Subjunktiv II

Konjunktiv II

Konjunktiv II slouží především k vyjádření přání a předpokladů. Kromě toho má také následující případy použití:

 • Vyjadřování nereálných přání (např. něco se již stalo a nelze to změnit, ale my si přejeme, aby to bylo jinak)
 • Vyjádření potenciálně splnitelných přání (např. chtěli bychom mít letní dům u moře)
 • Tvorba podmínkových vět (jestliže / jestliže ... pak ...)
 • Formulování zdvořilostních požadavků
 • Stavba vět v nepřímé řeči (např. někdo řekl, že [údajně] ...), kdy se střetává tvar podmětu I Konjunktiv I s tvarem přísudku (Indikativ).

Příklady vět s použitím Konjunktiv II

 • Překlad
 • Kéž by bylo lepší počasí. (ale v současné době je špatné)
 • Vysvětlení
 • Vyjádření přání pomocí Konjunktiv II
 • Překlad
 • Kdyby bylo lepší počasí, šel bych do parku. (ale teď je špatné počasí a já zůstávám doma)
 • Vysvětlení
 • Podmínkové věty pomocí Konjunktivu II
 • Překlad
 • Bankéři: "Vyděláváme hodně peněz." 👉 Bankéři řekli, že (údajně) vydělávají hodně peněz.
 • Vysvětlení
 • Užití nepřímé řeči, když se jedná o subjunktiv II Konjunktiv II. Tvar slovesa verdienen v Konjunktivu I (sie verdienten) koliduje s tvarem minulého času Präteritum (sie verdienten). Aby se tedy předešlo dvojznačnosti, musí se použít tvar Konjunktiv II.
 • Překlad
 • Mohl byste prosím zvednout pero (z podlahy)?
 • Vysvětlení
 • Zdvořilé žádosti s Konjunktiv II

Konstrukce a aplikace

Použití Konjunktivu II k popisu současnosti

Tvar I 👉 würde + Infinitv

Forma II 👉 Präteritum + (Umlaut) + -e + Personalendung

V přítomném čase používáme jeden z obou tvarů: würde + Infinitiv (infinitiv), např. du würdest gehen, nebo kmen slovesa v čase Präteritum + -e + přípona (Personalendung) pro příslušnou osobu. Např. u slovesa gehen (ging - gegangen) by to bylo (du + ging + -e + -st 👉 du gingest).

V praxi se téměř vždy používá první tvar (würde + Infinitv). Výjimkou jsou haben, sein, werden, modální slovesa a několik dalších nepravidelných sloves (včetně brauchen, denken, finden, geben, gehen, kommen, tun, wissen). Důvodem je konflikt druhého tvaru konjunktivu I a tvaru Präteritum, např. ich machte (udělal jsem) a ich machte (udělal bych), proto se pak používá tvar würde machen.

 • Překlad
 • Kdyby nepršelo, šel bych do parku.
 • Vysvětlení
 • Vzhledem k tomu, že druhý tvar Kojnunktiv II u slovesa regnen 👉 regnete koliduje s jeho tvarem v Präteritum času (regnen - regnete - geregnet), doporučuje se používat tvar würde + Infinitiv (würde regnen).
 • Překlad
 • Chtěl bych mít sportovní vůz.
 • Vysvětlení
 • U slovesa haben se upřednostňuje tvar bez würde, tedy Präteritum + přípona pro správnou osobu.
Použití Konjunktivu II k popisu minulosti

hätten/wären + Paritizip II

Pro popis minulosti lze použít pouze jeden tvar: hätten/wären + Paritizip II.

 • Překlad
 • Kdybych viděl předpověď počasí, zůstal bych doma. (ale šel jsem do parku a zmokl jsem)
 • Vysvětlení
 • První část věty se vztahuje k minulosti (Lituji, že jsem se nepodíval na předpověď počasí) a druhá část se také vztahuje k minulosti (Lituji, že jsem nezůstal doma).
 • Překlad
 • Kdybych se ve škole pilně učil německy, mohl bych dnes pracovat v německé firmě.
 • Vysvětlení
 • První část věty se vztahuje k minulosti (lituji, že jsem se neučil německy důkladněji) a druhá část se vztahuje k přítomnosti/budoucnosti.

Skloňování sloves machen (dělat) a gehen (jít) pro osoby v podmětu Konjunktiv II

Person machen gehen
ich hätte gemacht wäre gegangen
du hättest gemacht wärest gegangen
er/sie/es hätte gemacht wäre gegangen
wir hätten gemacht wären gegangen
ihr hättet gemacht wärt (wäret) gegangen
sie/Sie hätten gemacht wären gegangen

Výjimky a zvláštní případy

Slovesa používající tvar Präteritum
Slovesa haben, sein a werden
Person haben sein werden
ich hätte wäre würde
du hättest wärest würdest
er/sie/es hätte wäre würde
wir hätten wären würden
ihr hättet wärt (wäret) würdet
sie/Sie hätten wären würden
Modální slovesa

Všechna slovesa s výjimkou sollen a wollen mají (Umlaut).

Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Další slovesa používající tvar Präteritum
Person brauchen denken finden geben gehen helfen kommen stehen tun wissen
ich bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
du bräuchtest dächtest fändest gäbest gingest hülfest kämest stündest/ständest tätest wüsstest
er/sie/es bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
wir bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten
ihr bräuchtet dächtet fändet gäbet ginget hülfet kämet stündet/ständet tätet wüsstet
sie/Sie bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten