Nepravidelná slovesa

Unregelmäßige Verben

Většina sloves má pravidelnou konjugaci, např. machen (Infinitiv) - machte (Präteritum) - gemacht (Partizip II). V Präteritum se ke slovesnému kmeni mach přidává předpona ge- a v Partizip II předpona ge- a předpona -t ke slovesnému kmeni mach. Takovým slovesům říkáme pravidelná slovesa (schwache Verben).

Slovesa, která mají jinou konjugaci, jsou slovesa nepravidelná. Mezi nepravidelnými slovesy rozlišujeme také silná slovesa (starke Verben), která jsou "méně" nepravidelná, tj. jejich tvar Partizip II vzniká přidáním předpony ge- a přípony -en místo -t. U silných sloves navíc dochází ke změně jednoho nebo dvou písmen, například (schreiben - schrieb - geschrieben).

Časování nepravidelných sloves

Mezi nepravidelná slovesa patří: modální slovesa, pomocná slovesa a mnoho dalších sloves.

Modální slovesa
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Překlad
dürfen durfte gedurft darf darfst darf mít dovoleno něco dělat
können konnte gekonnt kann kannst kann může
müssen musste gemüsst muss musst muss musí
mögen mochte gemocht mag magst mag líbit se
sollen sollte gesollt soll sollst soll by měl
wollen wollte gewollt will willst will chtít
Pomocná slovesa
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Překlad Komentář
haben hatte gehabt habe hast hat mít
sein war gewesen bin bist ist být V množném čísle je sloveso sein rovněž nepravidelné: wir sind, ihr seid, sie/Sie sind.
werden wurde geworden werde wirst wird stát se něčím
Další nepravidelná slovesa
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Překlad Komentář
backen backte/buk gebacken (haben) backe bäckst/backst bäckt/backt k pečení
befehlen befahl befohlen (haben) befehle befiehlst befiehlt nařídit někomu, aby něco udělal
beginnen begann begonnen (haben) beginne beginnst beginnt začít
beißen biss gebissen (haben) beiße beißt beißt kousnout
bersten barst geborsten (sein) berste berstest/birst berstet/birst rozbít
biegen bog gebogen (sein/haben) biege biegst biegt ohnout (+haben) nebo otočit např. doleva/doprava (+sein)
bieten bot geboten (haben) biete bietest bietet nabídnout / poskytnout (např. poskytnout dobrý přehled) - einen guten Überblick bieten
binden band gebunden (haben) binde bindest bindet svázat
bitten bat gebeten (haben) bitte bittest bittet požádat (např. o laskavost, ale ne o otázku)
blasen blies geblasen (haben) blase bläst bläst vyfouknout
bleiben blieb geblieben (sein) bleibe bleibst bleibt zůstat (neodcházet) / zůstat (neměnit)
braten briet gebraten (haben) brate brätst brät smažit / péct
brechen brach gebrochen (haben/sein) breche brichst bricht rozbít něco (+haben) nebo rozbít / rozpadnout se (+sein)
brennen brannte gebrannt (haben) brenne brennst brennt spálit
bringen brachte gebracht (haben) bringe bringst bringt přivést
denken dachte gedacht (haben) denke denkst denkt přemýšlet
dringen drang gedrungen (haben/sein) dringe dringst dringt proniknout / dostat se skrz (+sein) nebo požadovat něco (+haben)
empfehlen empfahl empfohlen (haben) empfehle empfiehlst empfiehlt doporučit
erschrecken erschrak erschrocken (sein) erschrecke erschreckst erschreckt dostat strach Další varianty: erschrecken - erschreckte - erschreckt (+haben) 👉 vyděsit někoho
essen gegessen (haben) esse isst isst jíst
erwägen erwog erwogen (habe) erwäge erwägst erwägt zvážit
fahren fuhr gefahren (sein/haben) fahre fährst fährt řídit / kormidlovat Další varianty: fahren - fuhr - gefahren (+haben) vozit někoho / svézt někoho (autem/loďí)
fallen fiel gefallen (sein) falle fällst fällt spadnout
fangen fing gefangen (haben) fange fängst fängt chytit / uchopit
finden fand gefunden (haben) finde findest findet najít / najít někoho/něco jako např. myslím, že tento plán je dobrý 👉 ich finde den Plan gut
flechten flocht geflochten (haben) flechte flechtest/flichtst flechtet/flicht tkát
fliegen flog geflogen (sein/haben) fliege fliegst fliegt letět (+sein) nebo letět s někým jako cestující letadlem (+haben)
fliehen floh geflohen (sein) fliehen fliehst flieht utéct
fließen floss geflossen fließe fließt fließt proudit (např. řeka/potok/voda)
fressen fraß gefressen (haben) fresse frisst frisst hltavě a nepořádně požírat / jíst
frieren fror gefroren (haben) friere frierst friert mrznout / být chladný zamrznout 👉 ein|frieren +sein (!) [změna stavu, tedy +sein]
gebären gebar geboren (haben) gebäree gebärst gebärt porodit
geben gab gegeben (haben) gebe gibst gibt dát
gedeihen gedieh gediehen (sein) gedeihe gedeihst gedeiht prosperovat/prosperovat
gehen ging gegangen (sein) gehe gehst geht jít
gelingen gelang gelungen (sein) gelinge gelingst gelingt uspět
gelten galt gegolten (haben) gelte giltst gilt být účinný; uplatňovat se
genesen genas genesen (sein) genese genest genest získat zdraví
genießen genoss genossen (haben) genieße genießt genießt těšit se z něčeho (najít v něčem potěšení), např. těšit se z jídla 👉 das Essen genießen nebo těšit se z něčeho (mít z něčeho prospěch, něco pozitivního), např. těšit se z dobré pověsti 👉 guten Ruf genießen
geschehen geschah geschehen (sein) geschehe geschehst gescheht aby se to stalo
gewinnen gewann gewonnen (haben) gewinne gewinnst gewinnt získat / vytěžit suroviny
gießen goss gegossen (haben) gieße gießt gießt zalévat / zalévat
gleichen glich geglichen (haben) gleiche gleichst gleicht být jako někdo/něco být podobný někomu/něčemu 👉 jemandem/einer Sache gleichen
gleiten glitt geglitten (sein) gleite gleitest gleitet plachtit (ve vzduchu) / klouzat
graben grub gegraben (haben) grabe gräbst gräbt kopat
greifen griff gegriffen (haben) greife greifst greift sáhnout po něčem / uchopit něco
halten hielt gehalten (haben) halte hältst hält zadržet něco/někoho / zastavit někoho / zadržet něco halten má mnoho dalších významů
hängen hing gehangen (haben) hänge hängst hängt viset (ve významu "viset"; nehybný, již visící) Další varianty: hängen - hängte - gehängt [+haben] (zavěsit něco)
hauen haute gehauen (haben) haue haust haut udeřit / porazit / rozbít
heben hob gehoben (haben) hebe hebst hebt zvednout
heißen hieß geheißen (haben) heiße heißt heißt být nazýván (např. mé jméno je ...) / znamenat (např. znamená to, že ... 👉 das heißt, dass ...)
helfen half geholfen (haben) helfe hilfst hilft pomáhat
kennen kannte gekannt (haben) kenne kennst kennt být obeznámen s něčím/někoho znát (např. znát nějakou osobu)
klingen klang geklungen (haben) klinge klingst klingt zvonit / znít
kommen kam gekommen (sein) komme kommst kommt přijít
kriechen kroch gekrochen (sein) krieche kriechst kriecht plazit se
laden lud geladen (haben) lade lädst lädt naložit (např. náklad na nákladní auto nebo naplnit něco něčím) / nabít zařízení / načíst (např. data)
lassen ließ gelassen (haben) lasse lässt lässt nechat něco někde / nechat někoho něco udělat / nechat něco udělat
laufen lief gelaufen (sein) laufe läufst läuft běžet / pracovat (např. fungující/běžící zařízení)
leiden litt gelitten (haben) leide leidest leidet trpět (na) / být nemocný (např. být nemocný 👉 leiden an +Dativ)
leihen lieh geliehen (haben) leihe leihst leiht půjčit někomu / vypůjčit si od někoho
lesen las gelesen (haben) lese liest liest číst
liegen lag gelegen (haben) lege liegst liegt ležet (např. na posteli) V jižním Německu, Rakousku a Švýcarsku +sein
lügen log gelogen (haben) lüge lügst lügt lhát (tj. říkat něco, co není pravda)
meiden mied gemieden (haben) meide meidest meidet vyhnout se něčemu/někomu
melken molk gemolken (haben) melke melkst/milkst melkt/milkt na mléko Další varianty: melken - melkte - gemelkt (také mléko, ale s pravidelnou konjugací)
messen maß gemessen (haben) messe misst misst měřit
misslingen misslang misslungen (sein) misslinge misslingst misslingt selhat
nehmen nahm genommen (haben) nehme nimmst nimmt převzít
nennen nannte genannt (haben) nennen nennst nennt pojmenovat / uvést/uvést nějakou informaci (např. uvést příklad/důvod)
pfeifen pfiff gepfiffen (haben) pfeife pfeifst pfeift pískat
preisen pries gepriesen (haben) preise preist preist chválit Další sloveso se stejným významem, které se používá častěji: loben
quellen quoll gequollen (sein) quelle quillst quillt stříkat / tryskat
raten riet geraten (haben) rate rätst rät poradit / odhadnout
reiben rieb gerieben (haben) reibe reibst reibt třít / strouhat
reißen riss gerissen (haben/sein) reiße reißt reißt roztrhat / roztrhat na kusy Ve významu: nechat se roztrhnout: +sein; ve významu: roztrhnout / roztrhnout: +haben
reiten ritt geritten (sein) reite reitest reitet jezdit na koni
rennen rannte gerannt (sein) renne rennst rennt závodit / běžet
riechen roch gerochen (haben) rieche riechst riecht to smell (to be releasing a smell) / to smell (to smell sth; sniff)
ringen rang gerungen (haben) ringe ringst ringt bojovat za/proti ringen (um+Akkusativ/mit+Dativ)
rinnen rann geronnen (sein) rinne rinnst rinnt kapat / vytékat
rufen rief gerufen (haben) rufe rufst ruft zavolat někoho (např. zavolat někoho, aby přišel) / přivolat někoho
saufen soff gesoffen (haben) saufe säufst säuft pít / pít
senden sandte gesandt (haben) sende sendest sendet odeslat Další varianty: senden - sendete - gesendet (stejný význam, ale pravidelná konjugace)
schaffen schuf geschaffen (haben) schaffe schaffst schafft vytvořit Další varianty: schaffen - schaffte - geschafft (zvládnout / zvládnout něco / zvládnout něco)
scheiden schied geschieden (haben) scheide scheidest scheidet rozvést se / odloučit se
scheinen schien geschienen (haben) scheine scheinst scheint zářit / zdát se
schelten schalt gescholten (haben) schelte schiltst schilt vynadat
scheren schor geschoren (haben) schere scherst schert stříhat; sekat Další varianty: sich scheren (um+Akkusativ) - scherte - geschert (starat se o něco/sb)
schieben schob geschoben (haben) schiebe schiebst schiebt přesunout něco (např. nábytek, schůzku) / vložit (např. kartu do slotu)
schießen schoss geschossen (haben) schieße schießt schießt střílet
schlafen schlief geschlafen (haben) schlafe schläfst schläft spát usnout 👉 ein|schlafen +sein (!) [změna stavu, proto +sein]
schlagen schlug geschlagen (haben/sein) schlage schlägst schlägt udeřit / udeřit (+haben) nebo udeřit o něco (tak, že dojde k nárazu, např. udeřit hlavou o zeď, +sein)
schleifen schliff geschliffen (haben) schleife schleifst schleift brousit / brousit Další varianty: schleifen - schleifte - geschleift (+haben) (táhnout něco)
schließen schloss geschlossen (haben) schließe schließt schließt uzavřít / ukončit
schlingen schlang geschlungen (haben) schlinge schlingst schlingt spolknout / omotat / ovinout (např. větve) nebo se omotat kolem něčeho (sich schlingen)
schmeißen schmiss geschmissen (haben) schmeiße schmeißt schmeißt házet / vrhat schmeißen (vrhat / házet), werfen (házet, slabší význam než schmeißen)
schmelzen schmolz geschmolzen (haben/sein) schmelze schmiltzt schmiltzt rozpustit se (+sein) nebo rozpustit něco (např. rozpustit čokoládu, +haben) Pokud je podmětem to, co se taví, pak je třeba použít pomocné sloveso +sein, a pokud je podmětem něco jiného, pak se použije +haben.
schneiden schnitt geschnitten (haben) schneide schneidest schneidet řezat nebo se řezat (sich schneiden)
schreiben schrieb geschrieben (haben) schreibe schreibst schreibt napsat / zapsat
schreien schrie geschrien (haben) schreie schreist schreit křičet; křičet
schreiten schritt geschritten (sein) schreite schreitest schreitet vykročit; vykročit
schweigen schwieg geschwiegen (haben) schweige schweigst schweigt mlčet
schwellen schwoll geschwollen (sein) schwelle schwellst schwellt bobtnat
schwimmen schwamm geschwommen (sein) schwimme schwimmst schwimmt plavat Další varianty: pomocné sloveso +sein lze použít vždy, ale někdy lze použít i pomocné sloveso +haben, pokud se nejedná o změnu místa, např. Er hat 2 Stunden lang geschwommen (Byl 2 hodiny plavat).
schwinden schwand geschwunden (sein) schwinde schwindest schwindet zmenšovat / zmenšovat / smršťovat
schwingen schwang geschwungen (haben/sein) schwinge schwingst schwingt houpat se (+haben) nebo kývat se (+sein)
schwören schwor geschworen (haben) schwöre schwörst schwört přísahat / slibovat
sehen sah gesehen (haben) sehe siehst sieht vidět / sledovat
singen sang gesungen (haben) singe singst singt zpívat
sinken sank gesunken (sein) sinke sinkst sinkt klesat / klesat (např. cena) / klesat (např. teplota)
sitzen saß gesessen (haben) sitze sitzt sitzt sedět V jižním Německu, Rakousku a Švýcarsku +sein
speien spie gespien (haben) speie speist speit zvracet / plivat
sprechen sprach gesprochen (haben) spreche sprichst spricht mluvit; mluvit
springen sprang gesprungen (sein) springe springst springt skočit
stechen stach gestochen (haben) steche stichst sticht bodnout
stehen stand gestanden (haben) stehe stehst steht být napsáno/uvedeno např. in dem Schreiben steht es, dass ... 👉 v tomto článku/dokumentu je napsáno, že ...) / stehen auf etw/jdn+Akkusativ 👉 být v něčem V jižním Německu, Rakousku a Švýcarsku +sein
stehlen stahl gestohlen (haben) stehle stiehlst stiehlt krást
steigen stieg gestiegen (sein) steige steigst steigt nastoupit do něčeho (např. do vlaku/motocyklu) nebo se zvednout (např. cena)
sterben starb gestorben (sein) sterbe stribst stribt zemřít
streichen strich gestrichen (haben/sein) streiche streichst streicht vymalovat (např. zdi) / přeškrtnout / zrušit (např. let)
streiten stritt gestritten (haben) streite streitest streitet hádat se s někým (nebo se s někým pohádat)
stinken stank gestunken (haben) stinke stinkst stinkt smrdět
tragen trug getragen (haben) trage trägst trägt nosit / nést něco (např. nést náklady / vinu)
treffen traf getroffen (haben) treffe triffst trifft splnit / dosáhnout cíle
treiben trieb getrieben (haben/sein) treibe treibst treibt uvést něco do pohybu / pohánět něco / trénovat (např. sport) [+haben] nebo unášet/plout (např. po vodě) [+sein]
treten trat getreten (haben/sein) trete tritst tritt to step onto sth / to press sth (with foot) / to kick sth [+haben] nebo to step / to treet (in the sense of going) [+sein] (ve smyslu jít) [+sein]
trinken trank getrunken (haben) trinke trinkst trinkt pít
trügen trog getrogen (haben) trüge trügst trügt oklamat někoho
tun tat getan (haben) tue tust tut dělat
vergessen vergaß vergessen (haben) vergesse vergisst vergisst zapomenout
verlieren verlor verloren (haben) verliere verlierst verliert prohrát (nevyhrát; např. hru, sázku) / ztratit (ztratit; např. klíče)
wachsen wuchs gewachsen (sein) wachse wächst wächst růst
waschen wusch gewaschen (haben) wasche wäsch(s)t wäscht prát / prát
weichen wich gewichen (sein) weiche weichst weicht ustoupit/ustoupit někomu/něčemu
weisen wies gewiesen (haben) weise weist weist nasměrovat (např. do nějakého směru) / vyhnat někoho
werben warb geworben (haben) werbe wirbst wirbt inzerovat / nabírat nové zaměstnance
werfen warf geworfen (haben) werfe wirfst wrift hodit
winden wand gewunden (haben) winde windest windet splétat / splétat se / splétat se (sich winden) Další varianty: winden - windete - gewindet (foukat / být větrný)
wiegen wog gewogen (haben) wiege wiegst wiegt vážit Další varianty: wiegen - wiegte - gewiegt (kývat se / rozdrobit nebo rozsekat)
wissen wusste gewusst (haben) weiß weißt weiß znát
zeihen zieh geziehen (haben) zeihe zeihst zeiht obvinit
ziehen zog gezogen (haben/sein) ziehe ziehst zieht přetáhnout / nasadit si kus oblečení (doslova: přetáhnout si např. čepici přes hlavu) [+haben] nebo se přestěhovat (např. do jiného města) [+sein]
zwingen zwang gezwungen (haben) zwinge zwingst zwingt donutit

Tipy a triky

Slovesný základ se časuje vždy stejně, např. u slovesa gehen existuje více sloves se stejným základem: býtgehen, aus|gehen, an|gehen, .... Tato slovesa mají různé významy, ale základ gehen se časuje stejně.

Pomocné sloveso je většinou také stejné, ale bohužel existují výjimky, např. spát - schlafen (+haben), ale usnout ein|schlafen (+sein, protože vyjadřuje změnu stavu).

Nejlepší je naučit se konjugaci základního tvaru slovesa a aplikovat ji na všechna slovesa se stejným základem (příklady níže).

Infinitiv Präteritum Partizip II Význam
essen gegessen (haben) jíst
fressen fr gefressen (haben) hltavě a nepořádně požírat / jíst
messen m gemessen (haben) měřit
vergessen verg vergessen (haben) zapomenout
finden fand gefunden (haben) najít / najít někoho/něco, co je
empfinden empfand empfunden (haben) cítit
erfinden erfand erfunden (haben) vynalézat