تاریخ‌ها

Daten

قالب نوشتن تاریخ‌ها

ترتیب موارد

صرف نظر از قالب ، ما همیشه تاریخ را به ترتیب زیر می نویسیم: روز ، ماه ، سال.

 • ترجمه
 • ۷ مه ۲۰۲۰
نوشتن روز

ما روز را با یک عدد و سپس یک نقطه می نویسیم.

 • ترجمه
 • 5 مه
 • ترجمه
 • پنجشنبه ۵ مه
 • توضیح
 • در صورت تمایل ممکن است نام روز هفته قبل از تاریخ اضافه شود.
نوشتن ماه

ماه معمولاً به عنوان نام ماه یا به عنوان یک عدد و پس از آن یک دوره نوشته می‌شود

 • ترجمه
 • 3 مه 2019
 • توضیح
 • وقتی نام ماه کامل را مشخص کنید ، پیشوند روز هفته با صفر (برای مثال 05. Mai 2019 نادرست است!)
 • ترجمه
 • 3 مه 2019
 • ترجمه
 • 3 مه 2019
نوشتن سال

سال‌ها همیشه به صورت عدد بیان می شوند.

 • ترجمه
 • 2020 (دو هزار و بیست)

کاربردها

روزهای ماه
روز ماه بدون حرف تعریف معین

رایج‌ترین نوعی است که به کار می‌رود. روز ماه همیشه مذکر است. حرف تعریف der برای حالت‌ها صرف می‌شود و عددی که روز را توصیف می‌کند مانند صفت صرف می‌شود.

 • ترجمه
 • فردا اول فوریه است.
 • توضیح
 • der + erst + Nominativ (-e) 👉 der erste
 • ترجمه
 • از 14 ژوئن در تعطیلات هستم.
 • توضیح
 • ab + der + vierzehnt + Dativ (-en) 👉 ab dem vierzehnten
 • ترجمه
 • من در 8 دسامبر شرکت را ترک می کنم.
 • توضیح
 • an + der + acht + Dativ (-en) 👉 am achten
 • ترجمه
 • از 3 تا 10 آگوست ، من در ایتالیا خواهم بود.
 • توضیح
 • von + dritt + Dativ (-en) + bis zu + zehnt + Dativ (-en) 👉 vom dritten bis zum zehnten
 • به جای استفاده از bis zum ، می توانید از bis (Akkusativ) استفاده کنید. در این حالت معمولاً حرف تعریف حذف می‌شود: bis + zehnt + Akkusativ (-en) 👉 bis zehnten (bis den zehnten)
 • ترجمه
 • منتظر فرارسیدن یکم دسامبر هستم.
 • توضیح
 • auf + der + erst + Akkusativ (-en) 👉 auf den ersten
 • ترجمه
 • من از بخشی از اول دسامبر برای کارهای خیرخواهانه استفاده می کنم.
 • توضیح
 • der erst + Genitiv (-en) + اسم + (-s) 👉 des ersten Dezembers
روز ماه بدون حرف تعریف نامعین

بسیار نادر است ، اما ممکن است که یک عدد با استفاده از حرف تعریف نامعین ein ، یک روز از ماه را توصیف کند. حرف تعریف برای حروف بزرگ صرف می‌شود و عدد مانند صفت با حرف تعریف نامعین صرف می‌شود.

 • ترجمه
 • 4 ژانویه خواهد بود. (نه لزوماً در 4 ژانویه امسال ، بلکه در 4 ژانویه ، به عنوان مثال شاید در دو یا سه سال دیگر)
 • توضیح
 • ein + viert + Nominativ 👉 ein vierter (در روزهای ماه همیشه حرف تعریف der hence + -er در پایان است.)
روز ماه بدون حرف تعریف

بعضی اوقات ممکن است به اعدادی که روز ماه را توصیف می‌کند بر بخورید که حرف تعریف ندارند. سپس عدد مانند صفتی با حرف تعریف نامعین کاهش می یابد.

 • ترجمه
 • یازدهم آوریل: تولد مادر
 • توضیح
 • elft + Nominativ 👉 elfter (روزهای ماه همیشه حرف تعریف der hence + -er را در انتها دارند.)
لیست روزهای ماه

جدول روزهای ماه را به صورت پایه نشان می دهد. بسته به حروف دستوری و حرف تعریف ، باید پسوند مناسبی اضافه شود. به عنوان مثال ، برای حرف معین این است: Nominativ 👉 der erste, Genitiv 👉 des ersten, Dativ 👉 dem ersten, Akkusativ 👉 den ersten

# روز
1 erst
2 zweit
3 dritt
4 viert
5 fünft
6 sechst
7 siebent/siebt
8 acht
9 neunt
10 zehnt
11 elft
12 zwölft
13 dreizehnt
14 vierzehnt
15 fünfzehnt
16 sechzehnt
17 siebzehnt
18 achtzehnt
19 neunzehnt
20 zwanzigst
21 einundzwanzigst
22 zweiundzwanzigst
23 dreiundzwanzigst
24 vierundzwanzigst
25 fünfundzwanzigst
26 sechsundzwanzigst
27 siebenundzwanzigst
28 achtundzwanzigst
29 neunundzwanzigst
30 dreißigst
31 einunddreißigst
ماه

ماه ها همیشه مذکر هستند. اغلب آنها از Dativ با یکی از حرفهای زیر استفاده می کنند: ab، bis، in، seit .

 • ترجمه
 • در آوریل
 • ترجمه
 • از آوریل
 • توضیح
 • ab به معنای برخی از زمانها در آینده است ، به عنوان مثال در حال حاضر ژانویه است و چیزی در آستانه ماه آوریل آغاز می‌شود
 • ترجمه
 • از آوریل
 • توضیح
 • seit به معنای برخی از زمان های گذشته است ، به عنوان مثال در حال حاضر سپتامبر است و از ماه آوریل چیزی در جریان است
 • ترجمه
 • تا آوریل
 • ترجمه
 • از مارس تا آوریل
 • ترجمه
 • از آغاز / اواسط / پایان ماه آوریل
لیست ماه‌ها
# ماه
1 Januar
2 Februar
3 März
4 April
5 Mai
6 Juni
7 Juli
8 August
9 September
10 Oktober
11 November
12 Dezember
بیان سالها

سالهای منتهی به سال 1999 به صدها و سال‌های 2000 به صورت اعداد اصلی بیان می شوند.‌

در سال 2001

برای توصیف اینکه در کدام سال اتفاق افتاده است ، دو روش وجود دارد: سال با im Jahr (e) (به عنوان مثال im Jahre 2001 ) مقدم است یا با ذکر سال (به عنوان مثال 2001 ).

 • ترجمه
 • اتحادیه اروپا در سال 1993 تأسیس شد.
در دهه 80

برای اینکه بگوییم اتفاقی در یک دهه معین افتاده است ، مثلاً در دهه 20 یا 30 ، پسوند -er را به یک عدد اصلی اضافه می کنیم. پسوند -er هرگز خم نمی‌شود و به همان نسبت مستقل از مورد ، جنسیت یا تعداد باقی می ماند.

 • ترجمه
 • در دهه 80 روند مد متفاوت بود.
 • توضیح
 • Dativ ؛ پسوند -n به شکل جمع به اسم اضافه می‌شود: die Jahre (the years) 👉 in den Jahren
 • ترجمه
 • پدربزرگ در مورد دهه 60 به من گفت.

نکات و ترفندها

انواع مختلف نوشتن تاریخ

نمونه های زیر انواع مختلف نوشتن تاریخ (در) دوشنبه 25 ژانویه 2019 را نشان می دهد.

توصیف بازه های زمانی از ... تا
 • ترجمه
 • من از 25 تا 30 ژانویه 2019 در تعطیلات هستم.
 • ترجمه
 • من از جمعه 25 تا چهارشنبه 30 ژانویه 2019 در تعطیلات هستم.
 • توضیح
 • وقتی یک روز از هفته را مشخص می کنیم ، به جای استفاده از vom ما از von استفاده می کنیم (حتی اگر روزهای هفته مردانه هستند).
 • ترجمه
 • من از 25 تا 30 ژانویه 2019 در تعطیلات هستم.