Neurčité zámeno

Indefinitivpronomen

Neurčité zámeno používame, keď sa na niečo odvolávame všeobecne (nešpecificky), napr. každý, každý, niekto, niečo.

Aplikácie

etwas

Význam: niečo.

Skloňovanie: zámeno etwas sa neskloňuje; skloňuje sa len podstatné meno (ak je prítomné).

etwas v závislosti od kontextu môže znamenať aj: trochu / trochu / trochu, napr. etwas Geld (trochu peňazí); etwas Geduld (trochu trpezlivosti).

Použitím predložky irgend- môžeme zdôrazniť všeobecnosť/neurčitosť zámena etwas 👉 irgendetwas (čokoľvek).

Zámeno etwas opisuje nejakú neurčitú vec
 • Preklad
 • Chcete niečo povedať?
etwas pred podstatným menom odvodeným od prídavného mena

Ak etwas priamo stojí pred podstatným menom odvodeným od prídavného mena, potom je toto podstatné meno vždy stredného rodu a jednotného čísla.

 • Preklad
 • Chcem kúpiť niečo špeciálne pre svoju manželku.
 • Vysvetlenie
 • etwas Besonderes 👉 podstatné meno bolo odvodené od prídavného mena (besonder - zvláštny), + prípona -s/-es, aby sa vysvetlil stredný rod, jednotné číslo.
nichts

Význam: nič.

Skloňovanie: zámeno nichts sa neskloňuje. Ak je prítomné, skloňuje sa len podstatné meno.

Nichts možno použiť aj ako podstatné meno: 1. Das Nichts - ničota (bez množného čísla), 2. aus dem Nichts - z ničoho.

Zámeno nichts opisuje neprítomnosť niečoho
 • Preklad
 • Ničomu som nerozumel.
 • Preklad
 • Nemám k tomu čo povedať.
nichts pred podstatným menom odvodeným od prídavného mena

Ak nichts priamo stojí pred podstatným menom odvodeným od prídavného mena, potom je toto podstatné meno vždy stredného rodu a jednotného čísla.

 • Preklad
 • Nič nové sme sa nedozvedeli.
 • Vysvetlenie
 • nichts Neues 👉 podstatné meno bolo odvodené od prídavného mena (neu - nový), + prípona -s/-es, aby sa zohľadnil rod podstatného mena a tvar jednotného čísla
človek

Význam: neosobný predmet (napr. man sagt - človek hovorí).

Skloňovanie: slovesá použité so zámenom človek sú vždy v tretej osobe jednotného čísla.

 • Preklad
 • Jeden hovorí, že šport je zdravý.
 • Vysvetlenie
 • V tomto kontexte má neurčité zámeno človek nasledujúci význam: hovorí sa (alebo sa hovorí).
 • Preklad
 • Je tu povolené parkovanie?
 • Preklad
 • Ľudia majú v zime depresie.
 • Vysvetlenie
 • človek v akuzatíve (akuzatív) má nasledujúci tvar: einen
 • Preklad
 • Je ťažké nejesť sladkosti.
 • Vysvetlenie
 • človek v datíve (Dativ) má tvar einem
Singular
Nominativ man
Genitiv -
Dativ einem
Akkusativ einen
manch

Význam: opisuje jednu alebo viac osôb/veci daného druhu (niektoré/určité).

Prechyľovanie: Ako prídavné mená s neurčitým členom.

 • Preklad
 • Niektorí ľudia ovládajú dva cudzie jazyky.
 • Vysvetlenie
 • Zámeno manche ako člen
 • Preklad
 • Pre niektorých je ťažké porozumieť dvom cudzím jazykom.
 • Vysvetlenie
 • Zámeno manche nahrádza podstatné meno
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ mancher manche manches manche
Genitiv manches mancher manches mancher
Dativ manchem mancher manchem manchen
Akkusativ manchen manche manches manche
jemand / niemand

Význam: niekto (jemand) / nikto (niemand).

Skloňovanie: používa sa len v jednotnom čísle a skloňuje sa podľa pádu.

 • Preklad
 • Nikto mi neverí.
 • Preklad
 • Na večierok príde s niekým.
 • Vysvetlenie
 • zu [+Dativ] + die Party 👉 zur (zu + der) Party
Singular - jemand Singular - niemand
Nominativ jemand niemand
Genitiv jemands / jemandes niemands / niemandes
Dativ jemandem / jemand niemandem / niemand
Akkusativ jemanden / jemand niemanden / niemand

V datíve (Dativ) a akuzatíve (Akkusativ) sa zámená jemand a niemand môžu skloňovať alebo nie. Obe formy sú platné.

Použitím predpony irgend- môžeme zdôrazniť všeobecnosť zámena jemand 👉 irgendjemand (ktokoľvek).

všetky

Význam: všetky. Skloňovanie: pre pády a rody, a keď stojí pred určitým členom, zámeno všetci sa neskloňuje.

 • Preklad
 • Každý chce jesť pizzu.
 • Vysvetlenie
 • alle nahrádza podstatné meno
 • Preklad
 • Nie všetci ľudia ovládajú dva cudzie jazyky.
 • Vysvetlenie
 • alle ako článok
 • Preklad
 • Je u vás všetko v poriadku?
 • Preklad
 • všetky tieto roky
 • Vysvetlenie
 • Zámeno všetci zostáva pred určitým členom vždy nezmenené
 • Preklad
 • Prajem vám všetko najlepšie.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ aller alle alles alle
Genitiv alles aller alles aller
Dativ allem aller allem allen
Akkusativ allen alle alles alle
einig-

Význam: niekoľko / niektoré.

Skloňovanie: pre pád a rod.

 • Preklad
 • Vlak príde o pár minút.
 • Vysvetlenie
 • einig ako článok
 • Preklad
 • Musím povedať niekoľko vecí.
 • Vysvetlenie
 • einig nahrádza podstatné meno (čo v tomto kontexte znamená: einige Sachen/Anmerkungen zu sagen - niektoré veci/poznámky, ktoré treba povedať)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ einiger einige einiges einige
Genitiv einigen einiger einigen einiger
Dativ einigem einiger einigem einigen
Akkusativ einigen einige einiges einige

V jednotnom čísle zámeno einig označuje nepočítateľné podstatné meno (s významom: nejaký / trochu), napr. Ich rauche seit einiger Zeit. (Už nejaký čas fajčím.) a v množnom čísle označuje počítateľné podstatné meno, napr. einige Bücher (niekoľko kníh)

mehrere-

Význam: veľa / niekoľko. Skloňovanie: pre pád, používa sa len v množnom čísle.

 • Preklad
 • Viac ľudí chce jesť pizzu.
 • Vysvetlenie
 • mehrere nahrádza podstatné meno
 • Preklad
 • Spoločnosť predáva viacero produktov.
 • Vysvetlenie
 • mehrere ako článok
Plural
Nominativ mehrere
Genitiv mehrerer
Dativ mehreren
Akkusativ mehrere
irgendein

Význam: akýkoľvek

Skloňovanie: môže sa použiť len v jednotnom čísle a skloňuje sa podľa pádov. Ak sa používa ako člen, skloňuje sa rovnako ako neurčitý člen a ak nahrádza podstatné meno, skloňuje sa rovnako ako neurčitý člen ein.

 • Preklad
 • Musím kúpiť nejaký darček pre mamu.
 • Vysvetlenie
 • irgendein ako článok
 • Preklad
 • Niekto sa musí o túto tému zaujímať.
 • Vysvetlenie
 • irgendein nahrádza podstatné meno (niekto, osoba)
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ irgendein [+er] irgendeine irgendein [+(e)s]
Genitiv irgendeines irgendeiner irgendeines
Dativ irgendeinem irgendeiner irgendeinem
Akkusativ irgendeinen irgendeine irgendein [+(e)s]

Tvar v zátvorkách [+ ...] sa používa vtedy, keď zámeno irgendein nahrádza podstatné meno, vtedy je niekedy potrebné pridať príslušnú príponu. Ostatné tvary sú rovnaké ako zámeno aj ako náhrada podstatného mena

irgendwelch-

Význam: akýkoľvek/niektorý. V jednotnom čísle sa vzťahuje na nejaké neurčité množstvo (alebo rozmer) a v množnom čísle sa vzťahuje na neurčitý počet ľudí/veci daného druhu.

Skloňovanie: ako neurčité zámeno welch.

 • Preklad
 • Potrebujeme odporúčanie na miesto dovolenky. Máte nejaké?
 • Vysvetlenie
 • irgendwelche nahrádza podstatné meno
 • die Empfehlung(en) - odporúčanie (odporúčania); počítateľné podstatné meno, množné číslo, vzťahuje sa na určitý počet odporúčaní
 • Preklad
 • Došiel mi chlieb. Máte nejaký?
 • Vysvetlenie
 • irgendwelche nahrádza podstatné meno
 • das Brot - chlieb; nepočítateľné podstatné meno, jednotné číslo, označuje určité množstvo chleba
 • Preklad
 • Máte nejaké otázky?
 • Vysvetlenie
 • irgendwelche ako článok
 • die Frage(n) - otázka (otázky); počítateľné podstatné meno, množné číslo, vzťahuje sa na určitý počet otázok
 • Preklad
 • Máte nejaké nepríjemné pocity?
 • Vysvetlenie
 • irgendwelches ako článok
 • das Unbehagen - nepohodlie (bez množného čísla); nepočítateľné podstatné meno, jednotné číslo, označuje určité množstvo nepohodlia
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ irgendwelcher irgendwelche irgendwelches irgendwelche
Genitiv irgendwelches irgendwelcher irgendwelches irgendwelcher
Dativ irgendwelchem irgendwelcher irgendwelchem irgendwelchen
Akkusativ irgendwelchen irgendwelche irgendwelches irgendwelche
jed-

Význam: každý.

Skloňovanie: pre pád a rod (bez množného čísla).

 • Preklad
 • Každý môže klásť otázky.
 • Vysvetlenie
 • jeder nahrádza podstatné meno (jeder Mensch)
 • Preklad
 • Každý si nájde niečo pre seba.
 • Vysvetlenie
 • jeden nahrádza podstatné meno (für jeden Mensch)
 • Preklad
 • Každý týždeň sú k dispozícii nové špeciálne ponuky.
 • Vysvetlenie
 • jede ako článok
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jeder jede jedes -
Genitiv jedes jeder jedes -
Dativ jedem jeder jedem -
Akkusativ jeden jede jedes -

V genitíve (Genitiv), keď zámeno jeder nahrádza podstatné meno, musíme pred ním uviesť slovo eines (alebo einer, v závislosti od rodu) a jeder skloňovať ako prídavné meno. Napr. Es ist Pflicht eines jeden, Steuer zu zahlen. - Povinnosťou každého je platiť dane, (Es ist Pflicht jedes, Steuer zu zahlen.)

jedermann

Význam: každý.

Skloňovanie: používa sa len na nahradenie podstatného mena v jednotnom čísle a skloňuje sa podľa pádov.

 • Preklad
 • Toto nie je pre každého.
 • Vysvetlenie
 • jedermanns nahrádza podstatné meno (napr. namiesto jedes Menschen - každý človek / jeder Person - každý človek)
 • Preklad
 • Každý je tu vítaný.
Singular
Nominativ jedermann
Genitiv jedermanns
Dativ jedermann
Akkusativ jedermann
ein-

Význam: a ... / jeden (zvyčajne sa vzťahuje na predtým uvedenú osobu alebo vec).

Skloňovanie: pre pády (bez množného čísla) a môže sa použiť len na nahradenie podstatného mena.

 • Preklad
 • Otázka: Máte psa? Odpoveď: Áno, mám psa.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ einer eine eins welche
Genitiv eines einer eines welcher
Dativ einem einer einem welchen
Akkusativ einen eine eins welche

Pri nepočítateľných podstatných menách v jednotnom čísle by sa namiesto zámena welch- malo použiť zámeno ein-, napr. Ich brauche mehr Mehl. Hast du welches? (Potrebujem viac múky. Máš nejakú? (Hast du eines?)

Zámeno ein- sa používa aj na vyjadrenie "jedného (z)", napr. Das ist einer der berühmtesten Regisseure. (der Regisseur 👉 einer + Genitiv) alebo Das ist einer von den berühmtesten Regisseure. (der Regisseur 👉 einer + von + Dativ)

kein

Význam: žiadny. Skloňovanie: pre pád a rod.

 • Preklad
 • Nie sú žiadne novinky.
 • Vysvetlenie
 • kein ako článok
 • Preklad
 • Žiadny z týchto svetrov sa mi nepáči. (Doslova: Žiadny z týchto svetrov sa mi nepáči.)
 • Vysvetlenie
 • keiner nahrádza podstatné meno (bez svetra)
 • Preklad
 • To nikto nevie.
 • Vysvetlenie
 • keiner nahrádza podstatné meno (bez osoby)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ keiner keine keins keine
Genitiv keines keiner keines keiner
Dativ keinem keiner keinem keinen
Akkusativ keinen keine keins keine
welch-

Význam: niektoré (zvyčajne sa vzťahuje na predtým uvedené veci).

Skloňovanie: pre pád a rod.

 • Preklad
 • Potrebujem nejaké drobné. Máte nejaké?
 • Vysvetlenie
 • keine nahrádza podstatné meno (das Kleingeld - vreckové, bez množného čísla)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ welcher welche welches welche
Genitiv welches welcher welches welcher
Dativ welchem welcher welchem welchen
Akkusativ welchen welche welches welche