Minulý čas prostý

Präteritum

Časování Präteritum (nazývané také Imperfekt) se používá především v psané podobě v knihách, povídkách a v tisku. Používá se také s pomocnými slovesy haben, sein a modálními slovesy (i když se používá ve slovesném tvaru).

Příklady vět v čase Präteritum

 • Překlad
 • Policie pátrala po podezřelém.
 • Překlad
 • Tři osoby byly zraněny.
 • Překlad
 • Můj strýc šel do lesa.
 • Překlad
 • Včera jsem byl v kině.
 • Překlad
 • Ráno jsem měla bolesti břicha.
 • Překlad
 • Na dovolené jsem chtěl každý den jíst pizzu.

Stavba vět v čase Präteritum

Pravidelná slovesa

Subjekt + Präteritum + ...

Podmět (Subjekt) je osoba nebo věc vykonávající činnost. Tvar Präteritum u pravidelných sloves se vytvoří tak, že se ke slovesnému kmeni přidá přípona -te a přípona pro správnou osobu, např. wir machen 👉 wir + mach + te + n 👉 wir machten. První a třetí osoba jednotného čísla jsou vždy stejné (přidává se pouze přípona -te).

Person Endung machen
ich -te machte 👈 mach + -te
du -test 👈 -te + -st machtest 👈 mach + -test
er/sie/es -te machte 👈 mach + -te
wir -ten 👈 -te + - en (-teen) machten 👈 mach + -ten
ihr -tet 👈 -te + -t machtet 👈 mach + -tet
sie/Sie -ten 👈 -te + -en (-teen) machten 👈 mach + -ten
Slovesa haben a sein

Tvar Präteritum u sloves haben a sein je nepravidelný.

Person haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren
Smíšená slovesa

U smíšených sloves se mění slovesný kmen a přidává se přípona -te (jako u běžných sloves).

Person Endung bringen denken
ich -te brachte dachte
du -test brachtest dachtest
er/sie/es -te brachte dachte
wir -ten brachten dachten
ihr -tet brachtet dachtet
sie/Sie -ten brachten dachten
Nepravidelná slovesa

U nepravidelných sloves se mění slovesný kmen. Změněný slovesný kmen se stává základním tvarem, ke kterému přidáme příponu podle následující tabulky.

Person Endung gehen kommen nehmen
ich - ging kam nahm
du -st gingst kamst nahmst
er/sie/es - ging kam nahm
wir -en gingen kamen nahmen
ihr -t gingt kamt nahmt
sie/Sie -en gingen kamen nahmen

Výjimky a zvláštní případy

Slovesa končící na -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm

U pravidelných sloves, jejichž kmen končí na -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm, musí příponě přidané k vytvoření tvaru Präteritum předcházet samohláska -e.

Person arbeiten (-t) enden (-d) zeichnen (-chn) öffnen (-ffn) trocknen (-kn) atmen (-tm)
ich arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
du arbeitetest endetest zeichnetest öffnetest trocknetest atmetest
er/sie/es arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
wir arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten
ihr arbeitetet endetet zeichnetet öffnetet trocknetet atmetet
sie/Sie arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten

Je to docela intuitivní, protože by bylo těžké vyslovit např. atmtest, öffnte, zeichnten.

Oddělitelná slovesa

U odlučitelných sloves se sloveso časuje normálně a předpona je na konci věty.

 • Překlad
 • Profesor pokračoval v přednášce.
 • Vysvětlení
 • fort|setzen - pokračovat; část slovesa bez předpony se časuje stejně jako sloveso setzen
 • Překlad
 • Studenti museli zůstat déle, protože profesor pokračoval v přednášce.
 • Vysvětlení
 • Ve vedlejší větě se sloveso nachází na konci věty, kde stojí jeho předpona. V tomto případě se předpona a sloveso píší společně.
Modální slovesa

Pokud je ve větě modální sloveso v čase Präteritum a další sloveso, pak je druhé sloveso na konci věty v infinitivním tvaru.

 • Překlad
 • Bohužel jsem včera nemohl přijít.
 • Překlad
 • Můj syn chtěl jet k moři.