Επιρρήματα

Adverbien

Ένα επίρρημα είναι το μέρος του λόγου που τροποποιεί συχνότερα ένα ρήμα, π.χ. τρέχει γρήγορα, βοηθάει πρόθυμα, ταξιδεύει συχνά. Μερικές φορές μπορεί επίσης να περιγράφει ένα επίθετο ή ένα άλλο επίρρημα.

Απαντά κυρίως στην ερώτηση wie? (πώς;), αλλά και στις ακόλουθες ερωτήσεις: wann? (πότε;), wo? (πού;) και warum? (γιατί;). Τα επιρρήματα δεν κλίνονται. Η μόνη δυνατή αλλαγή ενός επιρρήματος είναι η διαβάθμισή του, π.χ. schnell (γρήγορος) - schneller (ταχύτερα) - am schnellsten (ταχύτερα).

Παραδείγματα

Επιρρήματα που τροποποιούν ρήματα
 • Μετάφραση
 • Μαθαίνει γρήγορα.
 • Εξήγηση
 • Πώς μαθαίνει 👉 γρήγορα
Επιρρήματα που τροποποιούν επίθετα
 • Μετάφραση
 • Είμαι σχεδόν υγιής.
 • Εξήγηση
 • Πόσο υγιής είμαι; (με την έννοια: Πόσο καλά ανάρρωσα;) 👉 σχεδόν (υγιής)
 • Μετάφραση
 • Είναι πάντα φιλική.
 • Εξήγηση
 • Πότε είναι φιλική 👉 πάντα
Επιρρήματα που τροποποιούν άλλο επίρρημα
 • Μετάφραση
 • Παίζει πολύ καλά ποδόσφαιρο.
 • Εξήγηση
 • Πόσο καλά παίζει ποδόσφαιρο 👉 πολύ καλά
 • Μετάφραση
 • Οδηγεί πολύ γρήγορα.
 • Εξήγηση
 • Πόσο γρήγορα οδηγεί αυτοκίνητο 👉 πολύ γρήγορα

Κατασκευή

Η τοποθέτηση του επιρρήματος στην πρόταση
Επίρρημα στην αρχή της πρότασης

Αν ένα επίρρημα βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης, τότε η πρόταση έχει την ακόλουθη σειρά: Επίρρημα + Κατηγόρημα + Υποκείμενο + ...

 • Μετάφραση
 • Πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο σύντομα.
Προτάσεις με αντικείμενο

Εάν δεν υπάρχει αντικείμενο στην πρόταση, τότε το επίρρημα τοποθετείται μετά το ρήμα. Σε περίπτωση που το ρήμα είναι ανακλαστικό τότε το επίρρημα τοποθετείται μετά την ανακλαστική αντωνυμία.

 • Μετάφραση
 • Το φθινόπωρο βρέχει συχνά.
 • Μετάφραση
 • Συχνότερα συναντιούνται (οι ίδιοι) σε ένα εστιατόριο.
Επιρρήματα που τροποποιούν επίθετα

Εάν ένα επίρρημα προσδιορίζει ένα επίθετο, τότε το επίρρημα τοποθετείται ακριβώς πριν από το επίθετο.

 • Μετάφραση
 • Η μουσική είναι πολύ δυνατή.
Προτάσεις με αντικείμενο στην αιτιατική πτώση (Akkusativobjekt)

Εάν το αντικείμενο της πρότασης βρίσκεται στην αιτιατική πτώση (Akkusativobjekt), τότε το επίρρημα τοποθετείται πριν από το αντικείμενο.

 • Μετάφραση
 • Χρειάζεται επειγόντως ιατρική βοήθεια.
 • Εξήγηση
 • ärztliche Hilfe (ιατρική βοήθεια) - άμεσο αντικείμενο (Akkusativobjekt)
Προτάσεις με αντικείμενο στη δοτική πτώση (Dativobjekt)

Εάν το αντικείμενο της πρότασης βρίσκεται στη δοτική (Dativobjekt), τότε το επίρρημα τοποθετείται πριν από το αντικείμενο.

 • Μετάφραση
 • Βοηθάει συχνά τη μητέρα του.
 • Εξήγηση
 • seiner Mutter (η μητέρα του) - έμμεσο αντικείμενο (Dativobjekt)
Προτάσεις με προσωπική αντωνυμία

Αν στην πρόταση υπάρχει προσωπική αντωνυμία (π.χ. αυτός, αυτή), το επίρρημα τοποθετείται ακριβώς πίσω της.

 • Μετάφραση
 • Ο Τόμας είναι πρόθυμος να βοηθήσει τον αδελφό του. 👉 Ο Θωμάς είναι πρόθυμος να τον βοηθήσει.
Διαβάθμιση επιρρημάτων

Οι ακόλουθοι κανόνες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διαβαθμίζονται τα διάφορα είδη επιρρημάτων.

 • Τα κανονικά επιρρήματα διαβαθμίζονται με την προσθήκη της κατάληξης -er για τη δημιουργία του συγκριτικού και για τη δημιουργία του υπερθετικού με την προσθήκη της λέξης am πριν από το επίρρημα και της κατάληξης -(e)sten.
 • Η διαβάθμιση των ακανόνιστων επιρρημάτων δεν ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, οπότε πρέπει απλώς να τα απομνημονεύσετε.
 • Στα μονοσύλλαβα επιρρήματα, τα φωνήεντα a, u, o στη συγκριτική και στον υπερθετικό βαθμό παίρνουν ένα umlaut (Umlaut): a 👉 ä, o 👉 ö, u 👉 ü π.χ. warm - wärmer - am wärmsten
 • Τα επιρρήματα που τελειώνουν με -t π.χ. kalt, schlecht στον υπερθετικό παίρνουν την κατάληξη -esten αντί για -sten (αλλιώς θα ήταν δύσκολο να προφερθούν) π.χ. kalt - am kältesten (am kältsten), schlecht - am schlechesten (am schlechtsten).
Παραδείγματα τακτικών επιρρημάτων διαβάθμισης
θετικό συγκριτικό υπερθετικό μετάφραση
schnell schneller am schnellsten fast 👉 faster 👉 fastest
kalt kälter am kältesten ψυχρό 👉 ψυχρότερο 👉 ψυχρότερο
schön schöner am schnönsten pretty 👉 prettier 👉 prettiest
langsam langsamer am langsamsten αργά 👉 πιο αργά 👉 πιο αργά
billing billinger am billigsten φτηνό 👉 φθηνότερο 👉 φθηνότερο
Παραδείγματα βαθμολόγησης ακανόνιστων επιρρημάτων
θετικό συγκριτικό υπερθετικό μετάφραση
gut besser am besten καλός 👉 καλύτερος 👉 καλύτερος
gern lieber am liebsten πρόθυμα/ευχαρίστως 👉 πιο πρόθυμα/προτιμότερα 👉 πιο πρόθυμα/προτιμότερα
sehr/viel mehr am meisten πολύ/πολύ 👉 περισσότερο 👉 το περισσότερο
bald eher am ehesten soon 👉 sooner 👉 soonest
oft öfter/häufiger am häufigsten συχνά 👉 πιο συχνά 👉 πιο συχνά
Δημιουργία επιρρημάτων

Τις περισσότερες φορές, τα επιρρήματα παράγονται από ουσιαστικά και επίθετα, αλλά είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθεί ένα επίρρημα από ένα ρήμα, οπότε χρησιμοποιείται ο τύπος Παραιτητικό Ι.

Προσθέτοντας το επίθημα -weise στο ουσιαστικό
 • Μετάφραση
 • Συμφωνώ εν μέρει μαζί σας.
 • Εξήγηση
 • Μερικές φορές αντί για -weise προσθέτουμε -sweise π.χ. Zum Beispiel (για παράδειγμα) - beispielsweise (για παράδειγμα).
Προσθέτοντας το επίθημα -erweise στο επίθετο
 • Μετάφραση
 • Είναι πιθανότατα αστυνομικός.
Προσθέτοντας το επίθημα -s στο ουσιαστικό
 • Μετάφραση
 • Βουρτσίζω τα δόντια μου το πρωί.
Προσθέτοντας το επίθημα -d (Παρτίκι Ι) στο ρήμα
 • Μετάφραση
 • Είναι όρθιος και τρώει ένα σάντουιτς. 👉 Τρώει ένα σάντουιτς όρθιος.

Τύποι επιρρημάτων και οι εφαρμογές τους

Τοπικά επιρρήματα

Απαντούν στα ερωτήματα: πού / από πού / προς πού

Wo? (πού;)
 • Μετάφραση
 • στο μπροστινό μέρος
 • Μετάφραση
 • στο πίσω μέρος
 • Μετάφραση
 • εδώ/εδώ
 • Μετάφραση
 • εκεί
 • Μετάφραση
 • στην κορυφή
 • Μετάφραση
 • εδώ
 • Μετάφραση
 • έξω / έξω
 • Μετάφραση
 • μέσα στο
Woher? (από πού;)
 • Μετάφραση
 • από τα αριστερά
 • Μετάφραση
 • από πίσω
 • Μετάφραση
 • από έξω
 • Μετάφραση
 • από εκεί
 • Μετάφραση
 • από πάνω (από την κορυφή)
Wohin? (πού;)
 • Μετάφραση
 • προς τα πάνω(s)
 • Μετάφραση
 • εκεί
 • Εξήγηση
 • Με την έννοια του "προς τα εκεί" ως απάντηση στην ερώτηση Wohin? (πού;) π.χ. Dorthin müssen wir gehen! (Πρέπει να πάμε εκεί!), αλλά όχι π.χ. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο εκεί. (Da steht ein Auto.). Με αυτή την έννοια, το "εκεί" απαντά στην ερώτηση wo? (πού;)
 • Μετάφραση
 • προς τα κάτω ή προς τα κάτω (κατεύθυνση, π.χ. κοιτάξτε προς τα κάτω, πηγαίνετε προς τα κάτω)
 • Μετάφραση
 • downwards / down (κατεύθυνση, π.χ. κοιτάξτε προς τα κάτω)
 • Μετάφραση
 • upwards / up (κατεύθυνση, π.χ. κοιτάξτε ψηλά)
 • Μετάφραση
 • προς τα πίσω
Χρονικά επιρρήματα

Απαντούν στις ερωτήσεις: πότε / πόσο συχνά / πόσο καιρό / από πότε / μέχρι πότε

Wann? (πότε;)
 • Μετάφραση
 • χθες
 • Μετάφραση
 • τις Δευτέρες
 • Μετάφραση
 • τώρα
Πόσο συχνά/πόσο καιρό; (πόσο συχνά/πόσο καιρό;)
 • Μετάφραση
 • μερικές φορές
 • Μετάφραση
 • συχνά
 • Μετάφραση
 • για ώρες
 • Μετάφραση
 • σύντομα
Ab wann/Bis wann; (Από πότε; / Μέχρι πότε;)
 • Μετάφραση
 • από τις 8 η ώρα
 • Μετάφραση
 • από το νέο έτος
 • Μετάφραση
 • μέχρι την Τετάρτη

ab μόνο όταν αναφέρεται σε μια χρονική στιγμή στο μέλλον π.χ. ab nächster Woche (από την επόμενη εβδομάδα)

Seit wann/Wie lange? (Από πότε;/Πόσο καιρό;)
 • Μετάφραση
 • από χθες
 • Μετάφραση
 • για δύο εβδομάδες
 • Μετάφραση
 • για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Μετάφραση
 • από τον Ιανουάριο του 2016
 • Μετάφραση
 • ποτέ πριν

το seit μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αναφορά σε μια χρονική στιγμή στο παρελθόν, π.χ. seit zwei Jahren (για δύο χρόνια)

Αιτιατά επιρρήματα

Απαντούν στα ερωτήματα: γιατί/με ποια προϋπόθεση

Warum/Weshalb? (Γιατί;), Wieso; (Πώς;), Unter welcher Bedingung; (Κάτω από ποια συνθήκη;)
 • Μετάφραση
 • γι' αυτό / εξαιτίας αυτού
 • Μετάφραση
 • έτσι / με αυτόν τον τρόπο
 • Μετάφραση
 • για το λόγο αυτό / εξαιτίας αυτού
 • Μετάφραση
 • ως εκ τούτου / ως εκ τούτου
 • Μετάφραση
 • ως εκ τούτου / κατά συνέπεια
Επιρρήματα του τρόπου (μέσου), του αριθμού και της συχνότητας

Απαντούν στα ερωτήματα: πώς / πόσο

Wie? (πώς;)
 • Μετάφραση
 • με διαφορετικό τρόπο
 • Μετάφραση
 • ομοίως
 • Μετάφραση
 • γρήγορο
Wie πολύ; (πόσο / σε ποιο βαθμό;)
 • Μετάφραση
 • με δυσκολία / με δυσκολία
 • Μετάφραση
 • πολύ
 • Μετάφραση
 • με μέτρο / μέτρια
 • Μετάφραση
 • εξίσου καλό/κακό
Wie viel? (πόσο;)
 • Μετάφραση
 • εξ ολοκλήρου / εξ ολοκλήρου
 • Μετάφραση
 • εξίσου πολύ/λίγο
 • Μετάφραση
 • μισό / στα μισά του δρόμου
Αναφορικά επιρρήματα

Αναφέρονται σε κάτι που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση. Τις δημιουργούμε προτάσσοντας το πρόθεμα wo- σε μια πρόθεση, π.χ. für👉 wofür.

Αν η πρόθεση αρχίζει με a, o, u, ü, προσθέτουμε -r στο πρόθεμα wo-, π.χ. wo + -r + an 👉 woran ή wo + -r + über 👉 worüber. Η σημασία ενός σχετικού επιρρήματος εξαρτάται από το ποια πρόθεση παίρνει (π.χ. an, mit, für, über) και σε ποιο ρήμα αναφέρεται.

..., wo
 • Μετάφραση
 • Αυτό είναι το μέρος όπου παρκάρει
..., woran
 • Μετάφραση
 • Τώρα ξέρω πάνω σε τι δούλευες χθες.
 • Εξήγηση
 • το woran σε αυτή την πρόταση σημαίνει "σε τι (ή σε τι ... σε)" επειδή το ρήμα arbeiten παίρνει την πρόθεση an (εργάζομαι). Για παράδειγμα, δεδομένου του ρήματος sich gewöhnen an, που σημαίνει "συνηθίζω", η έκφραση ..., woran ich mich gewöhnt habe θα σήμαινε "..., αυτό που συνήθισα"
..., wofür
 • Μετάφραση
 • Πάντα με βοηθάει, και γι' αυτό είμαι ευγνώμων.

Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Πρόσθετη μορφή στον υπερθετικό

Ορισμένα επιρρήματα έχουν μια πρόσθετη υπερθετική μορφή, η οποία δημιουργείται με την προσθήκη της κατάληξης -stens.

 • Μετάφραση
 • καλύτερο, το πολύ, το θερμότερο