Glagol vlada

Rektion der Verben

Glagolska vladavina je razmerje med glagolom in predlogom v določenem slovničnem primeru. Nemški jezik ima štiri slovnične pare, medtem ko jih imajo nekateri jeziki več. To neskladje običajno odpravimo tako, da glagolu dodamo ustrezen prislov.

Seznam predlogov, ki vedno uporabljajo določen slovnični delež

Predložki, ki se vedno uporabljajo v dativu (Dativ)

ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu

Predložki, ki se vedno uporabljajo v tožilniški obliki (Akkusativ)

bis, durch, für, gegen, ohne, um

Predlogi, ki lahko uporabljajo tožilni (Akkusativ) ali dajalniški (Dativ) rodilnik

an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen

Vlada najpogostejših glagolov

Glagol + prislov Slovnični delež Prevajanje Primer Primer (prevod) Komentar
Angst haben vor Dativ bati se česa Ich habe Angst vor einer Verletztung. Bojim se, da bi se poškodoval.
ab|hängen von Dativ odvisni od das hängt von dir ab odvisno od vas Druge različice: abhängig von+Dativ sein 👉 ich bin von dir abhängig
achten auf Akkusativ paziti na / biti pozoren / biti previden auf den Weg achten gledati na cesto / biti pozoren na cesto / paziti na cesto
anfangen mit Dativ začeti kaj z nečim/čim ich fange mit dem Training an Začnem (z) usposabljanjem
an|kommen in Akkusativ prispeli v Wir kommen um 8 Uhr in Berlin an. V Berlin prihajamo ob 8. uri.
sich anmelden für Akkusativ se prijavite za sich für einen Sprachkurs anmelden za prijavo na jezikovni tečaj
antworten auf Akkusativ odgovoriti na kaj auf die Frage antworten odgovoriti na vprašanje
arbeiten an Dativ za delo na Die Firma arbeitet an einem neuen Produkt. Podjetje pripravlja nov izdelek.
jdm ähnlich sein Dativ biti podoben komu/čemu Sebastian ist seinem Bruder ähnlich. Sebastian je podoben svojemu bratu.
sich ärgern über Akkusativ biti razdražljiv (ali razjarjen) zaradi Ich ärgere mich über dich. Zaradi vas sem jezen/razdražljiv.
sich auf|regen über Akkusativ biti razdražljiv (ali živčen) zaradi Ich rege mich über lange Wartezeit auf. Zaradi dolgega čakanja sem jezen/razdražljiv.
auf|hören mit Dativ končati z nečim / ustaviti se Ich muss mit dem Rauchen aufhören. Opustiti moram kajenje.
auf|passen auf Akkusativ paziti na / biti pozoren / biti previden Wir müssen auf Straßenzeichen aufpassen. Pozorni moramo biti na prometne znake.
aus|geben für Akkusativ porabiti za Ich gebe zu viel Geld für Kleidung aus. Za oblačila porabim preveč denarja.
sich bei (jdm) für (etw) bedanken bei+Dativ, für+Akkusativ zahvaliti se (komu za kaj) Der Student bedankt sich bei dem Professor für die Hilfe. Dijak se profesorju zahvali za pomoč.
beginnen mit Dativ začeti kaj z nečim/čim mit dem Sprachkurs beginnen za začetek jezikovnega tečaja
bestehen aus Dativ da je sestavljen iz das Auto besteht aus vielen Teilen avto je sestavljen iz več delov
betroffen sein von Dativ biti prizadet zaradi nečesa (nekaj vas zadeva) Die ganze Stadt ist von der Epidemie getroffen. Epidemija je prizadela celotno mesto.
bitten um Akkusativ prositi za uslugo (npr. uslugo, ne pa vprašanja) Wir bitten um Verständnis! Prosimo vas za razumevanje.
sich bemühen um Akkusativ poskušati doseči kaj / prizadevati si Ich bemühe mich um eine Beförderung. Poskušam (trudim se) napredovati.
sich beschweren über Akkusativ pritoževati se zaradi česa Der Nachbar beschweret sich über den Lärm. sosed se pritožuje zaradi hrupa
sich beschäftigen mit Dativ ukvarjati se z (delati na nekem področju/industriji) Ich beschäftige mich mit (dem) Autoverkauf. Prodajam avtomobile. (dobesedno: ukvarjam se s prodajo avtomobilov.)
sich beteiligen an Dativ sodelovati v Wir haben uns an dem Protest beteiligt. Udeležili smo se protesta.
sich bewerben um Akkusativ zaprositi za Ich bewerbe mich um einen neuen Job. Prijavljam se na novo delovno mesto.
sich beziehen auf Akkusativ nanašati se na / skrbeti Die Ermäßigung bezieht sich nur auf die Kleidung aus dem Schlussverkauf. Popust velja le za oblačila iz razprodaje izven sezone.
(jdn) beneiden um Akkusativ zavidati (komu) kaj Hanna beneidet Anna um ihre neuen Schuhe. Hanna je ljubosumna na Anniejine nove čevlje. (ali Hanna zavida Annie njene nove čevlje.)
denken an Akkusativ razmišljati o/o Die Eltern denken oft an ihre Tochter. Starša pogosto razmišljata o svoji hčerki.
diskutieren über Akkusativ razpravljati o čem/čem Wir diskutieren über Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma. Pogovarjamo se o razvojnih priložnostih v podjetju.
sich bei (jdm) für (etw) entschuldigen bei+Dativ, für+Akkusativ opravičiti se (komu) za (kaj) Ich möchte mich bei dir für mein gestriges Verhalten entschuldigen. Rad bi se vam opravičil za svoje včerajšnje obnašanje.
sich entscheiden für Akkusativ da se odločite za Ich habe mich für einen Urlaub in Spanien entschieden. Odločil sem se, da bom počitnice preživel v Španiji.
sich entschließen zu Dativ da se odločite za Ich habe mich zu einem Umzug nach Berlin entschlossen. Odločil sem se, da se preselim v Berlin.
sich erholen von Dativ prekiniti kaj, da se sprostite Ich muss mich von der Arbeit erholen. Moram si vzeti odmor od dela.
sich erinnern an Akkusativ spomniti / opomniti Erinnerst du dich an die Geburtstagsfeier von Marko? Se spomnite Markove rojstnodnevne zabave?
sich erkundigen nach Dativ poizvedovanje o Ich möchte mich nach dem aktuellen Status meiner Bestellung erkundigen. Rad bi izvedel, kakšen je status mojega naročila.
Einfluss haben auf Akkusativ vplivati na kaj Ich habe keinen Einfluss auf die Entscheidung. Na odločitev nimam nobenega vpliva.
einverstanden sein mit Dativ strinjati se s kom/čim Ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden. Ne strinjam se z vašim mnenjem.
ein|laden in/zu Dativ povabiti k/za Ich lade euch in meine Wohnung ein. / Eine Freundin hat mich zu Tee eingeladen. Vabim vas v svoje stanovanje. / Prijateljica me je povabila na čaj.
erfahren von Dativ izvedeti kaj o čem / naučiti se kaj o čem Ich habe gerade von den letzten Änderungen erfahren. Pravkar sem se naučil / izvedel za najnovejše spremembe.
erkennen an Dativ prepoznati po čem Ich habe ihn an der Stimme erkannt. Prepoznal sem ga po glasu.
erkranken an Dativ da bi dobili nekaj bolezni Mein Opa ist an Krebs erkranken. Moj dedek je zbolel za rakom.
erzählen über/von über+Akkusativ, von+Dativ govoriti o (ali pripovedovati o) Erzähl mir über deinen Urlaub. / Erzähl mir von deinem Urlaub. Povejte mi o svojih počitnicah.
fragen nach Dativ vprašati o Kannst du auch nach Verfügbarkeit online fragen? Ali se lahko pozanimate tudi o spletni razpoložljivosti?
sich freuen auf Akkusativ se veselijo Ich freue mich auf den Besuch von meinen Freunden. Veselim se obiska prijateljev.
sich freuen über Akkusativ biti srečen s čim (ali zaradi česa) Ich freue mich über das Geschenk. Z darilom sem zadovoljen.
führen zu Dativ pripeljati do česa Das wird zu vielen Problemen führen. To bo povzročilo številne težave.
sich fürchten vor Dativ bati se česa Lisa fürchtet sich vor Spinnen. Lisa se boji pajkov.
gehen um Akkusativ biti o čem (določiti predmet česa) Es geht um den Umweltschutz. Gre za varstvo okolja.
gehören zu Dativ pripadati Das Haus gehört zu unserer Familie. Hiša je v lasti naše družine.
geraten in Akkusativ priti v kaj (npr. v težave, začeti drseti) / vstopiti v stanje česa (npr. panike) Es ist wichtig, dass Sie nicht in Panik geraten. Pomembno je, da ne zapadete v paniko.
sich gewöhnen an Akkusativ se navaditi na Ich kann mich an die niedrige Temperatur nicht gewöhnen. Ne morem se navaditi na nizko temperaturo.
glauben an Akkusativ verjeti v Niemand glaubt an meine Idee. Nihče ne verjame v mojo idejo.
gratulieren zu Dativ čestitati za kaj Wir gratulieren dir zu dem Studiumabschluss. Čestitamo vam za diplomo.
greifen nach/zu Dativ segati po nečem Die Oma greift nach ihrer Brille. Babica seže po očalih.
grenzen an Akkusativ na mejo z Polen grenzt an Deutschland. Poljska meji na Nemčijo.
halten für Akkusativ ugotoviti, da je kaj/kaj Ich halte ihn für einen guten Ingenieur. Menim, da je dober inženir.
halten von Dativ ugotoviti, da je nekdo/kaj za / razmišljati o nečem o nekom/čem Was hältst du von seinem Plan? Kaj menite o njegovem načrtu?
sich handeln um Akkusativ biti o čem (določiti predmet česa) Bei N-Deklination handelt es sich um eine spezielle Gruppe von Nomen. N-dekliniranje se nanaša na posebno skupino glagolov in njihovo sklanjanje. sich handeln um je precej uraden in prefinjen, zato se pogosteje uporablja gehen um
helfen bei Dativ za pomoč pri Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? Mi lahko pomagate pri domači nalogi? V uporabi je tudi druga različica: helfen mit (pomagati pri uporabi orodja/opreme)
hin|weisen auf Akkusativ opozoriti na kaj Ich möchte darauf hinweisen, dass ... Rad bi poudaril, da ...
hoffen auf Akkusativ upati na Ich hoffe auf eine schnelle Einigung. Upam na hiter dogovor.
hören von Dativ slišati koga Hast du etwas von Julia gehört? Ali ste kaj slišali od Julije?
sich informieren über Akkusativ poizvedovati o čem/čem Ich möchte mich über die Unterkunft informieren. Rad bi se pozanimal o nastanitvi.
sich interessieren für Akkusativ zanimati se za kaj/kaj Thomas interessiert sich für Marketing. Thomasa zanima trženje.
kommen zu Dativ pripeljati do česa / zgoditi se Auf dieser Kreuzung kommt es oft zu Autounfällen. Na tem križišču se pogosto zgodijo prometne nesreče.
sich konzentrieren auf Akkusativ se osredotočiti na Wir konzentrieren uns jetzt auf die wichtigsten Probleme. Osredotočimo se na najpomembnejše težave.
kämpfen um Akkusativ se boriti za Wir kämpfen um das Überleben. Borimo se za preživetje.
sich kümmern um Akkusativ poskrbeti za Ich muss mich persönlich um diese Angelegenheit kümmern. Za to zadevo moram poskrbeti osebno.
lachen über Akkusativ se smejati Wir lachen noch über deinen Witz. Še vedno se smejimo vaši šali.
leiden unter/an Dativ (unter) trpeti zaradi ali zaradi [duševno]; (an) trpeti [fizično], biti bolan Er leidet unter Depression. / Ich leide an einer seltenen Krankheit. Trpi za depresijo. / trpim za redko boleznijo (ali imam redko bolezen).
leihen von Dativ izposoditi si kaj od koga Ich habe ein Buch von Isabell geliehen. Od Isabell sem si izposodil knjigo. Primerjati ga je treba z naslednjim glagolom: jdm etwas +Akkusativ borgen (izposoditi si sb sth)
liegen an Dativ odvisni od Das liegt an dir. Odvisno od vas
nach|denken über Akkusativ razmišljati o čem / razmišljati o čem Ich denke über die Auswirkungen der Entscheidung der Regierung nach. Zanima me, kakšne posledice ima odločitev vlade.
passen zu Dativ ujemati se z nečim / prilegati se čemu Die Schuhe passen sehr gut zu diesem Kleid. Ti čevlji se dobro ujemajo s to obleko.
protestieren gegen Akkusativ protestirati proti čemu/čemukoli In meiner Stadt protestiert man gegen die Eröffnung einer Fabrik. Ljudje protestirajo proti odprtju tovarne v mojem mestu.
rechnen mit Dativ upoštevati; upoštevati kaj Er hat mit den Konsequenzen nicht gerechnet. Posledic ni upošteval.
reden über Akkusativ govoriti/govoriti o Lass uns über deine Beziehung reden. Pogovorimo se o vajinem razmerju.
riechen nach Dativ dišati po nečem Die Soße riecht nach Knoblauch. Omaka diši po česnu.
sagen zu Dativ povedati kaj o neki temi / povedati, kaj si o tem misliš Was sagst du zu einem Abendessen im Restaurant? Kaj rečete ob večerji v restavraciji?
sich sehnen nach Dativ pogrešati koga/kaj Der Sohn sehnt sich nach seinen Eltern. Sin pogreša starše.
schicken an Akkusativ za pošiljanje v Kannst du bitte an mich eine Nachricht so schnell wie möglich schicken? Ali mi lahko čim prej pošljete sporočilo?
schmecken nach Dativ imeti okus po nečem Das schmeckt nach Kokos. Ima okus po kokosu.
schreiben an/über Akkusativ pisati za/o Ich schreibe eine E-Mail an den Professor. / Der Journalist schreibt über das Schulsystem in Deutschland. Profesorju pišem elektronsko pošto. / Novinar piše o šolskem sistemu v Nemčiji.
sich sorgen um Akkusativ poskrbeti za Ich sorge mich um meine Oma. Skrbim za svojo babico.
sorgen für Akkusativ poskrbeti za Sorgen Sie bitte für (die) Sauberkeit in der Wohnung. Poskrbite za čistočo apartmaja. (Prosimo, poskrbite za čistočo v apartmaju.)
sprechen mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ govoriti/govoriti z/o Ich spreche mit meiner Mutter. / Ich spreche über den Film von gestern. Pogovarjam se z mamo. / Govorim o včerajšnjem filmu.
(sich) schützen vor Dativ za zaščito pred Schützen Sie sich vor der Kälte. Zaščitite se pred mrazom.
stammen aus Dativ izhajati iz / izvirati iz Das Wort "Chance" stammt aus dem Französischen. Beseda "priložnost" izvira iz francoščine.
stimmen für Akkusativ glasovati za Ich stimme für den Kandidaten aus meiner Region. Volim (ali volim) kandidata iz svoje regije.
sterben an Dativ umreti zaradi Meine Oma ist an Krebs gestorben. Moja babica je umrla za rakom.
stolz sein auf Akkusativ biti ponosen na kaj/kaj Die Eltern sind stolz auf ihren Sohn. Starša sta ponosna na svojega sina.
streben nach Dativ si prizadevati za Ich strebe nach einer Verbesserung meines Lebensstandard. Trudim se izboljšati svoj življenjski standard.
suchen nach Dativ iskati kaj/kaj Ich suche nach einer Wohnung. Iščem stanovanje. Druge različice: etwas +Akkusativ suchen 👉 ich suche eine Wohnung; auf der Suche nach etwas+Dativ sein 👉 ich bin auf der Suche nach einer Wohnung
(sich) streiten über Akkusativ prepirati se o čem Wir streiten uns über das Vermögen. Prepiramo se o bogastvu.
teil|nehmen an Dativ sodelovati v Ich habe letzte Woche an einer Konferenz teilgenommen. Prejšnji teden sem se udeležil konference.
telefonieren mit Dativ se pogovarjate po telefonu z Julia telefoniert jeden Sonntag mit ihrer Mutter. Julia se vsako nedeljo po telefonu pogovarja z mamo.
sich treffen mit/zu Dativ se srečati z/za Ich treffe mich heute mit meiner Freundin. / Wir treffen uns zu einem Bier. Danes imam srečanje s svojim dekletom. / Srečamo se na pivu.
träumen von Dativ sanjati o Sören träumt von einem Sportwagen. Sören sanja o športnem avtomobilu.
sich unterhalten mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ govoriti/govoriti z/o Klaus unterhält sich mit einem Kollegen. / Vielleicht unterhalten wir uns deinen letzten Urlaub? Klaus se pogovarja s sodelavcem iz službe. / Zakaj se ne bi pogovorila o tvojih zadnjih počitnicah?
sich verabreden mit Dativ dogovoriti se s kom / dogovoriti se s kom / dogovoriti se s kom, da Ich habe mich mit meinen Freunden in einer Bar verabredet. Dogovoril sem se s prijatelji v baru.
sich verabschieden von Dativ se poslovite od Janine verabschiedet sich mit ihrer Familie. Janine se poslovi od svoje družine.
vergleichen mit Dativ za primerjavo z Ich vergleiche meine Lösung mit deiner. Primerjam svojo rešitev z vašo.
verfügen über Akkusativ imeti kaj na razpolago Die Autovermietung verfügt über viele Modelle. Podjetje za najem avtomobilov ima veliko modelov.
verlangen von Dativ zahtevati kaj od koga/česa Die Firma verlangt von den Mitarbeitern eine entsprechende Kleidung im Büro. Podjetje od zaposlenih zahteva primerno oblačenje.
sich verlassen auf Akkusativ zanašati se na koga/kaj Du kannst dich auf mich verlassen. Lahko se zanesete name.
sich verlieben in Akkusativ se zaljubiti v Hans hat sich in eine Kollegin verliebt. Hans se je zaljubil v sodelavko.
verstehen von Dativ razumeti kaj Verstehst du etwas von diesem Thema? Ali veste kaj o tej temi? / Ali razumete to temo?
sich vertragen mit Dativ se dobro razumeti z Unser Hund verträgt sich gut mit unserer Katze. Naš pes se dobro razume z našo mačko.
verzichten auf Akkusativ opustiti kaj (npr. opustiti uživanje mesa) / to forgo Wir verzichten in diesem Jahr auf Urlaub. Letos se odpovedujemo počitnicam.
sich vor|bereiten auf Akkusativ pripraviti se na/za Ich bereite mich für den Flug morgen vor. Pripravljam se na jutrišnji polet.
vorbei|gehen an Dativ hoditi mimo česa/česa Ich bin heute an dem Zoo vorbeigegangen. Danes sem se sprehajal ob živalskem vrtu.
vorbei|kommen an Dativ spustiti se mimo/v/prehoditi kaj (npr. oviro) Kommst du heute nachmittags bei mir vorbei? Ali me boš popoldne obiskal?
warnen vor Dativ da bi posvarili pred Polizei warnt vor Taschendieben. Policija svari pred žeparji.
warten auf Akkusativ čakati na Ich warte auf den Bus. Čakam na avtobus.
sich wenden an Akkusativ obrniti se na koga (za kaj) Bitte wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Obrnite se neposredno na proizvajalca.
werden zu Dativ postati kaj / spremeniti se v kaj Er wird zu einem Monster. Spreminja se v pošast.
Wert legen auf Akkusativ pripisovati pomembnost nečemu Meine Frau legt viel Wert auf gesunde Ernährung. Moja žena pripisuje velik pomen zdravi prehrani.
sich wündern über Akkusativ čuditi se / biti presenečen nad čim Ich wündere mich über die Entscheidung der Regierung. Presenečen sem nad odločitvijo vlade.
zweifeln an Dativ dvomiti o čem Ich zweifle an Richtigkeit dieser Lösung. Dvomim o pravilnosti rešitve.
zwingen zu Dativ prisiliti koga k nečemu Die Firma ist zu einem Stellenabbau gezwungen. Podjetje je prisiljeno v zmanjšanje števila delovnih mest.
ändern an Dativ spremeniti nekaj v nečem etwas an der Einrichtung ändern spremeniti nekaj v dekorju/opremi
übersetzen auf/in Akkusativ prevesti v Ich habe das Schreiben auf Englisch (oder ins Englische) übersetzt. Pismo sem prevedel v angleščino.
überzeugen von/zu Dativ biti prepričan o nečem / prepričati koga v kaj Ich bin von seiner Schuld überzeugt. / Er hat mich zur Zusammenarbeit überzeugt. Prepričan sem o njegovi krivdi. / Prepričal me je, naj sodelujem.