Prechodné a neprechodné slovesá

Transitive und intransitive Verben

Prechodné slovesá sú tie, ktoré sa môžu vzťahovať na akuzatívny objekt (Akkusativobjekt) a odpovedajú na otázku Wen/Was? (koho/čo?). Možno ich použiť na stavbu vety s pasívnym hlasom. Na druhej strane intranzitívne slovesá sú také, ktoré sa nemôžu vzťahovať na objekt v akuzatíve akkusativu a nemôžu tvoriť pasívny hlas.

Aplikácie

Prechodné slovesá
 • Preklad
 • (Pasívum: Jedol som polievku.)
 • Vysvetlenie
 • Čo jem? 👉 polievku; sloveso essen sa vzťahuje na predmet v akkusatívnom páde, veta v pasívnom zámene možná
 • Prechodné slovesá nemusia mať vždy predmet, napr. Ich esse viel. (Passiv: Von mir wird viel gegessen.)
 • Preklad
 • Tobias upratoval svoj byt. (Pasívum: Byt upratoval Tobias.)
Intranzitívne slovesá
 • Preklad
 • Som chorý. (Pasívne: nie je možné)
 • Preklad
 • Idem/jazdím do Berlína. (Pasívna veta nie je možná)

Výnimky a osobitné prípady

Slovesá, ktoré môžu byť prechodné aj neprechodné

Niektoré slovesá môžu byť v závislosti od významu prechodné alebo neprechodné. Najčastejšie, keď sloveso má predmet, je prechodné. Ak objekt neexistuje, sloveso je zvyčajne intranzitívne.

 • Preklad
 • Môj otec sa chystá do Berlína.
 • Vysvetlenie
 • fahren vo význame "riadiť" (pohyb zahŕňajúci zmenu miesta); prechodník slovesa (predmet 👉 mein Vater, bez predmetu); veta v pasívnom zámene sa nedá stavať
 • Preklad
 • Otec ma vezie do Berlína.
 • Vysvetlenie
 • fahren vo význame dať niekoho odviezť; prechodné sloveso (predmet 👉 mein Vater, predmet 👉 mich); možno postaviť vetu v pasívnom zámene (Ich werde von meinem Vater nach Berlin gefahren.)
 • Preklad
 • Zavesila som obrázok na stenu.
 • Vysvetlenie
 • hängen (hängte gehängt) vo význame "visieť" (pohyb); prechodné sloveso (predmet 👉 ich, predmet 👉 ein Bild) a pravidelná konjugácia; možno postaviť vetu v pasívnom hlase (Ein Bild ist von mir an die Wand gehängt.)
 • Preklad
 • Na stene visel obraz.
 • Vysvetlenie
 • hängen (hing gehangen) vo význame "visieť / byť zavesený" (nehybný, už visiaci); prechodník slovesa (predmet 👉 ein Bild, bez predmetu) a nepravidelná konjugácia; veta v pasívnom hlase sa nedá stavať