ضمیر اشاره

Demonstrativpronomen

ما از ضمیر اشاره برای اشاره به شخص / چیز خاصی استفاده می کنیم ، روی آن تأکید می کنیم یا آن را از گروه انتخاب می کنیم. هم می تواند به عنوان حرف تعریف و هم به عنوان جایگزین اسم استفاده شود.

نمونه هایی از استفاده از ضمایر اشاره

انتخاب از یک گروه

ضمیر اشاره به یک چیز خاص اشاره می‌کند و آن را از گروه بر می‌گزیند.

 • ترجمه
 • س: کدام ژاکت را دوست دارید؟ این یا آن یکی؟ پاسخ: این یکی
 • توضیح
 • ضمیر اشاره به یک چیز خاص (این ژاکت) اشاره می‌کند و آن را از گروه انتخاب می‌کند (به عنوان مثال از گروه چند ژاکت).
نقش ضمیر

ضمیر اشاره می تواند به عنوان یک حرف تعریف یا به عنوان یک اسم فرعی استفاده شود.

 • ترجمه
 • دوست دارم همان شکلات را بخورم.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره dieselbe به عنوان یک حرف تعریف.
 • ترجمه
 • س: دوست دارید کدام شکلات را بخورید؟ پاسخ: همان یکی.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره dieselbe (=dieselbe Schokolade) جایگزین اسم می‌شود.

ضمیر اشاره و کاربردهای آن

dies-

شکل پایه: dies- + پسوند بسته به مورد و جنسیت. ضمیر dies- در مقایسه با ضمیر jen- نشان‌دهنده چیزی نزدیک‌تر از حیث زمانی یا در لحظه اکنون است (به عنوان مثال چیزی که در حال مشاهده آن هستیم).

 • ترجمه
 • من این خودرو را دوست دارم
 • توضیح
 • ضمیر اشاره به یک چیز خاص (این خودرو خاص) اشاره می‌کند و آن را از گروهی انتخاب می‌کند (مثلاً از یک گروه چند خودرو).
 • ترجمه
 • س: کدام خودرو را دوست دارید؟ پاسخ: این یکی.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره جایگزین اسم می‌شود (این خودرو).
 • ترجمه
 • من در امتحان قبول شدم. این مرا بسیار خوشحال می‌کند.
 • توضیح
 • Dies در شکل پایه‌ی خود نیز می‌تواند به یک جمله کامل اشاره کند.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ dieser diese dieses diese
Genitiv dieses dieser dieses dieser
Dativ diesem dieser diesem diesen
Akkusativ diesen diese dieses diese
jen-

شکل پایه: jen- + پسوند بسته به مورد و جنسیت. ضمیر jen- نسبت به ضمیر dies- نشان‌دهنده چیزی دورتر از حیث زمانی یا قبلی است (مانند چیزی که قبلاً دیده‌ایم).

 • ترجمه
 • من آن خودرو را بیشتر دوست داشتم.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره jen- به عنوان یک حرف تعریف.
 • ترجمه
 • ما آن یکی را می خریم ، نه این یکی.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره jen- جایگزین اسم می‌شود: jenes Auto (آن خودرو)، به عنوان مثال در موقعیتی که یک محصول دیگر را قبلاً دیده‌ایم و آن را بیشتر از محصولی که هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم دوست داریم.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jener jene jenes jene
Genitiv jenes jener jenes jener
Dativ jenem jener jenem jenen
Akkusativ jenen jene jenes jene
der / die / das / die

ضمیر موصولی der / die / das / die به شخص یا چیز خاصی اشاره دارد. برخلاف dieser (که نزدیکی را مشخص می‌کند) و jener (که فاصله را مشخص می‌کند)، به مکان اشاره نمی‌کند. این می‌تواند به کلمه‌ای اشاره کند که در جمله قبلی یا در جمله‌ای که هنوز نوشته نشده است آمده است.

 • ترجمه
 • آن مرد بود.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره jen- به عنوان یک حرف تعریف
 • ترجمه
 • آن یکی که باید پیدا کنیم.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره den- جایگزین اسم می‌شود: den Mann (آن مرد).
 • ترجمه
 • آیا این همسایه را می شناسید؟ من پیش از این ندیدمش.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره den (Akkusativ; Maskulinum) به شخصی که پیش از این به او اشاره شد گفته می‌شود.
 • ترجمه
 • کسانی که چنین کاری کرده اند تاوان آن را خواهند داد.
 • توضیح
 • ضمیر نشان دهنده die (Nominativ; Plural) به جمله ای گفته می‌شود که در زیر آمده است.
 • ترجمه
 • سال گذشته تصادف رانندگی کردم. من هرگز آن را فراموش نمی‌کنم.
 • توضیح
 • ضمیر نشان دهنده das (Nominativ; Neutrum) می تواند به کل جمله ای اشاره کند که قبلاً ذکر شد (ما در این حالت همیشه از ضمیر das استفاده می کنیم).
 • ترجمه
 • ذهنیت افرادی که به چندین زبان صحبت می کنند
 • توضیح
 • در مورد حالت اضافی (Genitiv) در جمع (Plural) از ضمیر derer برای اشاره به کلمه‌ای که به دنبال می‌آید استفاده می‌شود.
 • ترجمه
 • افراد چند زبانه و ذهنیت آنها
 • توضیح
 • در حالت اضافه Genitiv در جمع Plural، ضمیر deren به منظور اشاره به کلمه‌ای که قبلاً ذکر شده است، استفاده می‌شود.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der die das die
Genitiv dessen deren dessen deren / derer
Dativ dem der dem denen
Akkusativ den die das die
derjenige

ضمیر derjenige به چیزی اشاره می‌کند که در بند وابسته توصیف خواهد شد. ضمیر derjenige از دو بخش تشکیل شده است: der (مانند حرف تعریف معین کاهش می یابد) + jenige (مانند صفت کاهش می یابد).

 • ترجمه
 • کسانی که بسیار ورزش انجام می دهند از سلامت بیشتری برخوردار هستند.
 • ترجمه
 • مردی که این کار را کرد تاوان آن را خواهد داد.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره derjenige- به عنوان حرف تعریف
 • ترجمه
 • آن کس که این کار را انجام داده تاوان آن را خواهد داد.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره derjenige- جایگزین اسم می‌شود.
 • وقتی ضمیر اشاره der / die / das / die همان ضمیر موصولی است (به عنوان مثال Der, der das gemacht hat, ..) استفاده از ضمیر اشاره derjenige ترجیح داده می‌شود.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derjenige diejenige dasjenige diejenigen
Genitiv desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
Dativ demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
Akkusativ denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
derselbe

ضمیر derselbe دقیقاً به همان چیز اشاره می‌کند (مثلاً همان چیز یا شخص).

 • ترجمه
 • دوست دارم همان شکلات را بخورم.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره dieselbe به عنوان حرف تعریف.
 • ترجمه
 • س: دوست دارید کدام شکلات را بخورید؟ پاسخ: دقیقاً مثل هم.
 • توضیح
 • ضمیر dieselbe (=dieselbe Schokolade) جایگزین اسم می‌شود.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derselbe dieselbe dasselbe dieselben
Genitiv desselben derselben desselben derselben
Dativ demselben derselben demselben denselben
Akkusativ denselben dieselbe dasselbe dieselben

مترادف derselbe، der gleiche است (به صورت جداگانه نوشته شده؛ با dergleichen اشتباه نگیرید)؛ gleich - برابر / همان. به عنوان مثال: dieselbe Schokolade (=die gleiche Schokolade) 👉 همان شکلات. اما یک استثنا وجود دارد، یعنی وقتی می‌خواهیم نشان دهیم که به دقیقاً همان چیز اشاره می‌کنیم (و نه چیزی از نوع مشابه). به عنوان مثال: Sie hat denselben Sitz. (او همان صندلی را دارد) در مقابل: Sie hat den gleichen Sitz. (او صندلی از نوع مشابهی را دارد).

derlei / dergleichen

ضمایر derlei و dergleichen به چیزهایی از نوع یکسان اشاره دارند. این ضمایر صرف نمی‌شوند.

 • ترجمه
 • قبلاً چنین اتفاقی برای من افتاده است.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره dergleichen جایگزین یک اسم می‌شود.
 • ترجمه
 • بیماری هایی از این نوع نادر هستند.
 • توضیح
 • ضمیر اشاره derlei به عنوان یک حرف تعریف استفاده می‌شود.

dgl. مخفف dergleichen است.

کلمه‌ی دیگری با معنای مشابه derartig است (صفتی که برای مورد و جنسیت صرف می‌شود)، مانند: derartiges Problem (=dergleichen Problem) 👉 این نوع مشکل.

selbst / selber

ضمایر Selbst / Selber نشان‌دهنده‌ی این هستند که فقط در مورد یک چیز صحبت می‌شود یا در مورد خود آن چیز است. این ضمایر صرف نمی‌شوند. علاوه بر این، ما فقط در زبان روزمره از ضمیر selber استفاده می‌کنیم.

 • ترجمه
 • خودم تعجب کرده بودم.
 • ترجمه
 • خود این نظریه دشوار بود.
 • ترجمه
 • او تنها به خودش فکر می‌کند.
 • ترجمه
 • ناگفته نماند.

selbst همچنین می‌تواند به عنوان اسم با معنای "من یا من به شخصه / خودم" استفاده شود 👉 das Selbst (جمع ندارد).

selbst همچنین می تواند به عنوان قید به معنای "حتی" استفاده شود به عنوان مثال selbst wenn ... (حتی اگر ...) ، selbst du kannst Spaghetti kochen (حتی شما می توانید یک اسپاگتی بپزید)

solch-

ضمیر solch- برای نشان دادن نوع چیزی (مثلاً مانند ...) یا تأکید بر ویژگی ها / کیفیت آن استفاده می‌شود.

 • ترجمه
 • چنین کارمندانی رمز موفقیت هستند.
 • توضیح
 • solch به عنوان حرف تعریف
 • ترجمه
 • ما به چنین افرادی در شرکت نیازی نداریم.
 • توضیح
 • solch جایگزین یک اسم می‌شود
 • ترجمه
 • چنین کارمندی می تواند تعیین کننده باشد.
 • توضیح
 • solch به عنوان صفت (در این حالت همیشه با یک حرف تعریف نامعین مانند ein یا با عباراتی که مقدار / اندازه را توصیف می کنند به عنوان مثال viele solche Mitarbeiter (بسیاری از کارمندان)) استفاده می‌شود.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ solcher solche solches solche
Genitiv solchen solcher solchen solcher
Dativ solchem solcher solchem solchen
Akkusativ solchen solche solches solche