Minulý čas

Perfekt

Nejčastěji používaný minulý čas, který se používá především v dialozích, rozhovorech a korespondenci, zejména v ústní formě. Používá se také v tisku a knihách, ale v tomto případě se velmi často používá minulý čas Präteritum.

Příklady vět v čase Perfekt

 • Překlad
 • V sobotu jsem u sebe doma uspořádala večírek.
 • Překlad
 • Obdrželi jsme váš e-mail.
 • Překlad
 • Včera jsem jel do Berlína.
 • Překlad
 • Při nehodě v jižním Německu zemřeli tři lidé.
 • Překlad
 • Policie našla vraha.

Stavba vět v Perfektním čase

Subjekt + haben/sein + Partizip II

Podmět (Subjekt) je osoba nebo věc vykonávající činnost, následuje jedno z časovaných pomocných sloves (haben/sein) a pak tvar Partizip II (u pravidelných sloves: Partizip II). U odlučitelných sloves se předpona ge- vkládá mezi předponu odlučitelného slovesa a sloveso, např. ein|kaufen 👉 eingekauft (nakupovat).

 • Překlad
 • Udělali jsme obrovský pokrok.
 • Vysvětlení
 • wir + machen 👉 wir + haben + ge- + mach + -t 👉 wir haben gemacht
 • Překlad
 • Do Číny odcestovala služebně.
 • Vysvětlení
 • sie + reisen 👉 sie + sein + ge- + reis + -t 👉 sie ist gereist
Person haben + machen (Partizip II) sein + reisen (Partizip II)
ich habe gemacht bin gereist
du hast gemacht bist gereist
er/sie/es hat gemacht ist gereist
wir haben gemacht sind gereist
ihr habt gemacht seid gereist
sie/Sie haben gemacht sind gereist

Aplikace Perfekt tenze

Slovesa, která používají haben jako pomocné sloveso
Přechodná slovesa (tj. slovesa s aktivním a pasivním hlasem), která se vyskytují s předmětem v akuzativu (Akkusativobjekt)
 • Překlad
 • Uklidil si pokoj.
 • Vysvětlení
 • das Zimmer 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Sein Zimmer ist [von ihm] geputzt worden. (Pasivum: Ten/jeho pokoj byl [jím] uklizen.)
 • Překlad
 • Přinesl jsem si kolo do sklepa.
 • Vysvětlení
 • das Fahrrad 👉 Akkusativobjekt; Passiv: (Pasivum: Kolo bylo [mnou] přivezeno do sklepa.)
Intranzitivní slovesa (ta, která nemohou tvořit pasivní větu), která nepopisují pohyb se změnou polohy nebo stavu
 • Překlad
 • Začala (nebo začala).
 • Vysvětlení
 • Tuto větu nelze tvořit v pasivním hlase.
 • Překlad
 • Spali jsme.
 • Vysvětlení
 • Tuto větu nelze tvořit v pasivním hlase.
Neosobní slovesa

Týká se to zejména sloves popisujících srážky.

 • Překlad
 • Pršelo.
 • Překlad
 • Byl nedostatek léků. (Alternativně: chyběly léky.)
Zvratná a zvratná slovesa
 • Překlad
 • Ztratil jsem se.
 • Překlad
 • Měli jsme se rádi.
Modální slovesa
 • Překlad
 • Měl jsem / chtěl jsem / nesměl jsem / musel jsem / mohl jsem / líbilo se mi to
Ostatní slovesa

Další slovesa, která nemusí spadat do žádné z výše uvedených kategorií (většina sloves v němčině používá haben jako pomocné sloveso).

 • Překlad
 • Pomohla jsem matce.
 • Vysvětlení
 • meiner Mutter 👉 Dativobjekt
Slovesa, která používají sein jako pomocné sloveso
Intranzitivní slovesa (tj. ta, která nemají pasivní hlas), u nichž dochází ke změně místa/pozice
 • Překlad
 • Vlak už odjel.
 • Překlad
 • Dnes jsme běželi lesem.
Intranzitivní slovesa popisující změnu stavu
 • Překlad
 • Onemocněl.
 • Překlad
 • Usnuli.
 • Překlad
 • Jezero je zamrzlé.
Slovesa bleiben, sein, werden
 • Překlad
 • Včera zůstala doma.
 • Překlad
 • Byla to dobrá volba.
 • Překlad
 • Dnes jsem se stal otcem.
Některá slovesa odvozená od sloves pomocí pomocného slovesa sein

Mnoho nepřechodných sloves, která nepopisují pohyb se změnou místa nebo stavu, ale jsou odvozena od sloves, která používají sein jako pomocné sloveso

 • Překlad
 • Riskoval.
 • Vysvětlení
 • Sloveso ein|gehen (podniknout) nezahrnuje pohyb nebo změnu stavu, ale je odvozeno od slovesa gehen, které používá pomocné sloveso sein.
 • Překlad
 • Předpokládal jsem, že společnost tento problém brzy vyřeší.
 • Vysvětlení
 • Sloveso davon aus|gehen [.., dass] (předpokládat [že]) nezahrnuje pohyb nebo změnu stavu, ale je odvozeno od slovesa gehen, které má pomocné sloveso sein.

Výjimky

 • Překlad
 • Mladá žena spáchala sebevraždu.

Výjimky a zvláštní případy

Slovesa stehen, sitzen a liegen

U výše uvedených sloves se zpravidla používá pomocné sloveso haben, ale v následujících oblastech: jižní Německo (DE Süd), Rakousko (AT) a Švýcarsko (CH) se místo něj používá pomocné sloveso sein.

 • Překlad
 • Seděl jsem v křesle.
 • Překlad
 • Ležel na posteli.
 • Překlad
 • Židle byla (doslova stála) na podlaze.
Sloveso tanzen

Sloveso tanzen používá pomocné sloveso haben, pokud zbytek věty výslovně nezahrnuje změnu místa.

 • Překlad
 • Tancoval jsem breakdance.
 • Vysvětlení
 • O tanci zde hovoříme spíše jako o koníčku nebo zaměstnání než o činnosti se změnou místa.
 • Překlad
 • Tancovali jsme až do pozdních nočních hodin.
 • Vysvětlení
 • Tanec zde označujeme jako činnost beze změny místa.
 • Překlad
 • Tančil se svou partnerkou přes celou místnost.
 • Vysvětlení
 • Tanec v tomto případě popisuje pohyb se změnou místa, např. z jednoho konce místnosti na druhý.
Slovesa klettern, schwimmen, tauchen, joggen

Výše uvedená slovesa musí používat pomocné sloveso sein, pokud zbytek věty popisuje změnu místa. V opačném případě lze použít i pomocné sloveso haben.

 • Překlad
 • Vystoupil na vrchol. 👉 Šplhal tři hodiny.
 • Vysvětlení
 • V první větě se děj týká změny místa (na vrchol hory), proto je třeba použít pomocné sloveso sein. Naproti tomu ve druhé větě lze použít i haben.
 • Překlad
 • Přeplaval jsem jezero. 👉 Plaval jsem dvě hodiny.
 • Vysvětlení
 • V první větě se děj týká změny místa (přes jezero), proto je třeba použít pomocné sloveso sein. Naproti tomu ve druhé větě lze použít i haben.
 • Překlad
 • Běžela po ulici. 👉 Ráda běhala.
 • Vysvětlení
 • V první větě se děj týká změny místa (podél ulice), proto je třeba použít pomocné sloveso sein. Naproti tomu ve druhé větě lze použít i haben.
 • Překlad
 • Ponořil jsem se na dno. 👉 Na dovolené jsem se potápěl často/často.
 • Vysvětlení
 • V první větě se děj týká změny místa (na dno), proto je třeba použít pomocné sloveso sein. Naproti tomu ve druhé větě lze použít i haben.
Slovesa končící na -iren nemají předponu ge-
 • Překlad
 • Společnost snížila cenu výrobku.
 • Překlad
 • Nevážili si svých klientů.
Neoddělitelná slovesa nemají předponu ge-
 • Překlad
 • Špatně jsem vás pochopil.
 • Vysvětlení
 • Předpona miss- je v tomto případě neoddělitelná.
 • Překlad
 • Objal svou matku.
 • Vysvětlení
 • Předpona um- je neoddělitelná.
 • Překlad
 • Smlouvu jsem podepsal.
 • Vysvětlení
 • Předpona unter- je v tomto případě neoddělitelná.
Oddělitelná slovesa

U odlučitelných sloves se předpona ge- umisťuje mezi odlučitelnou předponu a sloveso, např. ein|kaufen (nakupovat) 👉 ein + ge + kauf + t 👉 eingekauft

 • Překlad
 • Na večírek jsem pozval spoustu lidí.
 • Vysvětlení
 • ein|laden - pozvat; nepravidelné a odlučitelné sloveso