Hlavné vety

Hauptsätze

Hlavné vety sú vety, ktoré sú nezávislé a obsahujú aspoň predmet a predikát (je možné aj viac častí vety), napr. Julia duscht. (Julia sa sprchuje).

V hlavných vetách je sloveso vždy na druhom mieste. Podmet je najčastejšie na prvom mieste, ale môže byť aj iná časť vety, napr. predmet alebo opis miesta/času.

Konštrukcia hlavných viet

Poradie slov

Jednotlivé časti vety v nemčine musia zaujímať správnu pozíciu vo vete. Vety sa najčastejšie skladajú zo subjektu, predikátu (slovesa) a objektu. Ak je vo vete viac častí, umiestňujeme ich na príslušné pozície podľa nižšie uvedeného zoznamu:

 • (1) Prvé miesto: najčastejšie predmet (Subjekt), niekedy iná časť vety, napr. predmet (Objekt) alebo opis miesta/času (Ort / Zeit).
 • (2) Druhé miesto: predikát alebo pomocné sloveso (Verb)
 • (3) Osobné zámeno (opisujúce priamy predmet Personalpronomen für das direkte Objekt)
 • (4) Osobné zámeno (opisujúce nepriamy predmet Personalpronomen für das indirekte Objekt)
 • (5) Predmet (ak nie je na prvom mieste)
 • (6) Nepriamy predmet (indirektes Objekt)
 • (7) Popis času (Zeit)
 • (8) Popis miesta (Ort)
 • (9) Priamy predmet (direktes Objekt)
 • (10) Predložka / príslovka (Predložka / príslovka)
 • (11) Infinitív (Infinitiv)
 • Preklad
 • Muž dáva žene dar.
 • Vysvetlenie
 • Jednoduchá hlavná veta pozostávajúca zo subjektu, predikátu a nepriameho a priameho predmetu.
 • Preklad
 • Muž dal žene darček.
 • Vysvetlenie
 • Táto veta je prakticky rovnaká ako prvá, ale v minulom čase (Perfekt). Časti vety: predmet, predikát (pomocné sloveso), nepriamy predmet, priamy predmet a infinitív.
 • Preklad
 • Muž dal včera žene v reštaurácii darček k narodeninám.
 • Vysvetlenie
 • V tejto vete môžete vidieť, že jednotlivé časti vety sa nachádzajú na mieste určenom podľa vyššie uvedeného zoznamu.
 • Preklad
 • Ten muž ho včera daroval žene v reštaurácii k narodeninám.
 • Vysvetlenie
 • Slovo dar (ein Geschenk) bolo nahradené osobným zámenom es 👉 Muž ho (dar) dal žene ...
 • Preklad
 • Ten muž jej ho dal včera v reštaurácii k narodeninám.
 • Vysvetlenie
 • Slovo dar (ein Geschenk) bolo nahradené osobným zámenom es a slovo žena (der Frau) osobným zámenom ihr 👉 Muž jej (žene) to (dar) dal ...
 • Všimnite si, že pri použití zámen sa poradie predmetov a zámen mení: namiesto (der Frau ein Geschenk) máme (es [=ein Geschenk] ihr [=der Frau])
 • Preklad
 • Muž dal žene včera v reštaurácii darček k narodeninám.
 • Vysvetlenie
 • V tejto vete je nepriamy predmet (der Frau) na prvom mieste namiesto predmetu.
 • Preklad
 • Muž dal včera žene v reštaurácii darček k narodeninám.
 • Vysvetlenie
 • V tejto vete je priamy predmet (ein Geschenk) na prvom mieste namiesto predmetu.
 • Preklad
 • Včera dal muž žene v reštaurácii darček k narodeninám.
 • Vysvetlenie
 • V tejto vete je opis času (gestern) na prvom mieste namiesto predmetu.
 • Preklad
 • Včera v reštaurácii dal muž žene darček k narodeninám.
 • Vysvetlenie
 • V tejto vete je na prvom mieste opis miesta (v reštaurácii Dem) namiesto predmetu.