Minulý čas

Perfekt

Najčastejšie používaný minulý čas, ktorý sa používa najmä v dialógoch, rozhovoroch a korešpondencii, najmä v ústnej forme. Používa sa aj v tlači a knihách, ale v tomto prípade sa veľmi často používa minulý čas Präteritum.

Príklady viet v Perfekt čase

 • Preklad
 • V sobotu som u seba doma usporiadala večierok.
 • Preklad
 • Dostali sme váš e-mail.
 • Preklad
 • Včera som išiel/šiel do Berlína.
 • Preklad
 • Pri nehode v južnom Nemecku zahynuli traja ľudia.
 • Preklad
 • Polícia našla vraha.

Stavba viet v Perfekte

Subjekt + haben/sein + Partizip II

Podmet (Subjekt) je osoba alebo vec vykonávajúca činnosť, za ním nasleduje jedno z konjugovaných pomocných slovies (haben/sein) a potom tvar Partizip II (pre pravidelné slovesá: Partizip II). Pri odlučiteľných slovesách sa predpona ge- umiestňuje medzi predponu odlučiteľného slovesa a sloveso, napr. ein|kaufen 👉 eingekauft (nakupovať).

 • Preklad
 • Dosiahli sme obrovský pokrok.
 • Vysvetlenie
 • wir + machen 👉 wir + haben + ge- + mach + -t 👉 wir haben gemacht
 • Preklad
 • Do Číny cestovala služobne.
 • Vysvetlenie
 • sie + reisen 👉 sie + sein + ge- + reis + -t 👉 sie ist gereist
Person haben + machen (Partizip II) sein + reisen (Partizip II)
ich habe gemacht bin gereist
du hast gemacht bist gereist
er/sie/es hat gemacht ist gereist
wir haben gemacht sind gereist
ihr habt gemacht seid gereist
sie/Sie haben gemacht sind gereist

Aplikácie Perfekt tenzie

Slovesá, ktoré používajú haben ako pomocné sloveso
Prechodné slovesá (t. j. slovesá s aktívnym a pasívnym hlasom), ktoré sa vyskytujú s predmetom v akuzatíve (Akkusativobjekt)
 • Preklad
 • Upratoval si izbu.
 • Vysvetlenie
 • das Zimmer 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Sein Zimmer ist [von ihm] geputzt worden. (Pasívum: Izba bola [ním] uprataná.)
 • Preklad
 • Priniesol som si bicykel do pivnice.
 • Vysvetlenie
 • das Fahrrad 👉 Akkusativobjekt; Passiv: (Pasívum: Bicykel bol prinesený do pivnice [mnou].)
Intranzitívne slovesá (tie, ktoré nemôžu tvoriť pasívnu vetu), ktoré neopisujú pohyb so zmenou miesta alebo stavu
 • Preklad
 • Začala (alebo začala).
 • Vysvetlenie
 • Túto vetu nemožno stavať v pasívnom zámene.
 • Preklad
 • Spali sme.
 • Vysvetlenie
 • Túto vetu nemožno stavať v pasívnom zámene.
Neosobné slovesá

Týka sa to najmä slovies opisujúcich zrážky.

 • Preklad
 • Pršalo.
 • Preklad
 • Bol nedostatok liekov. (Prípadne: chýbali lieky.)
Zvratné a obojstranné slovesá
 • Preklad
 • Stratil som sa.
 • Preklad
 • Mali sme sa radi.
Modálne slovesá
 • Preklad
 • Mal som / chcel som / nesmel som / musel som / mohol som / páčilo sa mi
Ostatné slovesá

Ostatné slovesá, ktoré nemusia patriť do žiadnej z vyššie uvedených kategórií (väčšina slovies v nemčine používa haben ako pomocné sloveso).

 • Preklad
 • Pomohla som svojej matke.
 • Vysvetlenie
 • meiner Mutter 👉 Dativobjekt
Slovesá, ktoré používajú sein ako pomocné sloveso
Intranzitívne slovesá (t. j. tie, ktoré nemajú pasívny hlas), pri ktorých dochádza k zmene miesta/pozície
 • Preklad
 • Vlak už odišiel.
 • Preklad
 • Dnes sme bežali cez les.
Intranzitívne slovesá, ktoré opisujú zmenu stavu
 • Preklad
 • Ochorel.
 • Preklad
 • Zaspali.
 • Preklad
 • Jazero je zamrznuté.
Slovesá bleiben, sein, werden
 • Preklad
 • Včera zostala doma.
 • Preklad
 • Bola to dobrá voľba.
 • Preklad
 • Dnes som sa stal otcom.
Niektoré slovesá odvodené od slovies pomocou pomocného slovesa sein

Mnohé intranzitívne slovesá, ktoré neopisujú pohyb so zmenou miesta alebo zmenu stavu, ale sú odvodené od slovies, ktoré používajú sein ako pomocné sloveso

 • Preklad
 • Riskoval.
 • Vysvetlenie
 • Sloveso ein|gehen (podniknúť) nezahŕňa pohyb alebo zmenu stavu, ale je odvodené od slovesa gehen, ktoré používa pomocné sloveso sein.
 • Preklad
 • Predpokladal som, že spoločnosť tento problém čoskoro vyrieši.
 • Vysvetlenie
 • Sloveso davon aus|gehen [.., dass] (predpokladať [že]) nezahŕňa pohyb alebo zmenu stavu, ale je odvodené od slovesa gehen, ktoré má pomocné sloveso sein.

Výnimky

 • Preklad
 • Mladá žena spáchala samovraždu.

Výnimky a osobitné prípady

Slovesá stehen, sitzen a liegen

Pri uvedených slovesách sa vo všeobecnosti používa pomocné sloveso haben, ale v týchto regiónoch: južné Nemecko (DE Süd), Rakúsko (AT) a Švajčiarsko (CH) sa namiesto neho používa pomocné sloveso sein.

 • Preklad
 • Sedela som v kresle.
 • Preklad
 • Ležal na posteli.
 • Preklad
 • Stolička stála (doslova stála) na zemi.
Sloveso tanzen

Pri slovese tanzen sa používa pomocné sloveso haben, pokiaľ zvyšok vety výslovne nezahŕňa zmenu miesta.

 • Preklad
 • Tancoval som breakdance.
 • Vysvetlenie
 • O tanci tu hovoríme skôr ako o záľube alebo povolaní, nie ako o činnosti so zmenou miesta.
 • Preklad
 • Tancovali sme do neskorej noci.
 • Vysvetlenie
 • Tanec tu označujeme ako činnosť bez zmeny miesta.
 • Preklad
 • Tancoval so svojou partnerkou na druhej strane miestnosti.
 • Vysvetlenie
 • Tanec v tomto prípade opisuje pohyb so zmenou miesta, napr. z jedného konca miestnosti na druhý.
Slovesá klettern, schwimmen, tauchen, joggen

Pri uvedených slovesách sa musí použiť pomocné sloveso sein, ak zvyšok vety opisuje zmenu miesta. V opačnom prípade sa môže použiť aj pomocné sloveso haben.

 • Preklad
 • Vystúpil na vrchol. 👉 Lezol tri hodiny.
 • Vysvetlenie
 • V prvej vete ide o zmenu miesta deja (na vrchol hory), preto treba použiť pomocné sloveso sein. Na druhej strane, v druhej vete sa môže použiť aj haben.
 • Preklad
 • Preplával som jazero. 👉 Plával som dve hodiny.
 • Vysvetlenie
 • V prvej vete sa dej týka zmeny miesta (cez jazero), preto treba použiť pomocné sloveso sein. Na druhej strane, v druhej vete sa môže použiť aj haben.
 • Preklad
 • Rozbehla sa po ulici. 👉 Rada behala.
 • Vysvetlenie
 • V prvej vete ide o zmenu miesta (na ulici), preto je potrebné použiť pomocné sloveso sein. Na druhej strane, v druhej vete sa môže použiť aj haben.
 • Preklad
 • Ponoril som sa na dno. 👉 Na dovolenke som sa potápal často/často.
 • Vysvetlenie
 • V prvej vete ide o zmenu miesta (na dno), preto treba použiť pomocné sloveso sein. Na druhej strane, v druhej vete sa môže použiť aj haben.
Slovesá zakončené na -iren nemajú predponu ge-
 • Preklad
 • Spoločnosť znížila cenu výrobku.
 • Preklad
 • Nerešpektovali svojich klientov.
Neoddeliteľné slovesá nemajú predponu ge-
 • Preklad
 • Nepochopil som vás.
 • Vysvetlenie
 • Predpona miss- je v tomto prípade neoddeliteľná.
 • Preklad
 • Objal svoju mamu.
 • Vysvetlenie
 • Predpona um- je neoddeliteľná.
 • Preklad
 • Zmluvu som podpísal.
 • Vysvetlenie
 • Predpona unter- je v tomto prípade neoddeliteľná.
Oddeliteľné slovesá

Pri odlučiteľných slovesách sa predpona ge- umiestňuje medzi odlučiteľnú predponu a sloveso, napr. ein|kaufen (nakupovať) 👉 ein + ge + kauf + t 👉 eingekauft

 • Preklad
 • Na večierok som pozval veľa ľudí.
 • Vysvetlenie
 • ein|laden - pozvať; nepravidelné a oddeliteľné sloveso