افعال گذرا و ناگذر

Transitive und intransitive Verben

افعال گذرا آن دسته از مفعول‌های گذرا هستند که می توانند به حالت مفعولیی (Akkusativobjekt) رجوع کرده و به Wen/Was? پاسخ دهند؟ (چه کسی / چه؟) می توان از آنها برای ساخت جمله با جهت مجهول استفاده کرد. از طرف دیگر ، افعال غیرانتفاعی به افعالی گفته می شوند که نمی توانند به یک موضوع در حالت اتهامی Akkusativ مراجعه کنند و نمی توانند جهت مجهول را تشکیل دهند.

کاربردها

افعال گذرا
 • ترجمه
 • من دارم سوپ می خورم (مجهول: سوپی در حال خورده‌شدن توسط من است.)
 • توضیح
 • چی دارم می‌خورم؟ 👉 سوپ ؛ فعل essen به یک مفعول در حالت Akkusativ اشاره دارد ، جمله با جهت مجهول امکان پذیر است
 • افعال گذرا همیشه لازم نیست که مفعول داشته باشند، به عنوان مثال Ich esse viel. (Passiv: Von mir wird viel gegessen.)
 • ترجمه
 • توبیاس تخت خود را تمیز کرد. (مجهول: این تخت توسط توبیاس تمیز شد.)
افعال ناگذر
 • ترجمه
 • من بیمار هستم. (مجهول: امکان پذیر نیست)
 • ترجمه
 • من دارم می روم / با ماشین به برلین می روم. (جمله مجهول امکان پذیر نیست)

موارد استثنا و موارد خاص

افعالی که هم می توانند گذرا و هم ناگذر باشند

برخی از افعال بسته به معنی ممکن است گذرا یا ناگذر باشند. غالباً وقتی فعل مفعول دارد، گذرا است. اگر مفعول وجود نداشته باشد، در اینصورت فعل معمولاً ناگذر است.

 • ترجمه
 • پدر من در حال رفتن / رانندگی به برلین است.
 • توضیح
 • fahren به معنای "رانندگی" (حرکتی شامل تغییر مکان). فعل ناگذر (فاعل 👉 mein Vater ، بدون مفعول است) ؛ جمله با صدای مجهول ساخته نمی‌شود
 • ترجمه
 • پدرم دارم مرا با خودرو به برلین می‌برد.
 • توضیح
 • fahren به معنای سوار کردن کسی؛ فعل گذرا (فاعل 👉 mein Vater ، مفعول 👉 mich ) ؛ می توان جمله ای را با جهت مجهول ساخت (Ich werde von meinem Vater nach Berlin gefahren.)
 • ترجمه
 • تصویر را به دیوار آویزان کردم.
 • توضیح
 • hängen (hängte gehängt) به معنای "آویزان کردن" (حرکت)؛ فعل گذرا (فاعل 👉 ich، مفعول 👉 ein Bild) و صرف باقاعده. می توان جمله ای را با جهت مجهول ساخت (Ein Bild ist von mir an die Wand gehängt.)
 • ترجمه
 • یک عکس / نقاشی روی دیوار آویزان بود.
 • توضیح
 • hängen (hing gehangen) به معنای "به دار آویختن / به دار آویختن" (بی حرکت ، از قبل آویزان) فعل ناپایدار (فاعل 👉 ein Bild ، بدون مفعول است) و صرف نامنظم ؛ جمله با جهت مجهول ساخته نمی‌شود