افعال وجهی

Modalverben

در زبان آلمانی شش فعل وجهی وجود دارد. آنها گروه خاصی از افعال از دیدگاه دستور زبان هستند، زیرا اغلب در یک جمله با فعل دیگر همراه هستند، ترتیب جمله را تغییر می‌دهند و همیشه در مفرد اول و سوم شخص فرم یکسانی دارند (ich، er/sie/es). در هر زمان گذشته، فعل کمکی برای افعال وجهی همیشه haben است.

 • wollen (خواستن)
 • müssen (باید)
 • mögen (دوست داشتن)
 • dürfen (مجاز بودن)
 • sollen (باید)
 • können (می تواند / قادر باشد)

نمونه هایی از جملات با افعال وجهی

 • ترجمه
 • باید به مدرسه برویم.
 • ترجمه
 • دیروز می‌خواستم به پارک بروم اما باران شدیدی می‌بارید.
 • ترجمه
 • فوتبال را خیلی دوست دارم.
 • ترجمه
 • پارک کردن در اینجا مجاز نیست.
 • ترجمه
 • باید همین حالا به خانه برگردیم.
 • ترجمه
 • جان می‌تواند آلمانی صحبت کند.

صرف، دستور کلمات و کاربردها

افعال وجهی در زمان حال Präsens
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich will muss mag darf soll kann
du willst musst magst darfst sollst kannst
er/sie/es will muss mag darf soll kann
wir wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr wollt müsst mögt dürft sollt könnt
sie/Sie wollen müssen mögen dürfen sollen können
ترتیب کلمات
 • ترجمه
 • می‌خواهم یک پیتزا بخورم.
 • توضیح
 • زمان حال، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر، ترتیب کلمه: فعل وجهی مزدوج wollen + یک مصدر در انتها.
 • ترجمه
 • برای ناهار چیزی نمی‌خورم چون شب می‌خواهم پیتزا بخورم.
 • توضیح
 • زمان حال، بند پیرو، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر، ترتیب کلمه: در پایان: یک مصدر + فعل وجهی مزدوج wollen.
 • ترجمه
 • می‌خواهم بروم یک پیتزا بخورم.
 • توضیح
 • زمان حال، یک فعل وجهی + دو فعل دیگر، ترتیب کلمه: فعل وجهی مزدوج wollen + دو مصدر در انتها.
 • ترجمه
 • باید عجله کنی چون می‌خواهم بروم پیتزا بخورم.
 • توضیح
 • زمان حال، بند پیرو، یک فعل وجهی + دو فعل دیگر، ترتیب کلمه: در پایان: دو مصدر + فعل وجهی مزدوج wollen.
 • ترجمه
 • بیمار باید امروز جراحی شود.
 • توضیح
 • زمان حال، جهت مجهول، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + فعل کمکی werden، ترتیب کلمه: فعل وجهی مزدوج müssen + صفت مفعولی Partizip II از فعل operieren + فعل کمکی werden برای تشکیل جهت مجهول.
 • ترجمه
 • پرستار با جراح تماس گرفت زیرا بیمار باید امروز تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت.
 • توضیح
 • زمان حال، جهت مجهول، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + فعل کمکی werden، ترتیب کلمه: در پایان صفت مفعولی Partizip II از فعل operieren + فعل کمکی werden برای تشکیل جهت مجهول + فعل وجهی مزدوج müssen
افعال وجهی در زمان گذشته Präteritum
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte musste mochte durfte sollte konnte
du wolltest musstest mochtest durftest solltest konntest
er/sie/es wollte musste mochte durfte sollte konnte
wir wollten mussten mochten durften sollten konnten
ihr wolltet musstet mochtet durftet solltet konntet
sie/Sie wollten mussten mochten durften sollten konnten
ترتیب کلمات
 • ترجمه
 • می‌خواستم یک پیتزا بخورم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Präteritum، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر، ترتیب کلمه: فعل وجهی مزدوج wollen + یک مصدر در انتها.
 • ترجمه
 • برای ناهار دیروز کم خوردم چون شب می‌خواستم پیتزا بخورم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Präteritum، بند پیرو، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر، ترتیب کلمه: در پایان: یک مصدر + فعل وجهی مزدوج wollen.
 • ترجمه
 • می‌خواستم بروم یک پیتزا بخورم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Präteritum، یک فعل وجهی + دو فعل دیگر، ترتیب کلمه: در انتها: فعل وجهی مزدوج wollen + دو مصدر.
 • ترجمه
 • برای ناهار دیروز کم خوردم چون شب می‌خواستم بروم پیتزا بخورم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Präteritum، بند پیرو، یک فعل وجهی + دو فعل دیگر، ترتیب کلمه: در پایان: دو مصدر + فعل وجهی مزدوج wollen.
 • ترجمه
 • بیمار باید دیروز تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت.
 • توضیح
 • زمان گذشته Präteritum، جهت مجهول، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + یک فعل کمکی، ترتیب کلمه: فعل وجهی مزدوج müssen در زمان Präteritum + در انتها: صفت مفعولی Partizip II برای فعل operieren + فعل کمکی werden.
 • ترجمه
 • جراح شبانه به بیمارستان آمد زیرا یک بیمار باید تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت.
 • توضیح
 • زمان گذشتهPräteritum، جهت مجهول، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + یک فعل کمکی، ترتیب کلمه:..., weil ... + در پایان: صفت مفعولی Partizip II برای فعل operieren + فعل کمکی werden + فعل وجهی مزدوج müssen در زمان Präteritum.
افعال وجهی در زمان گذشته Perfekt
Person + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich habe gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hast gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hat gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr habt gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ترتیب کلمات
 • ترجمه
 • هیچ وقت پول زیادی نخواستم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، یک فعل وجهی + هیچ فعل دیگر، ترتیب کلمه: فعل کمکی مزدوج haben + فعل wollen در فرم Partizip II.
 • مورد بسیار نادری است زیرا افعال وجهی معمولاً با افعال دیگر استفاده می‌شوند.
 • ترجمه
 • هیچ وقت به یک شغل با درآمد خوب فکر نکردم چون هیچ وقت پول زیادی نخواستم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، یک فعل وجهی + هیچ فعل دیگر، ترتیب کلمه:...، weil... + در پایان: فعل wollen در فرم Partizip II + فعل کمکی مزدوج haben.
 • ترجمه
 • هیچ وقت نخواستم پول زیادی کسب کنم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر، ترتیب کلمه: فعل کمکی مزدوج haben + یک مصدر + یک مصدر از فعل کمکی wollen.
 • این فرم قطعاً بیشتر از فرم با یک فعل وجهی استفاده می‌شود.
 • ترجمه
 • هیچ وقت به یک شغل با درآمد خوب فکر نکردم چون هیچ وقت نخواستم پول زیادی کسب کنم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، بند پیرو، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر، ترتیب کلمه:..., weil ... + در پایان: فعل کمکی مزدوج haben + یک مصدر + مصدر از فعل وجهی wollen.
 • ترجمه
 • برای ناهار دیروز کم خوردم چون شب می‌خواستم بروم پیتزا بخورم.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، بند پیرو، یک فعل وجهی + دو فعل دیگر، ترتیب کلمه:..., weil ... + در پایان: فعل کمکی مزدوج haben + دو مصدر + مصدر از فعل وجهی wollen.
 • ترجمه
 • بیمار باید دیروز تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، جهت مجهول، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + دو فعل کمکی، ترتیب کلمه: فعل کمکی مزدوج haben + فعل operieren در فرم Partizip II + فعل کمکی werden + مصدر فعل وجهی müssen.
 • ترجمه
 • جراح شبانه به بیمارستان آمد زیرا یک بیمار باید تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، جهت مفعول، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + دو فعل کمکی، ترتیب کلمه:..., weil... + در پایان: فعل کمکی مزدوج haben + فعل operieren در فرم Partizip II + فعل کمکی werden + مصدر فعل وجهی müssen.
افعال وجهی در زمان گذشته Plusquamperfekt
Person + haben (Präteritum) wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hattest gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr hattet gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ترتیب کلمات
 • ترجمه
 • قبل از اینکه بتوانم رانندگی کنم، باید گواهینامه رانندگی می‌گرفتم.
 • توضیح
 • زمان: Plusquamperfekt، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر، ترتیب کلمه: فعل کمکی مزدوج haben + در پایان: یک مصدر + مصدر از فعل وجهی müssen.
 • ترجمه
 • در طول آزمون رانندگی خسته بودم چون مجبور بودم تمام شب را درس بخوانم.
 • توضیح
 • زمان: Plusquamperfekt، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر، ترتیب کلمه: ..., weil ... + در پایان: فعل کمکی مزدوج haben + یک مصدر + مصدر از فعل وجهی müssen.
 • ترجمه
 • بیمار باید قبل از رسیدن خانواده‌اش به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت.
 • توضیح
 • زمان: Plusquamperfekt، جهت مجهول، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + دو فعل کمکی، ترتیب کلمه: فعل کمکی مزدوج haben + در پایان: صفت مفعولی Partizip II از فعل operieren + فعل کمکی werden + مصدر فعل وجهی müssen.
 • ترجمه
 • خانواده عصبی بودند زیرا توماس باید قبل از ورودشان تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت.
 • توضیح
 • زمان: Plusquamperfekt، بند پیرو، جهت مجهول، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + دو فعل کمکی، ترتیب کلمه:...، weil... + در پایان: فعل کمکی مزدوج haben + صفت مفعولی Partizip II از فعل operieren + فعل کمکی werden + مصدر فعل وجهی müssen.
افعال وجهی در زمان آینده Futur I
Person + werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen müssen mögen dürfen sollen können
du wirst wollen müssen mögen dürfen sollen können
er/sie/es wird wollen müssen mögen dürfen sollen können
wir werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr werdet wollen müssen mögen dürfen sollen können
sie/Sie werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ترتیب کلمات
 • ترجمه
 • باید به زودی به خانه بروم.
 • توضیح
 • زمان آینده Futur I، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + یک فعل کمکی، ترتیب کلمه: فعل کمکی مزدوج werden برای تشکیل زمان Futur I + در انتها: مصدر + مصدر فعل وجهی müssen.
 • ترجمه
 • اکنون در حال خداحافظی هستیم، زیرا باید به زودی به خانه بروم.
 • توضیح
 • زمان آینده Futur I، بند پیرو، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + یک فعل کمکی، ترتیب کلمه:..., weil... + در پایان: فعل کمکی مزدوج werden برای تشکیل زمان Futur I + مصدر + مصدر فعل وجهی müssen.
 • ترجمه
 • بیمار باید به زودی تحت عمل جراحی قرار گیرد.
 • توضیح
 • زمان آینده Futur I، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + دو فعل کمکی، ترتیب کلمه: فعل کمکی مزدوج werden برای تشکیل زمان Futur I + در پایان: صفت مفعولی Partizip II برای فعل operieren + فعل کمکی werden برای تشکیل جهت مجهول + مصدر فعل وجهی müssen.
 • ترجمه
 • پرستار در حال تماس با جراح است زیرا بیمار باید به زودی تحت عمل جراحی قرار گیرد.
 • توضیح
 • زمان آینده Futur I، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + دو فعل کمکی، ترتیب کلمه:..., weil... + در پایان: فعل کمکی مزدوج werden برای تشکیل زمان Futur I + صفت مفعولی Partizip II برای فعل operieren + فعل کمکی werden برای تشکیل جهت مجهول + مصدر فعل وجهی müssen.
افعال وجهی در زمان آینده Futur II

زمان Futur II به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد (حتی به ندرت با افعال وجهی ).

Person + werden + ... + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
du wirst wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
er/sie/es wird wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
wir werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
ihr werdet wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
sie/Sie werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
ترتیب کلمات
 • ترجمه
 • پیش از اینکه خانواده پیتر به بیمارستان برسند، جراح عمل جراحی را آغاز خواهد کرد.
 • توضیح
 • زمان آینده Futur II، یک فعل وجهی + یک فعل دیگر + دو فعل کمکی، ترتیب کلمه: فعل کمکی werden + در پایان: فعل کمکی haben + یک مصدر + مصدر فعل وجهی müssen.
افعال وجهی در حالت فرعی Konjunktiv II
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ترتیب کلمات
 • ترجمه
 • اگر می‌توانستم به شما کمک می‌کردم.
 • توضیح
 • وجه التزامی Konjunktiv II، یک فعل وجهی + هیچ فعل دیگر + ترتیب کلمه: حرف ربط wenn + در پایان: فعل وجهی können در فرم Konjunktiv II.

استثنائات و موارد خاص

افعال hören, sehen, lassen

افعال hören، sehen، lassen در زمان‌های گذشته Perfekt و Plusquamperfekt دقیقاً مشابه افعال وجهی هستند.

 • ترجمه
 • صدای نوازنده‌ای را شنیدم که پیانو می‌نواخت.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، فعل hören (مانند فعل وجهی) + یک فعل دیگر + یک فعل کمکی، ترتیب کلمه: فعل کمکی haben + در پایان: مصدر فعل spielen + مصدر فعل hören.
 • ترجمه
 • ترسیده بودم، چون دیدم خودروی ناشناخته‌ای به سمتم می‌آید.
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt، بند پیرو، فعل sehen (مانند فعل وجهی) + یک فعل دیگر + یک فعل کمکی، ترتیب کلمه:..., weil... + در پایان: فعل کمکی مزدوج haben + مصدر فعل fahren + مصدر فعل sehen .
 • ترجمه
 • وقتی صدای کسی را شنیدم که پیانو می‌نواخت، فهمیدم کسی در خانه است.
 • توضیح
 • زمان گذشته Plusquamperfekt، بند پیرو، فعل hören(مانند یک فعل وجهی) + یک فعل دیگر، + یک فعل کمکی، ترتیب کلمه: Nachdem ... + در پایان: فعل کمکی مزدوج haben در زمان Präteritum + مصدر فعل spielen + مصدر فعل hören.