افعال کمکی haben و sein

Hilfsverben haben und sein

در زبان آلمانی ، افعال haben و sein به عنوان افعال کمکی برای ساخت جملات در زمان های زیر استفاده می‌شود: Perfekt, Plusquamperfekt و Futur II . اینکه آیا در یک جمله معین از فعل haben یا sein استفاده می کنیم بستگی زیادی به فعل دارد و اینکه آیا فعالیت انجام شده شامل حرکت با تغییر مکان یا تغییر حالت است.

کاربردها و تصریف اسم

جملات با فعل کمکی haben
 • ترجمه
 • من تکالیف را انجام دادم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt ، فعل کمکی haben برای فعل machen .
 • ترجمه
 • من قبل از رفتن به سینما مشق شب را انجام داده بودم.
 • توضیح
 • زمان: Plusquamperfekt ، فعل کمکی haben برای فعل machen
 • ترجمه
 • تا آن زمان که معلم بیاید، من تکالیف را انجام داده‌ام.
 • توضیح
 • زمان کامل آینده Futur II ، فعل کمکی haben برای فعل machen
 • ترجمه
 • خوش شانس بودم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt ، فعل کمکی haben برای فعل haben .

صرف فعل haben

Person Präsens Präteritum Partizip II
ich habe hatte gehabt
du hast hattest gehabt
er/sie/es hat hatte gehabt
wir haben hatten gehabt
ihr habt hattet gehabt
sie/Sie haben hatten gehabt
وقتی باید از فعل کمکی haben استفاده شود

اکثریت قریب به اتفاق افعال در زبان آلمانی از فعل کمکی haben برای ساختن جملات در زمان های Perfekt, Plusquamperfekt و Futur I استفاده می کنند. در زیر می توانید چند قانون را پیدا کنید که استفاده از فعل کمکی haben ضروری می‌کند.

افعال گذرا با مفعول مستقیم (Akkusativobjekt)
 • ترجمه
 • ما سوپ پختیم.
افعال ناگذر که بیانگر حرکت، تغییر موقعیت یا تغییر حالت نیستند
 • ترجمه
 • من خوابیدم.
افعال وجهی
 • ترجمه
 • خودرو قبلی‌ام را خیلی دوست داشتم.
افعال انعکاسی
 • ترجمه
 • او به آن خاطر عصبانی شد.
افعال دوسویه
 • ترجمه
 • ما در بار دیدار کردیم.
افعال غیرشخصی برای توصیف آب و هوا یا شرایط جوی
 • ترجمه
 • کل هفته باران آمد.
افعال دیگر

افعال دیگری نیز وجود دارند که برای استفاده از فعل کمکی sein شامل هیچ یک از قوانین فوق نمی شوند.

 • ترجمه
 • من 8 ساعت کار کردم.
جملات با فعل کمکی sein
 • ترجمه
 • قطار رفته است.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt ، فعل کمکی sein برای فعل ab|fahren.
 • ترجمه
 • زمانی که به ایستگاه رسیدیم، قطار پیش از این محل را ترک کرده بود.
 • توضیح
 • زمان: Plusquamperfekt ، فعل کمکی sein برای فعل ab|fahren
 • ترجمه
 • زمانی که پلیس بیاید، من فرار کرده‌ام.
 • توضیح
 • زمان آینده کامل Futur II، یک فعل کمکی sein برای فعل fliehen
 • ترجمه
 • من آنجا نبودم
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، فعل کمکی sein برای فعل sein.

صرف فعل sein

Person Präsens Präteritum Partizip II
ich bin war gewesen
du bist warst gewesen
er/sie/es ist war gewesen
wir sind waren gewesen
ihr seid wart gewesen
sie/Sie sind waren gewesen
وقتی باید از فعل کمکی sein استفاده شود

افعال با استفاده از فعل کمکی sein برای ساخت جملات در زمان Perfekt، Plusquamperfekt، Futur II در اقلیت هستند. گاهی اوقات این افعال به سادگی نیاز به از بر شدن دارند، اما در برخی موارد قوانین زیر مفید هستند.

افعال ناگذر برای توصیف حرکت همراه با تغییر مکان
 • ترجمه
 • من به مدرسه رفتم.
افعال ناگذر برای توصیف حواس
 • ترجمه
 • آب یخ زد.
جملات مجهول
 • ترجمه
 • بیمار جراحی شد.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، فعل کمکی sein برای فعل werden در یک جمله مجهول.
فعل sein
 • ترجمه
 • هفته گذشته بیمار بودم.
فعل bleiben
 • ترجمه
 • دیروز در خانه ماندیم.
فعل werden
 • ترجمه
 • من امروز پدر شدم.
فعل passieren
 • ترجمه
 • در این خیابان حادثه ای رخ داد.
اکثر افعال با -fallen ختم می شوند.
 • ترجمه
 • بلافاصله متوجه شدم که چیزی در اینجا درست نیست.
اکثریت افعالی که با -gehen به پایان می‌رسند.
 • ترجمه
 • پلیس در پی یک گزارش محرمانه وارد عمل شد.

موارد استثنا و موارد خاص

افعالی که بسته به زمینه ممکن است با haben یا sein استفاده شوند.

اگر تغییر مکان به طور مستقیم در یک جمله ذکر نشده باشد، گاهی اوقات فعل کمکی haben می تواند برای فعل استفاده شود که به طور کلی حرکت را توصیف می‌کند. این افعال عمدتا عبارتند از: joggen، klettern، schwimmen.

 • ترجمه
 • او تا ساحل شنا کرد.
 • ترجمه
 • دیروز دو ساعت شنا کردم.
 • ترجمه
 • از میان جنگل دویدیم.
 • ترجمه
 • در کودکی زیاد می دویدم. (یا در کودکی خیلی دویدم)
 • ترجمه
 • به قله صعود کردم.
 • ترجمه
 • دیروز دو ساعت در حال کوهنوردی بودم.
فعل tanzen

اگر یک حرکت با تغییر مکان به صراحت در یک جمله با فعل tanzen ذکر نشده باشد، فعل کمکی haben باید استفاده شود.

 • ترجمه
 • او در سرتاسر سالن رقص رقصید. (به معنای مثال از یک انتهای سالن رقص تا سر دیگر آن)
 • ترجمه
 • او در کودکی بسیار رقصید.
 • ترجمه
 • او سالسا می رقصید.
افعال liegen ، sitzen و stehen

افعال فوق به طور کلی از فعل کمکی haben استفاده می کنند، اما در مناطق زیر: جنوب آلمان (DE Süd)، اتریش (AT) و سوئیس (CH)، فعل کمکی sein به جای آن استفاده می‌شود.

 • ترجمه
 • روی تخت دراز کشیده بودم.
 • ترجمه
 • پدربزرگ روی صندلی راحتی نشست (یا نشسته بود).
 • ترجمه
 • ما در صف ایستادیم.
افعالی که می توانند در عین حال گذرا و ناگذر باشند

در زبان آلمانی برخی افعال می توانند به صورت هم‌زمان گذرا و ناگذر باشند. معمولاً وقتی از همان فعل به عنوان گذرا استفاده می‌شود ، معنای متفاوت و فعل کمکی مختلفی نسبت به زمانی که به صورت ناگذر استفاده شود، دارد.

 • ترجمه
 • من دیروز با خودرو به برلین رفتم.
 • توضیح
 • فعل ناگذر fahren + فعل کمکی sein
 • ترجمه
 • دیروز پدرم با خودرو من را به برلین رساند.
 • توضیح
 • فعل گذرا fahren + فعل کمکی haben