Superlativni

Obstajajo različne različice tvorjenja pridevnika v superlativu, ki jih uporabljamo glede na stavek in glede na to, ali pridevnik stoji neposredno pred samostalnikom.

 • am + pridevnik (če pridevnik sledi samostalniku, na katerega se nanaša, uporabimo konstrukcijo: am + pridevnik)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv + Nomen (če je pridevnik neposredno pred samostalnikom, uporabimo konstrukcijo: določni člen + pridevnik + samostalnik)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv (če pridevnik sledi samostalniku, na katerega se nanaša, lahko uporabimo tudi konstrukcijo: določni člen + pridevnik)
 • Prevod
 • Ta avtomobil je najhitrejši.
 • Prevod
 • To je najhitrejši avtomobil.
 • Prevod
 • Ta avtomobil je najhitrejši.

Uporaba in sklanjanje pridevnikov

Razvrstitev pridevnikov glede na spol in število
Moški (Maskulinum)

Tabela prikazuje, kako se pridevnik gut (dober) sklanja za samostalnik moškega spola.

določen člen nedoločni člen brez članka
Nominativ der gute Mann ein guter Mann guter Mann
Genitiv des guten Mannes eines guten Mannes guten Mannes
Dativ dem guten Mann einem guten Mann gutem Mann
Akkusativ den guten Mann einen guten Mann guten Mann

V rodilniku (Genitiv) večina samostalnikov moškega in srednjega spola namesto končnice -s dobi končnico -es. Zato des guten Mannes (des guten Manns).

Ženski (Femininum)

Tabela prikazuje, kako se pridevnik gut (dober) sklanja za samostalnik ženskega spola.

določen člen nedoločni člen brez članka
Nominativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Genitiv der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Dativ der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Akkusativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Neuter (Neutrum)

Tabela prikazuje, kako se pridevnik gut (dober) sklanja za samostalnik srednjega spola.

določen člen nedoločni člen brez članka
Nominativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind
Genitiv des guten Kindes eines guten Kindes guten Kindes
Dativ dem guten Kind einem guten Kind gutem Kind
Akkusativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind

V rodilniku (Genitiv) večina samostalnikov moškega in srednjega spola namesto končnice -s dobi končnico -es. Zato des guten Kindes (des guten Kinds).

Množina (Množina)

Tabela prikazuje, kako se pridevnik gut (dober) pregiblje za množinski samostalnik.

določen člen brez članka
Nominativ die guten Freunde gute Freunde
Genitiv der guten Freunde guter Freunde
Dativ den guten Freunden guten Freunden
Akkusativ die guten Freunde gute Freunde

V dativu (Dativ) imajo vsi samostalniki v množini vedno končnico -n.

Pridevniške končnice v vseh sklonih, ednina in množina
Pridevniške končnice (z določnim členom)

V tabeli je prikazano, katero končnico je treba dodati pridevniku glede na slovnični delež, spol in število z določnim členom.

moški spol ženskega spola nevtralna množina
Nominativ -e -e -e -en
Genitiv -en -en -en -en
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -e -en
Pridevniške končnice (z nedoločnim členom)

V tabeli je prikazano, katero končnico je treba dodati pridevniku glede na slovnični delež, spol in število z nedoločnim členom.

moški spol ženskega spola nevtralna množina
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -en -en -er
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -es -en
Pridevniške končnice (brez člena)

V tabeli je prikazano, katero končnico je treba dodati pridevniku glede na slovnični delež, spol in število brez člena.

moški spol ženskega spola nevtralna množina
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -er -en -er
Dativ -em -er -em -en
Akkusativ -en -e -es -en

Izjeme in posebni primeri

Pridevniki, ki se končajo na -e

Pri pridevnikih, ki se končajo na -e, izpustimo e v končnici.

 • Prevod
 • oranžni avtomobil
 • Prevod
 • ravna črta
Nepravilni pridevnik hoch

Edini nepravilni pridevnik v pozitivni stopnji (c je izvzet iz ch).

 • Prevod
 • visoka stavba
Pridevniki, ki se končajo na -el

Če se pridevnik konča na -el, iz končnice -el odstranimo e, nato pa dodamo končnico v skladu z eno od zgornjih tabel.

 • Prevod
 • prilagodljiv delovni čas
Nekateri pridevniki, ki se končajo na -er

Včasih, ko se pridevnik konča na -er, odstranimo črko e iz končnice -er in nato dodamo ustrezno končnico v skladu z eno od zgoraj omenjenih tabel.

 • Prevod
 • drag avtomobil
 • Prevod
 • kisla juha
 • Pojasnilo
 • Sauer lahko pomeni tudi jezen ali kisel/popoln (na obrazu)

Izjeme

 • Prevod
 • okusen burger