افعال تفکیک شدنی و تفکیک ناپذیر

Trennbare und nicht trennbare Verben

افعال تفکیک پذیر دارای پیشوندی هستند که می توانند از ستاک فعل جدا شوند. موقعیت پیشوند به ساختار زمان و جمله بستگی دارد.

افعال تفکیک ناپذیر دارای پیشوندی هستند که همیشه همراه با ستاک فعل باقی می ماند.

نمونه‌هایی از جملات با افعال تفکیک پذیر و ناپذیر

 • ترجمه
 • قطار ساعت هشت حرکت می‌کند.
 • توضیح
 • ab|fahren - عزیمت، ترک کردن
 • پیشوند ab از ستاک فعل fahren جدا شده و در انتهای جمله قرار می‌گیرد. ستاک فعل ffahren برای شخص صرف می‌شود (در این مورد سوم شخص مفرد است).
 • ترجمه
 • آن را درک نمی‌کنم.
 • توضیح
 • verstehen - درک کردن
 • پیشوند ver از پایه فعل stehen جدا نمی‌شود.

گروههایی از افعال با مثال

پیشوندهای افعال تفکیک پذیر
ab
 • ترجمه
 • قطار ساعت هشت حرکت می‌کند.
 • توضیح
 • ab|fahren - عزیمت، ترك كردن
 • ترجمه
 • به شما بستگی دارد
 • توضیح
 • ab|hängen von +Dativ - بستگی داشتن
an
 • ترجمه
 • قطار ساعت نه می رسد.
 • توضیح
 • an|kommen - رسیدن / به مقصد رسیدن
 • ترجمه
 • ما برای یک دوره زبان ثبت نام می کنیم.
 • توضیح
 • sich an|melden für +Akkusativ - برای ثبت نام در
auf
 • ترجمه
 • من همیشه زود بیدار می شوم.
 • توضیح
 • auf|stehen - ایستادن / برخاستن
 • ترجمه
 • همان خطا همیشه رخ می‌دهد.
 • توضیح
 • auf|treten - رخ دادن / پدیدار شدن
aus
 • ترجمه
 • اوا دارد چراغ را خاموش می‌کند.
 • توضیح
 • aus|schalten - برای خاموش کردن
 • ترجمه
 • وضع ظاهری خوبی داری.
 • توضیح
 • aus|sehen - نگاه کردن (ظاهر داشتن)
bei
 • ترجمه
 • این امر به بهبود (به معنای واقعی کلمه: کمک می‌کند به) وضعیت می‌انجامد..
 • توضیح
 • bei|tragen [zu +Dativ] - برای کمک (به چیزی)
 • ترجمه
 • این را به تو یاد خواهم داد.
 • توضیح
 • etw jmd +Dativ bei|bringen - برای آموزش موضوعی به شخصی
ein
 • ترجمه
 • اوا دارد چراغ را روشن می‌کند.
 • توضیح
 • ein|schalten - روشن کردن
 • ترجمه
 • من همیشه آنلاین خرید می کنم.
 • توضیح
 • ein|kaufen - خرید کردن
her
 • ترجمه
 • این شرکت خودرو تولید می‌کند.
 • توضیح
 • her|stellen - ساخت / تولید
heraus
 • ترجمه
 • معلوم شد که این شرکت هیچ پولی ندارد.
 • توضیح
 • sich heraus|stellen (, dass ...) - مشخص شود (که ...)
 • ترجمه
 • خواهم فهمید.
 • توضیح
 • heraus|finden - فهمیدن
hin
 • ترجمه
 • این پیکان به چه چیزی اشاره دارد؟
 • توضیح
 • hin|weisen (auf) - اشاره به چیزی
 • ترجمه
 • لطفا بنشینید.
 • توضیح
 • sich hin|setzen - نشستن
los
 • ترجمه
 • از شر بوی سیگار خلاص شدم.
 • توضیح
 • los|werden (wurde los, losgeworden [+sein]) - برای خلاص شدن از شر چیزی
 • ترجمه
 • حالا واقعاً شروع می‌شود.
 • توضیح
 • los|gehen - شروع کردن / شروع شدن
mit
 • ترجمه
 • من سگم را با خودم می برم
 • توضیح
 • mit|nehmen - برای گرفتن چیزی با خود
 • ترجمه
 • آیا با من می آیی؟
 • توضیح
 • mit|kommen - با کسی (یا چیزی) رفتن / همراهی کردن
nach
 • ترجمه
 • من در حال یافتن این کلمه در واژه‌نامه هستم.
 • توضیح
 • nach|schlagen - نگاه کردن به بالا
 • ترجمه
 • شرایط بد آب و هوایی کاهش می‌یابد.
 • توضیح
 • nach|lassen - عقب نشینی / سستی / کاهش
vor
 • ترجمه
 • چگونه تصور می کنید؟
 • توضیح
 • sich [+Dativ] vor|stellen - تصور کردن چیزی
 • sich [+Akkusativ] vor|stellen همچنین می‌تواند به معنای: معرفی کردن خود (در این مورد از Akkusativ استفاده می‌کند) به عنوان مثال Ich stelle mich als Herr Müller vor. (من خودم را به عنوان آقای مولر معرفی می‌کنم.)
 • ترجمه
 • شما چه پیشنهادی دارید؟
 • توضیح
 • etw vor|schlagen - برای پیشنهاد دادن چیزی (یا برای مطرح کردن)
weg
 • ترجمه
 • هر روز سطل آشغال را بیرون می اندازم.
 • توضیح
 • weg|werfen - دور انداختن
 • ترجمه
 • از اینجا برو!
 • توضیح
 • weg|gehen - محل را ترک کردن
zu
 • ترجمه
 • اعتراف می‌کنم حق با شما بود که اشتباه از من بود.
 • توضیح
 • zu|stimmen [+Dativ] - برای موافقت با شخصی / برای به اشتراک گذاشتن نظر شخصی / برای بیان برحق بودن شخصی
 • ترجمه
 • با دقت به من گوش کن
 • توضیح
 • etw/jdm +Dativ zu| hören- گوش دادن به چیزی/شخصی
zurück
 • ترجمه
 • من این کفش ها را برگرداندم.
 • توضیح
 • zurück|geben - بازگرداندن چیزی
 • ترجمه
 • الان بر می‌گردم.
 • توضیح
 • zurück|kommen - بازگشت
پیشوندهای افعال تفکیک‌ناپذیر
be
 • ترجمه
 • او یک هدیه گرفت.
 • توضیح
 • bekommen - دریافت کردن
 • پیشوند be- تفکیک ناپذیر است.
emp
 • ترجمه
 • آشپز غذاهای پاستا را توصیه می‌کند.
 • توضیح
 • empfehlen - توصیه کردن
 • پیشوند emp- تفکیک ناپذیر است.
ent
 • ترجمه
 • من در مورد آینده این شرکت تصمیم می گیرم.
 • توضیح
 • entscheiden - تصمیم گیری
 • پیشوند ent- تفکیک ناپذیر است.
er
 • ترجمه
 • یوهانس گوتنبرگ چاپ را اختراع کرد.
 • توضیح
 • erfinden (erfand - erfunden) برای اختراع
 • پیشوند er- تفکیک ناپذیر است.
miss
 • ترجمه
 • من منظور فروشنده (یا کارمند/دستیار فروشگاه) را اشتباه متوجه شدم.
 • توضیح
 • missverstehen (missverstand - missverstanden) - سو mis تفاهم
 • missverstehen (missverstand - missverstanden) - دچار سوء تفاهم شدن
ver
 • ترجمه
 • او جشن تولد خود را یک هفته به تعویق می اندازد.
 • توضیح
 • verschieben (verschob - verschoben) - حرکت دادن (یک آیتم، به عنوان مثال یک قطعه مبلمان، تاریخ، رویداد) / به تعویق انداختن (رویداد، قرار ملاقات)
 • پیشوند miss- تفکیک ناپذیر است.
zer
 • ترجمه
 • آب و هوا برنامه‌های ما را خراب کرد
 • توضیح
 • zerstören - تخریب کردن
 • پیشوند zer- تفکیک ناپذیر است.
پیشوندهای افعالی که هر دو شکل تفکیک ‌ ناپذیر و تفکیک ‌ ناپذیر دارند
durch
 • ترجمه
 • پلیس مقر شرکت را جستجو کرد.
 • توضیح
 • پیشوند durch- در این حالت تفکیک ناپذیر است.
 • ترجمه
 • موش ها کابل را گاز گرفتند.
 • توضیح
 • durch|beißen (biss durch - durchgebissen) - برای گاز زدن
 • نمونه‌هایی از جملات با افعال تفکیک پذیر و ناپذیر
hinter
 • ترجمه
 • او پیغامی گذاشت.
 • توضیح
 • hinterlassen - پشت سر گذاشتن
 • پیشوند Hinter- تفکیک ناپذیر است.
 • ترجمه
 • این شرکت از پرداخت مالیات خودداری کرد.
 • توضیح
 • hinter | ziehen - برای جلوگیری/فرار از (به عنوان مثال پرداخت مالیات)
 • پیشوند Hinter- تفکیک پذیر است.
um
 • ترجمه
 • حصار چراگاه را احاطه کرده است.
 • توضیح
 • فعل: umgeben - احاطه کردن
 • پیشوند um- تفکیک ناپذیر است.
 • ترجمه
 • من در ماه مارس به برلین می روم.
 • توضیح
 • um|ziehen - نقل مکان کردن
 • پیشوند um- تفکیک پذیر است.
 • فعل um|ziehen همچنین می تواند با ضمیر انعکاسی در شکل فعل مورد استفاده قرار گیرد: sich um | ziehen و سپس معنی "لباس پوشیدن" را دارد. به عنوان مثال ، Ich ziehe mich zu dem Abendessen um. (من برای شام لباس میپوشم.)
unter
 • ترجمه
 • داوطلب در حال امضای قرارداد کاری است.
 • توضیح
 • unterschreiben - امضا کردن
 • پیشوند unter- در این حالت تفکیک ناپذیر است.
 • ترجمه
 • در زمستان ، خورشید خیلی زود غروب می‌کند.
 • توضیح
 • unter|gehen - فرو رفتن / پایین رفتن
 • پیشوند unter- در این حالت تفکیک پذیر است.
über
 • ترجمه
 • من در حال ترجمه این متن به آلمانی هستم.
 • توضیح
 • übersetzen - ترجمه کردن
 • پیشوند über- تفکیک ناپذیر است.
 • ترجمه
 • این کشتی مسافران را به جزیره حمل می‌کند.
 • توضیح
 • über|fahren (fuhr über - übergefahren [+sein]) - عبور (به عنوان مثال یک رودخانه) / عبور از آن
 • پیشوند über- تفکیک پذیر است.