Příčestí

Partizip I und Partizip II

V němčině existují dvě příčestí: Partizip I (příčestí přítomné) a Partizip II (příčestí minulé).

Partizip I mění sloveso na přídavné jméno, které popisuje probíhající proces, např. spící dítě (schlafendes Kind). Je také možné, že Partizip I změní sloveso na podstatné jméno, například studieren 👉 der Studierende (student; studentka).

Partizip II naopak obvykle popisuje dokončenou činnost (časy Perfekt a Plusquamperfekt) nebo něco, co se bude dělat v budoucnosti (čas Futur II). Lze jej použít také ve větách s pasivním hlasem (Passiv). Ve větách s pasivem může Partizip II popisovat také přítomnost.

Konstrukce a aplikace

Partizip I
Konstrukce Partizip I

Infinitiv + -d

Particip I vznikne přidáním přípony -d k infinitivu (Infinitiv)

 • Překlad
 • Na ulici sedí plačící dítě.
 • Vysvětlení
 • Sloveso: weinen (plakat) + přípona -d 👉 weinend + -es pro zohlednění rodu, pádu a čísla (das Kind; Nominativ, Singulár).
 • Překlad
 • Německy mluvící osoba
 • Vysvětlení
 • Sloveso: sprechen (mluvit) + přípona -d 👉 sprechend + přípona -e pro zohlednění rodu, pádu a čísla (die Person; nominativ, singulár).
Aplikace Partizip I

Příčestí Particip I lze použít jako přídavné jméno, které popisuje podstatné jméno, jako podstatné jméno nebo jako příslovce, které popisuje sloveso.

Jako přídavné jméno popisující podstatné jméno
 • Překlad
 • Auto jedoucí v levém jízdním pruhu.
Jako podstatné jméno
 • Překlad
 • V dnešní době se studenti ucházejí o první zaměstnání dříve.
Jako příslovce popisující podstatné jméno
 • Překlad
 • Pes si vleže hraje s hračkou.
Partizip II
Konstrukce Partizip II

ge- + Verbstamm + -t

Příčestí Partizip II u pravidelných sloves se tvoří přidáním předpony ge- a přípony -t ke kmeni slovesa. Silná slovesa místo toho obvykle dostávají příponu -en. U nepravidelných sloves je tvar Particip II jednoduše libovolný a je třeba si ho zapamatovat.

 • Vysvětlení
 • Sloveso: machen (dělat), předpona ge- + slovesný kmen: mach + přípona -t 👉 gemacht
 • Vysvětlení
 • Sloveso: kochen (vařit), předpona ge- + slovesný kmen: koch + přípona -t 👉 gekocht
 • Vysvětlení
 • U sloves, jejichž kmen končí na -iren, se ge- nepíše (geoperiert). Např. sloveso operieren (operovat / provádět operaci), slovesný kmen: operier + přípona -t 👉 operiert
 • Vysvětlení
 • Slovesa, jejichž kmen končí na -t nebo -d, mají příponu -et. Např. sloveso arbeiten (pracovat), předpona ge- + slovesný kmen: arbeit + přípona -et 👉 gearbeitet
 • Vysvětlení
 • Slovesa, jejichž kmen končí na -t nebo -d, mají příponu -et. Např. sloveso enden (skončit / dokončit), předpona ge- + slovesný kmen: končit + přípona -et 👉 geendet
 • Vysvětlení
 • Neoddělitelná slovesa nemají předponu ge-. Sloveso beeindrucken (udělat dojem [na někoho]), slovesný kmen: beeindruck + přípona -t 👉 beeindruckt
 • Vysvětlení
 • U odlučitelných sloves se mezi odlučitelnou předponu a sloveso vkládá přípona ge-. Sloveso aus|reichen (vystačit), odlučitelná předpona aus- + předpona ge- + slovesný kmen: reich + předpona -t 👉 ausgereicht
 • Vysvětlení
 • Silné sloveso: <(spát), předpona ge- + kmen slovesa: schlaf + přípona -en 👉 geschlafen
Aplikace Partizip II

Partizip II se používá k sestavování vět v následujícím čase: Perfekt, Plusquamperfekt a Futur II. Kromě toho může fungovat jako příslovce, podstatné jméno a v pasivních větách.

V minulém čase Perfekt
 • Překlad
 • Ve škole jsem se učil německy.
Ve větě v minulém čase Plusquamerfekt
 • Překlad
 • V této společnosti jsem pracoval pět let, než jsem byl povýšen na vedoucího oddělení.
V budoucím čase dokonavém Futur II
 • Překlad
 • Než se dostaneme na nádraží, vlak už bude odjíždět.
Jako přídavné jméno
 • Překlad
 • Čerstvě upečený koláč krásně voní.
 • Vysvětlení
 • Ke slovesu ve tvaru Partizip II přidáváme příslušnou koncovku (jako k přídavnému jménu).
Jako příslovce
 • Překlad
 • Do konce čtvrtletí pracuje na vyčerpání.
Ve větě s pasivním hlasem
 • Překlad
 • Vaše objednávka se zpracovává.