Αντικανονικά ρήματα

Unregelmäßige Verben

Τα περισσότερα ρήματα έχουν κανονική κλίση, π.χ. machen (Infinitiv) - machte (Präteritum) - gemacht (Partizip II). Στο Präteritum προστίθεται το επίθημα -te στο ρηματικό στέλεχος mach και στο Partizip II το πρόθημα ge- και το επίθημα -t στο ρηματικό στέλεχος mach. Τα ρήματα αυτά τα ονομάζουμε κανονικά ρήματα (schwache Verben).

Τα ρήματα που έχουν διαφορετική κλίση είναι ακανόνιστα ρήματα. Μεταξύ των ακανόνιστων ρημάτων διακρίνουμε και τα ισχυρά ρήματα (starke Verben), τα οποία είναι "λιγότερο" ακανόνιστα, δηλαδή η μορφή τους από το Παρτίκιον ΙΙ δημιουργείται με την προσθήκη του προθέματος ge- και της κατάληξης -en αντί του -t. Επιπλέον, για τα ισχυρά ρήματα υπάρχει αλλαγή ενός ή δύο γραμμάτων, π.χ. (schreiben - schrieb - geschrieben).

Συζυγία των ακανόνιστων ρημάτων

Τα ακανόνιστα ρήματα περιλαμβάνουν: τα ρήματα τρόπου, τα βοηθητικά ρήματα και πολλά άλλα ρήματα.

Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Μετάφραση
dürfen durfte gedurft darf darfst darf να επιτρέπεται να κάνω τι να κάνω
können konnte gekonnt kann kannst kann μπορεί να
müssen musste gemüsst muss musst muss πρέπει
mögen mochte gemocht mag magst mag να αρέσει
sollen sollte gesollt soll sollst soll θα πρέπει
wollen wollte gewollt will willst will να θέλετε
Βοηθητικά ρήματα
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Μετάφραση Σχόλιο
haben hatte gehabt habe hast hat να έχουν
sein war gewesen bin bist ist να είναι Στον πληθυντικό το ρήμα sein είναι επίσης ακανόνιστο: wir sind, ihr seid, sie/Sie sind.
werden wurde geworden werde wirst wird να γίνω κάτι
Άλλα ακανόνιστα ρήματα
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Μετάφραση Σχόλιο
backen backte/buk gebacken (haben) backe bäckst/backst bäckt/backt να ψήσετε
befehlen befahl befohlen (haben) befehle befiehlst befiehlt να διατάξω κάποιον να κάνει κάτι
beginnen begann begonnen (haben) beginne beginnst beginnt για να ξεκινήσετε
beißen biss gebissen (haben) beiße beißt beißt να δαγκώσει
bersten barst geborsten (sein) berste berstest/birst berstet/birst να σπάσει
biegen bog gebogen (sein/haben) biege biegst biegt να σκύβετε (+haben) ή να στρέφεστε π.χ. αριστερά/δεξιά (+sein)
bieten bot geboten (haben) biete bietest bietet να προσφέρετε / να παρέχετε (π.χ. να παρέχετε μια καλή επισκόπηση) - einen guten Überblick bieten
binden band gebunden (haben) binde bindest bindet να δέσει
bitten bat gebeten (haben) bitte bittest bittet να ζητήσετε (π.χ. μια χάρη, αλλά όχι μια ερώτηση)
blasen blies geblasen (haben) blase bläst bläst να φυσήξει
bleiben blieb geblieben (sein) bleibe bleibst bleibt να μείνετε (να μην φύγετε) / να παραμείνετε (να μην αλλάξετε)
braten briet gebraten (haben) brate brätst brät τηγανίζω / ψήνω
brechen brach gebrochen (haben/sein) breche brichst bricht να σπάσει κάτι (+haben) ή να σπάσει / να διαλυθεί (+sein)
brennen brannte gebrannt (haben) brenne brennst brennt να καεί
bringen brachte gebracht (haben) bringe bringst bringt να φέρει
denken dachte gedacht (haben) denke denkst denkt να σκέφτεσαι
dringen drang gedrungen (haben/sein) dringe dringst dringt να διεισδύσει / να περάσει (+sein) ή να απαιτήσει κάτι (+haben)
empfehlen empfahl empfohlen (haben) empfehle empfiehlst empfiehlt να συστήσει
erschrecken erschrak erschrocken (sein) erschrecke erschreckst erschreckt να φοβηθώ Άλλες παραλλαγές: erschrecken - erschreckte - erschreckt (+haben) 👉 to scare sb
essen gegessen (haben) esse isst isst να τρώτε
erwägen erwog erwogen (habe) erwäge erwägst erwägt να εξετάσει
fahren fuhr gefahren (sein/haben) fahre fährst fährt να οδηγείς / να κατευθύνεις Άλλες παραλλαγές: fahren - fuhr - gefahren (+haben) οδηγώ κάποιον / κάνω βόλτα με κάποιον (με αυτοκίνητο/πλοίο)
fallen fiel gefallen (sein) falle fällst fällt να πέσει
fangen fing gefangen (haben) fange fängst fängt να πιάσω / να αρπάξω
finden fand gefunden (haben) finde findest findet να βρίσκω / να θεωρώ ότι ο/η ίδιος/α είναι π.χ. Νομίζω ότι αυτό το σχέδιο είναι καλό 👉 ich finde den Plan gut
flechten flocht geflochten (haben) flechte flechtest/flichtst flechtet/flicht να πλέκεις
fliegen flog geflogen (sein/haben) fliege fliegst fliegt πετάω (+sein) ή πετάω με αεροπλάνο ως επιβάτης (+haben)
fliehen floh geflohen (sein) fliehen fliehst flieht να φύγετε
fließen floss geflossen fließe fließt fließt να ρέει (π.χ. ποτάμι/ρεύμα/νερό)
fressen fraß gefressen (haben) fresse frisst frisst καταβροχθίζω / τρώω άπληστα και ακατάστατα
frieren fror gefroren (haben) friere frierst friert να παγώσει / να κρυώσει to freeze 👉 ein|frieren +sein (!) [αλλαγή κατάστασης άρα +sein]
gebären gebar geboren (haben) gebäree gebärst gebärt να γεννήσει
geben gab gegeben (haben) gebe gibst gibt να δώσετε
gedeihen gedieh gediehen (sein) gedeihe gedeihst gedeiht να ευδοκιμήσει/αποδώσει
gehen ging gegangen (sein) gehe gehst geht για να φύγετε
gelingen gelang gelungen (sein) gelinge gelingst gelingt να πετύχει
gelten galt gegolten (haben) gelte giltst gilt να είναι αποτελεσματική- να εφαρμόζεται
genesen genas genesen (sein) genese genest genest για να γίνω υγιής
genießen genoss genossen (haben) genieße genießt genießt να απολαμβάνεις κάτι (να βρίσκεις ευχαρίστηση σε κάτι) π.χ. να απολαμβάνεις φαγητό 👉 das Essen genießen ή να απολαμβάνεις κάτι (να έχεις κάτι που σε ωφελεί, κάτι θετικό) π.χ. να απολαμβάνεις μια καλή φήμη 👉 guten Ruf genießen
geschehen geschah geschehen (sein) geschehe geschehst gescheht να συμβεί
gewinnen gewann gewonnen (haben) gewinne gewinnst gewinnt να κερδίσετε / να εξάγετε πρώτες ύλες
gießen goss gegossen (haben) gieße gießt gießt να ποτίζω / να ρίχνω
gleichen glich geglichen (haben) gleiche gleichst gleicht να μοιάζω με κάποιον/α να μοιάζω με τον/την ίδιο/α 👉 jemandem/einer Sache gleichen
gleiten glitt geglitten (sein) gleite gleitest gleitet να γλιστράω (στον αέρα) / να γλιστράω
graben grub gegraben (haben) grabe gräbst gräbt να σκάψει
greifen griff gegriffen (haben) greife greifst greift να πιάσω κάτι / να αρπάξω κάτι
halten hielt gehalten (haben) halte hältst hält να κρατάτε τι/α / να σταματάτε τι/α / να κρατάτε τι/α halten έχει πολλές περισσότερες σημασίες
hängen hing gehangen (haben) hänge hängst hängt to hang (με την έννοια του "να κρέμεται", ακίνητος, ήδη κρεμασμένος) Άλλες παραλλαγές: hängen - hängte - gehängt [+haben] (να κρεμάσει τι)
hauen haute gehauen (haben) haue haust haut να χτυπήσω / να χτυπήσω / να συντρίψω
heben hob gehoben (haben) hebe hebst hebt να σηκώσει
heißen hieß geheißen (haben) heiße heißt heißt ονομάζεται (π.χ. το όνομά μου είναι ...) / σημαίνει (π.χ. σημαίνει ότι ... 👉 das heißt, dass ...)
helfen half geholfen (haben) helfe hilfst hilft για να βοηθήσει
kennen kannte gekannt (haben) kenne kennst kennt να γνωρίζω / να γνωρίζω τι/να (π.χ. να γνωρίζω ένα άτομο)
klingen klang geklungen (haben) klinge klingst klingt να χτυπάω / να ακούω
kommen kam gekommen (sein) komme kommst kommt να έρθει
kriechen kroch gekrochen (sein) krieche kriechst kriecht να σέρνεται
laden lud geladen (haben) lade lädst lädt να φορτώσετε (π.χ. φορτίο σε ένα φορτηγό ή να γεμίσετε οτιδήποτε με οτιδήποτε) / να φορτίσετε μια συσκευή / να φορτώσετε (π.χ. δεδομένα)
lassen ließ gelassen (haben) lasse lässt lässt να αφήσω κάτι κάπου / να αφήσω κάποιον να κάνει κάτι / να κάνω κάτι
laufen lief gelaufen (sein) laufe läufst läuft να τρέχει / να λειτουργεί (π.χ. μια συσκευή που λειτουργεί / τρέχει)
leiden litt gelitten (haben) leide leidest leidet υποφέρω (από) / αρρωσταίνω (π.χ. αρρωσταίνω με 👉 leiden an +Dativ)
leihen lieh geliehen (haben) leihe leihst leiht να δανείσω κάποιον / να δανειστώ από κάποιον
lesen las gelesen (haben) lese liest liest για να διαβάσετε
liegen lag gelegen (haben) lege liegst liegt να ξαπλώνετε (π.χ. στο κρεβάτι) Στη νότια Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία +sein
lügen log gelogen (haben) lüge lügst lügt να λέω ψέματα (δηλ. να λέω κάτι που δεν είναι αλήθεια)
meiden mied gemieden (haben) meide meidest meidet να αποφύγω τι/τους
melken molk gemolken (haben) melke melkst/milkst melkt/milkt στο γάλα Άλλες παραλλαγές: melken - melkte - gemelkt (επίσης για το γάλα, αλλά με κανονική κλίση)
messen maß gemessen (haben) messe misst misst να μετρήσει
misslingen misslang misslungen (sein) misslinge misslingst misslingt να αποτύχει
nehmen nahm genommen (haben) nehme nimmst nimmt να λάβει
nennen nannte genannt (haben) nennen nennst nennt να ονομάσετε / να δώσετε/αναφέρετε κάποια πληροφορία (π.χ. να δώσετε ένα παράδειγμα/μια αιτία)
pfeifen pfiff gepfiffen (haben) pfeife pfeifst pfeift να σφυρίζω
preisen pries gepriesen (haben) preise preist preist να επαινέσω Ένα άλλο ρήμα με την ίδια σημασία που χρησιμοποιείται πιο συχνά: loben
quellen quoll gequollen (sein) quelle quillst quillt να εκτοξεύσει / να αναβλύσει
raten riet geraten (haben) rate rätst rät να συμβουλεύει / να μαντεύει
reiben rieb gerieben (haben) reibe reibst reibt τρίβω / τρίβω
reißen riss gerissen (haben/sein) reiße reißt reißt να σκίσω / να ξεσκίσω Με την έννοια του: να σκιστεί: +sein, με την έννοια του: να σκιστεί / να σχιστεί: +haben
reiten ritt geritten (sein) reite reitest reitet να ιππεύσω ένα άλογο
rennen rannte gerannt (sein) renne rennst rennt να τρέχεις / να τρέχεις
riechen roch gerochen (haben) rieche riechst riecht να μυρίζω (να απελευθερώνω μια μυρωδιά) / να μυρίζω (να μυρίζω κάτι, να μυρίζω)
ringen rang gerungen (haben) ringe ringst ringt να αγωνιστείς για/κατά ringen (um+Akkusativ/mit+Dativ)
rinnen rann geronnen (sein) rinne rinnst rinnt να στάζει / να διαρρέει
rufen rief gerufen (haben) rufe rufst ruft να καλέσω κάποιον (π.χ. να καλέσω κάποιον να έρθει) / να καλέσω
saufen soff gesoffen (haben) saufe säufst säuft να πίνω / να πίνω
senden sandte gesandt (haben) sende sendest sendet για να στείλετε Άλλες παραλλαγές: senden - sendete - gesendet (το ίδιο νόημα, αλλά κανονική κλίση)
schaffen schuf geschaffen (haben) schaffe schaffst schafft για να δημιουργήσετε Άλλες παραλλαγές: schaffen - schaffte - geschafft (να τα βγάλεις πέρα / να τα καταφέρεις / να καταφέρεις να κάνεις οτιδήποτε)
scheiden schied geschieden (haben) scheide scheidest scheidet να χωρίσω / να χωρίσω
scheinen schien geschienen (haben) scheine scheinst scheint να λάμπει / να φαίνεται
schelten schalt gescholten (haben) schelte schiltst schilt να μαλώσω
scheren schor geschoren (haben) schere scherst schert να κουρεύω- να κουρεύω Άλλες παραλλαγές: sich scheren (um+Akkusativ) - scherte - geschert (νοιάζομαι για οτιδήποτε)
schieben schob geschoben (haben) schiebe schiebst schiebt να μετακινήσετε οτιδήποτε (π.χ. έπιπλα, ραντεβού) / να εισάγετε (π.χ. μια κάρτα σε μια υποδοχή)
schießen schoss geschossen (haben) schieße schießt schießt να πυροβολήσει
schlafen schlief geschlafen (haben) schlafe schläfst schläft για ύπνο κοιμάμαι 👉 ein|schlafen +sein (!) [αλλαγή κατάστασης, επομένως +sein]
schlagen schlug geschlagen (haben/sein) schlage schlägst schlägt να χτυπάς / να χτυπάς (+haben) ή να χτυπάς σε κάτι (ώστε να υπάρξει σύγκρουση π.χ. χτύπα το κεφάλι σου στον τοίχο, +σεΐν)
schleifen schliff geschliffen (haben) schleife schleifst schleift ακονίζω / αλέθω Άλλες παραλλαγές: schleifen - schleifte - geschleift (+haben) (σέρνω τι)
schließen schloss geschlossen (haben) schließe schließt schließt να κλείσει / να τελειώσει
schlingen schlang geschlungen (haben) schlinge schlingst schlingt καταπίνω / περιπλέκω / τυλίγω (π.χ. κλαδιά) ή τυλίγομαι γύρω από κάτι (sich schlingen)
schmeißen schmiss geschmissen (haben) schmeiße schmeißt schmeißt ρίχνω / εκσφενδονίζω schmeißen (εκσφενδονίζω / ρίχνω), werfen (ρίχνω, ασθενέστερη σημασία από το schmeißen)
schmelzen schmolz geschmolzen (haben/sein) schmelze schmiltzt schmiltzt να λιώνεις (+sein) ή να λιώνεις κάτι (π.χ. να λιώνεις σοκολάτα, +haben) Αν το υποκείμενο είναι αυτό που λιώνει τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί το βοηθητικό ρήμα +sein και αν το υποκείμενο λιώνει κάτι άλλο τότε χρησιμοποιείται το +haben.
schneiden schnitt geschnitten (haben) schneide schneidest schneidet κόβω ή κόβω τον εαυτό μου (sich schneiden)
schreiben schrieb geschrieben (haben) schreibe schreibst schreibt να γράψω / να καταγράψω
schreien schrie geschrien (haben) schreie schreist schreit να ουρλιάζω, να φωνάζω
schreiten schritt geschritten (sein) schreite schreitest schreitet να βηματίζω, να βαδίζω
schweigen schwieg geschwiegen (haben) schweige schweigst schweigt σιωπήστε
schwellen schwoll geschwollen (sein) schwelle schwellst schwellt να διογκωθεί
schwimmen schwamm geschwommen (sein) schwimme schwimmst schwimmt να κολυμπήσει Άλλες παραλλαγές: Το βοηθητικό ρήμα +sein μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα, αλλά μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιείται και το βοηθητικό ρήμα +haben όταν δεν υπάρχει αλλαγή θέσης π.χ. Er hat 2 Stunden lang geschwommen (Κολυμπούσε για 2 ώρες).
schwinden schwand geschwunden (sein) schwinde schwindest schwindet να μειωθεί / να συρρικνωθεί / να συρρικνωθεί
schwingen schwang geschwungen (haben/sein) schwinge schwingst schwingt να ταλαντεύω τι (+haben) ή να ταλαντεύομαι (+sein)
schwören schwor geschworen (haben) schwöre schwörst schwört ορκίζομαι / υπόσχομαι
sehen sah gesehen (haben) sehe siehst sieht να δω / να παρακολουθήσω
singen sang gesungen (haben) singe singst singt να τραγουδήσω
sinken sank gesunken (sein) sinke sinkst sinkt to sink / to fall (π.χ. τιμή) / to drop (π.χ. θερμοκρασία)
sitzen saß gesessen (haben) sitze sitzt sitzt να καθίσει Στη νότια Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία +sein
speien spie gespien (haben) speie speist speit να κάνω εμετό / να φτύνω
sprechen sprach gesprochen (haben) spreche sprichst spricht να μιλήσω, να μιλήσω
springen sprang gesprungen (sein) springe springst springt για να πηδήξω
stechen stach gestochen (haben) steche stichst sticht να μαχαιρώσω
stehen stand gestanden (haben) stehe stehst steht να γράφεται/δηλώνεται π.χ. in dem Schreiben steht es, dass ... 👉 σε αυτό το έγγραφο/έγγραφο γράφεται ότι ...) / stehen auf etw/jdn+Akkusativ 👉 to be into sth Στη νότια Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία +sein
stehlen stahl gestohlen (haben) stehle stiehlst stiehlt να κλέψει
steigen stieg gestiegen (sein) steige steigst steigt να μπεις σε κάτι (π.χ. τρένο/ποδήλατο) ή να ανέβεις (π.χ. τιμή)
sterben starb gestorben (sein) sterbe stribst stribt να πεθάνει
streichen strich gestrichen (haben/sein) streiche streichst streicht να βάψετε (π.χ. τοίχους) / να διαγράψετε / να ακυρώσετε (π.χ. μια πτήση)
streiten stritt gestritten (haben) streite streitest streitet να διαφωνώ με κάποιον (ή να τσακώνομαι με κάποιον)
stinken stank gestunken (haben) stinke stinkst stinkt να βρωμάει
tragen trug getragen (haben) trage trägst trägt να επωμίζομαι / να σηκώνω τι (π.χ. να επωμίζομαι το κόστος/την ευθύνη)
treffen traf getroffen (haben) treffe triffst trifft να πετύχεις / να πετύχεις το στόχο
treiben trieb getrieben (haben/sein) treibe treibst treibt να θέτει κάτι σε κίνηση / να κινεί κάτι / να προπονείται (π.χ. στον αθλητισμό) [+haben] ή να παρασύρεται / επιπλέει (π.χ. στο νερό) [+sein]
treten trat getreten (haben/sein) trete tritst tritt πατώ πάνω σε κάτι / πατάω κάτι (με το πόδι) / κλωτσάω κάτι [+haben] ή πατώ / πατώ (με την έννοια του πηγαίνω) [+sein]
trinken trank getrunken (haben) trinke trinkst trinkt για να πιείτε
trügen trog getrogen (haben) trüge trügst trügt να εξαπατήσω κάποιον
tun tat getan (haben) tue tust tut να κάνει
vergessen vergaß vergessen (haben) vergesse vergisst vergisst να ξεχάσω
verlieren verlor verloren (haben) verliere verlierst verliert να χάσει (να μην κερδίσει, π.χ. ένα παιχνίδι, ένα στοίχημα) / να χάσει (να χαθεί, π.χ. κλειδιά)
wachsen wuchs gewachsen (sein) wachse wächst wächst να αναπτυχθεί
waschen wusch gewaschen (haben) wasche wäsch(s)t wäscht πλένω / πλένω
weichen wich gewichen (sein) weiche weichst weicht παραμερίζω / παραχωρώ χώρο σε κάποιον/α
weisen wies gewiesen (haben) weise weist weist να κατευθύνετε (π.χ. προς κάποια κατεύθυνση) / να αποβάλλετε κάποιον
werben warb geworben (haben) werbe wirbst wirbt να διαφημιστεί/ να προσληφθεί
werfen warf geworfen (haben) werfe wirfst wrift για να πετάξει
winden wand gewunden (haben) winde windest windet πλέκω / πλέκω / πλέκω τον εαυτό μου (sich winden) Άλλες παραλλαγές: winden - windete - gewindet (να φυσάει / να είναι θυελλώδης)
wiegen wog gewogen (haben) wiege wiegst wiegt να ζυγίζει Άλλες παραλλαγές: wiegen - wiegte - gewiegt (ταλαντεύομαι / τεμαχίζω ή ψιλοκόβω)
wissen wusste gewusst (haben) weiß weißt weiß να γνωρίζετε
zeihen zieh geziehen (haben) zeihe zeihst zeiht να κατηγορώ
ziehen zog gezogen (haben/sein) ziehe ziehst zieht να τραβήξω / να φορέσω ένα ρούχο (κυριολεκτικά: να βάλω π.χ. ένα καπέλο στο κεφάλι) [+haben] ή να μετακομίσω (π.χ. σε μια άλλη πόλη) [+sein]
zwingen zwang gezwungen (haben) zwinge zwingst zwingt για να αναγκάσει

Συμβουλές και κόλπα

Η βάση του ρήματος κλίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, π.χ. για το ρήμα gehen υπάρχουν πολλά ρήματα με την ίδια βάση: begehen, aus|gehen, an|gehen, .... Αυτά τα ρήματα έχουν διαφορετικές σημασίες, αλλά η βάση gehen κλίνεται με τον ίδιο τρόπο.

Το βοηθητικό ρήμα είναι συνήθως επίσης το ίδιο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, π.χ. κοιμάμαι - schlafen (+haben), αλλά κοιμάμαι ein|schlafen (+sein γιατί εκφράζει αλλαγή κατάστασης).

Είναι καλύτερο να μάθετε την κλίση του βασικού τύπου του ρήματος και να την εφαρμόσετε σε όλα τα ρήματα με την ίδια βάση (παραδείγματα παρακάτω).

Infinitiv Präteritum Partizip II Σημασία
essen gegessen (haben) να τρώτε
fressen fr gefressen (haben) καταβροχθίζω / τρώω άπληστα και ακατάστατα
messen m gemessen (haben) να μετρήσει
vergessen verg vergessen (haben) να ξεχάσω
finden fand gefunden (haben) να βρω / να βρω κάποιον/α να είναι
empfinden empfand empfunden (haben) να νιώθεις
erfinden erfand erfunden (haben) να εφεύρει