Przysłówki

Adverbien

Przysłówek to część mowy, która najczęściej opisuje czasownik np. szybko biegnie, chętnie pomaga, często podróżuje. Czasami może również opisywać przymiotnik lub inny przysłówek.

Odpowiada przede wszystkim na pytanie wie? (jak?), ale poza tym między innymi na pytania: wann? (kiedy?), wo? (gdzie?) i warum? (dlaczego?). Przysłówki nie odmieniają się. Jedyna możliwa zmiana przysłówka to jego stopniowanie np. schnell (szybko) - schneller (szybciej) - am schnellsten (najszybciej).

Przykłady

Przysłówek opisujący czasownik
 • Tłumaczenie
 • On szybko się uczy.
 • Wyjaśnienie
 • Jak się uczy? 👉 szybko
Przysłówek opisujący przymiotnik
 • Tłumaczenie
 • Jestem prawie zdrowy.
 • Wyjaśnienie
 • W jakim stopniu jestem zdrowy? 👉 prawie
 • Tłumaczenie
 • Ona jest zawsze miła/przyjacielska.
 • Wyjaśnienie
 • Kiedy ona jest miła? 👉 zawsze
Przysłówek opisujący inny przysłówek
 • Tłumaczenie
 • On bardzo dobrze gra w piłkę nożną.
 • Wyjaśnienie
 • Jak dobrze on gra w piłkę nożna? 👉 bardzo dobrze
 • Tłumaczenie
 • On naprawdę szybko jeździ samochodem.
 • Wyjaśnienie
 • Jak szybko on jeździ samochodem? 👉 naprawdę szybko

Budowa

Umiejscowienie przysłówka w zdaniu
Przysłówek na początku zdania

Jeśli przysłówek występuje na początku zdania to zdanie ma następujący szyk: Przysłówek + Orzeczenie + Podmiot + ...

 • Tłumaczenie
 • Niedługo musimy jechać na lotnisko.
Zdanie bez dopełnienia

Jeśli w zdaniu nie ma dopełnienia to przysłówek stoi za czasownikiem, a jeśli czasownik jest zwrotny to przysłówek stoi za zaimkiem zwrotnym.

 • Tłumaczenie
 • Jesienią często pada.
 • Tłumaczenie
 • Oni najczęściej spotykają się w restauracji.
Przysłówek odnoszący się do przymiotnika

Jeśli przysłówek odnosi się do przymiotnika wówczas stawiamy go bezpośrednio przed przymiotnikiem.

 • Tłumaczenie
 • Muzyka jest bardzo głośna.
Zdanie z dopełnieniem w bierniku (Akkusativobjekt)

Jeśli w zdaniu występuje dopełnienie w bierniku (Akkusativobjekt) to przysłówek stoi przed dopełnieniem.

 • Tłumaczenie
 • On pilnie potrzebuje pomocy lekarskiej.
 • Wyjaśnienie
 • ärztliche Hilfe (pomoc lekarska) - dopełnienie w bierniku (Akkusativobjekt)
Zdanie z dopełnieniem w celowniku (Dativobjekt)

Jeśli w zdaniu występuje dopełnienie w celowniku (Dativobjekt) to przysłówek stoi przed dopełnieniem.

 • Tłumaczenie
 • On często pomaga swojej mamie.
 • Wyjaśnienie
 • seiner Mutter (swojej matce) - dopełnienie w celowniku (Dativobjekt)
Zdanie z zaimkiem osobowy

Jeśli w zdaniu występuje zaimek osobowy (np. on, jej) to przysłówek stoi za zaimkiem osobowym.

 • Tłumaczenie
 • Thomas chętnie pomaga swojemu bratu. 👉 Thomas chętnie mu pomaga.
Stopniowanie przysłówków

Następujące reguły opisują w jaki sposób stopniujemy różne rodzaje przysłówków.

 • Przysłówki regularne stopniuje się poprzez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym, a w stopniu najwyższym przez dodanie słówka am przed przysłówkiem i końcówki -(e)sten
 • Przysłówki nieregularne nie stopniują się według określonych reguł, więc trzeba się ich po prostu nauczyć na pamięć.
 • Przysłówki jednosylabowe w których występuje samogłoska a, u, o w stopniu wyższym i najwyższym otrzymują przegłos (Umlaut): a 👉 ä, o 👉 ö, u 👉 ü np. warm - wärmer - am wärmsten
 • Przysłówki zakończone na -t np. kalt, schlecht otrzymują w stopniu najwyższym końcówkę -esten zamiast -sten (w przeciwnym razie byłoby je trudno wymówić) np. kalt - am kältesten (am kältsten), schlecht - am schlechesten (am schlechtsten).
Przykłady stopniowania przysłówków regularnych
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy tłumaczenie
schnell schneller am schnellsten szybko 👉 szybciej 👉 najszybciej
kalt kälter am kältesten zimno 👉 zimniej 👉 najzimniej
schön schöner am schnönsten ładnie 👉 ładniej 👉 najładniej
langsam langsamer am langsamsten wolno 👉 wolniej 👉 najwolniej
billing billinger am billigsten tanio 👉 taniej 👉 najtaniej
Przykłady stopniowania przysłówków nieregularnych
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy tłumaczenie
gut besser am besten dobrze 👉 lepiej 👉 najlepiej
gern lieber am liebsten chętnie 👉 chętniej 👉 najchętniej
sehr/viel mehr am meisten bardzo/dużo 👉 bardziej/więcej 👉 najbardziej/najwięcej
bald eher am ehesten wkrótce 👉 prędzej 👉 najprędzej
oft öfter/häufiger am häufigsten często 👉 częściej 👉 najczęściej
Tworzenie przysłówków

Przysłówki najczęściej tworzy się na podstawie rzeczowników i przymiotników, ale możliwe jest też tworzenie przysłówków na podstawie czasowników. Wówczas wykorzystuje się formę Partizip I.

Poprzez dodanie końcówki -weise do rzeczownika
 • Tłumaczenie
 • Częściowo się z Tobą zgadzam.
 • Wyjaśnienie
 • Czasami zamiast -weise dodajmy -sweise np. Zum Beispiel (na przykład) - beispielsweise (przykładowo).
Poprzez dodanie końcówki -erweise do przymiotnika
 • Tłumaczenie
 • Prawdopodobnie (lub być może) on jest policjantem.
Poprzez dodanie końcówki -s do rzeczownika
 • Tłumaczenie
 • Rano myję zęby.
Poprzez dodanie końcówki -d (Partizip I) do czasownika
 • Tłumaczenie
 • On stoi i je kanapkę. 👉 On je kanapkę stojąc.

Rodzaje i zastosowania przysłówków

Przysłówki miejsca

Odpowiadają one na pytania: gdzie / skąd / dokąd?

Wo? (gdzie?)
 • Tłumaczenie
 • na przodzie
 • Tłumaczenie
 • na tyle
 • Tłumaczenie
 • tutaj/tam
 • Tłumaczenie
 • tam
 • Tłumaczenie
 • na górze
 • Tłumaczenie
 • tutaj
 • Tłumaczenie
 • zewnątrz/po zewnętrznej stronie
 • Tłumaczenie
 • wewnątrz
Woher? (skąd?)
 • Tłumaczenie
 • z lewej (strony)
 • Tłumaczenie
 • z tyłu (lub od tyłu)
 • Tłumaczenie
 • z zewnątrz
 • Tłumaczenie
 • stamtąd
 • Tłumaczenie
 • z góry (lub od góry)
Wohin? (dokąd?)
 • Tłumaczenie
 • na przód
 • Tłumaczenie
 • tam
 • Wyjaśnienie
 • W sensie "do tam" jako odpowiedź na pytanie Wohin? (dokąd?) np. Dorthin müssen wir gehen! (Tam musimy iść!), ale nie np. Tam stoi samochód. (Da steht ein Auto.). W tym sensie "tam" odpowiada na pytanie wo? (gdzie?)
 • Tłumaczenie
 • w dół
 • Tłumaczenie
 • na dół
 • Tłumaczenie
 • na górę
 • Tłumaczenie
 • do tyłu
Przysłówki czasu

Odpowiadają one na pytania: kiedy /jak często / jak długo / od kiedy / do kiedy?

Wann? (kiedy?)
 • Tłumaczenie
 • wczoraj
 • Tłumaczenie
 • w poniedziałki
 • Tłumaczenie
 • teraz
Wie oft/Wie lange? (jak często/jak długo?)
 • Tłumaczenie
 • czasami
 • Tłumaczenie
 • często
 • Tłumaczenie
 • godzinami
 • Tłumaczenie
 • krótko
Ab wann/Bis wann? (Od kiedy?/Do kiedy?)
 • Tłumaczenie
 • od godziny ósmej
 • Tłumaczenie
 • od nowego roku
 • Tłumaczenie
 • do środy

ab tylko w odniesieniu do punktu w przyszłości np. ab nächster Woche (od następnego tygodnia)

Seit wann/Wie lange? (Od kiedy?/Do kiedy?)
 • Tłumaczenie
 • od wczoraj
 • Tłumaczenie
 • przez dwa tygodnie
 • Tłumaczenie
 • już od dawna
 • Tłumaczenie
 • od stycznia 2016
 • Tłumaczenie
 • jeszcze nigdy

seit tylko w odniesieniu do punktu w przeszłości np. seit zwei Jahren (od dwóch lat)

Przysłówki powodu

Odpowiadają one na pytania: dlaczego / pod jakim warunkiem?

Warum/Weshalb? (Dlaczego?), Wieso? (Dlaczego/Jak to?), Unter welcher Bedingung? (Pod jakim warunkiem?)
 • Tłumaczenie
 • dlatego
 • Tłumaczenie
 • przez to
 • Tłumaczenie
 • z tego powodu
 • Tłumaczenie
 • według tego
 • Tłumaczenie
 • zatem / wobec tego
Przysłówki sposobu, liczebności i częstotliwości

Odpowiadają na pytania: jak / jak bardzo / jak dużo?

Wie? (jak?)
 • Tłumaczenie
 • inaczej
 • Tłumaczenie
 • podobnie
 • Tłumaczenie
 • szybko
Wie sehr? (jak bardzo?)
 • Tłumaczenie
 • ledwo / ledwie / z trudem
 • Tłumaczenie
 • bardzo
 • Tłumaczenie
 • z umiarem / umiarkowanie
 • Tłumaczenie
 • tak samo dobrze/źle
Wie viel? (Jak dużo?)
 • Tłumaczenie
 • całkowicie
 • Tłumaczenie
 • tak samo dużo/mało
 • Tłumaczenie
 • w połowie
Przysłówki względne

Odnoszą się do czegoś wspomnianego w poprzednim zdaniu. Tworzymy je poprzez połączenie przedrostka wo- i przyimka np. für 👉 wofür.

Jeśli przyimek zaczyna się na a, o, u, ü to do przedrostka wo- dodajemy -r np. wo + -r + an 👉 woran lub wo + -r + über 👉 worüber. Znaczenie przysłówka względnego zależy od tego z jakim przyimkiem się łączy (np. an, mit, für, über) i do jakiego czasownika się odnosi.

..., wo
 • Tłumaczenie
 • To jest miejsce gdzie on parkuje
..., woran
 • Tłumaczenie
 • Teraz wiem nad czym wczoraj pracowałeś.
 • Wyjaśnienie
 • woran w tym zdaniu znaczy "nad czym", ponieważ czasownik arbeiten łączy się z przyimkiem an (pracować nad). W przypadku na przykład czasownika sich gewöhnen an, czyli "przyzwyczajać się do" wyrażenie ..., woran ich mich gewöhnt habe. znaczyłoby "..., do czego się przyzwyczaiłem."
..., wofür
 • Tłumaczenie
 • On zawsze mi pomaga, za co jestem wdzięczny.

Wyjątki i przypadki specjalne

Dodatkowa forma w stopniu najwyższym

Niektóre przysłówki mają dodatkową formę w stopniu najwyższym, którą tworzymy poprzez dodanie końcówki -stens.

 • Tłumaczenie
 • najlepiej, najwyżej, najgoręcej