Slovesa

Verben

Sloveso je část řeči, která vyjadřuje činnost, stav nebo proces. Slovesa se píší malými písmeny a jsou časována pro osoby a čísla. Používají se také v různých časech a náladách, např. v přítomném/budoucím/předminulém čase, v subjunktivu/imperativu.

Nejčastěji je sloveso umístěno na druhém místě ve větě, s výjimkou případů, kdy jsou ve větě další slovesa nebo se jedná o větu vedlejší, v takovém případě pořadí slov závisí na ostatních částech věty.

Stavba a skupiny sloves

Slovesa se píší malými písmeny
 • Překlad
 • Jan chodí do školy.
 • Překlad
 • Napsal jsem ti zprávu.
Konjugace slovesa pro osobu a číslo

Základní (nesklonný) tvar slovesa je infinitiv (Infinitiv). Pro spřežení slovesa na osobu je třeba ke slovesnému kmeni přidat příslušnou příponu. Příklad ukazuje časování slovesa gehen (kmen slovesa je geh).

Person gehen (Präsens)
ich gehe
du gehst
er/sie/es geht
wir gehen
ihr geht
sie/Sie gehen
Rozdělení sloves do skupin

Běžně se také slovesa dělí do následujících skupin (jedno sloveso může patřit do více než jedné z těchto skupin):

 • infinitiv (Infinitiv)
 • plné sloveso (Vollverb)
 • pomocné sloveso (Hilfsverb)
 • modální sloveso (Modalverb)
 • Příčestí přítomné (Partizip I/Partizip Präsens)
 • Příčestí minulé (Partizip II/Partizip Perfekt)
 • pravidelná slovesa (schwache Verben)
 • silná slovesa (starke Veben)
 • nepravidelná slovesa (unregelmäßige Verben)
 • [in]tranzitivní slovesa ([in]transitive Verben)
 • zvratná slovesa (reflexivní slovesa)
 • vzájemná slovesa (reziproke Verben)
 • [ne]oddělitelná slovesa ([nicht] trennbare Verben)
Infinitiv (Infinitiv)

Sloveso v základním, nespojitém tvaru (nejčastěji se používá ve větách s více než jedním slovesem a v takovém případě se umisťuje na konec věty).

 • Překlad
 • Wolfgang se dnes musí učit.
 • Překlad
 • Chceme jet na dovolenou společně.
 • Překlad
 • Brzy půjdu spát.
Hlavní sloveso (Vollverb)

Sloveso, které se může objevit ve větě samostatně.

 • Překlad
 • Běhám.
Pomocné sloveso (Hilfsverb)

Sloveso použité společně s jiným slovesem k vytvoření věty v daném čase nebo náladě (např. v minulém čase nebo v pasivním hlase). V němčině existují tři pomocná slovesa: haben, sein, werden.

 • Překlad
 • Lisa si koupila nové kolo.
 • Vysvětlení
 • Pomocné sloveso haben.
 • Překlad
 • Vrátili jsme se domů brzy.
 • Vysvětlení
 • Pomocné sloveso sein.
 • Překlad
 • Vaše objednávka se zpracovává.
 • Vysvětlení
 • Pomocné sloveso werden v pasivní větě.
Modální sloveso (Modalverb)

Modální slovesa se téměř vždy objevují ve větě s jiným slovesem. Může být použito samostatně, ale to se stává jen zřídka a muselo by být použito v nějakém kontextu, např. jako odkaz na předchozí větu. Jedná se o modální slovesa: .

 • Překlad
 • Chci jíst pizzu.
 • Překlad
 • Otázka: Mohu zde kouřit? Odpověď: Ne, nemůžete.
 • Vysvětlení
 • V odpovědi je sloveso dürfen samo o sobě, ale odkazuje na otázku. Jinak by "Nemůžeš" samo o sobě nedávalo příliš smysl.
Příčestí přítomné (Partizip I/Partizip Präsens)

Slovesný tvar s příponou -d připojenou k infinitivu. Vyjadřuje vykonávanou činnost, při níž se vykonává jiná činnost. Particip I popisuje, za jakých okolností byla tato druhá činnost vykonávána.

 • Překlad
 • S pláčem opustila místnost.
Příčestí minulé (Partizip II/Partizip Perfekt)

Slovesný tvar používaný pro stavbu vět v určitých časech/obdobích, např. v minulém čase Perfekt a v pasivním hlase. U pravidelných sloves se tvar Particip II vytvoří přidáním předpony ge- a přípony -t k základu slovesa.

 • Překlad
 • Upekla jablečný závin.
Pravidelná slovesa (schwache Verben)

Slovesa, která mají pravidelný tvar v následujících časech: <(základ slovesa + -te) a Perfekt (tvar Partizip II je pravidelný: ge- + slovesný základ + -t), např. machen - machte - gemacht.

Pokud základ slovesa začíná předponou, která v Paritizipu II předponu ge- nedostane, ale kromě toho je konjugace pravidelná, pak se sloveso také považuje za pravidelné, např. besuchen - besuchte - besucht.

 • Překlad
 • Dva roky jsem žil v Berlíně.
Silná slovesa (starke Veben)

Slovesa, která mají technicky nepravidelnou konjugaci, ale je "méně nepravidelná". Jejich tvar Partizip II končí na -en místo na -t a jejich tvar Präteritum je nepravidelný. Nejčastěji jejich tvary Präteritum, Partizip II vyžadují změnu jednoho nebo dvou písmen v kmeni slovesa, např. (a 👉 u, ie 👉 ei). fahren - fuhr - gefahren nebo bleiben - blieb - geblieben. Navíc se někdy v časování Präsens ve třetí osobě jednotného čísla (er/sie/es) přidává ke slovesu umlaut, např. fahren - er fährt.

 • Překlad
 • Vyprala jsem povlečení.
Nepravidelná slovesa (unregelmäßige Verben)

Slovesa, která mají nepravidelný časový tvar Präteritum a nepravidelné příčestí Partizip II.

 • Překlad
 • Včera jsem byl na narozeninové oslavě.
[in]tranzitivní slovesa ([in]transitive Verben)

Přechodná slovesa jsou ta, která se mohou vztahovat k akuzativnímu objektu (Akkusativobjekt). Lze je použít ke stavbě věty s pasivním hlasem. Naproti tomu intranzitivní slovesa jsou taková, která nemohou odkazovat na předmět v akuzativním pádě Akkusativ a nemohou tvořit pasivní hlas.

 • Překlad
 • Jím hamburger (pasivum: hamburger jím já.)
 • Vysvětlení
 • Sloveso essen (jíst) je přechodné.
 • Překlad
 • Jsem nemocný. (Pasivní: není možné)
 • Vysvětlení
 • Sloveso sein (být) je intranzitivní.
Zvratná slovesa (reflexivní slovesa)

V němčině jsou zvratná slovesa taková, která mají zvratné zájmeno sich (sebe), které se skloňuje spolu se slovesem pro osobu.

 • Překlad
 • S dárkem jsem spokojená.
Vzájemná slovesa (reziproke Verben)

Slovesa popisující vzájemné akce. Lze je použít se zvratným zájmenem sich nebo se zájmenem vzájemným einander (navzájem).

 • Překlad
 • Joachim a Lara se mají rádi.
[ne]oddělitelná slovesa ([nicht] trennbare Verben)

Oddělitelná slovesa mají předponu, kterou lze oddělit od slovesného kmene a která se obvykle přesouvá na konec věty (důležité je také správné umístění předpony oddělitelného slovesa v jeho Partizip II podobě). Pokud jde o neoddělitelná slovesa, mají také předponu, ale nelze ji oddělit od slovesného kmene.

 • Překlad
 • Podepisuji nájemní smlouvu.
 • Vysvětlení
 • Sloveso unterschreiben má předponu unter, ale ta je neoddělitelná, takže předpona zůstává spolu se slovesným kmenem.
 • Překlad
 • Vlak odjíždí v osm hodin.
 • Vysvětlení
 • Sloveso ab|fahren má předponu ab, která je oddělena od základu slovesa a je umístěna na konci věty.
 • Překlad
 • Vlak odjel v osm hodin.
 • Vysvětlení
 • Sloveso ab|fahren má předponu ab, která se odděluje od slovesného základu a slouží k vytvoření Particip II (ab + ge- + slovesný kmen + -en 👉 abgefahren) tvaru.