Subjunktív II

Konjunktiv II

Konjunktiv II sa používa predovšetkým na vyjadrenie želaní a predpokladov. Okrem toho má aj nasledujúce prípady použitia:

 • Vyjadrenie nereálnych želaní (napr. niečo sa už stalo a nedá sa to zmeniť, ale my si želáme, aby to bolo inak)
 • Vyjadrenie potenciálne splniteľných želaní (napr. chceli by sme mať letný dom pri mori)
 • Tvorba podmienkových viet (ak / ak ... potom ...)
 • Formulovanie zdvorilých požiadaviek
 • Stavba viet v nepriamej reči (napr. niekto povedal, že [údajne] ...), keď sa tvar podmetu I Konjunktiv I stretáva s tvarom ukazovacieho spôsobu (Indikatív).

Príklady viet s použitím Konjunktiv II

 • Preklad
 • Želám si, aby bolo lepšie počasie. (ale v súčasnosti je to zlé)
 • Vysvetlenie
 • Vyjadrenie želania pomocou Konjunktiv II
 • Preklad
 • Keby bolo lepšie počasie, išla by som do parku. (ale teraz je zlé počasie a ja zostávam doma)
 • Vysvetlenie
 • Podmienkové vety s použitím Konjunktiv II
 • Preklad
 • Bankári: "Vydelávame veľa peňazí." 👉 Bankári povedali, že (údajne) zarábajú veľa peňazí.
 • Vysvetlenie
 • Použitie nepriamej reči, keď ide o podmet II Konjunktiv II. Tvar slovesa verdienen v Konjunktiv I (sie verdienten) koliduje s tvarom minulého času Präteritum (sie verdienten). Aby sa teda predišlo dvojznačnosti, musí sa použiť tvar Konjunktiv II.
 • Preklad
 • Mohli by ste, prosím, zdvihnúť pero (z podlahy)?
 • Vysvetlenie
 • Zdvorilé žiadosti s Konjunktiv II

Konštrukcia a aplikácie

Použitie Konjunktiv II na opis súčasnosti

Forma I 👉 würde + Infinitv

Forma II 👉 Präteritum + (Umlaut) + -e + Personalendung

V prítomnom čase používame jeden z týchto dvoch tvarov: <(infinitív), napr. du würdest gehen, alebo slovesný kmeň v čase Präteritum + -e + prípona (Personalendung) pre príslušnú osobu. Napr. pri slovese gehen (ging - gegangen) by to bolo (du + ging + -e + -st 👉 du gingest).

V praxi sa takmer vždy používa prvý tvar (würde + Infinitv). Výnimkou sú haben, sein, werden, modálne slovesá a niekoľko ďalších nepravidelných slovies (vrátane brauchen, denken, finden, geben, gehen, kommen, tun, wissen). Dôvodom je konflikt druhého tvaru konjunktivu I a tvaru Präteritum, napr. ich machte (robil som) a ich machte (robil by som), preto sa vtedy používa tvar würde machen.

 • Preklad
 • Keby nepršalo, išiel by som do parku.
 • Vysvetlenie
 • Vzhľadom na to, že druhý tvar Kojnunktiv II pre sloveso regnen 👉 regnete koliduje s jeho tvarom v Präteritum času (regnen - regnete - geregnet), odporúča sa používať tvar würde + Infinitiv (würde regnen).
 • Preklad
 • Chcel by som mať športové auto.
 • Vysvetlenie
 • Pri slovese haben sa uprednostňuje tvar bez würde, teda Präteritum + prípona pre správnu osobu.
Používanie Konjunktiv II na opis minulosti

hätten/wären + Paritizip II

Na opis minulosti sa môže použiť len jeden tvar: hätten/wären + Paritizip II.

 • Preklad
 • Keby som videl predpoveď počasia, zostal by som doma. (ale išiel som do parku a zmokol som)
 • Vysvetlenie
 • Prvá časť vety sa vzťahuje na minulosť (ľutujem, že som si nepozrel predpoveď počasia) a druhá časť sa tiež vzťahuje na minulosť (ľutujem, že som nezostal doma).
 • Preklad
 • Keby som sa v škole poctivo učil nemčinu, mohol by som teraz pracovať v nemeckej firme.
 • Vysvetlenie
 • Prvá časť vety sa vzťahuje na minulosť (ľutujem, že som sa neučil nemčinu dôkladnejšie) a druhá časť sa vzťahuje na prítomnosť/budúcnosť.

Konjugácia slovies machen (robiť) a gehen (ísť) pre osoby v podmieňovacom spôsobe Konjunktiv II

Person machen gehen
ich hätte gemacht wäre gegangen
du hättest gemacht wärest gegangen
er/sie/es hätte gemacht wäre gegangen
wir hätten gemacht wären gegangen
ihr hättet gemacht wärt (wäret) gegangen
sie/Sie hätten gemacht wären gegangen

Výnimky a osobitné prípady

Slovesá používajúce tvar Präteritum
Slovesá haben, sein a werden
Person haben sein werden
ich hätte wäre würde
du hättest wärest würdest
er/sie/es hätte wäre würde
wir hätten wären würden
ihr hättet wärt (wäret) würdet
sie/Sie hätten wären würden
Modálne slovesá

Všetky slovesá okrem sollen a wollen dostávajú (Umlaut).

Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Ďalšie slovesá používajúce tvar Präteritum
Person brauchen denken finden geben gehen helfen kommen stehen tun wissen
ich bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
du bräuchtest dächtest fändest gäbest gingest hülfest kämest stündest/ständest tätest wüsstest
er/sie/es bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
wir bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten
ihr bräuchtet dächtet fändet gäbet ginget hülfet kämet stündet/ständet tätet wüsstet
sie/Sie bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten