Slovesná vláda

Rektion der Verben

Slovesná vláda je vztah slovesa a předložky v daném gramatickém pádu. Němčina má čtyři gramatické pády, zatímco některé jazyky jich mají více. Tento nesoulad se obvykle řeší přidáním vhodné předložky ke slovesu.

Seznam předložek, které vždy používají určitý gramatický pád

Předložky vždy v dativu (Dativ)

ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu

Předložky vždy s akuzativem (Akkusativ)

bis, durch, für, gegen, ohne, um

Předložky, které mohou používat buď akuzativ (Akkusativ), nebo dativ (Dativ)

an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen

Vláda nejběžnějších sloves

Sloveso + předložka Gramatický pád Překlad Příklad Příklad (překlad) Komentář
Angst haben vor Dativ bát se něčeho Ich habe Angst vor einer Verletztung. Bojím se, že si přivodím zranění.
ab|hängen von Dativ záviset na das hängt von dir ab záleží na vás Další varianty: abhängig von+Dativ sein 👉 ich bin von dir abhängig
achten auf Akkusativ dávat si pozor / dávat pozor / být opatrný auf den Weg achten sledovat silnici / dávat pozor na silnici / dávat pozor na silnici
anfangen mit Dativ začít něco něčím/někým ich fange mit dem Training an Začínám (se) školením
an|kommen in Akkusativ dorazit do Wir kommen um 8 Uhr in Berlin an. Do Berlína přijíždíme v 8 hodin.
sich anmelden für Akkusativ se zaregistrovat do sich für einen Sprachkurs anmelden přihlásit se do jazykového kurzu
antworten auf Akkusativ odpovědět na něco auf die Frage antworten odpovědět na otázku
arbeiten an Dativ pracovat na Die Firma arbeitet an einem neuen Produkt. Společnost pracuje na novém produktu.
jdm ähnlich sein Dativ být podobný někomu/něčemu Sebastian ist seinem Bruder ähnlich. Sebastian je podobný svému bratrovi.
sich ärgern über Akkusativ být/rozčilovat se (nebo být naštvaný) kvůli tomu Ich ärgere mich über dich. Jsem kvůli vám naštvaný/rozčilený.
sich auf|regen über Akkusativ být rozčilený (nebo nervózní) z důvodu Ich rege mich über lange Wartezeit auf. Jsem naštvaná/rozčilená kvůli dlouhé čekací době.
auf|hören mit Dativ skončit s něčím / zastavit se Ich muss mit dem Rauchen aufhören. Musím přestat kouřit.
auf|passen auf Akkusativ dávat si pozor / dávat pozor / být opatrný Wir müssen auf Straßenzeichen aufpassen. Musíme věnovat pozornost dopravním značkám.
aus|geben für Akkusativ utratit za Ich gebe zu viel Geld für Kleidung aus. Utrácím příliš mnoho peněz za oblečení.
sich bei (jdm) für (etw) bedanken bei+Dativ, für+Akkusativ poděkovat (někomu za něco) Der Student bedankt sich bei dem Professor für die Hilfe. Student děkuje profesorovi za pomoc.
beginnen mit Dativ začít něco něčím/někým mit dem Sprachkurs beginnen zahájit jazykový kurz
bestehen aus Dativ aby se skládal z das Auto besteht aus vielen Teilen automobil se skládá z mnoha částí
betroffen sein von Dativ být něčím ovlivněn (něco se vás týká) Die ganze Stadt ist von der Epidemie getroffen. Epidemie zasáhla celé město.
bitten um Akkusativ požádat o laskavost (např. o laskavost, ale ne o otázku) Wir bitten um Verständnis! Prosíme vás o pochopení.
sich bemühen um Akkusativ snažit se něco získat / usilovat o něco Ich bemühe mich um eine Beförderung. Snažím se o povýšení.
sich beschweren über Akkusativ stěžovat si kvůli něčemu Der Nachbar beschweret sich über den Lärm. soused si stěžuje na hluk
sich beschäftigen mit Dativ zabývat se / zabývat se (pracovat v nějakém oboru/průmyslu) Ich beschäftige mich mit (dem) Autoverkauf. Prodávám auta. (doslova: zabývám se prodejem aut.)
sich beteiligen an Dativ účastnit se Wir haben uns an dem Protest beteiligt. Protestu jsme se zúčastnili.
sich bewerben um Akkusativ požádat o Ich bewerbe mich um einen neuen Job. Ucházím se o novou práci.
sich beziehen auf Akkusativ odkazovat na / týkat se Die Ermäßigung bezieht sich nur auf die Kleidung aus dem Schlussverkauf. Sleva se vztahuje pouze na oblečení z mimosezónního výprodeje.
(jdn) beneiden um Akkusativ závidět (někomu) něco Hanna beneidet Anna um ihre neuen Schuhe. Hanna žárlí na Anniiny nové boty. (nebo Hanna závidí Annie její nové boty.)
denken an Akkusativ přemýšlet o/o Die Eltern denken oft an ihre Tochter. Rodiče často myslí na svou dceru.
diskutieren über Akkusativ diskutovat o něčem/někom Wir diskutieren über Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma. Jednáme o možnostech rozvoje společnosti.
sich bei (jdm) für (etw) entschuldigen bei+Dativ, für+Akkusativ omluvit se (někomu) za (něco) Ich möchte mich bei dir für mein gestriges Verhalten entschuldigen. Rád bych se vám omluvil za své včerejší chování.
sich entscheiden für Akkusativ se rozhodnout pro Ich habe mich für einen Urlaub in Spanien entschieden. Rozhodl jsem se strávit dovolenou ve Španělsku.
sich entschließen zu Dativ se rozhodnout pro Ich habe mich zu einem Umzug nach Berlin entschlossen. Rozhodl jsem se přestěhovat do Berlína.
sich erholen von Dativ odpočinout si od něčeho, abyste si odpočinuli Ich muss mich von der Arbeit erholen. Musím si dát pauzu od práce.
sich erinnern an Akkusativ připomenout / připomenout Erinnerst du dich an die Geburtstagsfeier von Marko? Vzpomínáte si na Markovu narozeninovou oslavu?
sich erkundigen nach Dativ se zeptat na Ich möchte mich nach dem aktuellen Status meiner Bestellung erkundigen. Rád bych se dozvěděl, jaký je stav mé objednávky.
Einfluss haben auf Akkusativ mít na něco vliv Ich habe keinen Einfluss auf die Entscheidung. Na rozhodnutí nemám žádný vliv.
einverstanden sein mit Dativ souhlasit s někým/něčím Ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden. Nesouhlasím s vaším názorem.
ein|laden in/zu Dativ pozvat na/pro Ich lade euch in meine Wohnung ein. / Eine Freundin hat mich zu Tee eingeladen. Zvu vás do svého bytu. / Kamarádka mě pozvala na čaj.
erfahren von Dativ to find out about sth / to learn about sth Ich habe gerade von den letzten Änderungen erfahren. Právě jsem se dozvěděl / dozvěděla o nejnovějších změnách.
erkennen an Dativ rozpoznat podle něčeho Ich habe ihn an der Stimme erkannt. Poznal jsem ho podle hlasu.
erkranken an Dativ abyste dostali nějakou nemoc Mein Opa ist an Krebs erkranken. Můj dědeček onemocněl rakovinou.
erzählen über/von über+Akkusativ, von+Dativ mluvit o (nebo vyprávět o) Erzähl mir über deinen Urlaub. / Erzähl mir von deinem Urlaub. Povězte mi o své dovolené.
fragen nach Dativ zeptat se na Kannst du auch nach Verfügbarkeit online fragen? Mohl byste se také zeptat na dostupnost online?
sich freuen auf Akkusativ těšit se na Ich freue mich auf den Besuch von meinen Freunden. Těším se na návštěvu svých přátel.
sich freuen über Akkusativ být šťastný (nebo kvůli něčemu) Ich freue mich über das Geschenk. S dárkem jsem spokojená.
führen zu Dativ vést k něčemu Das wird zu vielen Problemen führen. To povede k mnoha problémům.
sich fürchten vor Dativ bát se něčeho Lisa fürchtet sich vor Spinnen. Lisa se bojí pavouků.
gehen um Akkusativ být o něčem (specifikovat předmět něčeho) Es geht um den Umweltschutz. Jde o ochranu životního prostředí.
gehören zu Dativ patřit k Das Haus gehört zu unserer Familie. Dům patří naší rodině.
geraten in Akkusativ dostat se do něčeho (např. do potíží, začít se smýkat) / dostat se do stavu něčeho (např. paniky) Es ist wichtig, dass Sie nicht in Panik geraten. Je důležité, abyste nepanikařili.
sich gewöhnen an Akkusativ zvyknout si na Ich kann mich an die niedrige Temperatur nicht gewöhnen. Nemohu si zvyknout na nízkou teplotu.
glauben an Akkusativ věřit v Niemand glaubt an meine Idee. Mému nápadu nikdo nevěří.
gratulieren zu Dativ blahopřát k něčemu Wir gratulieren dir zu dem Studiumabschluss. Blahopřejeme vám k promoci.
greifen nach/zu Dativ dosáhnout na něco Die Oma greift nach ihrer Brille. Babička se natáhne pro brýle.
grenzen an Akkusativ na hranici s Polen grenzt an Deutschland. Polsko hraničí s Německem.
halten für Akkusativ shledat něco/někoho být Ich halte ihn für einen guten Ingenieur. Považuji ho za dobrého inženýra.
halten von Dativ najít někoho/něco za někoho/něco / myslet si něco o někom/něčem Was hältst du von seinem Plan? Co si myslíte o jeho plánu?
sich handeln um Akkusativ být o něčem (specifikovat předmět něčeho) Bei N-Deklination handelt es sich um eine spezielle Gruppe von Nomen. N-deklinace se týká zvláštní skupiny sloves a jejich konjugace. sich handeln um je poměrně oficiální a sofistikované, proto se častěji používá gehen um
helfen bei Dativ na pomoc s Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? Pomůžete mi s domácím úkolem? Používá se i jiná varianta: helfen mit (pomoci při používání nástroje/zařízení)
hin|weisen auf Akkusativ poukázat na něco Ich möchte darauf hinweisen, dass ... Rád bych upozornil, že ...
hoffen auf Akkusativ doufat v Ich hoffe auf eine schnelle Einigung. Doufám v rychlou dohodu.
hören von Dativ vyslechnout někoho Hast du etwas von Julia gehört? Ozvala se vám Julia?
sich informieren über Akkusativ dotazovat se na něco/někoho Ich möchte mich über die Unterkunft informieren. Rád bych se zeptal na ubytování.
sich interessieren für Akkusativ zajímat se o něco/někoho Thomas interessiert sich für Marketing. Thomas se zajímá o marketing.
kommen zu Dativ vést k něčemu / stát se Auf dieser Kreuzung kommt es oft zu Autounfällen. Na této křižovatce často dochází k dopravním nehodám.
sich konzentrieren auf Akkusativ soustředit se na Wir konzentrieren uns jetzt auf die wichtigsten Probleme. Zaměřme se na nejdůležitější problémy.
kämpfen um Akkusativ bojovat za Wir kämpfen um das Überleben. Bojujeme o přežití.
sich kümmern um Akkusativ se starat o Ich muss mich persönlich um diese Angelegenheit kümmern. Musím se o tuto záležitost postarat osobně.
lachen über Akkusativ smát se Wir lachen noch über deinen Witz. Stále se smějeme vašemu vtipu.
leiden unter/an Dativ (unter) trpět [psychicky] nebo kvůli [psychice]; (an) trpět [fyzicky], být nemocný Er leidet unter Depression. / Ich leide an einer seltenen Krankheit. Trpí depresemi. / Trpím (nebo mám) vzácnou nemocí.
leihen von Dativ půjčit si něco od někoho Ich habe ein Buch von Isabell geliehen. Půjčila jsem si od Isabell knihu. Stojí za to porovnat s následujícím slovesem: jdm etwas +Akkusativ borgen (půjčit si od někoho něco)
liegen an Dativ záviset na Das liegt an dir. Záleží na vás
nach|denken über Akkusativ přemýšlet o něčem / přemýšlet o něčem Ich denke über die Auswirkungen der Entscheidung der Regierung nach. Zajímalo by mě, jaké důsledky má rozhodnutí vlády.
passen zu Dativ odpovídat něčemu / přizpůsobit se něčemu Die Schuhe passen sehr gut zu diesem Kleid. Tyto boty se k těmto šatům hodí.
protestieren gegen Akkusativ protestovat proti něčemu/někomu In meiner Stadt protestiert man gegen die Eröffnung einer Fabrik. Lidé protestují proti otevření továrny v mém městě.
rechnen mit Dativ počítat s něčím; brát něco v úvahu Er hat mit den Konsequenzen nicht gerechnet. Nebral v úvahu následky.
reden über Akkusativ mluvit/vyprávět o Lass uns über deine Beziehung reden. Promluvme si o vašem vztahu.
riechen nach Dativ vonět po něčem Die Soße riecht nach Knoblauch. Omáčka voní po česneku.
sagen zu Dativ říci něco k nějakému tématu / říci, co si o tom myslíte Was sagst du zu einem Abendessen im Restaurant? Co říkáte na večeři v restauraci?
sich sehnen nach Dativ postrádat někoho/něco Der Sohn sehnt sich nach seinen Eltern. Syn postrádá své rodiče.
schicken an Akkusativ odeslat na Kannst du bitte an mich eine Nachricht so schnell wie möglich schicken? Můžete mi co nejdříve poslat zprávu?
schmecken nach Dativ chutnat jako něco Das schmeckt nach Kokos. Chutná po kokosu.
schreiben an/über Akkusativ psát do/o Ich schreibe eine E-Mail an den Professor. / Der Journalist schreibt über das Schulsystem in Deutschland. Píšu profesorovi e-mail. / Novinář píše o školském systému v Německu.
sich sorgen um Akkusativ se starat o Ich sorge mich um meine Oma. Starám se o svou babičku.
sorgen für Akkusativ se starat o Sorgen Sie bitte für (die) Sauberkeit in der Wohnung. Dbejte prosím na čistotu apartmánu. (Udržujte prosím apartmán v čistotě.)
sprechen mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ mluvit s někým/o něčem Ich spreche mit meiner Mutter. / Ich spreche über den Film von gestern. Mluvím s mámou. / Mluvím o včerejším filmu.
(sich) schützen vor Dativ chránit před Schützen Sie sich vor der Kälte. Chraňte se před chladem.
stammen aus Dativ pocházet z / pocházet z Das Wort "Chance" stammt aus dem Französischen. Slovo "náhoda" pochází z francouzštiny.
stimmen für Akkusativ hlasovat pro Ich stimme für den Kandidaten aus meiner Region. Volím (nebo budu volit) kandidáta ze svého regionu.
sterben an Dativ zemřít na Meine Oma ist an Krebs gestorben. Moje babička zemřela na rakovinu.
stolz sein auf Akkusativ být hrdý na něco/někoho Die Eltern sind stolz auf ihren Sohn. Rodiče jsou na svého syna hrdí.
streben nach Dativ usilovat o Ich strebe nach einer Verbesserung meines Lebensstandard. Snažím se zlepšit svou životní úroveň.
suchen nach Dativ hledat něco/někoho Ich suche nach einer Wohnung. Hledám byt. Další varianty: etwas +Akkusativ suchen 👉 ich suche eine Wohnung; auf der Suche nach etwas+Dativ sein 👉 ich bin auf der Suche nach einer Wohnung
(sich) streiten über Akkusativ hádat se o něčem Wir streiten uns über das Vermögen. Hádáme se o bohatství.
teil|nehmen an Dativ účastnit se Ich habe letzte Woche an einer Konferenz teilgenommen. Minulý týden jsem se zúčastnil konference.
telefonieren mit Dativ telefonovat s Julia telefoniert jeden Sonntag mit ihrer Mutter. Každou neděli Julie telefonuje se svou matkou.
sich treffen mit/zu Dativ setkat se s/pro Ich treffe mich heute mit meiner Freundin. / Wir treffen uns zu einem Bier. Dnes mám schůzku se svou přítelkyní. / Jdeme na pivo.
träumen von Dativ snít o Sören träumt von einem Sportwagen. Sören sní o sportovním autě.
sich unterhalten mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ mluvit s někým/o něčem Klaus unterhält sich mit einem Kollegen. / Vielleicht unterhalten wir uns deinen letzten Urlaub? Klaus mluví s kolegou z práce. / Proč si nepromluvíme o tvé poslední dovolené?
sich verabreden mit Dativ sjednat si s někým schůzku / domluvit se s někým na něčem / dohodnout se s někým, že Ich habe mich mit meinen Freunden in einer Bar verabredet. Domluvil jsem si schůzku s přáteli v baru.
sich verabschieden von Dativ rozloučit se s Janine verabschiedet sich mit ihrer Familie. Janine se loučí se svou rodinou.
vergleichen mit Dativ pro porovnání s Ich vergleiche meine Lösung mit deiner. Porovnávám své řešení s vaším.
verfügen über Akkusativ mít něco k dispozici Die Autovermietung verfügt über viele Modelle. Autopůjčovna má mnoho modelů.
verlangen von Dativ vyžadovat něco od někoho/něčeho Die Firma verlangt von den Mitarbeitern eine entsprechende Kleidung im Büro. Společnost vyžaduje od zaměstnanců vhodný dress code.
sich verlassen auf Akkusativ spoléhat na někoho/něco Du kannst dich auf mich verlassen. Můžete se na mě spolehnout.
sich verlieben in Akkusativ zamilovat se do Hans hat sich in eine Kollegin verliebt. Hans se zamiloval do své kolegyně.
verstehen von Dativ porozumět něčemu Verstehst du etwas von diesem Thema? Víte něco o tomto tématu? / Rozumíte tomuto tématu?
sich vertragen mit Dativ dobře vycházet s Unser Hund verträgt sich gut mit unserer Katze. Náš pes si rozumí s naší kočkou.
verzichten auf Akkusativ vzdát se něčeho (např. vzdát se konzumace masa) / vzdát se něčeho (např. vzdát se konzumace masa) Wir verzichten in diesem Jahr auf Urlaub. Letos se vzdáváme dovolené.
sich vor|bereiten auf Akkusativ připravit se na/do Ich bereite mich für den Flug morgen vor. Připravuji se na zítřejší let.
vorbei|gehen an Dativ chodit kolem něčeho/někoho Ich bin heute an dem Zoo vorbeigegangen. Dnes jsem šel vedle zoo.
vorbei|kommen an Dativ projít kolem/v / překonat něco (např. překážku) Kommst du heute nachmittags bei mir vorbei? Přijdeš za mnou dnes odpoledne?
warnen vor Dativ varovat před Polizei warnt vor Taschendieben. Policie varuje před kapsáři.
warten auf Akkusativ čekat na Ich warte auf den Bus. Čekám na autobus.
sich wenden an Akkusativ obrátit se na někoho (pro něco) Bitte wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Kontaktujte prosím přímo výrobce.
werden zu Dativ stát se něčím / proměnit se v něco Er wird zu einem Monster. Stává se z něj monstrum.
Wert legen auf Akkusativ přikládat něčemu význam Meine Frau legt viel Wert auf gesunde Ernährung. Moje žena přikládá zdravému stravování velký význam.
sich wündern über Akkusativ divit se / být něčím překvapen Ich wündere mich über die Entscheidung der Regierung. Rozhodnutí vlády mě překvapilo.
zweifeln an Dativ mít o něčem pochybnosti Ich zweifle an Richtigkeit dieser Lösung. Mám pochybnosti o správnosti řešení.
zwingen zu Dativ donutit někoho k něčemu Die Firma ist zu einem Stellenabbau gezwungen. Společnost je nucena propouštět.
ändern an Dativ změnit něco v něčem etwas an der Einrichtung ändern změnit něco ve výzdobě/vybavení
übersetzen auf/in Akkusativ přeložit do Ich habe das Schreiben auf Englisch (oder ins Englische) übersetzt. Přeložil jsem dopis do angličtiny.
überzeugen von/zu Dativ být o něčem přesvědčen / přesvědčit někoho o něčem Ich bin von seiner Schuld überzeugt. / Er hat mich zur Zusammenarbeit überzeugt. Jsem přesvědčen o jeho vině. / Přesvědčil mě, abych spolupracoval.