زمان گذشته

Perfekt

بیشترین استفاده از زمان گذشته، عمدتا در گفتگوها، مکالمات و مکاتبات، به ویژه در فرم شفاهی استفاده می‌شود. همچنین در مطبوعات و کتاب‌ها استفاده می‌شود، اما در این مورد اغلب از زمان گذشته Präteritum استفاده می‌شود.

نمونه‌هایی از جملات در زمان Perfekt

 • ترجمه
 • من شنبه در محل زندگی خود مهمانی برگزار کردم.
 • ترجمه
 • ما ایمیل شما را دریافت کردیم.
 • ترجمه
 • دیروز به برلین رفتم/رانندگی کردم.
 • ترجمه
 • سه نفر بر اثر تصادف در جنوب آلمان جان باختند.
 • ترجمه
 • پلیس قاتل را پیدا کرد.

ساخت جملات در زمان Perfekt

Subjekt + haben/sein + Partizip II

فاعل (Subjekt) شخص یا چیزی است که عمل را انجام می‌دهد، به دنبال یکی از افعال کمکی مزدوج (haben/sein)، و سپس فرم Partizip II (برای افعال باقاعده: ge- + ستاک فعل+ -t، برای افعال بی‌قاعده فرم Partizip II باید از بر شوند). برای افعال تفکیک‌پذیر ‌ ge- پیشوند بین پیشوند فعل تفکیک‌پذیر و فعل قرار می‌‌‌گیرد به عنوان مثال ein|kaufen 👉 eingekauft (خرید کردن).

 • ترجمه
 • ما پیشرفت عظیمی داشتیم.
 • توضیح
 • wir + machen 👉 wir + haben + ge- + mach + -t 👉 wir haben gemacht
 • ترجمه
 • او برای تجارت به چین سفر کرد.
 • توضیح
 • sie + reisen 👉 sie + sein + ge- + reis + -t 👉 sie ist gereist
Person haben + machen (Partizip II) sein + reisen (Partizip II)
ich habe gemacht bin gereist
du hast gemacht bist gereist
er/sie/es hat gemacht ist gereist
wir haben gemacht sind gereist
ihr habt gemacht seid gereist
sie/Sie haben gemacht sind gereist

کاربردهای زمان Perfekt

افعالی که از haben به عنوان فعل کمکی استفاده می کنند
افعال گذرا (یعنی افعال دارای جهت معلوم و جهت مجهول) که با مفعول در حالت مفعولی ظاهر می‌شوند (Akkusativobjekt)
 • ترجمه
 • اتاقش را تمیز کرد.
 • توضیح
 • das Zimmer 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Sein Zimmer ist [von ihm] geputzt worden. (مجهول: اتاق (آو) توسط [او] تمیز شد.]
 • ترجمه
 • دوچرخه ام را به زیرزمین آوردم.
 • توضیح
 • das Fahrrad 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Das Fahrad ist [von mir] in den Keller gestellt worden. (مجهول: دوچرخه به زیرزمین آورده شد [توسط من]).
افعال ناگذر (افعالی که نمی‌توانند جمله مجهول بسازند) که حرکت را با تغییر مکان یا تغییر حالت توصیف نمی‌کنند
 • ترجمه
 • او شروع کرده است (یا شروع کرد).
 • توضیح
 • این جمله را نمی ‌ توان با صدای مجهول ساخت.
 • ترجمه
 • ما خوابیدیم.
 • توضیح
 • این جمله را نمی ‌ توان با صدای مجهول ساخت.
افعال غیرشخصی

به ویژه در مورد افعال توصیف ‌ کننده ‌ ی بارش ‌ ها کاربرد دارد.

 • ترجمه
 • باران آمد.
 • ترجمه
 • کمبود دارو وجود داشت. (روش دیگر: داروها از بین رفته بودند.)
افعال انعکاسی و متقابل
 • ترجمه
 • گم شدم.
 • ترجمه
 • ما همدیگر را دوست داشتیم.
افعال وجهی
 • ترجمه
 • باید داشتم / می خواستم / اجازه نداشتم / مجبور بودم / می توانستم / دوست داشتم
فعل های دیگر

افعال دیگری که ممکن است در هیچ یک از دسته های فوق الذکر قرار نگیرند (اکثر افعال در زبان آلمانی از haben به عنوان فعل کمکی استفاده می کنند).

 • ترجمه
 • من به مادرم کمک کردم.
 • توضیح
 • meiner Mutter 👉 Dativobjekt
افعالی که از sein به عنوان فعل کمکی استفاده می کنند
افعال ناگذر (یعنی افعالی که دارای جهت مجهول نیستند) که در آنها تغییر مکان / موقعیت وجود دارد
 • ترجمه
 • قطار دیگر حرکت کرده است.
 • ترجمه
 • امروز از میان جنگل ها دویدیم.
افعال ناگذر که تغییر حالت را توصیف می‌کنند
 • ترجمه
 • مریض شد
 • ترجمه
 • خوابشان برد.
 • ترجمه
 • دریاچه یخ زده است.
افعال bleiben, sein, werden
 • ترجمه
 • او امروز در خانه ماند.
 • ترجمه
 • انتخاب خوبی بود.
 • ترجمه
 • من امروز پدر شدم.
برخی افعال مشتق شده از افعال با استفاده از فعل کمکی sein

بسیاری از افعال ناگذر که حرکت را با تغییر مکان یا تغییر حالت توصیف نمی‌کنند، بلکه از افعالی مشتق می ‌ شوند که از sein به عنوان افعال کمکی استفاده می‌کنند

 • ترجمه
 • او ریسک کرد.
 • توضیح
 • فعل ein|gehen (انجام دادن) شامل حرکت یا تغییر حالت نیست، بلکه از فعل gehen مشتق شده است که از فعل کمکی sein استفاده می‌کند.
 • ترجمه
 • من فرض کردم که این شرکت به زودی این مشکل را حل خواهد کرد.
 • توضیح
 • فعل davon aus|gehen [.., dass] (به فرض [که]) شامل حرکت یا تغییر حالت نیست، بلکه از فعل gehen مشتق شده است، که فعل کمکی sein را می گیرد.

استثناها

 • ترجمه
 • زن جوانی خودکشی کرد.

موارد استثنا و موارد خاص

افعال stehen, sitzen و liegen

افعال فوق به طور کلی از فعل کمکی haben استفاده می کنند، اما در مناطق زیر: جنوب آلمان (DE Süd)، اتریش (AT) و سوئیس (CH)، فعل کمکی sein به جای آن استفاده می‌شود.

 • ترجمه
 • روی صندلی نشسته بودم.
 • ترجمه
 • روی تخت دراز کشیده بود.
 • ترجمه
 • صندلی (به معنای واقعی کلمه ایستاده بود) روی زمین بود.
افعال tanzen

فعل tanzen از فعل کمکی haben استفاده می‌کند، مگر اینکه بقیه جمله به صراحت شامل تغییر مکان باشد.

 • ترجمه
 • من بریك دانس رقصیدم.
 • توضیح
 • ما به رقص در اینجا به جای سرگرمی یا شغل به جای فعالیت با تغییر مکان اشاره می کنیم.
 • ترجمه
 • تا آخر شب می رقصیدیم.
 • توضیح
 • ما در اینجا از رقص به عنوان یک فعالیت بدون تغییر مکان یاد می کنیم.
 • ترجمه
 • او با شریک زندگی خود در سرتاسر اتاق رقصید.
 • توضیح
 • رقص در این حالت حرکتی را با تغییر مکان توصیف می‌کند ، مثلاً از یک انتهای اتاق به سر دیگر آن.
افعال klettern, schwimmen, tauchen, joggen

افعال فوق باید از فعل کمکی sein استفاده کنند اگر بقیه جمله تغییر مکان را توصیف کند. در غیر این صورت، فعل کمکی haben نیز ممکن است استفاده شود.

 • ترجمه
 • او به قله صعود کرد. 👉 او سه ساعت در حال صعود بود.
 • توضیح
 • در جمله اول، عمل شامل تغییر مکان (به قله کوه) است ؛ بنابراین، فعل کمکی sein باید استفاده شود. از سوی دیگر، در جمله دوم نیز ممکن است از haben استفاده شود.
 • ترجمه
 • طول دریاچه را شنا کردم. 👉 من دو ساعت شنا کردم.
 • توضیح
 • در جمله اول، عمل شامل تغییر مکان (از میان دریاچه) است ؛ بنابراین، فعل کمکی sein باید استفاده شود. از سوی دیگر، در جمله دوم haben نیز ممکن است استفاده شود.
 • ترجمه
 • او در امتداد خیابان دوید. 👉 او دوست داشت بدود.
 • توضیح
 • در جمله اول، عمل شامل تغییر مکان (در طول خیابان) است ؛ بنابراین، فعل کمکی sein باید استفاده شود. از سوی دیگر، در جمله دوم نیز ممکن است از haben استفاده شود.
 • ترجمه
 • من به پایین غواصی کردم. 👉 من اغلب/خیلی در تعطیلات غواصی کردم.
 • توضیح
 • در جمله اول، عمل شامل تغییر مکان (به پایین) است ؛ بنابراین، فعل کمکی sein باید استفاده شود. از سوی دیگر، در جمله دوم نیز ممکن است از haben استفاده شود.
افعالی که به -iren منتهی می‌شوند، پیشوند ge- را به خود نمی‌گیرند.
 • ترجمه
 • این شرکت قیمت محصول را کاهش داد.
 • ترجمه
 • آنها به مشتری های خود احترام نمی گذاشتند.
افعال جدایی ‌ ناپذیر پیشوند ge- را نمی‌گیرند.
 • ترجمه
 • شما راه به اشتباه متوجه شدم.
 • توضیح
 • پیشوند miss- در این حالت تفکیک ناپذیر است.
 • ترجمه
 • مادرش را بغل کرد.
 • توضیح
 • پیشوند um- تفکیک ناپذیر است.
 • ترجمه
 • من قرارداد را امضا کردم.
 • توضیح
 • پیشوند unter- در این حالت تفکیک ناپذیر است.
افعال تفکیک پذیر

برای افعال تفکیک پذیر، پیشوند ge - بین پیشوند تفکیک پذیر و فعل قرار می ‌ گیرد به عنوان مثال ein|kaufen (خرید کردن) 👉 ein + ge + kauf + t 👉 eingekauft

 • ترجمه
 • من افراد زیادی را به مهمانی دعوت کردم.
 • توضیح
 • ein|loaden - دعوت کردن ؛ افعال بی‌قاعده و جداشدنی