افعال انعکاسی

Reflexive Verben

در زبان آلمانی، افعال انعکاسی آنهایی هستند که دارای ضمایر انعکاسی sich (خود شخص) هستند، که همراه با فعل برای شخص صرف می‌شوند.

نمونه هایی از جملات با افعال انعکاسی

 • ترجمه
 • ما غالباً با هم بحث می کنیم.
 • ترجمه
 • من در ساعت 10 با دوستانم ملاقات می کنم.

صرف و کاربردها

صرف افعال انعکاسی برای اشخاص در حالت برایی (Dativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel ترجمه
ich mir Ich wasche mir die Hände. من دارم دستهایم را می شویم (به معنای واقعی کلمه: خودم).
du dir Du wäsch(s)t dir die Hände. شما در حال شستن دستان خود هستید (به معنای واقعی کلمه: خودتان).
er/sie/es sich Er wäscht sich die Hände. دستهایش را می شوید.
wir uns Wir waschen uns die Hände. ما در حال شستن دستهایمان هستیم (به معنای واقعی کلمه: خودمان).
ihr euch Ihr wascht euch die Hände. شما در حال شستن دستهای خودتان هستید (به معنای واقعی کلمه: خودتان).
sie/Sie sich Sie waschen sich die Hände. آنها دارند دست خود را می شویند.

ادغام a 👉 ä در مفرد دوم و سوم شخص (du, er/sie/es) نتیجه صرف فعل waschen است. هیچ ربطی به فعل انعکاسی ندارد.

مقایسه ضمیر انعکاسی و ضمیر شخصی در حالت برایی (Dativ)

ضمیر انعکاسی تقریباً برای هر شخص همان شکل ضمیر شخصی را دارد اما در سوم شخص مفرد (er/sie/es) و در سوم شخص جمع (sie/Sie)، این دو تفاوت دارند. جدول و مثالهای زیر نشان می دهد که تفاوت چیست.

 • ترجمه
 • او دارد موهایش را شانه می‌کند. [(!) او دارد موهایش را (موی مرد دیگری) شانه می‌کند.]
 • توضیح
 • هر دو جمله صحیح هستند اما معانی مختلفی دارند. اولی از ضمیر انعکاسی و دومی از ضمیر شخصی استفاده می‌کند.
 • ترجمه
 • آنها توانایی خرید اتومبیل جدید را دارند. [(!) جمله داخل پرانتز نادرست است]
 • توضیح
 • جمله اول صحیح و جمله دوم نادرست است زیرا فعل leisten انعکاسی نیست و معنای دیگری دارد که نمی توان از این طریق استفاده کرد.
Person Reflexivpronomen Personalpronomen
ich mir mir
du dir dir
er/sie/es sich (!) ihm/ihr/ihm (!)
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich (!) ihnen/Ihnen (!)
صرف فعل انعکاسی برای شخص در حالت مفعولی (Akkusativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel ترجمه
ich mich Ich freue mich. من خوشحالم.
du dich Du freust dich. شما (مفرد) خوشحال هستید.
er/sie/es sich Er freut sich. او خوشحال است.
wir uns Wir freuen uns. ما خوشحال هستیم.
ihr euch Ihr freut euch. شما (جمع) خوشحال هستید.
sie/Sie sich Sie freuen sich. آنها خوشحال هستند.

موارد استثنا و موارد خاص

افعال انعکاسی در حالت (Dativ) و (Akkusativ)

برخی از افعال انعکاسی ممکن است در حالت (Dativ) یا در حالت مفعولی(Akkusativ) استفاده شوند ، به عنوان مثال sich waschen/kämmen/rasieren - برای شستن / شانه کردن / تراشیدن (خود).

 • ترجمه
 • من دارم دستهایم را می شویم (به معنای واقعی کلمه: خودم).
 • ترجمه
 • در حال شستن خودم هستم.
 • ترجمه
 • تصور می کنم می توانم پرواز کنم.
 • توضیح
 • sich (etwas) +Dativ vor|stellen - تصور چیزی را کردن
 • ترجمه
 • آیا باید در ابتدا خودم را معرفی کنم؟
 • توضیح
 • sich vor | stellen - معرفی خود